SHARE
TWEET

joabe

a guest Oct 21st, 2019 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #EXTM3U
 2.  
 3. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",Sporttv
 4. http://177.54.158.104:8081/live/palomahd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjAzOjI3IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9aVh6d1RZMXBpeVZBeDFHTlFhdGFkQT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMw==
 5.  
 6.  
 7. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",Sportv2
 8. http://177.54.158.104:8081/live/jean720p/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjI4OjE5IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9cjJSemRrNlVTay9CYnorQTd1bU9vdz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMw==
 9.  
 10.  
 11. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",Sporttv3
 12. http://177.54.158.104:8081/live/reservahd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjMyOjA3IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9dVpVTTdpT0NwYjFHSVl5N1FMTDZNUT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xNA==
 13.  
 14.  
 15. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",Premiere
 16. http://177.54.158.104:8081/live/futebolhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjMzOjI3IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9TEwvN2VSbzQ3TUhUMzNyY1c2dkNpQT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xNA==
 17.  
 18.  
 19. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",FoxSports
 20. http://177.54.158.104:8081/live/101_1hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjM0OjQ0IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9YUFpMDBXRGpQVFRhdUJEb0xkS1Q3dz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xNA==
 21.  
 22.  
 23. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",FoxSports2
 24. http://177.54.158.104:8081/live/98/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjM3OjU1IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9Rkh6M045V1VaWWp5aXNhNk9qR2VNQT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj03
 25.  
 26.  
 27. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",ESPNbrasil
 28. http://177.54.158.104:8081/live/2hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjQwOjQ3IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9NzVBNGtMQlhQNWZJU2Q5bTRrR0U4QT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMA==
 29.  
 30.  
 31.  
 32. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",ESPN2
 33. http://177.54.158.104:8081/live/es2/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjQzOjE0IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9OFU0R2pEQnB0MHVzblZ3b3VXOU9PUT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj04
 34.  
 35.  
 36. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",ESPN
 37. http://177.54.158.104:8081/live/1hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjQzOjU1IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9WnBvNnFISVM4TmdqbnNOajgrQWZ5UT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMA==
 38.  
 39.  
 40. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",ESPNExtra
 41. http://177.54.158.104:8081/live/extra/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjQ1OjMzIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9MUlDdW9RT1YybXZLSUhDdlIwSTVlUT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMA==
 42.  
 43.  
 44. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",Combate
 45. http://177.54.158.104:8081/live/mma720p/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjUwOjAyIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9T21xYmZoUk1IQWN0bzAyMFBaeE5qZz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMg==
 46.  
 47.  
 48. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",DiscoveryChannel
 49. http://177.54.158.104:8081/live/14hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjUyOjQ2IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9WHhPZGd1WXEwU0dUTXBmN3JiYXlydz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMQ==
 50.  
 51.  
 52. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",DiscoveryTurbo
 53. http://177.54.158.104:8081/live/92hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjUzOjA1IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9KzdUck9TYnlBSGNDMHlnTGQzQ290Zz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMQ==
 54.  
 55.  
 56. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",DiscoveryCivilization
 57. http://177.54.158.104:8081/live/hdbr/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjUxOjI0IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9eTBsM01lQUtOY1RjUkthUzIzUEhrQT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj05
 58.  
 59.  
 60. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",DiscoveryTheater
 61. http://177.54.158.104:8081/live/discocopa/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjUxOjUzIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9Mi9tWmUrWHJ4MERpSDZFeFlyTFJKZz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xNA==
 62.  
 63.  
 64. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",TLCDiscovery
 65. http://177.54.158.104:8081/live/tlc720p/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjUzOjM5IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9T21TcmF2MkwwV291UkxsL1NUU0ZWUT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxNCZzdHJtX2xlbj0xMg==
 66.  
 67.  
 68. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",TNT
 69. http://177.54.158.104:8081/live/ei_720p/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjU0OjI1IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9Qlk4YWlaaVl5ckwwMDY5dGtqaER5UT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMg==
 70.  
 71.  
 72. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",TNTSeries
 73. http://177.54.158.104:8081/live/flife720p/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjU0OjQ5IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9cTdyQ1Z4aXkzQUlUOUxkN1BuaVpJQT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xNA==
 74.  
 75.  
 76. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",FoxPremium
 77. http://177.54.158.104:8081/live/foxpremium/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjU3OjEzIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9WHlLUW9zaDZLZnBEWnNsS0ZjZjN2QT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xNQ==
 78.  
 79.  
 80. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",FoxPremium2
 81. http://177.54.158.104:8081/live/foxp2/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjU3OjMzIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9TkNFT0F0SStRSjQ4eDJ4WmdCdmRLUT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMA==
 82.  
 83.  
 84. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",FoxChannel
 85. http://177.54.158.104:8081/live/8hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjU3OjQ4IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9ZUhFTXhza3BwV1ViclJmMFhBWWU2Zz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMA==
 86.  
 87.  
 88. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",HBO
 89. http://177.54.158.104:8081/live/20hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjU4OjA1IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9QXUrTTdCV3p4M1JuQ3l6NVh1WWNXUT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMQ==
 90.  
 91.  
 92. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",HBO2
 93. http://177.54.158.104:8081/live/hbo2hd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjU4OjE5IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9UjJGWWcrMzhUaFV4ZHFtVlhlMlVjQT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMQ==
 94.  
 95.  
 96. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",FoxFilmes
 97. http://177.54.158.104:8081/live/fx720p/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjU4OjM0IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9WDlKOWVWSHYvWGExTnk4QVRYQ0FIZz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMQ==
 98.  
 99.  
 100. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",TeleCult
 101. http://177.54.158.104:8081/live/66hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA2OjU4OjU2IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9YWxhUFdBUWNCSER4L3RyTlF1dHhqQT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMQ==
 102.  
 103.  
 104. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",TeleFun
 105. http://177.54.158.104:8081/live/44hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA3OjA0OjAxIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9M29qdUR4MHkvT29qVWNhOEY4Tk5jQT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMQ==
 106.  
 107.  
 108. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",TelePremium
 109. http://177.54.158.104:8081/live/70hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA3OjA0OjMwIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9VktqaUo1OXc3M1dXejZqWG5KeWgvZz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMQ==
 110.  
 111.  
 112. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",TeleAction
 113. http://177.54.158.104:8081/live/37hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA3OjA0OjQ0IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9THFXbTFQREZKNUg5Z0xTdDlhSDdNdz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMQ==
 114.  
 115.  
 116. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",TelePipoca
 117. http://177.54.158.104:8081/live/11hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA3OjA1OjAwIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9WUx4dWdOcGpFbmwwODNlZkhMamVidz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMQ==
 118.  
 119.  
 120. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",TeleTouch
 121. http://177.54.158.104:8081/live/36hdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA3OjA1OjE3IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9cHhZKzlmOFdGVlBxRHM0ZEZwSGR0QT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMQ==
 122.  
 123.  
 124. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",MegaPix
 125. http://177.54.158.104:8081/live/master11hd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA3OjA1OjMxIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9bHZpaWdybWQ4UklLbDlEME9BZW8wZz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xNQ==
 126.  
 127.  
 128. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",WarnerBros
 129. http://177.54.158.104:8081/live/nerhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA3OjA1OjQzIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9S25jcnBmTEl1TTdjZjUxT1hKSjlyZz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMA==
 130.  
 131.  
 132. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",Sony
 133. http://177.54.158.104:8081/live/nyhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA3OjA1OjU5IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9K2dYb2JSZHN5OFlPY3pBVkJZKytFdz09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj05
 134.  
 135.  
 136. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",DiscoveryKids
 137. http://177.54.158.104:8081/live/kidhdhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA3OjA2OjQwIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9R1dtcEQ0THNzbEZ6c0oyVzJtMHFKUT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj0xMg==
 138.  
 139.  
 140. #EXTINF:-1 tvg-logo=""group-title="",Axn
 141. http://177.54.158.104:8081/live/xnhd/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMjEvMjAxOSA3OjA2OjU3IFBNJmhhc2hfdmFsdWU9WWtZNEZOenlCQXd3TDhKSDQrRkVmUT09JnZhbGlkbWludXRlcz01JmlkPVJlc291cmNlIGlkICMxMSZzdHJtX2xlbj05
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top