irapilguy

Untitled

Nov 29th, 2020
491
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*Èñïîëüçóÿ ÎÎÏ è àëãîðèòìû íóæíî ðàçîáðàòü ôàéë PerseTask.txt,
 2. íóæî ïî çàïðîñó âûâîäèòü ïîëíîå èìÿ ÷åëîâåêà è åãî ãîä ðîæåíèÿ.*/
 3. #include <iostream>
 4. #include <fstream>
 5. #include <string>
 6. #include <vector>
 7. #include <sstream>
 8. #include <algorithm>
 9.  
 10. using namespace std;
 11.  
 12. const char separator[] = " \t";
 13. #define SEPARATOR_FOR_DATE "."
 14. struct Date
 15. {
 16.     string day;
 17.     string month;
 18.     string year;
 19. };
 20.  
 21.  
 22. class Parce
 23. {
 24.     vector<string> parseVector;
 25.  
 26. public:
 27.     void ParseStr(string stroka)
 28.     {
 29.         string temp;
 30.         for (int i = 0; i <= stroka.length(); i++) {
 31.  
 32.             if (!any_of(separator, separator + 3, [=](char n) {return n == stroka[i]; })) {
 33.                 temp += stroka[i];
 34.             }
 35.             else {
 36.                 parseVector.push_back(temp);
 37.                 temp = "";
 38.                 continue;
 39.             }
 40.  
 41.         }
 42.  
 43.         Date myDate = ParseDate(parseVector.back());
 44.  
 45.     }
 46.  
 47.     string CreateName()
 48.     {
 49.         string s;
 50.         for (auto i : parseVector)
 51.         {
 52.             s += i;
 53.             s += " ";
 54.         }
 55.     }
 56. };
 57.  
 58.     Date& ParseDate(string date)
 59.     {
 60.         size_t currPos = 0;
 61.         vector<string> datte;
 62.         //0000028....10000.1
 63.         while (currPos != date.size())
 64.         {
 65.             auto it = find(date.begin(), date.end(), SEPARATOR_FOR_DATE);
 66.             int indexOfEnd = it == date.end() ? date.size() : *it;
 67.             string s = date.substr(currPos, indexOfEnd - currPos);
 68.             datte.push_back(s);
 69.             it = find_if_not(date.begin() + indexOfEnd + 1, date.end(), SEPARATOR_FOR_DATE);
 70.             currPos = it == date.end() ? date.size() : *it;
 71.         }
 72.     }
 73. };
 74.  
 75. class Chelovek {
 76.     string name, dayCh, monthCh, yearCh;
 77.  
 78. public:
 79.     Chelovek() {}
 80.  
 81.     Chelovek(string stroka) {
 82.         vector<string> tempChel;
 83.         string temp;
 84.         for (int i = 0; i <= stroka.length(); i++) {
 85.            
 86.            
 87.         }
 88.         for (int i = 0; i < tempChel.size(); i++) {
 89.             if (tempChel[i].empty()) {
 90.                 tempChel.erase(tempChel.begin() + 1);
 91.                 --i;
 92.             }
 93.         }
 94.  
 95.  
 96.         if (tempChel.size() == 6) {
 97.             this->familiya = tempChel[0];
 98.             this->imya = tempChel[1];
 99.             this->otchestvo = tempChel[2];
 100.             this->dayCh = tempChel[3];
 101.             this->monthCh = tempChel[4];
 102.             this->yearCh = tempChel[5];
 103.         }
 104.         else if (tempChel.size() > 6) {
 105.             this->familiya = tempChel[0];
 106.             this->imya = tempChel[1] + " " + tempChel[2];
 107.             this->otchestvo = tempChel[3];
 108.             this->dayCh = tempChel[4];
 109.             this->monthCh = tempChel[5];
 110.             this->yearCh = tempChel[6];
 111.         }
 112.         else if (tempChel.size() < 6) {
 113.             cout << "Write error " << endl;
 114.             for (int i = 0; i < tempChel.size(); i++) {
 115.                 cout << tempChel[i] << " ";
 116.             }
 117.             cout << endl;
 118.         }
 119.     }
 120.     void printData() {
 121.         cout << dayCh << "." << monthCh << "." << yearCh;
 122.     }
 123.     void printChel() {
 124.         cout << familiya << " - " << imya << " - " << otchestvo << " - ";
 125.         printData();
 126.         cout << endl;
 127.     }
 128.     string getFamiliya() {
 129.         return familiya;
 130.     }
 131.     //~Chelovek(){}
 132. };
 133. int main() {
 134.     vector<Chelovek> baza;
 135.     string stroka;
 136.     ifstream in("ParseTask.txt");
 137.     if (in.is_open())
 138.     {
 139.         while (getline(in, stroka))
 140.         {
 141.             Chelovek temp(stroka);
 142.             baza.push_back(temp);
 143.         }
 144.     }
 145.     in.close();
 146.     cout << "Enter surname - ";
 147.     string surname;
 148.     int k = -1;
 149.     cin >> surname;
 150.     for (int i = 0; i < baza.size(); i++) {
 151.         if (baza[i].getFamiliya() == surname) {
 152.             k = i;
 153.         }
 154.     }
 155.     if (k > 0) baza[k].printChel();
 156.     else cout << "Not found" << endl;
 157.     return 0;
 158. }
RAW Paste Data