SHARE
TWEET

Chimera

a guest Dec 28th, 2018 53 in 33 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. "Tropu tradu m’as ammentau cussu nomini, Ahmed.
 2.  
 3. Ca stracìa ndi seu intrada in custa fortezza. A s'inghitzu nisciunu sciriat ita bollia fai.
 4. Ca temporada mi seu oberta sa bia. Totus is soldaus de cosa tua no m'ant potziu frimai. Apu abbruxiau is computadoris de controllu, segau is filus. Sa camara temporali est isulada dae su de fora. Bosatrus dd'eis fraigada aici. Bosi seis cuncrodaus unu bellu casinu.
 5.  
 6. No podis cumprendi su prexiu, Ahmed. Su prexiu de ti biri tzerriendi e tzachendi cropus a s’imbirdi de s’oblò. Su reatori est allutu, carighendi·si. Totu custa burrumballa tenit un’armatura chi podit poderai s’esplosioni de una pariga de tonneladas de tiramitra: mala de stampai, in dexi minutus
 7.  
 8. Ancora no nci creis, ma deu partu a marolla, Ahmed.
 9.  
 10. Su de mi mostrai su nomini miu beciu no serbit a nudda. Alloga cussu follu. Tui mi dd'as fatu scaresci; deu apu scaresciu sa gana de mi dd’ammentai. Fiat su nomini miu, ma immoi ndi apu sceberau un’atru. Fortzis bolliast fai s’urtima mazina de cosa tua. Ddu as a scoberri, custu nomini nou: as a fai parti de su passau de cosa tua."
 11.  
 12.  
 13. ############################################################################################################
 14.  
 15. Atras storias a s'indiritzu Tor (circa ita est Tor) http://hworhujzdjon5j4q.onion/crono-condaxi (su dominigu sceti, e candu capitat)
 16.  
 17. Cuntatu: xadum@protonmail.com
 18.  
 19. ############################################################################################################
 20.  
 21.  
 22. S'obietivu de Chimera est subrabbìviri
 23.  
 24. Chi circas Chimera, Chimera ses tui
 25.  
 26. Chi connoscis sa cara de Chimera, cussa no est sa cara de Chimera
 27. Chi connoscis sa boxi de Chimera, cussa no est sa boxi de Chimera
 28. Chi connoscis sa manu de Chimera, cussa no est sa manu de Chimera
 29.  
 30. Chimera est unu imitu chentza modellu
 31. Su modellu de Chimera est Chimera ebbia
 32.  
 33. Chi imitas Chimera, Chimera ses tui
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top