Advertisement
baobicarton

Công Ty CP Đầu tư & Thương mại Bắc Trường Sơn

Apr 11th, 2020
121
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.30 KB | None | 0 0
  1. Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: sanxuatbaobicarton.com,SDT: 0918.136.768,Email : bactruongson@gmail.com, Địa Chỉ : KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương https://urlzs.com/Tv3jH
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement