SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 18th, 2018 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<iostream>
 2. #include<list>
 3. #include<stdlib.h>
 4. #include<gmpxx.h>
 5. #include<string>
 6. #include<sstream>
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. string calculate(mpz_class sum, int num, int d) {  
 11.     //zmienne:
 12.     //ss sluzy do przekazania wyniku w postaci inta do
 13.     //result ktory przechowa ostateczny wynik
 14.     stringstream ss;
 15.     string result = "";
 16.  
 17.     //przechodzimy do dzielenia ulamkowego czyli zwiekszamy reszte o 10 (przechodzimy w prawo)
 18.     ss << sum / num;
 19.     ss << ".";
 20.     mpz_class rest = sum % num * 10;   
 21.  
 22.     //wykonujemy iteracje do d miejsc po przecinku
 23.     //jesli reszta mniejsza od dzielnikia to idziemy o 1 w prawo
 24.     //i dodajemy do wyniku tymczasowego 0, jesli reszta == dzielnik
 25.     //to nie ma sensu dalej liczyc gdyz nie bedzie reszty z dzielenia
 26.     for(int i=0; i<d; i++) {
 27.         if(rest < num) {
 28.             ss << 0;
 29.             rest *= 10;
 30.             continue;
 31.         }      
 32.         else if(rest == num) {
 33.             ss << 0;
 34.             break;
 35.         }
 36.         else {
 37.             ss << rest / num;
 38.             rest = rest % num * 10;
 39.             continue;
 40.         }
 41.     }
 42.    
 43.     //dodajemy wynik dzielenia do stringa
 44.     result.append(ss.str());
 45.    
 46.     return result;
 47. }
 48.  
 49. string power(string tempResult, int d) {
 50.     string result = "", resTemp = "";
 51.     stringstream ss;
 52.     int i, dot, dotOff;
 53.  
 54.     for(i=0; i<tempResult.size(); i++)
 55.         if(tempResult[i] == '.')
 56.             break;
 57.    
 58.     dotOff = tempResult.size()-i;
 59.     resTemp.append(tempResult,0,i);
 60.     resTemp.append(tempResult,i+1,dotOff);
 61.  
 62.     dotOff -= 1;
 63.     dotOff *= 2;
 64.  
 65.     mpz_class res(resTemp);
 66.  
 67.     res *= res;
 68.     ss << res;
 69.     resTemp = "";
 70.     resTemp.append(ss.str());
 71.  
 72.     result.append(resTemp,0,resTemp.size()-dotOff);
 73.     result.append(".");
 74.     result.append(resTemp,resTemp.size()-dotOff,d);
 75.  
 76.     //cout << result << endl;
 77.     return result;
 78. }
 79.  
 80. string sub(string result2, string result2_2, int d) {
 81.     string r1 = "", r2 = "", d1 = "1";
 82.     stringstream ss;   
 83.    
 84.     for(int i=0; i<d; i++)
 85.         d1.append("0");
 86.  
 87.     r1.append(result2,0,result2.size()-d-1);
 88.     r1.append(result2,result2.size()-d,result2.size());
 89.     r2.append(result2_2,0,result2_2.size()-d-1);
 90.     r2.append(result2_2,result2_2.size()-d,result2_2.size());
 91.  
 92.     mpz_class res1(r1), res2(r2), div(d1);
 93.     res1 -= res2;  
 94.     result2 = "";
 95.  
 96.     ss << res1 / div << "." << res1 % div;
 97.     result2.append(ss.str());
 98.        
 99.     return result2;
 100. }
 101.  
 102. string delZero(string result) {
 103.     string temp = result;
 104.     int zero = 0;
 105.     //cout << "temp: " << temp << endl;
 106.     for(string::iterator iter = temp.end()-1; iter != temp.begin(); iter--) {
 107.         if(*iter == '0')
 108.             zero++;
 109.         else if(*iter == '.') {
 110.             zero++;
 111.             break;
 112.         }
 113.         else
 114.             break;
 115.     }
 116.    
 117.     //cout << zero << endl;
 118.  
 119.     result = "";
 120.     result.append(temp,0,temp.size()-zero);
 121.     //cout << result << endl;
 122.     return result;
 123. }
 124.  
 125. int main(int argc, char* argv[]) {
 126.  
 127.     ios::sync_with_stdio(false);   
 128.     int d = atoi(argv[1]);
 129.     string result1, result2, result2_2;
 130.  
 131.     list<mpz_class> classlist;
 132.     mpz_class sum1 = 0, sum2 = 0, prec;
 133.     mpz_t prec2;
 134.     mpz_init(prec2);
 135.     while(gmp_scanf("%Zd",prec2) != EOF) {
 136.         prec = mpz_class(prec2);
 137.         classlist.push_back(prec);
 138.         sum1 += prec;
 139.         sum2 += prec * prec;
 140.     }
 141.    
 142.     /*for(list<mpz_class>::iterator iter = classlist.begin(); iter != classlist.end(); ++iter) {
 143.        
 144.     }*/
 145.  
 146.     result1 = calculate(sum1, classlist.size(), d);
 147.     result2 = calculate(sum2, classlist.size(), d);
 148.     result2_2 = power(result1,d);
 149.     result2 = sub(result2,result2_2,d);
 150.    
 151.     cout << "1: " << delZero(result1) << endl << "2: " << delZero(result2) << endl;
 152.     return 0;
 153. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top