SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 23rd, 2020 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1.  
  2. local iliI1IlI11i1IIi111I = assert local II1I1iIl1il1111i1lI = select local liIl11IlI1lIIii11lI = tonumber local lIl1Ii11li1I1i1lIIIi1 = unpack local IIIIIll1il1ii111lIl = pcall local liiI1IIl11IIIliiiIi = setfenv local iilillIl11I1ilI1ili = setmetatable local I1lIIiiliiIi1ilI1ll = type local lIlii1lliil1I11i1llII = getfenv local l1IIilIl1IliIl11ilI = tostring local Ili1IIliiIiIllIIIIi = error local lIiil1lii1111liIi1I = string.sub local iliiiIi11l1Ii1il1i1 = string.byte local i11lIl1iil1Iili11i1 = string.char local i1IliilIiIii1l1lIIl = string.rep local lIlI11ll11iI1l11ii1Ii = string.gsub local iiiI1iliI1liIllIili = string.match local IlIlIl1IiIIlIllll11 = 1 local function IlIilI1I1llI111IIII(i1ilIIIlii111lIl11i, i11i1ll1iIlI1iliIil) local lIliiliIliiIi11l11IIl i1ilIIIlii111lIl11i = lIlI11ll11iI1l11ii1Ii(lIiil1lii1111liIi1I(i1ilIIIlii111lIl11i, 5), "..", function(i1Iii11IlIilI11l1li) if iliiiIi11l1Ii1il1i1(i1Iii11IlIilI11l1li, 2) == 71 then lIliiliIliiIi11l11IIl = liIl11IlI1lIIii11lI(lIiil1lii1111liIi1I(i1Iii11IlIilI11l1li, 1, 1)) return "" else local ililIi1iiI1lIiIllil = i11lIl1iil1Iili11i1(liIl11IlI1lIIii11lI(i1Iii11IlIilI11l1li, 16)) if lIliiliIliiIi11l11IIl then local lIl1l1ilIill1l11l1i1l = i1IliilIiIii1l1lIIl(ililIi1iiI1lIiIllil, lIliiliIliiIi11l11IIl) lIliiliIliiIi11l11IIl = nil return lIl1l1ilIill1l11l1i1l else return ililIi1iiI1lIiIllil end end end) local function i1I11i1lI1IiIii1ilI() local i1liIii1IiiIi1i1i1i = iliiiIi11l1Ii1il1i1(i1ilIIIlii111lIl11i, IlIlIl1IiIIlIllll11, IlIlIl1IiIIlIllll11) IlIlIl1IiIIlIllll11 = IlIlIl1IiIIlIllll11 + 1 return i1liIii1IiiIi1i1i1i end local function lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() local i1liIii1IiiIi1i1i1i, ililIi1iiI1lIiIllil, lIl1l1ilIill1l11l1i1l, IIilliiliililiIiliI = iliiiIi11l1Ii1il1i1(i1ilIIIlii111lIl11i, IlIlIl1IiIIlIllll11, IlIlIl1IiIIlIllll11 + 3) IlIlIl1IiIIlIllll11 = IlIlIl1IiIIlIllll11 + 4 return IIilliiliililiIiliI * 16777216 + lIl1l1ilIill1l11l1i1l * 65536 + ililIi1iiI1lIiIllil * 256 + i1liIii1IiiIi1i1i1i end local function il1l1lliIliIIiiIilI(liIli11lIIiII1lIiII, i1I1l111IIIIIll11lI, II1l1iliI11ll1111i1) if II1l1iliI11ll1111i1 then local lIlIi1liiliIiliIllIii, i1Ii1illiliiii1IIII = 0, 0 for lil11i1Il1li1Il11l1 = i1I1l111IIIIIll11lI, II1l1iliI11ll1111i1 do lIlIi1liiliIiliIllIii = lIlIi1liiliIiliIllIii + 2 ^ i1Ii1illiliiii1IIII * il1l1lliIliIIiiIilI(liIli11lIIiII1lIiII, lil11i1Il1li1Il11l1) i1Ii1illiliiii1IIII = i1Ii1illiliiii1IIII + 1 end return lIlIi1liiliIiliIllIii else local lIIIIllI1iI1Il1ii11 = 2 ^ (i1I1l111IIIIIll11lI - 1) return lIIIIllI1iI1Il1ii11 <= liIli11lIIiII1lIiII % (lIIIIllI1iI1Il1ii11 + lIIIIllI1iI1Il1ii11) and 1 or 0 end end local function l1IiIiIlilIiIIIi1iI() local i1liIii1IiiIi1i1i1i, ililIi1iiI1lIiIllil = lIl1IiiIl1ll1lil1iii1(), lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() if i1liIii1IiiIi1i1i1i == 0 and ililIi1iiI1lIiIllil == 0 then return 0 end return (-2 * il1l1lliIliIIiiIilI(ililIi1iiI1lIiIllil, 32) + 1) * 2 ^ (il1l1lliIliIIiiIilI(ililIi1iiI1lIiIllil, 21, 31) - 1023) * ((il1l1lliIliIIiiIilI(ililIi1iiI1lIiIllil, 1, 20) * 4294967296 + i1liIii1IiiIi1i1i1i) / 4503599627370496 + 1) end local function l11iIl11Iii1I111IiI(liI1111Ill11iiiIIIi) local illiilIl11IlilliilI = { iliiiIi11l1Ii1il1i1(i1ilIIIlii111lIl11i, IlIlIl1IiIIlIllll11, IlIlIl1IiIIlIllll11 + 3) } IlIlIl1IiIIlIllll11 = IlIlIl1IiIIlIllll11 + 4 local i1iII1ii1l1i11I1111 = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for lil11i1Il1li1Il11l1 = 1, 8 do i1iII1ii1l1i11I1111[lil11i1Il1li1Il11l1] = il1l1lliIliIIiiIilI(liI1111Ill11iiiIIIi, lil11i1Il1li1Il11l1) end local lIlii1ilIIIlli1liiiIl = "" for lil11i1Il1li1Il11l1 = 1, 4 do local lIlIi1liiliIiliIllIii, i1Ii1illiliiii1IIII = 0, 0 for llIiili11ll1iiiIIIl = 1, 8 do local liliIl1Ilili1ii11Ii = il1l1lliIliIIiiIilI(illiilIl11IlilliilI[lil11i1Il1li1Il11l1], llIiili11ll1iiiIIIl) if i1iII1ii1l1i11I1111[llIiili11ll1iiiIIIl] == 1 then liliIl1Ilili1ii11Ii = liliIl1Ilili1ii11Ii == 1 and 0 or 1 end lIlIi1liiliIiliIllIii = lIlIi1liiliIiliIllIii + 2 ^ i1Ii1illiliiii1IIII * liliIl1Ilili1ii11Ii i1Ii1illiliiii1IIII = i1Ii1illiliiii1IIII + 1 end lIlii1ilIIIlli1liiiIl = lIlii1ilIIIlli1liiiIl .. lIlii1ilIIIlli1liiiIl.char(lIlIi1liiliIiliIllIii) end local i1liIii1IiiIi1i1i1i, ililIi1iiI1lIiIllil, lIl1l1ilIill1l11l1i1l, IIilliiliililiIiliI = iliiiIi11l1Ii1il1i1(lIlii1ilIIIlli1liiiIl, 1, 4) return IIilliiliililiIiliI * 16777216 + lIl1l1ilIill1l11l1i1l * 65536 + ililIi1iiI1lIiIllil * 256 + i1liIii1IiiIi1i1i1i end local function lillIlIii1l1I1Il111(liI1111Ill11iiiIIIi) local Ilil11II1ii1ilii1Ii = lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() IlIlIl1IiIIlIllll11 = IlIlIl1IiIIlIllll11 + Ilil11II1ii1ilii1Ii local i1iII1ii1l1i11I1111 = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for lil11i1Il1li1Il11l1 = 1, 8 do i1iII1ii1l1i11I1111[lil11i1Il1li1Il11l1] = il1l1lliIliIIiiIilI(liI1111Ill11iiiIIIi, lil11i1Il1li1Il11l1) end local lIlii1ilIIIlli1liiiIl = "" for lil11i1Il1li1Il11l1 = 1, Ilil11II1ii1ilii1Ii do local lIlIi1liiliIiliIllIii, i1Ii1illiliiii1IIII = 0, 0 for llIiili11ll1iiiIIIl = 1, 8 do local liliIl1Ilili1ii11Ii = il1l1lliIliIIiiIilI(iliiiIi11l1Ii1il1i1(i1ilIIIlii111lIl11i, IlIlIl1IiIIlIllll11 - Ilil11II1ii1ilii1Ii + lil11i1Il1li1Il11l1 - 1), llIiili11ll1iiiIIIl) if i1iII1ii1l1i11I1111[llIiili11ll1iiiIIIl] == 1 then liliIl1Ilili1ii11Ii = liliIl1Ilili1ii11Ii == 1 and 0 or 1 end lIlIi1liiliIiliIllIii = lIlIi1liiliIiliIllIii + 2 ^ i1Ii1illiliiii1IIII * liliIl1Ilili1ii11Ii i1Ii1illiliiii1IIII = i1Ii1illiliiii1IIII + 1 end lIlii1ilIIIlli1liiiIl = lIlii1ilIIIlli1liiiIl .. lIlii1ilIIIlli1liiiIl.char(lIlIi1liiliIiliIllIii) end return lIlii1ilIIIlli1liiiIl end local IllIIII1IiIiiil1i1l = i1I11i1lI1IiIii1ilI() local lIlIl1iil1ilI1l1i1lIi = i1I11i1lI1IiIii1ilI() local function ililIii1IIIIli111li() local lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl = { [122360] = {}, [40273] = {}, [9889] = {}, [113559] = {} } local lIll11IIliIIl1ll1llIi = #{4873} lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() local I1lIlllIIlillllliiI = lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() for lil11i1Il1li1Il11l1 = lIll11IIliIIl1ll1llIi, I1lIlllIIlillllliiI do lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[122360][lil11i1Il1li1Il11l1] = lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() end i1I11i1lI1IiIii1ilI() lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() i1I11i1lI1IiIii1ilI() i1I11i1lI1IiIii1ilI() lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() local I1lIlllIIlillllliiI = lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() for lil11i1Il1li1Il11l1 = lIll11IIliIIl1ll1llIi, I1lIlllIIlillllliiI do lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[40273][lil11i1Il1li1Il11l1 - lIll11IIliIIl1ll1llIi] = ililIii1IIIIli111li() end lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() i1I11i1lI1IiIii1ilI() i1I11i1lI1IiIii1ilI() lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[50260] = i1I11i1lI1IiIii1ilI() local I1lIlllIIlillllliiI = lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() - (#{ 6888, 6339, 928, 4612, 2386, 249, 2379, 2365, 410, 627, 3375, 2074, 5386, 1919, 315, 4418, 3831, 217, 725, 2442, 2327, 3185, 2271 } + 133702) for lil11i1Il1li1Il11l1 = lIll11IIliIIl1ll1llIi, I1lIlllIIlillllliiI do local i1iiiIIil1iii1I11ii = {} local IIlIIi1iI1ll1Iiill1 = l11iIl11Iii1I111IiI(lIlIl1iil1ilI1l1i1lIi) i1iiiIIil1iii1I11ii[66361] = il1l1lliIliIIiiIilI(IIlIIi1iI1ll1Iiill1, #{1510}, #{ 835, 1335, 143, 308, 655, 3392, 3220, 2788, 2394 }) i1iiiIIil1iii1I11ii[39537] = il1l1lliIliIIiiIilI(IIlIIi1iI1ll1Iiill1, #{ 3136, 6111, 2132, 4430, 6220, 1966, 540, 1070, 2979, 4590, 3825, 1240, 4717, 828, 4624, 3511, 1788, 801, 5669, 3485, 6238, 6783, 4976, 3502 } + 3, #{ 4664, 4364, 3299, 4418, 236, 3487, 6669, 5318, 4154, 761, 277, 1824, 542, 6068, 4401, 2251, 1601, 4919, 6814, 5070, 2574 } + 11) i1iiiIIil1iii1I11ii[16922] = il1l1lliIliIIiiIilI(IIlIIi1iI1ll1Iiill1, #{ 1994, 3801, 451, 1978, 325, 2709, 4467, 182, 2285, 4774 }, #{ 6157, 2076, 4308, 6175, 1307, 1132, 4459, 3517, 6309, 2318, 1367, 1838, 5061, 5548, 4236, 1645, 375, 1742 }) i1iiiIIil1iii1I11ii[72996] = il1l1lliIliIIiiIilI(IIlIIi1iI1ll1Iiill1, #{ 6769, 1354, 4719, 2583, 1966, 946, 6809, 3101, 4895, 1961, 6490, 525, 6950, 4505, 3043, 3311, 3908, 3245, 146 }, #{ 2853, 3206, 6369, 2972, 3147, 5329, 2839, 4489, 1373, 2432, 5991, 1812, 3092, 6919, 10, 5400, 6171, 5841, 5581, 6958, 6191, 1551 } + 4) i1iiiIIil1iii1I11ii[98089] = il1l1lliIliIIiiIilI(IIlIIi1iI1ll1Iiill1, #{4655}, #{ 325, 5267, 2010, 848, 423, 2341, 4090, 4037, 3273, 65, 308, 3897, 3246, 6717, 5176, 2398, 2349, 3413 }) i1iiiIIil1iii1I11ii[15759] = il1l1lliIliIIiiIilI(IIlIIi1iI1ll1Iiill1, #{747}, #{ 3135, 1378, 4167, 1126, 828, 4858, 3490, 6721, 335 }) i1iiiIIil1iii1I11ii[123724] = il1l1lliIliIIiiIilI(IIlIIi1iI1ll1Iiill1, #{ 1434, 5259, 4431, 5093, 4193, 5452, 3691, 3161, 5616, 5882 }, #{ 2777, 4540, 1192, 4464, 6397, 2678, 5931, 3328, 706, 562, 1761, 4769, 2543, 2245, 4094, 2707, 4139, 5955 }) lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[9889][lil11i1Il1li1Il11l1] = i1iiiIIil1iii1I11ii end i1I11i1lI1IiIii1ilI() lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() i1I11i1lI1IiIii1ilI() lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() local I1lIlllIIlillllliiI = lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() - (#{ 6355, 5360, 4241, 3923, 1262, 859, 6479, 2645, 6660, 6814, 1125, 2019, 6218, 717, 6944, 6891, 6501, 3105, 2452, 3845, 1796, 2011, 6259, 1326 } + 133727) for lil11i1Il1li1Il11l1 = lIll11IIliIIl1ll1llIi, I1lIlllIIlillllliiI do local lIlIIIlii1IiII1ll1Ili = {} local I1lIIiiliiIi1ilI1ll = i1I11i1lI1IiIii1ilI() if I1lIIiiliiIi1ilI1ll == #{ 307, 132, 5476, 3301, 1736, 4679, 5648, 3477, 4365, 2034, 993, 6715, 623, 3328, 6751, 3016, 4628, 6911, 4308, 2649, 98, 5850 } + 157 then lIlIIIlii1IiII1ll1Ili[127135] = lillIlIii1l1I1Il111(#{ 5336, 4727, 6668, 2149, 136, 3191, 2358, 4594, 4260, 3376, 5828, 3032, 2650, 1929, 2813, 4959, 5259, 2513, 2949, 1776, 1299 } + 99) end if I1lIIiiliiIi1ilI1ll == #{ 5406, 510, 202, 6058, 2499, 2461, 6044, 1859, 4783, 4094, 6713, 2466, 4424, 5264, 5704, 2468, 5218, 2604, 21, 1504, 1956, 885, 4416, 326 } + 68 then lIlIIIlii1IiII1ll1Ili[127135] = lIl1IiiIl1ll1lil1iii1() end if I1lIIiiliiIi1ilI1ll == #{ 2457, 2667, 1417, 4012, 3108, 1472, 2844, 1501, 3595, 3066, 3995, 2696, 4752, 6043, 496, 4491, 5495, 3362, 4194, 4012, 1034, 3057, 5684, 3359 } + 224 then lIlIIIlii1IiII1ll1Ili[127135] = lillIlIii1l1I1Il111(#{ 5336, 4727, 6668, 2149, 136, 3191, 2358, 4594, 4260, 3376, 5828, 3032, 2650, 1929, 2813, 4959, 5259, 2513, 2949, 1776, 1299 } + 99) end if I1lIIiiliiIi1ilI1ll == #{ 5293, 6139, 3163, 592, 3286, 4554, 3245, 2008, 5982, 3536, 690, 4643, 4445, 3881, 6774, 4102, 109, 3844, 6487, 1929 } + 234 then lIlIIIlii1IiII1ll1Ili[127135] = i1I11i1lI1IiIii1ilI() end if I1lIIiiliiIi1ilI1ll == #{ 1822, 4880, 4555, 2929, 1136, 1261, 6961, 3374, 3787, 1106, 4198, 5897, 2844, 2610, 3369, 6209, 4842, 6012, 4378, 1338, 1356, 5580, 5049, 1681 } + 167 then lIlIIIlii1IiII1ll1Ili[127135] = l1IiIiIlilIiIIIi1iI() + l1IiIiIlilIiIIIi1iI() end if I1lIIiiliiIi1ilI1ll == #{ 2975, 5831, 3174, 269, 4537, 2612, 1664, 1199, 5360, 4723, 2003, 6484, 390, 2303, 4816, 2277, 5993, 4978, 3296, 6684, 328, 5938, 4350, 1376 } + 208 then lIlIIIlii1IiII1ll1Ili[127135] = lillIlIii1l1I1Il111(IllIIII1IiIiiil1i1l) end if I1lIIiiliiIi1ilI1ll == #{ 5739, 4576, 4647, 5204, 2326, 1866, 4786, 1535, 346, 4989, 4369, 3704, 4621, 1897, 1691, 4621, 23, 6092, 4287, 2308, 4013, 4859 } + 211 then lIlIIIlii1IiII1ll1Ili[127135] = l1IiIiIlilIiIIIi1iI() end if I1lIIiiliiIi1ilI1ll == #{ 4599, 3736, 148, 1444, 2995, 6524, 5369, 2536, 591, 480, 6146, 1332, 3973, 6391, 735, 3161, 980, 5968, 2733, 1234 } + 36 then lIlIIIlii1IiII1ll1Ili[127135] = #{ 1584, 2175, 3114, 6651, 1759, 5179, 700, 5598, 6638, 6209, 5347, 4367, 1395, 6648, 2355, 2181, 1006, 3896, 6481, 5718, 2280, 2471, 4282, 4247 } + 58507 == #{ 2611, 1464, 5993, 6531, 3307, 5902, 4545, 1354, 4964, 1829, 1200, 3499, 206, 4119, 4045, 6712, 1840, 4307, 212, 4742, 2123, 6151, 2376 } + 94784 end if I1lIIiiliiIi1ilI1ll == #{ 4154, 6234, 3126, 3239, 4929, 3595, 458, 5407, 6585, 4153, 1509, 817, 2278, 6148, 714, 1600, 5471, 543, 1785, 6731, 1202, 5619 } + 76 then lIlIIIlii1IiII1ll1Ili[127135] = #{ 6606, 4880, 2543, 5748, 74, 2156, 6795, 2429, 6027, 6761, 6245, 5316, 6670, 6592, 2867, 1577, 45, 1024, 2421, 1993, 5890, 3204 } + 121135 == #{ 6606, 4880, 2543, 5748, 74, 2156, 6795, 2429, 6027, 6761, 6245, 5316, 6670, 6592, 2867, 1577, 45, 1024, 2421, 1993, 5890, 3204 } + 121135 end lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[113559][lil11i1Il1li1Il11l1 - lIll11IIliIIl1ll1llIi] = lIlIIIlii1IiII1ll1Ili end lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[113386] = i1I11i1lI1IiIii1ilI() lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[127260] = i1I11i1lI1IiIii1ilI() return lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl end local function iIill11ililliIlIlil(lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl, i11i1ll1iIlI1iliIil, lIlIllil1ilI1illliIl1) local iIIi1IIliIl1IiiIIlI, lIllI1lllIlI1iIIl1iIl = 8, 18 local IliIIlIli1I1ii1i1Il = lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[9889] local i11IiIliIiIII1lIlIl = iilillIl11I1ilI1ili({}, { __index = function(lIiiiII1llIiIIll1l1, l1II1Ii1iliI1IIi1il) local lIlii1ilIIIlli1liiiIl = lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[113559][l1II1Ii1iliI1IIi1il] if lIiil1lii1111liIi1I(I1lIIiiliiIi1ilI1ll(lIlii1ilIIIlli1liiiIl[127135]), 1, 1) == "s" then return { [127135] = lIiil1lii1111liIi1I(lIlii1ilIIIlli1liiiIl[127135], 5) } end return lIlii1ilIIIlli1liiiIl end }) local i1i1I111l1ll1Illl1i = 113386 local iili111II11ii1iIIIi = lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[40273] local iIiii1iIIl1ll1iIIIi = 127135 local I11ll1I1IIIlIIlI1iI = lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[127260] local Ilil1iIlilIiIli1IIl = 39537 local II1iiilll1II11i1IIl = lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[122360] local llI1iilIIlIiiii1iil = 15759 local function liIliiI11l1111l1iil(...) local l1iliI1I1illi1iIlll = 0 local lii1lii11i1iiilIlil = { lIl1Ii11li1I1i1lIIIi1({}, 1, lIl1liIIlI1ii1IlI1lIl[50260]) } local lI1l1IlIli1l1i1I1lI = 1 local IIiIi1IiI1iiIII1111 = {} local lIllIiI1Iiilili1II1il = {} local lIli11Illli11liiIIiII = 1 local i11i1ll1iIlI1iliIil = lIlii1lliil1I11i1llII() local lIiIIiiii1ii1IIlIli = { ... } local liiIil1i11iIIII1lll = {} local llI1i1lii1l1liIiI11 = #lIiIIiiii1ii1IIlIli - 1 for lil11i1Il1li1Il11l1 = 0, llI1i1lii1l1liIiI11 do if I11ll1I1IIIlIIlI1iI >= lil11i1Il1li1Il11l1 + 1 then lii1lii11i1iiilIlil[lil11i1Il1li1Il11l1] = lIiIIiiii1ii1IIlIli[lil11i1Il1li1Il11l1 + 1] end liiIil1i11iIIII1lll[lil11i1Il1li1Il11l1] = lIiIIiiii1ii1IIlIli[lil11i1Il1li1Il11l1 + 1] end local function ii111iiI1l11lIlI1II(...) local lIl1l1ilIill1l11l1i1l = II1I1iIl1il1111i1lI("#", ...) local lIiiiII1llIiIIll1l1 = { ... } return lIl1l1ilIill1l11l1i1l, lIiiiII1llIiIIll1l1 end local lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 = #{ 6291, 4131, 1920, 4103, 6448, 1142, 5862, 5746, 5733, 5887, 6697, 2833, 4096, 6929, 2218, 4801, 4417, 3297, 5827, 6243, 6107 } + 131050 local lIlI1illii11IiIi1l111 local IIi1I11ill1iIi1i11I = { nil, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi, Ii1IIliii11IIilllIi) local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = { lIl1Ii11li1I1i1lIIIi1({}, 1, lIlil1lIiliiI1IlI1II1 > 7999 and 7999 or lIlil1lIiliiI1IlI1II1) } end, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1) local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 > 255 then lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i11IiIliIiIII1lIlIl[lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end if llll1iillIiii11liii > 255 then llll1iillIiii11liii = i11IiIliIiIII1lIlIl[llll1iillIiii11liii - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else llll1iillIiii11liii = lii1lii11i1iiilIlil[llll1iillIiii11liii] end lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i][lIlil1lIiliiI1IlI1II1] = llll1iillIiii11liii end, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi) local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 > 255 then lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i11IiIliIiIII1lIlIl[lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end if llll1iillIiii11liii > 255 then llll1iillIiii11liii = i11IiIliIiIII1lIlIl[llll1iillIiii11liii - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else llll1iillIiii11liii = lii1lii11i1iiilIlil[llll1iillIiii11liii] end lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = lIlil1lIiliiI1IlI1II1 * llll1iillIiii11liii end, nil, nil, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1) local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end, nil, nil, nil, nil, nil, nil, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi) local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 > 255 then lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i11IiIliIiIII1lIlIl[lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end if llll1iillIiii11liii > 255 then llll1iillIiii11liii = i11IiIliIiIII1lIlIl[llll1iillIiii11liii - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else llll1iillIiii11liii = lii1lii11i1iiilIlil[llll1iillIiii11liii] end lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = lIlil1lIiliiI1IlI1II1 / llll1iillIiii11liii end, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1) local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 if llll1iillIiii11liii == 154 then return lIlI1illii11IiIi1l111[9]({ [72996] = (i11l1lIIl1ll1iiIi1i - 97) % 256, [15759] = (lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 97) % 256, [98089] = 0 }) end if llll1iillIiii11liii == 196 then return lIlI1illii11IiIi1l111[31]({ [72996] = (i11l1lIIl1ll1iiIi1i - 12) % 256, [16922] = (lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 12) % 256, [98089] = 0 }) end for lil11i1Il1li1Il11l1 = i11l1lIIl1ll1iiIi1i, lIlil1lIiliiI1IlI1II1 do lii1lii11i1iiilIlil[lil11i1Il1li1Il11l1] = nil end end, nil, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1) local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local liI1111Ill11iiiIIIi if lIlII1I1lIl11iilI1iI1 == 100000 then liI1111Ill11iiiIIIi = lii1lii11i1iiilIlil[251] else liI1111Ill11iiiIIIi = i11IiIliIiIII1lIlIl[lIlII1I1lIl11iilI1iI1][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] end i11i1ll1iIlI1iliIil[liI1111Ill11iiiIIIi] = lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] end, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi, Ii1IIliii11IIilllIi) local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] if not not lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] == (llll1iillIiii11liii == 0) then lI1l1IlIli1l1i1I1lI = lI1l1IlIli1l1i1I1lI + 1 end end, nil, nil, nil, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1) local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local illII1l1IIlili1i1I1 = iili111II11ii1iIIIi[lIlII1I1lIl11iilI1iI1] local i1lll1i1i11lili1ill = {} local I1l1lil1iliI1i1lili = iilillIl11I1ilI1ili({}, { __index = function(lIiiiII1llIiIIll1l1, l1II1Ii1iliI1IIi1il) local lIli11li11ilIIlIiIi = i1lll1i1i11lili1ill[l1II1Ii1iliI1IIi1il] return lIli11li11ilIIlIiIi[1][lIli11li11ilIIlIiIi[2]] end, __newindex = function(lIiiiII1llIiIIll1l1, l1II1Ii1iliI1IIi1il, lIllilIlI1i11liiiiiIi) local lIli11li11ilIIlIiIi = i1lll1i1i11lili1ill[l1II1Ii1iliI1IIi1il] lIli11li11ilIIlIiIi[1][lIli11li11ilIIlIiIi[2]] = lIllilIlI1i11liiiiiIi end }) for lil11i1Il1li1Il11l1 = 1, illII1l1IIlili1i1I1[i1i1I111l1ll1Illl1i] do local IIIilli1lI11i1l1i11 = IliIIlIli1I1ii1i1Il[lI1l1IlIli1l1i1I1lI] if IIIilli1lI11i1l1i11[Ilil1iIlilIiIli1IIl] == iIIi1IIliIl1IiiIIlI then i1lll1i1i11lili1ill[lil11i1Il1li1Il11l1 - 1] = { lii1lii11i1iiilIlil, IIIilli1lI11i1l1i11[llI1iilIIlIiiii1iil] } elseif IIIilli1lI11i1l1i11[Ilil1iIlilIiIli1IIl] == lIllI1lllIlI1iIIl1iIl then i1lll1i1i11lili1ill[lil11i1Il1li1Il11l1 - 1] = { lIlIllil1ilI1illliIl1, IIIilli1lI11i1l1i11[llI1iilIIlIiiii1iil] } end lI1l1IlIli1l1i1I1lI = lI1l1IlIli1l1i1I1lI + 1 end if illII1l1IIlili1i1I1[i1i1I111l1ll1Illl1i] > 0 then IIiIi1IiI1iiIII1111[#IIiIi1IiI1iiIII1111 + 1] = i1lll1i1i11lili1ill end local lIl11I11IliIIlil111ll = iIill11ililliIlIlil(illII1l1IIlili1i1I1, i11i1ll1iIlI1iliIil, I1l1lil1iliI1i1lili) lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = lIl11I11IliIIlil111ll end, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi) local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local li1ii11l11lliIi11Il, lIlIlIIIi1ii1i1II1I, lilllIi1lliIiilIl1i if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 == 1 then return true end if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 == 0 then li1ii11l11lliIi11Il = l1iliI1I1illi1iIlll else li1ii11l11lliIi11Il = i11l1lIIl1ll1iiIi1i + lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 2 end lilllIi1lliIiilIl1i = {} lIlIlIIIi1ii1i1II1I = 0 for lil11i1Il1li1Il11l1 = i11l1lIIl1ll1iiIi1i, li1ii11l11lliIi11Il do lIlIlIIIi1ii1i1II1I = lIlIlIIIi1ii1i1II1I + 1 lilllIi1lliIiilIl1i[lIlIlIIIi1ii1i1II1I] = lii1lii11i1iiilIlil[lil11i1Il1li1Il11l1] end return true, lilllIi1lliIiilIl1i, lIlIlIIIi1ii1i1II1I end, nil, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi) local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 > 255 then lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i11IiIliIiIII1lIlIl[lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end if llll1iillIiii11liii > 255 then llll1iillIiii11liii = i11IiIliIiIII1lIlIl[llll1iillIiii11liii - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else llll1iillIiii11liii = lii1lii11i1iiilIlil[llll1iillIiii11liii] end lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = lIlil1lIiliiI1IlI1II1 + llll1iillIiii11liii end, nil, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi, Ii1IIliii11IIilllIi) local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIiIIiiii1ii1IIlIli, lIlliIili1lllliiIilIi, li1ii11l11lliIi11Il, lIlIlIIIi1ii1i1II1I lIiIIiiii1ii1IIlIli = {} if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 ~= 1 then if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 ~= 0 then li1ii11l11lliIi11Il = i11l1lIIl1ll1iiIi1i + lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 1 else li1ii11l11lliIi11Il = l1iliI1I1illi1iIlll end lIlIlIIIi1ii1i1II1I = 0 for lil11i1Il1li1Il11l1 = i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 1, li1ii11l11lliIi11Il do lIlIlIIIi1ii1i1II1I = lIlIlIIIi1ii1i1II1I + 1 lIiIIiiii1ii1IIlIli[lIlIlIIIi1ii1i1II1I] = lii1lii11i1iiilIlil[lil11i1Il1li1Il11l1] end li1ii11l11lliIi11Il, lIlliIili1lllliiIilIi = ii111iiI1l11lIlI1II(lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i](lIl1Ii11li1I1i1lIIIi1(lIiIIiiii1ii1IIlIli, 1, li1ii11l11lliIi11Il - i11l1lIIl1ll1iiIi1i))) else li1ii11l11lliIi11Il, lIlliIili1lllliiIilIi = ii111iiI1l11lIlI1II(lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i]()) end if llll1iillIiii11liii ~= 1 then if llll1iillIiii11liii ~= 0 then li1ii11l11lliIi11Il = i11l1lIIl1ll1iiIi1i + llll1iillIiii11liii - 2 else li1ii11l11lliIi11Il = li1ii11l11lliIi11Il + i11l1lIIl1ll1iiIi1i end lIlIlIIIi1ii1i1II1I = 0 for lil11i1Il1li1Il11l1 = i11l1lIIl1ll1iiIi1i, li1ii11l11lliIi11Il do lIlIlIIIi1ii1i1II1I = lIlIlIIIi1ii1i1II1I + 1 lii1lii11i1iiilIlil[lil11i1Il1li1Il11l1] = lIlliIili1lllliiIilIi[lIlIlIIIi1ii1i1II1I] end end l1iliI1I1illi1iIlll = li1ii11l11lliIi11Il - 1 end, nil, nil, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1) local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = lIlil1lIiliiI1IlI1II1 ~= 0 if llll1iillIiii11liii ~= 0 then lI1l1IlIli1l1i1I1lI = lI1l1IlIli1l1i1I1lI + 1 end end, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi) local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 if llll1iillIiii11liii == 194 then return lIlI1illii11IiIi1l111[24]({ [72996] = (i11l1lIIl1ll1iiIi1i - 207) % 256, [15759] = (lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 207) % 256, [98089] = 0 }) end lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = #lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end, nil, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1) local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = i11IiIliIiIII1lIlIl[lIlII1I1lIl11iilI1iI1][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] end, function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1) local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIl11iI1llIlliIiiI1iI = lIlil1lIiliiI1IlI1II1 > 0 and lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 1 or llI1i1lii1l1liIiI11 - I11ll1I1IIIlIIlI1iI for lil11i1Il1li1Il11l1 = i11l1lIIl1ll1iiIi1i, i11l1lIIl1ll1iiIi1i + lIl11iI1llIlliIiiI1iI do if lil11i1Il1li1Il11l1 - i11l1lIIl1ll1iiIi1i <= llI1i1lii1l1liIiI11 then lii1lii11i1iiilIlil[lil11i1Il1li1Il11l1] = liiIil1i11iIIII1lll[I11ll1I1IIIlIIlI1iI + (lil11i1Il1li1Il11l1 - i11l1lIIl1ll1iiIi1i)] else lii1lii11i1iiilIlil[lil11i1Il1li1Il11l1] = nil end end l1iliI1I1illi1iIlll = i11l1lIIl1ll1iiIi1i + lIl11iI1llIlliIiiI1iI end, nil } IIi1I11ill1iIi1i11I[11] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1) local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] if llll1iillIiii11liii == 6 then return lIlI1illii11IiIi1l111[19]({ [72996] = (i11l1lIIl1ll1iiIi1i - 12) % 256, [15759] = (lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 12) % 256, [98089] = 0 }) end for lil11i1Il1li1Il11l1 = i11l1lIIl1ll1iiIi1i, #lii1lii11i1iiilIlil do local iiIll1lI1iIiIi1lIIl = lIli11Illli11liiIIiII for Ii1Ii1iIiiiI11Ilili, iI1lI1iI1iI1i1lili1 in next, IIiIi1IiI1iiIII1111, nil do for liI1111Ill11iiiIIIi, lIli11li11ilIIlIiIi in next, iI1lI1iI1iI1i1lili1, nil do if lii1lii11i1iiilIlil == lIli11li11ilIIlIiIi[1] and lIli11li11ilIIlIiIi[2] == lil11i1Il1li1Il11l1 then if not lIllIiI1Iiilili1II1il[iiIll1lI1iIiIi1lIIl] then lIllIiI1Iiilili1II1il[iiIll1lI1iIiIi1lIIl] = lii1lii11i1iiilIlil[lil11i1Il1li1Il11l1] lIli11Illli11liiIIiII = lIli11Illli11liiIIiII + 1 end iI1lI1iI1iI1i1lili1[liI1111Ill11iiiIIIi] = {lIllIiI1Iiilili1II1il, iiIll1lI1iIiIi1lIIl} end end end end end IIi1I11ill1iIi1i11I[6] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi) local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local liI1111Ill11iiiIIIi if lIlII1I1lIl11iilI1iI1 == 100000 then liI1111Ill11iiiIIIi = lii1lii11i1iiilIlil[251] else liI1111Ill11iiiIIIi = i11IiIliIiIII1lIlIl[lIlII1I1lIl11iilI1iI1][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] end lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = i11i1ll1iIlI1iliIil[liI1111Ill11iiiIIIi] end IIi1I11ill1iIi1i11I[10] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi) local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 lIlIllil1ilI1illliIl1[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] = lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] end IIi1I11ill1iIi1i11I[1] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi) local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i11l1lIIl1ll1iiIi1i ~= 0 if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 > 255 then lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i11IiIliIiIII1lIlIl[lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end if llll1iillIiii11liii > 255 then llll1iillIiii11liii = i11IiIliIiIII1lIlIl[llll1iillIiii11liii - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else llll1iillIiii11liii = lii1lii11i1iiilIlil[llll1iillIiii11liii] end if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 < llll1iillIiii11liii ~= i11l1lIIl1ll1iiIi1i then lI1l1IlIli1l1i1I1lI = lI1l1IlIli1l1i1I1lI + 1 end end IIi1I11ill1iIi1i11I[5] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII) local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 > 255 then lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i11IiIliIiIII1lIlIl[lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end if llll1iillIiii11liii > 255 then llll1iillIiii11liii = i11IiIliIiIII1lIlIl[llll1iillIiii11liii - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else llll1iillIiii11liii = lii1lii11i1iiilIlil[llll1iillIiii11liii] end lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = lIlil1lIiliiI1IlI1II1 % llll1iillIiii11liii end IIi1I11ill1iIi1i11I[35] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi, Ii1IIliii11IIilllIi, lllII11iIIi11lliI1i) local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] if llll1iillIiii11liii > 255 then llll1iillIiii11liii = i11IiIliIiIII1lIlIl[llll1iillIiii11liii - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else llll1iillIiii11liii = lii1lii11i1iiilIlil[llll1iillIiii11liii] end lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 1] = lIlil1lIiliiI1IlI1II1 lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = lIlil1lIiliiI1IlI1II1[llll1iillIiii11liii] end IIi1I11ill1iIi1i11I[8] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1) local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] lI1l1IlIli1l1i1I1lI = lI1l1IlIli1l1i1I1lI + lIlIiiii1ll111lIli111 end IIi1I11ill1iIi1i11I[26] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII) local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 > 255 then lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i11IiIliIiIII1lIlIl[lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end if llll1iillIiii11liii > 255 then llll1iillIiii11liii = i11IiIliIiIII1lIlIl[llll1iillIiii11liii - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else llll1iillIiii11liii = lii1lii11i1iiilIlil[llll1iillIiii11liii] end lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - llll1iillIiii11liii end IIi1I11ill1iIi1i11I[0] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII) local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i11l1lIIl1ll1iiIi1i ~= 0 if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 > 255 then lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i11IiIliIiIII1lIlIl[lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end if llll1iillIiii11liii > 255 then llll1iillIiii11liii = i11IiIliIiIII1lIlIl[llll1iillIiii11liii - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else llll1iillIiii11liii = lii1lii11i1iiilIlil[llll1iillIiii11liii] end if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 == llll1iillIiii11liii ~= i11l1lIIl1ll1iiIi1i then lI1l1IlIli1l1i1I1lI = lI1l1IlIli1l1i1I1lI + 1 end end IIi1I11ill1iIi1i11I[12] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1) local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 == 49 then return lIlI1illii11IiIi1l111[25]({ [72996] = (i11l1lIIl1ll1iiIi1i - 100) % 256, [15759] = (llll1iillIiii11liii - 100) % 256, [98089] = 0 }) end if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 == 83 then return lIlI1illii11IiIi1l111[18]({ [72996] = (i11l1lIIl1ll1iiIi1i - 44) % 256, [15759] = (llll1iillIiii11liii - 44) % 256, [98089] = 0 }) end if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 == 45 then return lIlI1illii11IiIi1l111[16]({ [72996] = (i11l1lIIl1ll1iiIi1i - 230) % 256, [15759] = (llll1iillIiii11liii - 230) % 256, [98089] = 0 }) end local iIIlIli1iiIlIIIIIil = i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 2 local li1Iii1IiI111i1ll11 = { lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i](lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 1], lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 2]) } for lil11i1Il1li1Il11l1 = 1, llll1iillIiii11liii do lii1lii11i1iiilIlil[iIIlIli1iiIlIIIIIil + lil11i1Il1li1Il11l1] = li1Iii1IiI111i1ll11[lil11i1Il1li1Il11l1] end if lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 3] ~= nil then lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 2] = lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 3] else lI1l1IlIli1l1i1I1lI = lI1l1IlIli1l1i1I1lI + 1 end end IIi1I11ill1iIi1i11I[20] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi) local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIiIIiiii1ii1IIlIli, lIlliIili1lllliiIilIi, li1ii11l11lliIi11Il, lIlIlIIIi1ii1i1II1I lIiIIiiii1ii1IIlIli = {} lIlIlIIIi1ii1i1II1I = 0 if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 ~= 1 then if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 ~= 0 then li1ii11l11lliIi11Il = i11l1lIIl1ll1iiIi1i + lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 1 else li1ii11l11lliIi11Il = l1iliI1I1illi1iIlll end for lil11i1Il1li1Il11l1 = i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 1, li1ii11l11lliIi11Il do lIlIlIIIi1ii1i1II1I = lIlIlIIIi1ii1i1II1I + 1 lIiIIiiii1ii1IIlIli[lIlIlIIIi1ii1i1II1I] = lii1lii11i1iiilIlil[lil11i1Il1li1Il11l1] end li1ii11l11lliIi11Il, lIlliIili1lllliiIilIi = ii111iiI1l11lIlI1II(lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i](lIl1Ii11li1I1i1lIIIi1(lIiIIiiii1ii1IIlIli, 1, li1ii11l11lliIi11Il - i11l1lIIl1ll1iiIi1i))) else li1ii11l11lliIi11Il, lIlliIili1lllliiIilIi = ii111iiI1l11lIlI1II(lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i]()) end return true, lIlliIili1lllliiIilIi, li1ii11l11lliIi11Il end IIi1I11ill1iIi1i11I[19] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi, Ii1IIliii11IIilllIi) local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i11l1lIIl1ll1iiIi1i ~= 0 if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 > 255 then lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i11IiIliIiIII1lIlIl[lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end if llll1iillIiii11liii > 255 then llll1iillIiii11liii = i11IiIliIiIII1lIlIl[llll1iillIiii11liii - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else llll1iillIiii11liii = lii1lii11i1iiilIlil[llll1iillIiii11liii] end if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 <= llll1iillIiii11liii ~= i11l1lIIl1ll1iiIi1i then lI1l1IlIli1l1i1I1lI = lI1l1IlIli1l1i1I1lI + 1 end end IIi1I11ill1iIi1i11I[9] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi) local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = not lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end IIi1I11ill1iIi1i11I[16] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1) local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = iliI1IlI11i1IIi111I(liIl11IlI1lIIii11lI(lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i]), "`for` initial value must be a number") lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 1] = iliI1IlI11i1IIi111I(liIl11IlI1lIIii11lI(lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 1]), "`for` limit value must be a number") lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 2] = iliI1IlI11i1IIi111I(liIl11IlI1lIIii11lI(lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 2]), "`for` step value must be a number") lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] - lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 2] lI1l1IlIli1l1i1I1lI = lI1l1IlIli1l1i1I1lI + lIlIiiii1ll111lIli111 end IIi1I11ill1iIi1i11I[28] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi, Ii1IIliii11IIilllIi) local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local Il11liI1l1iiIlllll1 = lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 2] local IlIlIl1IiIIlIllll11 = lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] + Il11liI1l1iiIlllll1 lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = IlIlIl1IiIIlIllll11 if Il11liI1l1iiIlllll1 > 0 then if IlIlIl1IiIIlIllll11 <= lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 1] then lI1l1IlIli1l1i1I1lI = lI1l1IlIli1l1i1I1lI + lIlIiiii1ll111lIli111 lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 3] = IlIlIl1IiIIlIllll11 end elseif IlIlIl1IiIIlIllll11 >= lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 1] then lI1l1IlIli1l1i1I1lI = lI1l1IlIli1l1i1I1lI + lIlIiiii1ll111lIli111 lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + 3] = IlIlIl1IiIIlIllll11 end end IIi1I11ill1iIi1i11I[13] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII) local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = -lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end IIi1I11ill1iIi1i11I[24] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi) local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local iIIlIli1iiIlIIIIIil = (llll1iillIiii11liii - 1) * 50 if lIlil1lIiliiI1IlI1II1 == 0 then lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = l1iliI1I1illi1iIlll - i11l1lIIl1ll1iiIi1i end for lil11i1Il1li1Il11l1 = 1, lIlil1lIiliiI1IlI1II1 do lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i][iIIlIli1iiIlIIIIIil + lil11i1Il1li1Il11l1] = lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i + lil11i1Il1li1Il11l1] end end IIi1I11ill1iIi1i11I[29] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi) local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] if llll1iillIiii11liii == 180 then return lIlI1illii11IiIi1l111[30]({ [72996] = (i11l1lIIl1ll1iiIi1i - 196) % 256, [15759] = (lIlil1lIiliiI1IlI1II1 - 196) % 256, [98089] = 0 }) end lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = lIlIllil1ilI1illliIl1[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] end IIi1I11ill1iIi1i11I[21] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII) local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] if llll1iillIiii11liii > 255 then llll1iillIiii11liii = i11IiIliIiIII1lIlIl[llll1iillIiii11liii - 256][iIiii1iIIl1ll1iIIIi] else llll1iillIiii11liii = lii1lii11i1iiilIlil[llll1iillIiii11liii] end lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1][llll1iillIiii11liii] end IIi1I11ill1iIi1i11I[32] = function(i1Iil1I1I1IiiI1iIII, lIlii1I1ii1l1ll1liiI1, l11IIil1lillIiiIIIi, Ii1IIliii11IIilllIi) local lIlIiiii1ll111lIli111 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] - lIliIlIlIl1l1l1i11ll1 local llll1iillIiii11liii = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[16922] local lIlII1I1lIl11iilI1iI1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[98089] local i11l1lIIl1ll1iiIi1i = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[72996] local lIlil1lIiliiI1IlI1II1 = i1Iil1I1I1IiiI1iIII[15759] local li1Iii1IiI111i1ll11 = lii1lii11i1iiilIlil[lIlil1lIiliiI1IlI1II1] for lil11i1Il1li1Il11l1 = lIlil1lIiliiI1IlI1II1 + 1, llll1iillIiii11liii do li1Iii1IiI111i1ll11 = li1Iii1IiI111i1ll11 .. lii1lii11i1iiilIlil[lil11i1Il1li1Il11l1] end lii1lii11i1iiilIlil[i11l1lIIl1ll1iiIi1i] = li1Iii1IiI111i1ll11 end lIlI1illii11IiIi1l111 = { IIi1I11ill1iIi1i11I[5], IIi1I11ill1iIi1i11I[2], IIi1I11ill1iIi1i11I[22], IIi1I11ill1iIi1i11I[12], IIi1I11ill1iIi1i11I[26], IIi1I11ill1iIi1i11I[10], IIi1I11ill1iIi1i11I[24], IIi1I11ill1iIi1i11I[3], IIi1I11ill1iIi1i11I[7], IIi1I11ill1iIi1i11I[19], IIi1I11ill1iIi1i11I[21], IIi1I11ill1iIi1i11I[8], IIi1I11ill1iIi1i11I[17], IIi1I11ill1iIi1i11I[32], IIi1I11ill1iIi1i11I[34], IIi1I11ill1iIi1i11I[23], IIi1I11ill1iIi1i11I[0], IIi1I11ill1iIi1i11I[9], IIi1I11ill1iIi1i11I[29], IIi1I11ill1iIi1i11I[14], IIi1I11ill1iIi1i11I[27], IIi1I11ill1iIi1i11I[16], IIi1I11ill1iIi1i11I[30], IIi1I11ill1iIi1i11I[13], IIi1I11ill1iIi1i11I[15], IIi1I11ill1iIi1i11I[1], IIi1I11ill1iIi1i11I[35], IIi1I11ill1iIi1i11I[4], IIi1I11ill1iIi1i11I[20], IIi1I11ill1iIi1i11I[11], IIi1I11ill1iIi1i11I[18], IIi1I11ill1iIi1i11I[25], IIi1I11ill1iIi1i11I[31], IIi1I11ill1iIi1i11I[6], IIi1I11ill1iIi1i11I[33], IIi1I11ill1iIi1i11I[28] } local function lIlIlIIIi1ii1i1II1I() while true do local i1Iil1I1I1IiiI1iIII = IliIIlIli1I1ii1i1Il[lI1l1IlIli1l1i1I1lI] lI1l1IlIli1l1i1I1lI = lI1l1IlIli1l1i1I1lI + 1 local lii1lii1lI1I111l1iI, lIlii1ilIIIlli1liiiIl, I11i11iilIIlIIi1iil = lIlI1illii11IiIi1l111[i1Iil1I1I1IiiI1iIII[39537] + 1](i1Iil1I1I1IiiI1iIII) if lii1lii1lI1I111l1iI then return lIlii1ilIIIlli1liiiIl, I11i11iilIIlIIi1iil end end end local IIil1ii11llli1IiIiI, lIlii1ilIIIlli1liiiIl, I11i11iilIIlIIi1iil = IIIIIll1il1ii111lIl(lIlIlIIIi1ii1i1II1I) if IIil1ii11llli1IiIiI then if lIlii1ilIIIlli1liiiIl and I11i11iilIIlIIi1iil > 0 then return lIl1Ii11li1I1i1lIIIi1(lIlii1ilIIIlli1liiiIl, 1, I11i11iilIIlIIi1iil) end else local i11l111I11lI1IIiIII = lIlI11ll11iI1l11ii1Ii("Luraph Script:" .. (II1iiilll1II11i1IIl[lI1l1IlIli1l1i1I1lI - 1] or "") .. ": " .. l1IIilIl1IliIl11ilI(lIlii1ilIIIlli1liiiIl), "[^:]+:%d*: ", function(i1Iii11IlIilI11l1li) if not iiiI1iliI1liIllIili(i1Iii11IlIilI11l1li, "Luraph Script:%d") then return "" end end) Ili1IIliiIiIllIIIIi(i11l111I11lI1IIiIII, 0) end end liiI1IIl11IIIliiiIi(liIliiI11l1111l1iil, i11i1ll1iIlI1iliIil) return liIliiI11l1111l1iil end local lIIili1I1l1l1ll1lli = ililIii1IIIIli111li() return iIill11ililliIlIlil(lIIili1I1l1l1ll1lli, i11i1ll1iIlI1iliIil)() end IlIilI1I1llI111IIII("LPH|354359E047164G00924233E67A40909532CE6D013G0024889A20B3049G005G00069G002G00069G002G00069G002G00063G00079G002G00079G002G00079G002G00073G00089G002G00089G002G00089G002G00083G00099G002G00099G002G00099G002G00093G000A9G002G000A9G002G000A9G002G000A3G000B9G002G000B9G002G000B9G002G000B3G000C9G002G000C9G002G000C9G002G000C3G000D9G002G000D9G002G000D9G002G000D3G000E9G002G000E9G002G000E9G002G000E3G000F9G002G000F9G002G000F9G002G000F3G00109G002G00109G002G00109G002G00103G00119G002G00119G002G00119G002G00113G00129G002G00129G002G00129G002G00123G00139G002G00139G002G00139G002G00133G00149G002G00149G002G00149G002G00143G00183G00199G002G00199G002G00193G001B3G001C3G001E3G001F9G002G001F9G002G001F3G001F3G001F9G002G001F3G001F3G00209G002G00209G002G00203G00203G00203G00209G002G00203G00203G00219G002G00219G002G00213G00213G00213G00219G002G00213G00213G00233G00243G00259G002G00259G002G00253G00253G00259G002G00253G00253G00263G00279G002G00279G002G00273G00273G00273G00279G002G00273G00273G00289G002G00289G002G00283G00283G00283G00289G002G00283G00283G00299G002G00299G002G00299G002G00293G002A3G002B9G002G002B9G002G002B3G002B3G002B9G002G002B3G002B3G002C3G002E3G002F3G00309G002G00309G002G00303G00303G00309G002G00303G00303G00313G00329G002G00329G002G00323G00323G00323G00329G002G00323G00323G00339G002G00339G002G00333G00333G00333G00339G002G00333G00333G00349G002G00349G002G00349G002G00343G00353G00369G002G00369G002G00363G00363G00369G002G00363G00363G00373G00393G003A3G003B9G002G003B9G002G003B3G003B3G003B9G002G003B3G003B3G003C3G003D9G002G003D9G002G003D3G003D3G003D3G003D9G002G003D3G003D3G003E9G002G003E9G002G003E3G003E3G003E3G003E9G002G003E3G003E3G003F9G002G003F9G002G003F9G002G003F3G00403G00419G002G00419G002G00413G00413G00419G002G00413G00413G00423G00443G00453G00469G002G00469G002G00463G00463G00469G002G00463G00463G00473G00489G002G00489G002G00483G00483G00483G00489G002G00483G00483G00499G002G00499G002G00493G00493G00493G00499G002G00493G00493G004A9G002G004A9G002G004A9G002G004A3G004B3G004C9G002G004C9G002G004C3G004C3G004C9G002G004C3G004C3G004D3G004F3G00503G00519G002G00519G002G00513G00513G00519G002G00513G00513G00523G00539G002G00539G002G00533G00533G00533G00539G002G00533G00533G00549G002G00549G002G00543G00543G00543G00549G002G00543G00543G00559G002G00559G002G00559G002G00553G00563G00579G002G00579G002G00573G00573G00579G002G00573G00573G00583G005A3G005B3G005C9G002G005C9G002G005C3G005C3G005C9G002G005C3G005C3G005D3G005E9G002G005E9G002G005E3G005E3G005E3G005E9G002G005E3G005E3G005F9G002G005F9G002G005F3G005F3G005F3G005F9G002G005F3G005F3G00609G002G00609G002G00609G002G00603G00613G00629G002G00629G002G00623G00623G00629G002G00623G00623G00633G00653G00663G00679G002G00679G002G00673G00673G00679G002G00673G00673G00683G00699G002G00699G002G00693G00693G00693G00699G002G00693G00693G006A9G002G006A9G002G006A3G006A3G006A3G006A9G002G006A3G006A3G006B9G002G006B9G002G006B9G002G006B3G006C3G006D9G002G006D9G002G006D3G006D3G006D9G002G006D3G006D3G006E3G00703G00713G00729G002G00729G002G00723G00723G00729G002G00723G00723G00733G00749G002G00749G002G00743G00743G00743G00749G002G00743G00743G00759G002G00759G002G00753G00753G00753G00759G002G00753G00753G00769G002G00769G002G00769G002G00763G00773G00789G002G00789G002G00783G00783G00789G002G00783G00783G00793G007B3G007C3G007D9G002G007D9G002G007D3G007D3G007D9G002G007D3G007D3G007E3G007F9G002G007F9G002G007F3G007F3G007F3G007F9G002G007F3G007F3G00809G002G00809G002G00803G00803G00803G00809G002G00803G00803G00819G002G00819G002G00819G002G00813G00823G00839G002G00839G002G00833G00833G00839G002G00833G00833G00843G00863G00873G00889G002G00889G002G00883G00883G00889G002G00883G00883G00893G008A9G002G008A9G002G008A3G008A3G008A3G008A9G002G008A3G008A3G008B9G002G008B9G002G008B3G008B3G008B3G008B9G002G008B3G008B3G008C9G002G008C9G002G008C9G002G008C3G008D3G008E9G002G008E9G002G008E3G008E3G008E9G002G008E3G008E3G008F3G00913G00923G00939G002G00939G002G00933G00933G00939G002G00933G00933G00943G00959G002G00959G002G00953G00953G00953G00959G002G00953G00953G00969G002G00969G002G00963G00963G00963G00969G002G00963G00963G00979G002G00979G002G00979G002G00973G00983G00999G002G00999G002G00993G00993G00999G002G00993G00993G009A3G009C3G009D3G009E9G002G009E9G002G009E3G009E3G009E9G002G009E3G009E3G009F3G00A09G002G00A09G002G00A03G00A03G00A03G00A09G002G00A03G00A03G00A19G002G00A19G002G00A13G00A13G00A13G00A19G002G00A13G00A13G00A29G002G00A29G002G00A29G002G00A23G00A33G00A49G002G00A49G002G00A43G00A43G00A49G002G00A43G00A43G00A53G00A73G00A89G002G00A89G002G00A83G00A83G00A89G002G00A83G00A83G00A99G002G00A99G002G00A93G00A93G00A99G002G00A93G00A93G00AA9G002G00AA9G002G00AA3G00AA3G00AA3G00AA9G002G00AA3G00AA3G00AB9G002G00AB9G002G00AB3G00AB3G00AB3G00AB9G002G00AB3G00AB3G00AC9G002G00AC9G002G00AC9G002G00AC3G00AD3G00AE9G002G00AE9G002G00AE3G00AE3G00AE9G002G00AE3G00AE3G00AF3G00B19G002G00B13G00C09G002G00B13G00C29G002G00C23G00C49G002G00C23G00C69G002G00C63G00C89G002G00C63G00CA9G002G00CA3G00CC9G002G00CA3G00CE9G002G00CE3G00D09G002G00CE3G00D29G002G00D23G00D49G002G00D23G00D69G002G00D63G00D89G002G00D63G00DA9G002G00DA3G00DC9G002G00DA3G00DE9G002G00DE3G00E09G002G00DE3G00E29G002G00E23G00E49G002G00E23G00E69G002G00E63G00E83G00E89G002G00E63G00E83G0011300D654F06DCAF298E510B3G007421071D869G006G00B23G00B33G00B33G00B33G00B49G002G00B89G002G00B43G00B99G009G001G00B93G00B99G002G00B93G00BA9G002G00BA9G002G00BA9G002G00BA9G002G00BA9G002G00BA3G00BA9G002G00BA9G002G00BA3G00BB9G002G00BB9G002G00BB9G002G00BB9G002G00BB9G002G00BB3G00BB9G002G00BB9G002G00BB9G002G00BB9G002G00BB9G002G00BB3G00BD9G002G00BD3G00BD9G002G00BD3G00BD9G002G00BD9G002G00BD9G002G00BD9G002G00BD9G002G00BD9G002G00BD9G002G00BD9G002G00BD9G002G00BD3G00BE9G002G00BE3G00BE9G002G00BE3G00BE9G002G00BE3G00BE3G00BE9G002G00BE3G00BE3G00C03G008A4A55603257F3673B3C77013G009ABF5307239G006G00B59G002G00B59G002G00B53G00B59G002G00B53G00B69G002G00B63G00B69G002G00B63G00B69G002G00B63G00B63G00B63G00B63G00B69G002G00B63G00B63G00B83G00D53BB3B43C67AED63E9F5C4G001FC43969DAE929375F59058A0A02004243416F3G434B422G43C73G43C72G43416F422G43C7424347CB2G43416FF0424323414743134FCB72232G43416F2G43416F5043416F412G43C72G43416F422G43C74345412B47434BCB2G43416F727BD24E404743134349416B2G43416F422G43C7434F412B44434BCB42434F474B4353CB42414F5B2G43416F7295D34E47414313A3BC426F6E8DDA4CF96F23CED8B5810CDE5A4959749D5808D44CE91661EE380FDAA80E4B2693F21A2C87EA11ECC378C5EA18B3675A7B375BFE1E810A0200E8083G004G3542545C41E96G00F03FE8083G004G3552545850E80E3G004G35725041665047435C5650E8153G004G35675045595C565441505166415A47545250E8063G004G356773E8103G004G357C5B435A5E50665047435047E80E3G004G3557404C60455247545150E80C3G004G355754527950435059E8043G004G352G00B230661E9324F2C44E2506EA0A02004243416F422G434B422G43C73G43CB42432G4742434BCB4241475B41434BC72G43416F42434BC72G434F4B2G43416F9C424B232G414B1340434BC74143416F42434BC72G43416F7279DB4E42474B134FCB7A232G43416F2G43416F2F43416F47434BC72G43416F42434BC7412G496B2G43416F42434BC7414F496B2G43416F42434BC7414D496B2G43416F42434BC74153492B2G43416F7265DB4E41474B134151496B2G43416F42434BC74FCB7A232G43416F2G43416F5C43416F47434BC72G43416F42434BC7412G496B2G43416F42434BC7414F496B2G43416F42434BC7414D496B2G43416F42434BC74153492B2G43416F0D424B2341474B134151496B2G43416F42434BC747434FC72G43416F42434FC740494D6B2G43416F42434FC7404F4D6B2G43416F42434FC740554D6B2G43416F42434FC749444B5F47434BC72G43416F42434BC7415B492B4E4353CB2G43416F720DDB4E40474B13415F496B2G43416F42434BC7415D496B2G43416F42434BC74163496B2G43416F42434BC747434FC72G43416F42434FC740494D6B2G43416F42434FC7404F4D6B2G43416F42434FC740554D6B2G43416F42434FC740674D6B2G43416F42434FC740614D6B2G43416F42434FC752444B5F47434BC72G43416F42434BC7415B492B504353CB2G43416F36424B2340474B13416B496B2G43416F42434BC74169492B2277D6222177DA222G43416F7257DB4E47414B13CBBC426F6E8DDA4C1C589F57A37D885D07318CC3798847C5F6EB815DC188AD560C7EFC66C18F82E8048D2C7B83168E0A0200E8103G004G355247542G46765A2G59505641E9ED5B47CAE292E454E8093G004G35464554425BE8083G004G3542545C41E8083G004G3552545850E80B3G004G356559544C504746E80F3G004G35795A5654596559544C5047E80C3G004G357754565E4554565EE80F3G004G35725041765D5C595147505BE96G00F03FE80A3G004G35655447505B41E80D3G004G35765D54475456415047E80E3G004G35725041665047435C5650E80D3G004G35625A475E4645545650E8073G004G35785445E8083G004G3565545146E8083G004G3566502G59E80A3G004G35767347545850E8083G004G357D505451E8153G004G35675045595C565441505166415A47545250E8063G004G356773E8103G004G357C5B435A5E50665047435047E8043G004G352G00263C5862169G006G00C39G002G00C39G002G00C33G00C33G00C39G002G00C39G002G00C39G002G00C33G00C43G00EF8D473C2F65F8DF2D8C264G00F5FF02280372E18D6B6205790A02004243416F3G434B472G43C73G43C72G43416F472G43C7424347C72G43416F474347C74247452B40434FCB4243531B2G43416F3C424723474347132G43416F72B3D34E434743132G43416FE1424323424143136E8DDA4CFF013043B0406E5CF6B0632B5A225078304FF73677AC7E29B3B5AB6D067E511CC6267D0A0200E80E3G004G35595A54514641475C5B52E8083G004G3552545850E80B3G004G357D2G4145725041E8253G004G355D2G4145460F2G1A4554464150575C5B1B565A581A4754421A63712G7B79000364E95G00E49440E8043G004G352G0089CD9805209G006G00C79G002G00C79G002G00C79G002G00C79G002G00C79G002G00C79G002G00C79G002G00C73G00C73G00C79G002G00C73G00C73G00C83G0016BC36D16555F13014C05C4G000C7B3F1D9F5686F2C97205850A02004243416F3G434B442G43C73G43C72G43416F442G43C7432G416B2G43416F442G43C74347416B2G43416F442G43C74345416B2G43416F442G43C7434B416B2G43416F442G43C7464347C72G43416F444347C7424F456B2G43416F444347C744434BCB4B434FCB4A4353CB2G43416F724DD74E3G47134640435F6E8DDA4CC0F12E2B79E4B127A33C50789B7FD40903250A3D2CDCC26D99DA4D6DB3FD9A2B5704908271D386463317820A0200E8083G004G3552545850E80B3G004G356559544C504746E80F3G004G35795A5654596559544C5047E80D3G004G35765D54475456415047E8143G004G357D4058545B5A5C51672G5A4165544741E80A3G004G35767347545850E8073G004G355B5042E93108AC1C5A667340E9C0EC9E3C2C643240E9B81E85EB51798040E8043G004G352G005D28B01B209G006G00CB9G002G00CB9G002G00CB9G002G00CB9G002G00CB9G002G00CB9G002G00CB9G002G00CB3G00CB3G00CB9G002G00CB3G00CB3G00CC3G008358017C2G058519F8F34B4G00EDB3B861365FDE428C0905850A02004243416F3G434B442G43C73G43C72G43416F442G43C7432G416B2G43416F442G43C74347416B2G43416F442G43C74345416B2G43416F442G43C7434B416B2G43416F442G43C7464347C72G43416F444347C7424F456B2G43416F444347C744434BCB4B434FCB4A4353CB2G43416F72A9D64E3G47134640435F6E8DDA4C5AE255C3FA0C72CC4DD59F6FDBFE036C0BCB0D19B114123057FA452ECA632A6409F587112F93AF8A2634820A0200E8083G004G3552545850E80B3G004G356559544C504746E80F3G004G35795A5654596559544C5047E80D3G004G35765D54475456415047E8143G004G357D4058545B5A5C51672G5A4165544741E80A3G004G35767347545850E8073G004G355B5042E9FED478E9260E8540E97D96E7C1DD59FE3FE9BE9F1A2FDDA874C0E8043G004G352G00CCE65311209G006G00CF9G002G00CF9G002G00CF9G002G00CF9G002G00CF9G002G00CF9G002G00CF9G002G00CF3G00CF3G00CF9G002G00CF3G00CF3G00D03G00525946A956F8F4324FEF454G00ABFDCF25872GC9ACE97605840A02004243416F3G434B442G43C73G43C72G43416F442G43C7432G416B2G43416F442G43C74347416B2G43416F442G43C74345416B2G43416F442G43C7434B416B2G43416F442G43C7464347C72G43416F444347C7424F456B2G43416F444347C744434BCB4B434FCB4A4353CB2G43416F9D4247233G47134640435F6E8DDA4C26D21229012904699AC716C25DE80F524015446AA442802E3874A756BE5A7C6A7A659D444E17820A0200E8083G004G3552545850E80B3G004G356559544C504746E80F3G004G35795A5654596559544C5047E80D3G004G35765D54475456415047E8143G004G357D4058545B5A5C51672G5A4165544741E80A3G004G35767347545850E8073G004G355B5042E9CBA145B6F35F7E40E9F38E537424373140E975931804565B86C0E8043G004G352G0031AC9042209G006G00D39G002G00D39G002G00D39G002G00D39G002G00D39G002G00D39G002G00D39G002G00D33G00D33G00D39G002G00D33G00D33G00D43G00DA045B9A37D697F215245C4G00BBA38E15AC6780424D5305840A02004243416F3G434B442G43C73G43C72G43416F442G43C7432G416B2G43416F442G43C74347416B2G43416F442G43C74345416B2G43416F442G43C7434B416B2G43416F442G43C7464347C72G43416F444347C7424F456B2G43416F444347C744434BCB4B434FCB4A4353CB2G43416F0F4247233G47134640435F6E8DDA4C186A0632160AD773DAD2EB03310E0809056952517F44E64C413244388AEEBC475F07AFC8B32A820A0200E8083G004G3552545850E80B3G004G356559544C504746E80F3G004G35795A5654596559544C5047E80D3G004G35765D54475456415047E8143G004G357D4058545B5A5C51672G5A4165544741E80A3G004G35767347545850E8073G004G355B50422GE9263108ACED8840E94C37894160650D40E9DC68006F812C4B40E8043G004G352G00509EC015209G006G00D79G002G00D79G002G00D79G002G00D79G002G00D79G002G00D79G002G00D79G002G00D73G00D73G00D79G002G00D73G00D73G00D83G00D4ECDEB0104D79A6A17E3E4G00F7B1540792B1C6189B3C05850A02004243416F3G434B442G43C73G43C72G43416F442G43C7432G416B2G43416F442G43C74347416B2G43416F442G43C74345416B2G43416F442G43C7434B416B2G43416F442G43C7464347C72G43416F444347C7424F456B2G43416F444347C744434BCB4B434FCB4A4353CB2G43416F7259D74E3G47134640435F6E8DDA4CF0A48F76C6CCB422254E26C5F9CAEE433BF0133013FCD4448247A43858C7F2C2F803AA251D4944371F47820A0200E8083G004G3552545850E80B3G004G356559544C504746E80F3G004G35795A5654596559544C5047E80D3G004G35765D54475456415047E8143G004G357D4058545B5A5C51672G5A4165544741E80A3G004G35767347545850E8073G004G355B5042E9C1CAA145B65978C0E99A5G990140E9D7A3703D0A9D82C0E8043G004G352G00BAD8C02E209G006G00DB9G002G00DB9G002G00DB9G002G00DB9G002G00DB9G002G00DB9G002G00DB9G002G00DB3G00DB3G00DB9G002G00DB3G00DB3G00DC3G00CC9FAD047C4B0A472AEA024G004C7C534B617542D23F3605830A02004243416F3G434B442G43C73G43C72G43416F442G43C7432G416B2G43416F442G43C74347416B2G43416F442G43C74345416B2G43416F442G43C7434B416B2G43416F442G43C7464347C72G43416F444347C7424F456B2G43416F444347C744434BCB4B434FCB4A4353CB2G43416F722GD74E3G47134640435F6E8DDA4CED88795C8346ADC8EA7175536E97FE4D19C1A82A34CB5622171A0626639EA9DBBF0D820A0200E8083G004G3552545850E80B3G004G356559544C504746E80F3G004G35795A5654596559544C5047E80D3G004G35765D54475456415047E8143G004G357D4058545B5A5C51672G5A4165544741E80A3G004G35767347545850E8073G004G355B5042E9C520B072680C88C0E95B423EE8D95C5540E9C976BE9F1AA971C0E8043G004G352G00FA525559209G006G00DF9G002G00DF9G002G00DF9G002G00DF9G002G00DF9G002G00DF9G002G00DF9G002G00DF3G00DF3G00DF9G002G00DF3G00DF3G00E03G00EAEF88AC5FC0B624DAF27C4G00EF982163610EBE88AA3F05850A02004243416F3G434B442G43C73G43C72G43416F442G43C7432G416B2G43416F442G43C74347416B2G43416F442G43C74345416B2G43416F442G43C7434B416B2G43416F442G43C7464347C72G43416F444347C7424F456B2G43416F444347C744434BCB4B434FCB4A4353CB2G43416FA14247233G47134640435F6E8DDA4C0D6D225BA46F052981AECB20DD101702CA924E47450BD33F755FD15C806A180714896E4E361B32A83E69820A0200E8083G004G3552545850E80B3G004G356559544C504746E80F3G004G35795A5654596559544C5047E80D3G004G35765D54475456415047E8143G004G357D4058545B5A5C51672G5A4165544741E80A3G004G35767347545850E8073G004G355B5042E9105839B4C8C584C0E99A5G990140E97B14AE47E11E6140E8043G004G352G006E1F6625209G006G00E39G002G00E39G002G00E39G002G00E39G002G00E39G002G00E39G002G00E39G002G00E33G00E33G00E39G002G00E33G00E33G00E43G0077BBEAD971BC2G3A29C7654G009FDA9E7F3AE0741FF74005860A02004243416F3G434B442G43C73G43C72G43416F442G43C7432G416B2G43416F442G43C74347416B2G43416F442G43C74345416B2G43416F442G43C7434B416B2G43416F442G43C7464347C72G43416F444347C7424F456B2G43416F444347C744434BCB4B434FCB4A4353CB2G43416F72FFD64E3G47134640435F6E8DDA4C8A2BC208B2A1E6C68C2BC20AAC4F1F34C284D93C0693145C7BEAA236A1FDAA28EB1A57C8D4CD04946F3280EF0A29820A0200E8083G004G3552545850E80B3G004G356559544C504746E80F3G004G35795A5654596559544C5047E80D3G004G35765D54475456415047E8143G004G357D4058545B5A5C51672G5A4165544741E80A3G004G35767347545850E8073G004G355B5042E95G00205BC0E99A5G990540E95G00405F40E8043G004G352G00448E8038089G006G00E79G002G00E73G00E83G008B794B5614CF87D175D96A4G00DC7006465900BD77E860026D0A02004243416F3G434B412G43C72G4F73372G43416F412G43C74340415F6E8DDA4CFD972D00B6D9FD36290851626BF8C64D689055433BBC32700C3EA9CBB1808A268834E423607245B6823E7B0A0200E80B3G004G35635C465C57595038E95G00E49440E8043G004G350100045DCC241AC1AB3AE56714160F02004243416F482G434B522G43C73G43C72G43416F522G43C7432G416B2G43416F522G43C7414347CB2G43416FFB424323414743132G4347C72G43416F524347C74241456B2G43416F524347C740434BCB2G43416FBD424723412G47132G434BC72G43416F52434BC72G41496B2G43416F52434BC747434FCB2G43416F64424B2341474B132G434FC72G43416F52434FC740414D6B2G43416F52434FC7474353CB2G43416F72BDDF4E41474F132G4353C72G43416F524353C74741516B2G43416F524353C7474357CB2G43416F7261E24E414753132G4357C72G43416F524357C74641556B2G43416F524357C747435BCB2G43416FC0425723414757132G435BC72G43416F52435BC74541596B2G43416F52435BC747435FCB2G43416F722GEB4E41475B132G435FC72G43416F52435FC744415D6B2G43416F52435FC7474363CB2G43416F72F5EF4E41475F132G4363C72G43416F524363C74B41616B2G43416F524363C7474367CB2G43416F15426323414763132G4367C72G43416F524367C74A41656B2G43416F524367C747436BCB2G43416FC3426723414767132G436BC72G43416F52436BC74941696B2G43416F52436BC747436FCB2G43416F1B426B2341476B132G436FC72G43416F52436FC748416D6B2G43416F52436FC7474373CB2G43416F72CFFF4E41476F132G4373C72G43416F524373C74F41716B2G43416F524373C7474377CB2G43416FB6427323414773132G4377C72G43416F524377C74E41756B2G43416F524377C747437BCB2G43416F722G874E414777132G437BC72G43416F52437BC74D41796B2G43416F52437BC746437FCB2G43416F721F8B4E41477B13454C415F4A437FC72G43416F52437FC74C577D6B2G43416F52437FC74B5C435F485A455F4E5E455F4B42475F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7524303CB524307CB52430BCB2G43416F72298F4E2G477F134C5C475F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7574303CB564307CB55430BCB56430FCB2G43416FC2427F2346477F13515C475F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB5B4307CB56430BCB5A430FCB2G43416F72078E4E46477F13545C475F4576495F4B404B5F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7584303CB584307CB58430BCB2G43416F4D427F232G477F134C5C4B2G5F68495F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC75E4303CB564307CB5D430BCB56430FCB2G43416F80427F2346477F13515C4B5F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB5C4307CB56430BCB63430FCB2G43416F72D58F4E46477F13545C4B5F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C4B5F6708495F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416F2C427F232G477F13655C4B5F6B10495F45164D5F4B404F5F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7584303CB584307CB58430BCB2G43416F72F58E4E2G477F134C5C4F2G5F684D5F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7684303CB564307CB6F430BCB56430FCB2G43416F72ED8F4E46477F13515C4F5F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB5C4307CB56430BCB63430FCB2G43416F725B8E4E46477F13545C4F5F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C4F5F67184D5F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416FF3427F232G477F13655C4F5F6B104D5F451E515F4B40535F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7584303CB584307CB58430BCB2G43416F72258F4E2G477F134C5C532G5F68515F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC76C4303CB564307CB73430BCB56430FCB2G43416F01427F2346477F13515C535F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB5C4307CB56430BCB63430FCB2G43416F9A427F2346477F13545C535F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C535F6720515F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416F72A38F4E2G477F13655C535F6B10515F4526555F4B40575F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7584303CB584307CB58430BCB2G43416F72C38F4E2G477F134C5C572G5F68555F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7704303CB564307CB77430BCB56430FCB2G43416F92427F2346477F13515C575F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB5C4307CB56430BCB63430FCB2G43416FB2427F2346477F13545C575F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C575F6728555F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416F72D78E4E2G477F13655C575F6B10555F452E595F4B405B5F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7584303CB584307CB58430BCB2G43416F55427F232G477F134C5C5B2G5F68595F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7744303CB564307CB77430BCB56430FCB2G43416FE5427F2346477F13515C5B5F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB7B4307CB56430BCB63430FCB2G43416FDB427F2346477F13545C5B5F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C5B5F6730595F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416F728D8E4E2G477F13655C5B5F6B10595F45365D5F4B402G5F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7584303CB584307CB58430BCB2G43416F72078F4E2G477F134C5C3G5F685D5F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7704303CB564307CB73430BCB56430FCB2G43416F72A38E4E46477F13515C2G5F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB5C4307CB56430BCB63430FCB2G43416F72678E4E46477F13545C2G5F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C2G5F67345D5F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416F72B38E4E2G477F13655C2G5F6B105D5F453A615F4B40635F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7584303CB584307CB58430BCB2G43416F72858E4E2G477F134C5C632G5F68615F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC76C4303CB564307CB7E430BCB56430FCB2G43416F72498F4E46477F13515C635F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB5C4307CB56430BCB63430FCB2G43416FA2427F2346477F13545C635F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C635F673E615F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416FA3427F232G477F13655C635F6B10615F453C655F4B40675F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7584303CB584307CB58430BCB2G43416F72938F4E2G477F134C5C672G5F68655F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7704303CB564307CB7E430BCB56430FCB2G43416F724D8F4E46477F13515C675F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB5C4307CB56430BCB63430FCB2G43416F72F78F4E46477F13545C675F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C675F67C2655F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416FE3427F232G477F13655C675F6B10655F45C0695F4B406B5F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7584303CB584307CB58430BCB2G43416F72058F4E2G477F134C5C6B2G5F68695F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7014303CB564307CB00430BCB56430FCB2G43416FB9427F2346477F13515C6B5F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB7B4307CB56430BCB63430FCB2G43416F721D8F4E46477F13545C6B5F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C6B5F67CA695F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416F72758F4E2G477F13655C6B5F6B10695F45C86D5F4B406F5F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7584303CB584307CB58430BCB2G43416FF3427F232G477F134C5C6F2G5F686D5F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7054303CB564307CB04430BCB56430FCB2G43416F725D8E4E46477F13515C6F5F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB5C4307CB56430BCB63430FCB2G43416F72C98E4E46477F13545C6F5F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C6F5F67D26D5F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416F00427F232G477F13655C6F5F6B106D5F45D0715F4B40735F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416F43427F232G477F134C5C735F09D4715F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC70F4303CB564307CB56430BCB56430FCB2G43416F72E78F4E46477F13515C735F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB0E4307CB56430BCB0D430FCB2G43416F72718E4E46477F13545C735F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C735F67DC715F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416F64427F232G477F13655C735F6BE2715F45E0755F4B40775F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416F72C98F4E2G477F134C5C775F09D4755F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7114303CB564307CB56430BCB56430FCB2G43416F86427F2346477F13515C775F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB104307CB56430BCB0D430FCB2G43416F72098F4E46477F13545C775F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C775F67EA755F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416F72DF8E4E2G477F13655C775F6BE2755F4B407B5F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7524303CB524307CB52430BCB2G43416F4C427F232G477F134C5C7B5F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7524303CB524307CB52430BCB2G43416FAD427F232G477F13165C7B5F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB564307CB15430BCB56430FCB2G43416F72AB8F4E46477F13515C7B5F50437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7564303CB5B4307CB56430BCB14430FCB2G43416F726B8F4E46477F13545C7B5F61437FC72G43416F52437FC74C017D6B2G43416F52437FC74C057D6B2G43416F52437FC7625C7B5F67F2795F53437FC72G43416F52437FC74C417D6B2G43416F52437FC7644303CB644307CB64430BCB2G43416F72DB8F4E2G477F13655C7B5F6BF0795F41F77D6B2G43416F52437FC74CF57D2B2G43074B2G43416F72F78F4E40417F1340F77D6B2G43416F52437FC74CF57D2B4243074B2G43416F78427F2340417F1345F77D6B2G43416F52437FC74CF57D2B4143074B2G43416F1D427F2340417F1346F77D6B2G43416F52437FC74CF57D2B4043074B2G43416F01427F2340417F1347F77D6B2G43416F52437FC74CF57D2B4743074B2G43416F729D8E4E40417F1344F77D6B2G43416F52437FC74CF57D2B4643074B2G43416F72BB8F4E40417F134BF77D6B2G43416F52437FC74CF57D2B4543074B2G43416F724D8F4E40417F134AF77D6B2G43416F52437FC74CF57D2B4443074B2G43416F72C78F4E40417F1349F77D6B2G43416F52437FC74CF57D2B4B43074B2G43416FD8427F2340417F1348F77D6B2G43416F52437FC74CF57D2B4A43074B2G43416F85427F2340417F134EF77D6B2G43416F52437FC74CF57D2B4943074B422G43632G43416F11427F2340417F136E8DDA4C01CB1620F621615B103FA64DFD4E6F3BEBA1DD20A7DA4B2DF9889C393BB48507E23FD40A0200E80C3G004G357C5B4641545B5650E8073G004G355B5042E80D3G004G356656472G505B72405CE8093G004G357347545850E80E3G004G3561504D4177402G415A5BE80D3G004G3561504D417954575059E8083G004G357B545850E80B3G004G357974627B72607CE80A3G004G35655447505B41E8083G004G3552545850E80B3G004G35765A475072405CE80A3G004G357456415C435062E80D3G004G357147542G525457595038E8143G004G357754565E52475A405B51765A595A4706E80A3G004G35765A595A4706E9828879FB2G18B83FE80C3G004G35655A465C415C5A5BE8093G004G3560715C5807E922B806C0BC03D63FE98G00E90F67B8E090B6C73FE8083G004G35665C4F50E95G00E06940E95G00806840E80C3G004G355440415A53544758E9FB96395D1613C33FE8133G004G35775A47515047665C4F50655C4D5059E950FF0C4079D0A53FE907F8291F66D5C53FE96G005640E96G003640E8083G004G35735A5B41E8083G004G35705B4058E80E3G004G35665A4047565066545B46E8083G004G3561504D41E80C3G004G357440415A53544758E80E3G004G3561504D41765A595A4706E96G00F03FE80C3G004G3561504D41665C4F50E96G002C40E8093G004G3546452G5051E9EB84C05F06B2E03FE95B4E603F66D5C53FE8123G004G3566452G5051151D7D5A595115641CE8083G004G3559544354E99B1A37E0AB49A83FE99FADC59F2G8FDF3FE80F3G004G3579544354157C4659545B51E8093G004G35575054565DE9160F3E8084D2E03FE94BF357607904D53FE8103G004G35775054565D157C4659545B51E8073G004G35572G50E9E7410C80A949A83FE95G00C05540E80E3G004G35772G50157C4659545B51E8093G004G354642545845E8103G004G356642545845157C4659545B51E8093G004G3556545B514CE967A7DAFFE405E53FE8103G004G3576545B514C157C4659545B51E8083G004G35465B5A42E80F3G004G35665B5A42157C4659545B51E80B3G004G35454C4754585C51E913DF4360A949A83FE9832GDEDFE7C2E93FE8123G004G35654C4754585C51157C4659545B51E80E3G004G35595A525C5B575A5B4046E9C2B8076084D2E03FE98FF831C0E7C2E93FE80F3G004G35795A525C5B15775A5B4046E8133G004G355D545D2G545D545D545D545D545D54E81A3G004G357754565E52475A405B516147545B46455447505B564CE96G005940E9CC03198094F8B93FE96G005840E96G003B40E8113G004G357978747A157974627B1572607CE96G003540E8093G004G3556595A4650E9B3D4FB3FE7ABEB3FE96G003C40E8053G004G354DE8103G004G35775A47515047765A595A47062GE94CE97F0A5EEE3FE96G003240E8103G004G35774C157C4D45595A5C414614E96G003140E8153G004G35785A40465077402G415A5B0476595C565EE80B3G004G35565A2G5B505641E8043G004G352G00E87EA552E09638968E4400640A02002G43416F422G434B3G434B3G43733G43C7422G43133G437F6D11D04F70E6A3AE964C780A0200E95G00E494402G00", lIlii1lliil1I11i1llII())
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top