MiaShuki

Соларен одблесок

Jan 24th, 2021
728
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Соларен одблесок Problem 1 (2 / 8)
 2. Дадено ни е податочно множество за соларен одблесок. Сите атрибути кои ги содржи се од категориски тип. Ваша задача е да истренирате класификатор - дрво на одлука кој ќе предвидува класи на соларен одблесок користејќи ги последните X% од даденото податочно множество. Треба да ја пресметате точноста која ја добивате над останатите (100 - X)% од податочното множество.
 3.  
 4. Во почетниот код имате дадено податочно множество. На влез се прима вредност за процентот на поделба X. На пример, ако вредноста е 80 значи дека ги користите последните 80% од множеството за тренирање, а првите 20% за тестирање. Дополнително во променливата criterion се вчитува вредност за критериумот за избор на најдобар атрибут.
 5.  
 6. На излез треба да се испечати точност, длабочина и број на листови на изграденото дрво, како и карактеристиките со најголема и најмала важност.
 7.  
 8. За да ги добиете истите резултати како и во тест примерите, при креирање на класификаторот поставете random_state=0
 9.  
 10. from sklearn.preprocessing import OrdinalEncoder
 11. from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
 12.  
 13. if __name__ == '__main__':
 14.  
 15.     dataset = [['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 16.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 17.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 18.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 19.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 20.                ['D', 'A', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 21.                ['D', 'A', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 22.                ['D', 'A', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 23.                ['D', 'K', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 24.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 25.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 26.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 27.                ['C', 'H', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 28.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 29.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 30.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 31.                ['D', 'K', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 32.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 33.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 34.                ['C', 'A', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 35.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 36.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 37.                ['F', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 38.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 39.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 40.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 41.                ['C', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 42.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 43.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 44.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 45.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '1'],
 46.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 47.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 48.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 49.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 50.                ['D', 'A', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 51.                ['C', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 52.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 53.                ['D', 'A', 'I', '2', '2', '3', '1', '2', '1', '2', '0'],
 54.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 55.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 56.                ['D', 'R', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 57.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 58.                ['D', 'S', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 59.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 60.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '2'],
 61.                ['D', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 62.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 63.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 64.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 65.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 66.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 67.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 68.                ['D', 'K', 'C', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '1'],
 69.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 70.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 71.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 72.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 73.                ['D', 'K', 'C', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 74.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 75.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 76.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 77.                ['D', 'K', 'C', '2', '3', '3', '2', '2', '1', '2', '1'],
 78.                ['E', 'K', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 79.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '1'],
 80.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 81.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 82.                ['H', 'H', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 83.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 84.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 85.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 86.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 87.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 88.                ['D', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 89.                ['D', 'K', 'C', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 90.                ['D', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 91.                ['D', 'S', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 92.                ['C', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 93.                ['D', 'S', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 94.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 95.                ['D', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 96.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 97.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 98.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 99.                ['C', 'S', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 100.                ['D', 'K', 'C', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 101.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 102.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 103.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 104.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 105.                ['C', 'S', 'O', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 106.                ['D', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 107.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 108.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 109.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '1'],
 110.                ['C', 'K', 'O', '1', '2', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 111.                ['C', 'S', 'O', '1', '1', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 112.                ['C', 'S', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 113.                ['C', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 114.                ['E', 'A', 'C', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 115.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 116.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 117.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 118.                ['H', 'S', 'X', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 119.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 120.                ['C', 'S', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 121.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 122.                ['D', 'K', 'C', '1', '3', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 123.                ['D', 'A', 'I', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 124.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 125.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 126.                ['C', 'S', 'I', '2', '3', '3', '1', '2', '1', '1', '0'],
 127.                ['C', 'S', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 128.                ['H', 'K', 'X', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 129.                ['D', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 130.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 131.                ['C', 'R', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 132.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 133.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 134.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 135.                ['H', 'K', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 136.                ['C', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 137.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 138.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 139.                ['C', 'R', 'I', '2', '3', '3', '1', '2', '1', '2', '0'],
 140.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '3', '1', '2', '1', '2', '0'],
 141.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 142.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 143.                ['H', 'K', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 144.                ['D', 'K', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 145.                ['H', 'H', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 146.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 147.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 148.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 149.                ['D', 'R', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '1'],
 150.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 151.                ['C', 'K', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 152.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 153.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 154.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 155.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 156.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 157.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 158.                ['C', 'K', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 159.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 160.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 161.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 162.                ['B', 'X', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 163.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 164.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 165.                ['C', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '2'],
 166.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 167.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 168.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 169.                ['C', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 170.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 171.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '1'],
 172.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 173.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 174.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 175.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 176.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 177.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '2', '2'],
 178.                ['B', 'X', 'O', '2', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 179.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 180.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 181.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 182.                ['H', 'S', 'X', '2', '2', '3', '1', '2', '1', '2', '0'],
 183.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 184.                ['C', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 185.                ['E', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 186.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 187.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '1'],
 188.                ['C', 'S', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 189.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 190.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 191.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 192.                ['C', 'S', 'I', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 193.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '2'],
 194.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '1'],
 195.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 196.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 197.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 198.                ['C', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 199.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 200.                ['B', 'X', 'I', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '1'],
 201.                ['D', 'H', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 202.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 203.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 204.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 205.                ['C', 'R', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 206.                ['C', 'R', 'O', '2', '1', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 207.                ['D', 'K', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '1'],
 208.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 209.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 210.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 211.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 212.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 213.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '1'],
 214.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 215.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 216.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 217.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 218.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 219.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 220.                ['C', 'H', 'I', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 221.                ['D', 'K', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '2'],
 222.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '1'],
 223.                ['C', 'K', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 224.                ['C', 'A', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 225.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 226.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 227.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 228.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '1'],
 229.                ['B', 'X', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 230.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 231.                ['C', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 232.                ['C', 'H', 'I', '2', '2', '3', '1', '2', '1', '2', '1'],
 233.                ['F', 'K', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '1'],
 234.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '3', '1', '2', '1', '2', '0'],
 235.                ['E', 'A', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 236.                ['C', 'S', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 237.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 238.                ['B', 'X', 'O', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 239.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 240.                ['D', 'S', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 241.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 242.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 243.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 244.                ['D', 'H', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 245.                ['F', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 246.                ['E', 'K', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '1'],
 247.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 248.                ['D', 'K', 'C', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 249.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 250.                ['B', 'X', 'O', '2', '2', '3', '1', '2', '1', '1', '0'],
 251.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 252.                ['C', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 253.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 254.                ['C', 'R', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 255.                ['D', 'H', 'I', '2', '3', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 256.                ['E', 'K', 'I', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 257.                ['E', 'K', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 258.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 259.                ['D', 'K', 'C', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '1'],
 260.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 261.                ['B', 'X', 'O', '2', '2', '3', '1', '2', '1', '1', '0'],
 262.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 263.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 264.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 265.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 266.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 267.                ['C', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 268.                ['C', 'H', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '1'],
 269.                ['F', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 270.                ['E', 'K', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 271.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 272.                ['D', 'K', 'C', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 273.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 274.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 275.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 276.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 277.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 278.                ['C', 'H', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 279.                ['F', 'A', 'I', '2', '3', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 280.                ['E', 'K', 'C', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 281.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 282.                ['D', 'K', 'C', '2', '3', '1', '2', '2', '2', '2', '2'],
 283.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 284.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 285.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 286.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 287.                ['E', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 288.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 289.                ['H', 'S', 'X', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 290.                ['E', 'A', 'I', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 291.                ['E', 'K', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '1'],
 292.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 293.                ['D', 'K', 'C', '2', '3', '3', '2', '2', '2', '2', '0'],
 294.                ['C', 'S', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 295.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 296.                ['E', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 297.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 298.                ['H', 'K', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 299.                ['F', 'K', 'I', '1', '3', '3', '2', '2', '2', '2', '0'],
 300.                ['E', 'A', 'I', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 301.                ['H', 'H', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 302.                ['D', 'K', 'C', '2', '2', '1', '2', '2', '2', '2', '1'],
 303.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 304.                ['E', 'K', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 305.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 306.                ['F', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 307.                ['E', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '2'],
 308.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 309.                ['D', 'K', 'C', '2', '2', '3', '2', '2', '2', '2', '1'],
 310.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 311.                ['E', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 312.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 313.                ['F', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 314.                ['E', 'S', 'O', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 315.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 316.                ['D', 'K', 'C', '2', '2', '1', '2', '2', '2', '2', '1'],
 317.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 318.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 319.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 320.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 321.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '2', '0'],
 322.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 323.                ['E', 'A', 'O', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 324.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 325.                ['D', 'K', 'C', '2', '2', '3', '2', '2', '2', '2', '1'],
 326.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 327.                ['C', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 328.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 329.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 330.                ['C', 'S', 'O', '1', '1', '3', '2', '2', '1', '2', '0'],
 331.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 332.                ['D', 'K', 'C', '2', '3', '3', '2', '2', '2', '2', '0'],
 333.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '2', '0'],
 334.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 335.                ['E', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '2', '0'],
 336.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 337.                ['E', 'K', 'C', '1', '3', '1', '1', '2', '2', '2', '0'],
 338.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 339.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 340.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 341.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 342.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 343.                ['C', 'A', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 344.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 345.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 346.                ['C', 'A', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 347.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 348.                ['C', 'A', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 349.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 350.                ['B', 'X', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 351.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 352.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 353.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 354.                ['D', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 355.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 356.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 357.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 358.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 359.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 360.                ['B', 'X', 'O', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 361.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '5'],
 362.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 363.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 364.                ['D', 'A', 'I', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '2'],
 365.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 366.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 367.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 368.                ['B', 'X', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 369.                ['B', 'X', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 370.                ['C', 'R', 'I', '2', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 371.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 372.                ['D', 'R', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 373.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 374.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 375.                ['E', 'A', 'C', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '3'],
 376.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '1'],
 377.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 378.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 379.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 380.                ['D', 'K', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 381.                ['E', 'A', 'I', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '8'],
 382.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 383.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 384.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 385.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 386.                ['D', 'A', 'O', '2', '3', '3', '2', '2', '1', '1', '2'],
 387.                ['E', 'S', 'O', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '5'],
 388.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 389.                ['E', 'S', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 390.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 391.                ['D', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 392.                ['E', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '4'],
 393.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 394.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 395.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 396.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 397.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 398.                ['D', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 399.                ['E', 'A', 'I', '2', '3', '3', '2', '2', '1', '1', '6'],
 400.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 401.                ['D', 'S', 'I', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 402.                ['D', 'S', 'O', '2', '3', '2', '1', '2', '1', '1', '1'],
 403.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 404.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 405.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 406.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 407.                ['E', 'K', 'C', '2', '3', '3', '2', '2', '2', '1', '6'],
 408.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 409.                ['D', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 410.                ['C', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 411.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 412.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 413.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 414.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 415.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 416.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 417.                ['F', 'K', 'C', '2', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '0'],
 418.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 419.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 420.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 421.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 422.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 423.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 424.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 425.                ['F', 'K', 'C', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '4'],
 426.                ['D', 'S', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 427.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 428.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 429.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 430.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 431.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '3'],
 432.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 433.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 434.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 435.                ['F', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '2', '1', '1'],
 436.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 437.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 438.                ['D', 'A', 'C', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '2'],
 439.                ['B', 'X', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 440.                ['E', 'A', 'I', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '2'],
 441.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 442.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 443.                ['F', 'A', 'C', '2', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '2'],
 444.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 445.                ['D', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 446.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 447.                ['E', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 448.                ['D', 'S', 'O', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 449.                ['F', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 450.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 451.                ['D', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 452.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 453.                ['E', 'S', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 454.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 455.                ['F', 'A', 'C', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 456.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 457.                ['E', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 458.                ['E', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 459.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 460.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 461.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 462.                ['F', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 463.                ['E', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 464.                ['E', 'S', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 465.                ['E', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '2'],
 466.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 467.                ['E', 'S', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 468.                ['E', 'S', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 469.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 470.                ['E', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 471.                ['E', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 472.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '2'],
 473.                ['E', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 474.                ['H', 'H', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 475.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 476.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 477.                ['E', 'S', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 478.                ['C', 'S', 'O', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 479.                ['E', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 480.                ['H', 'H', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 481.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 482.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '1'],
 483.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 484.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '3'],
 485.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 486.                ['E', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 487.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 488.                ['E', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 489.                ['C', 'H', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 490.                ['B', 'X', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 491.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 492.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 493.                ['E', 'R', 'C', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 494.                ['D', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 495.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 496.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 497.                ['E', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '2'],
 498.                ['C', 'K', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '2'],
 499.                ['H', 'S', 'X', '2', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 500.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 501.                ['E', 'K', 'C', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 502.                ['E', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 503.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 504.                ['H', 'R', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 505.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 506.                ['E', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 507.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 508.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 509.                ['E', 'K', 'C', '1', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '2'],
 510.                ['E', 'R', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '0'],
 511.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 512.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 513.                ['D', 'S', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 514.                ['C', 'S', 'O', '2', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 515.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 516.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 517.                ['E', 'A', 'C', '2', '1', '3', '2', '2', '1', '1', '5'],
 518.                ['E', 'A', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 519.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 520.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 521.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 522.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 523.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 524.                ['H', 'H', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 525.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 526.                ['F', 'K', 'C', '2', '3', '3', '2', '2', '2', '1', '1'],
 527.                ['E', 'A', 'O', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 528.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 529.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 530.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 531.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 532.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 533.                ['C', 'H', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 534.                ['B', 'X', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 535.                ['F', 'K', 'C', '2', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '0'],
 536.                ['E', 'A', 'O', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 537.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 538.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 539.                ['C', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 540.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 541.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 542.                ['C', 'S', 'O', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 543.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 544.                ['F', 'K', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '2', '1', '1'],
 545.                ['E', 'R', 'O', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 546.                ['C', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 547.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 548.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 549.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 550.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 551.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 552.                ['H', 'S', 'X', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 553.                ['F', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 554.                ['C', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 555.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 556.                ['C', 'S', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 557.                ['D', 'A', 'O', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 558.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '3'],
 559.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 560.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 561.                ['F', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 562.                ['D', 'R', 'I', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 563.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 564.                ['D', 'A', 'O', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '1', '0'],
 565.                ['D', 'A', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 566.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 567.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 568.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 569.                ['F', 'K', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '3'],
 570.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 571.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 572.                ['B', 'X', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 573.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 574.                ['D', 'A', 'O', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 575.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 576.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 577.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 578.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 579.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 580.                ['F', 'K', 'I', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '1', '0'],
 581.                ['D', 'R', 'C', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 582.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 583.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 584.                ['D', 'A', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 585.                ['D', 'A', 'O', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 586.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 587.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 588.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 589.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 590.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 591.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 592.                ['F', 'S', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 593.                ['D', 'R', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 594.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 595.                ['H', 'A', 'X', '2', '3', '2', '2', '2', '1', '1', '0'],
 596.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 597.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 598.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 599.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 600.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 601.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 602.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 603.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 604.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 605.                ['C', 'R', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 606.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 607.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 608.                ['D', 'S', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 609.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 610.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 611.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 612.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 613.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 614.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 615.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 616.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 617.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 618.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 619.                ['B', 'X', 'O', '2', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 620.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 621.                ['D', 'R', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 622.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 623.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 624.                ['C', 'R', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 625.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 626.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 627.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 628.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 629.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 630.                ['H', 'R', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 631.                ['C', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '2'],
 632.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 633.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 634.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 635.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '1', '1'],
 636.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 637.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 638.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 639.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 640.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 641.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 642.                ['D', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '2'],
 643.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 644.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 645.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 646.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 647.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 648.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 649.                ['C', 'R', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 650.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 651.                ['E', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 652.                ['D', 'R', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 653.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 654.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 655.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 656.                ['H', 'S', 'X', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 657.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 658.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 659.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 660.                ['E', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 661.                ['D', 'R', 'I', '2', '3', '2', '2', '2', '1', '1', '0'],
 662.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 663.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 664.                ['C', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 665.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 666.                ['C', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 667.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 668.                ['D', 'A', 'I', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 669.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 670.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 671.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 672.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 673.                ['D', 'R', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 674.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 675.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 676.                ['D', 'A', 'I', '2', '3', '3', '2', '2', '1', '1', '2'],
 677.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 678.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 679.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 680.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 681.                ['B', 'X', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 682.                ['C', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 683.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '4'],
 684.                ['C', 'R', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 685.                ['C', 'R', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 686.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 687.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 688.                ['D', 'S', 'O', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 689.                ['B', 'X', 'O', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 690.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 691.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 692.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 693.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 694.                ['D', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 695.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 696.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 697.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 698.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 699.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 700.                ['D', 'K', 'I', '2', '3', '2', '2', '2', '1', '1', '2'],
 701.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 702.                ['B', 'X', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 703.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 704.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 705.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 706.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 707.                ['D', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '4'],
 708.                ['B', 'X', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 709.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 710.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 711.                ['C', 'S', 'O', '2', '3', '3', '1', '2', '1', '1', '0'],
 712.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 713.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 714.                ['D', 'K', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 715.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 716.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 717.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 718.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 719.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 720.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 721.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 722.                ['D', 'K', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 723.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 724.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 725.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '2', '1', '2', '1', '1', '0'],
 726.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 727.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 728.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 729.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 730.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 731.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 732.                ['D', 'A', 'I', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '1', '0'],
 733.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 734.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 735.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 736.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 737.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 738.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 739.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 740.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 741.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 742.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 743.                ['H', 'A', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 744.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 745.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 746.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 747.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 748.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 749.                ['D', 'S', 'I', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 750.                ['D', 'A', 'C', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 751.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 752.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 753.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 754.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 755.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 756.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 757.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 758.                ['E', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 759.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 760.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 761.                ['H', 'R', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 762.                ['D', 'A', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 763.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 764.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 765.                ['C', 'R', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 766.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 767.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 768.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 769.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 770.                ['E', 'A', 'C', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 771.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 772.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 773.                ['H', 'S', 'X', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 774.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 775.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 776.                ['H', 'H', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 777.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 778.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 779.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 780.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 781.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 782.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 783.                ['D', 'A', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 784.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 785.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 786.                ['C', 'R', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 787.                ['D', 'R', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 788.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 789.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 790.                ['E', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 791.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 792.                ['H', 'H', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 793.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 794.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 795.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 796.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 797.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 798.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 799.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 800.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 801.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 802.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 803.                ['E', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 804.                ['D', 'A', 'I', '2', '3', '3', '1', '2', '1', '1', '1'],
 805.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 806.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 807.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 808.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 809.                ['D', 'S', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 810.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 811.                ['D', 'R', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 812.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 813.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 814.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 815.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 816.                ['E', 'A', 'O', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '4'],
 817.                ['E', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 818.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 819.                ['D', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 820.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 821.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 822.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 823.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 824.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 825.                ['C', 'A', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 826.                ['E', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 827.                ['E', 'A', 'C', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 828.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 829.                ['D', 'A', 'C', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '1', '0'],
 830.                ['E', 'S', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 831.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 832.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 833.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 834.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 835.                ['E', 'A', 'O', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 836.                ['E', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 837.                ['C', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 838.                ['D', 'A', 'C', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 839.                ['E', 'S', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '5'],
 840.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 841.                ['D', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 842.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 843.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 844.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 845.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 846.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 847.                ['F', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '4'],
 848.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 849.                ['C', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 850.                ['E', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 851.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '1'],
 852.                ['D', 'R', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 853.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 854.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 855.                ['D', 'S', 'O', '1', '1', '3', '2', '2', '1', '1', '0'],
 856.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 857.                ['F', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 858.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 859.                ['E', 'A', 'I', '2', '3', '3', '2', '2', '1', '1', '1'],
 860.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 861.                ['C', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 862.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 863.                ['D', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 864.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 865.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 866.                ['F', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 867.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 868.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 869.                ['E', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 870.                ['H', 'S', 'X', '2', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '1'],
 871.                ['C', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 872.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 873.                ['D', 'R', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 874.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 875.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 876.                ['F', 'A', 'I', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 877.                ['H', 'R', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 878.                ['H', 'S', 'X', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 879.                ['E', 'S', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 880.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 881.                ['D', 'R', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 882.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 883.                ['D', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 884.                ['H', 'R', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 885.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 886.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 887.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 888.                ['E', 'S', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 889.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 890.                ['C', 'R', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 891.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 892.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 893.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 894.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 895.                ['D', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 896.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 897.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 898.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 899.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 900.                ['D', 'S', 'O', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 901.                ['D', 'H', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 902.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 903.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 904.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 905.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 906.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 907.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 908.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 909.                ['C', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 910.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 911.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 912.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 913.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 914.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 915.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 916.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 917.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 918.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 919.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 920.                ['C', 'S', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 921.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 922.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 923.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 924.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 925.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 926.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 927.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 928.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 929.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 930.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 931.                ['H', 'S', 'X', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 932.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 933.                ['D', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 934.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 935.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 936.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 937.                ['D', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 938.                ['F', 'S', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 939.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 940.                ['C', 'R', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '2'],
 941.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 942.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 943.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 944.                ['D', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 945.                ['D', 'S', 'O', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '1', '0'],
 946.                ['F', 'H', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 947.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 948.                ['D', 'R', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 949.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 950.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 951.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 952.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 953.                ['D', 'S', 'I', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 954.                ['C', 'R', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 955.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 956.                ['B', 'X', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 957.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 958.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 959.                ['C', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 960.                ['H', 'R', 'X', '2', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 961.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 962.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 963.                ['B', 'X', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 964.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 965.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 966.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 967.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 968.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 969.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 970.                ['C', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 971.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 972.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 973.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 974.                ['E', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 975.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 976.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 977.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 978.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 979.                ['C', 'S', 'O', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 980.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 981.                ['D', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 982.                ['F', 'S', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 983.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 984.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 985.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 986.                ['E', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '6'],
 987.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 988.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 989.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 990.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 991.                ['F', 'S', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 992.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 993.                ['D', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 994.                ['D', 'R', 'C', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 995.                ['H', 'K', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 996.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 997.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 998.                ['H', 'A', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 999.                ['F', 'S', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1000.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1001.                ['D', 'S', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1002.                ['E', 'H', 'C', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1003.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1004.                ['C', 'H', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1005.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1006.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1007.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1008.                ['F', 'R', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1009.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1010.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1011.                ['E', 'K', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '1'],
 1012.                ['F', 'H', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1013.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1014.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1015.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1016.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1017.                ['F', 'K', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1018.                ['E', 'H', 'O', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1019.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1020.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1021.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1022.                ['B', 'X', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1023.                ['D', 'S', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1024.                ['E', 'K', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 1025.                ['F', 'H', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1026.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1027.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1028.                ['H', 'R', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1029.                ['B', 'X', 'I', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1030.                ['F', 'K', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '4'],
 1031.                ['D', 'H', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1032.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1033.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1034.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1035.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1036.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1037.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1038.                ['F', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '1'],
 1039.                ['E', 'H', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1040.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1041.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1042.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1043.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1044.                ['F', 'A', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1045.                ['E', 'H', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 1046.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1047.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1048.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1049.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1050.                ['F', 'A', 'I', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1051.                ['E', 'H', 'O', '2', '2', '2', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1052.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1053.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1054.                ['C', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1055.                ['F', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1056.                ['E', 'H', 'O', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1057.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1058.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1059.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1060.                ['F', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1061.                ['E', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1062.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1063.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1064.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1065.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1066.                ['F', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1067.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1068.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1069.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1070.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1071.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1072.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1073.                ['E', 'S', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1074.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1075.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1076.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1077.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1078.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1079.                ['H', 'R', 'X', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1080.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1081.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1082.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1083.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1084.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1085.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1086.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1087.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1088.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1089.                ['C', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1090.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1091.                ['B', 'X', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1092.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1093.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1094.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1095.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1096.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1097.                ['E', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1098.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1099.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1100.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1101.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1102.                ['C', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1103.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1104.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1105.                ['H', 'R', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 1106.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1107.                ['C', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 1108.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1109.                ['B', 'X', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1110.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1111.                ['B', 'X', 'O', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 1112.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1113.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1114.                ['B', 'X', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1115.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1116.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1117.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1118.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1119.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1120.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1121.                ['B', 'X', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1122.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1123.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1124.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1125.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1126.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1127.                ['H', 'H', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1128.                ['B', 'X', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1129.                ['H', 'R', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1130.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 1131.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1132.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1133.                ['H', 'H', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1134.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1135.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 1136.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1137.                ['B', 'X', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1138.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1139.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1140.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 1141.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1142.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1143.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1144.                ['C', 'S', 'O', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1145.                ['B', 'X', 'O', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1146.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1147.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1148.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1149.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1150.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1151.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1152.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1153.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1154.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 1155.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1156.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 1157.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1158.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1159.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1160.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1161.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1162.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1163.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1164.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1165.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 1166.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1167.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1168.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1169.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1170.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1171.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1172.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1173.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '2'],
 1174.                ['D', 'H', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1175.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1176.                ['C', 'R', 'O', '2', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1177.                ['D', 'S', 'O', '2', '2', '2', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1178.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1179.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1180.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1181.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '3'],
 1182.                ['F', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1183.                ['E', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1184.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1185.                ['D', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1186.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1187.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1188.                ['D', 'S', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1189.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1190.                ['D', 'A', 'I', '2', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '3'],
 1191.                ['C', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1192.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1193.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1194.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1195.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '2', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1196.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1197.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1198.                ['D', 'K', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 1199.                ['E', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 1200.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1201.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1202.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1203.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1204.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1205.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1206.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1207.                ['D', 'K', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1208.                ['E', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1209.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1210.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1211.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1212.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 1213.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1214.                ['H', 'R', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1215.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1216.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1217.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1218.                ['D', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1219.                ['D', 'S', 'I', '2', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1220.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1221.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1222.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1223.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '2'],
 1224.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1225.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1226.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1227.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 1228.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1229.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1230.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1231.                ['E', 'S', 'O', '2', '3', '3', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1232.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1233.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1234.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1235.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1236.                ['D', 'K', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 1237.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1238.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1239.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1240.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 1241.                ['C', 'S', 'O', '2', '2', '2', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1242.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1243.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1244.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1245.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1246.                ['D', 'K', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1247.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1248.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1249.                ['B', 'X', 'O', '1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1250.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1251.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1252.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1253.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1254.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1255.                ['E', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1256.                ['C', 'S', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1257.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1258.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1259.                ['E', 'A', 'C', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1260.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1261.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1262.                ['E', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1263.                ['D', 'S', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1264.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1265.                ['C', 'A', 'O', '2', '2', '3', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1266.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1267.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1268.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1269.                ['E', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1270.                ['D', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1271.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1272.                ['E', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '0'],
 1273.                ['D', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1274.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1275.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1276.                ['C', 'A', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1277.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1278.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1279.                ['D', 'K', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1280.                ['B', 'X', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1281.                ['E', 'K', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1282.                ['D', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1283.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 1284.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1285.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1286.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1287.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1288.                ['F', 'K', 'C', '1', '2', '1', '2', '2', '2', '1', '0'],
 1289.                ['E', 'K', 'C', '2', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '0'],
 1290.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1291.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1292.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1293.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1294.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1295.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1296.                ['E', 'K', 'C', '2', '2', '3', '2', '2', '2', '1', '0'],
 1297.                ['F', 'K', 'C', '1', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '0'],
 1298.                ['D', 'K', 'C', '2', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '1'],
 1299.                ['C', 'S', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1300.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1301.                ['D', 'A', 'I', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1302.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1303.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1304.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1305.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1306.                ['D', 'S', 'O', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1307.                ['E', 'K', 'C', '2', '3', '3', '2', '2', '2', '1', '1'],
 1308.                ['F', 'K', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '2', '1', '0'],
 1309.                ['E', 'K', 'C', '2', '3', '3', '2', '2', '2', '1', '0'],
 1310.                ['C', 'R', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1311.                ['B', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1312.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1313.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1314.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1315.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1316.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1317.                ['H', 'S', 'X', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1318.                ['E', 'K', 'C', '2', '2', '3', '2', '2', '2', '1', '2'],
 1319.                ['E', 'K', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '1'],
 1320.                ['E', 'K', 'C', '2', '2', '3', '2', '2', '2', '1', '0'],
 1321.                ['B', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1322.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1323.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1324.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1325.                ['E', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '3'],
 1326.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1327.                ['E', 'A', 'O', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1328.                ['D', 'R', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1329.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1330.                ['H', 'R', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1331.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1332.                ['H', 'R', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1333.                ['E', 'K', 'C', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '1', '0'],
 1334.                ['F', 'S', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '2'],
 1335.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1336.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1337.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1338.                ['H', 'A', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1339.                ['D', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1340.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1341.                ['C', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1342.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '2', '1', '1', '1', '0'],
 1343.                ['E', 'K', 'C', '2', '3', '1', '2', '2', '2', '1', '2'],
 1344.                ['F', 'A', 'I', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1345.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1346.                ['D', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1347.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1348.                ['B', 'X', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1349.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1350.                ['D', 'A', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1351.                ['D', 'H', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1352.                ['E', 'K', 'C', '2', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1353.                ['F', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1354.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1355.                ['D', 'A', 'I', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '1'],
 1356.                ['H', 'A', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1357.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1358.                ['D', 'A', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1359.                ['D', 'H', 'O', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1360.                ['D', 'S', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1361.                ['H', 'S', 'X', '1', '1', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1362.                ['F', 'S', 'I', '1', '3', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1363.                ['H', 'S', 'X', '1', '3', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1364.                ['B', 'X', 'I', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1365.                ['D', 'H', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1366.                ['D', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1367.                ['D', 'A', 'I', '2', '3', '2', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1368.                ['H', 'S', 'X', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '0'],
 1369.                ['C', 'R', 'O', '1', '3', '1', '1', '2', '1', '1', '1'],
 1370.                ['C', 'R', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1371.                ['D', 'H', 'O', '1', '2', '1', '2', '2', '1', '1', '0'],
 1372.                ['C', 'S', 'O', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '0'],
 1373.                ['E', 'A', 'I', '1', '2', '1', '2',