SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 22nd, 2017 97 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Option Explicit
 2.  
 3. Sub Main
 4.  
 5. Dim oRange
 6. Dim arkuszK, arkuszZ, arkuszKC, arkuszZC, Ekstrakt
 7. Dim kursorK, kursorZ
 8. Dim Klient
 9. Dim Zakup
 10. Dim s As String 'String ogólnego przeznaczenia ;)
 11. Dim i As Integer, j As Integer 'Do indeksowania
 12. Dim out As String 'arkusz wyjściowy
 13. Dim ar 'Tablica na wyniki pośrednie
 14. Dim d 'Data pośrdnia
 15. Dim ileK 'ile klientow
 16. Dim ileZ 'ile zakupów
 17. Dim path as String 'ścieżka do arkusza
 18. Dim srcpath 'ścieżka do folderu zawierającego arkusz
 19. Dim rMaxDate 'data ostatnich zakupów
 20.  
 21. ileK = ileKlientow()
 22. ileZ = ileZakupow()
 23.  
 24. arkuszK = ThisComponent.Sheets(0) 'arkusz klientów jest pierwszy w skoroszycie
 25. arkuszZ = ThisCOmponent.Sheets(1) 'arkusz zakupów - drugi
 26. oRange = arkuszK.getCellRangeByPosition(0,1,2,ileK) 'pobranie zakresu z klietami (bez nagłówków)
 27. Klient = oRange.getDataArray() 'pobranie tablicy z klientami z zakresu
 28. oRange = arkuszZ.getCellRangeByPosition(0,1,3,ileZ) 'analogicznie z zakupami
 29. Zakup = oRange.getDataArray()
 30.  
 31. out = "KlientC"                                  'usuwamy arkuz 'KlientC' tylko jesli istnieje
 32. If ThisComponent.Sheets().hasByName(out) Then
 33.     ThisComponent.Sheets().removeByName(out)
 34. End If
 35. ThisComponent.Sheets().insertNewByName(out, 2)   'tworzymy arkusz na oczyszczone dane
 36.  
 37. arkuszKC = ThisComponent.Sheets(2) 'arkusz KlientC
 38. arkuszKC.getCellRangeByName("A1").String = "Imię"
 39. arkuszKC.getCellRangeByName("B1").String = "Nazwisko"
 40. arkuszKC.getCellRangeByName("C1").String = "Wiek"
 41. arkuszKC.getCellRangeByName("D1").String = "Numer Klienta"
 42.  
 43. For i=0 To UBound(Klient) 'dla każdego klienta:
 44.     ar = Split(Klient(i)(0)," ") 'rozbij na imię i nazwisko
 45.     s = ar(0) 'imię jest pierwsze
 46.     s=TrimAll(s) 'obetnij spacje (w tym twarde spacje)
 47.     s = Chr(Asc(Mid(s,1,1))-32)&Mid(s,2) 'podstaw pod imię imię z pierwszą literą zmienioną na wielką (Asc(a)-32=Asc(A))
 48.     arkuszKC.getCellByPosition(0,i+1).String = s 'wstaw imię
 49.     s = ar(UBound(ar)) 'to samo z nazwiskiem, nazwisko to ostatni element tablicy powstałem po rozbiciu
 50.     s=TrimAll(s)
 51.     s = Chr(Asc(Mid(s,1,1))-32)&Mid(s,2)
 52.     arkuszKC.getCellByPosition(1,i+1).String = s
 53.     d = CDate(Klient(i)(1)) 'pobierz ciąg z datą i skonwertuj na typ Date w Basicu
 54.     arkuszKC.getCellByPosition(2,i+1).Value = Year(Now)-Year(d) 'wstaw różnicę między aktualnym rokiem a rokiem urodzenia do kolumny "wiek"
 55.     arkuszKC.getCellByPosition(3,i+1).Value = Klient(i)(2) ''Nr klienta wstaw bez zmian
 56. Next i
 57.  
 58. out = "ZakupyC"                                 'usuwamy arkusz ZakupyC jeśli istnieje...
 59. If ThisComponent.Sheets().hasByName(out) Then
 60.     ThisComponent.Sheets().removeByName(out)
 61. End If
 62. ThisComponent.Sheets().insertNewByName(out, 3)
 63.  
 64. arkuszZC = ThisComponent.Sheets(3) 'arkusz ZakupyC
 65. arkuszZC.getCellRangeByName("A1").String = "Numer Klienta" 'nagłówki
 66. arkuszZC.getCellRangeByName("B1").String = "Data zakupów"
 67. arkuszZC.getCellRangeByName("C1").String = "Rozmiar koszyka"
 68. arkuszZC.getCellRangeByName("D1").String = "Cena koszyka"
 69.  
 70. Dim maxDate
 71. maxDate = Datevalue(Zakup(0)(1)) 'będziemy w pętli szukać ostatniej daty...
 72.  
 73. For i=0 To UBound(Zakup)
 74.     If Datevalue(Zakup(i)(1))>maxDate Then 'jeśli napotkana data jest większa, podstaw ją
 75.         maxDate = Datevalue(Zakup(i)(1))
 76.     End If
 77.     arkuszZC.getCellByPosition(0,i+1).Value = Zakup(i)(0) 'wstawiamy dane...
 78.     arkuszZC.getCellByPosition(1,i+1).String = CDate(Zakup(i)(1))
 79.     arkuszZC.getCellByPosition(2,i+1).Value = Zakup(i)(2)
 80.     arkuszZC.getCellByPosition(3,i+1).Value = Zakup(i)(3)
 81. Next i
 82.  
 83. rMaxDate = maxDate 'nieopatrznie używałem potem maxDate do czegoś innego, trzeba ją zapamiętać w tym miejscu (rMaxDate jak REAL MaxDate)
 84.  
 85. out = "Ekstrakt" 'arkusz wyjściowy
 86. If ThisComponent.Sheets().hasByName(out) Then
 87.     ThisComponent.Sheets().removeByName(out)
 88. End If
 89. ThisComponent.Sheets().insertNewByName(out, 4)
 90. Ekstrakt = ThisComponent.Sheets(4)
 91. Ekstrakt.getCellByPosition(0,0).String = "Imię"
 92. Ekstrakt.getCellByPosition(1,0).String = "Nazwisko"
 93. Ekstrakt.getCellByPosition(2,0).String = "Wiek"
 94. Ekstrakt.getCellByPosition(3,0).String = "Data ostatnich zakupów"
 95. Ekstrakt.getCellByPosition(4,0).String = "Liczba produktów zakupionych podczas ostatnich zakupów"
 96. Ekstrakt.getCellByPosition(5,0).String = "Liczba wszystkich zakupionych produktów"
 97. Ekstrakt.getCellByPosition(6,0).String = "Suma wydatków klienta"
 98. Ekstrakt.getCellByPosition(7,0).String = "Liczba dokonanych przez klienta zakupów"
 99.  
 100. oRange = arkuszKC.getCellRangeByPosition(0,1,3,ileK)
 101. Klient = oRange.getDataArray() 'pobieramy do tablicy już oczyszczone dane
 102. oRange = arkuszZC.getCellRangeByPosition(0,1,3,ileZ)
 103. Zakup = oRange.getDataArray()
 104.  
 105.  
 106.  
 107.  
 108. Dim id As Integer
 109. Dim lo As Integer 'liczba produktow zakupionych podczas ostatnich zakupow
 110. Dim lw As Integer 'liczba wszystkich zakupionych przez danego klienta produktow
 111. Dim sw As Double  'sumaryczna kwota zostawiona w sklepie przez klienta
 112. Dim lz As Integer 'liczba dokonanych przez klienta zakupów
 113.  
 114. For i=0 To UBound(Klient)
 115.     Ekstrakt.getCellByPosition(0,i+1).String = Klient(i)(0)
 116.     Ekstrakt.getCellByPosition(1,i+1).String = Klient(i)(1)
 117.     Ekstrakt.getCellByPosition(2,i+1).Value = Klient(i)(2)
 118.     id = Klient(i)(3)
 119.     maxDate = -1 'będziemy poszukiwać dla każdego klienta w pętli daty ostatnich zakupów, jeśli nie było żadnych to zostanie -1
 120.     lo = 0
 121.     lw = 0
 122.     sw = 0
 123.     lz = 0
 124.     For j=0 To Ubound(Zakup)
 125.         If Zakup(j)(0)=id Then
 126.             If Datevalue(Zakup(j)(1))>maxDate Then 'porównanie daty zakupów z maxDate
 127.                 maxDate = Datevalue(Zakup(j)(1))
 128.                 lo = Zakup(j)(2)
 129.             End If
 130.             lw = lw + Zakup(j)(2)
 131.             sw = sw + Zakup(j)(3)
 132.             lz=lz+1
 133.         End If
 134.     Next j
 135.     Ekstrakt.getCellByPosition(3,i+1).String = maxDate
 136.     Ekstrakt.getCellByPosition(4,i+1).Value = lo
 137.     Ekstrakt.getCellByPosition(5,i+1).Value = lw
 138.     Ekstrakt.getCellByPosition(6,i+1).Value = sw
 139.     Ekstrakt.getCellByPosition(7,i+1).Value = lz
 140. Next i
 141.  
 142. ''''''''''''''''''KONIEC PRACY NA ARKUSZACH''''''''''''''''''''
 143.  
 144. oRange = Ekstrakt.getCellRangeByPosition(0,1,7,ileK) 'pobranie tablicy danych z ostatniego arkusza
 145. Klient = oRange.getDataArray()
 146.  
 147. Dim Turnover 'Całkowity obrót sklepu
 148. Turnover = 0
 149.  
 150. For i=0 To Ubound(Klient)
 151.     Turnover = Turnover + Klient(i)(6) 'sumujemy...
 152. Next i
 153.  
 154. path = ThisComponent.getURL() 'pobieramy ścieżkę do skoroszytu
 155.  
 156.  
 157. Dim index 'tutaj operacja wyszukiwania ostatniego slasha w ścieżce do pliku, aby uzyskać ścieżkę do folderu
 158. index = InStr(path,"/")
 159. Dim t
 160. t = index
 161. Do While t<>0 'dopóki znajdujesz / (indeks nie jest zerowy)
 162.     t = InStr(Mid(path,index+1),"/") 'wyszukuj w pozostałej części stringa
 163.     index = t+index 'i dodaj indeks do aktualnej pozycji
 164. Loop
 165.  
 166. srcpath = Left(path,index) & "src/" 'stronę będziemy tworzyć w subfolderze src
 167.  
 168. MkDir(srcpath) 'utwórz folder
 169.  
 170. Dim outfile
 171. outfile = FreeFile 'utwórz plik
 172. Open srcpath & "index.html" For Output As #outfile
 173.     Print #outfile, "<!DOCTYPE html>"
 174.     Print #outfile, "<html lang=""en"">"
 175.     Print #outfile, "<head>"
 176.     Print #outfile, "<title>Raport</title>"
 177.     Print #outfile, "<meta charset=""utf-8"">"
 178.     Print #outfile, "<link rel=""stylesheet"" href=""https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"">"
 179.     Print #outfile, "</head>"
 180.     Print #outfile, "<body>"
 181.     Print #outfile, "<div class=""navbar navbar-inverse"">"
 182.     Print #outfile, "<div class=""container-fluid"">"
 183.     Print #outfile, "<div class=""navbar-header"">"
 184.     Print #outfile, "<a class=""navbar-brand"" href=""raport.html"">Report</a>"
 185.     Print #outfile, "</div>"
 186.     Print #outfile, "<ul class=""nav navbar-nav"">"
 187.     Print #outfile, "<li class=""active""><a href=""#"">Summary</a></li>"
 188.     Print #outfile, "<li><a href=""statystyka.html"">Statistics</a></li>"
 189.     Print #outfile, "<li><a href=""oautorze.html"">About author</a></li>"
 190.     Print #outfile, "</ul>"
 191.     Print #outfile, "</div>"
 192.     Print #outfile, "</div>"
 193.     Print #outfile, "<div class=""jumbotron"">"
 194.     Print #outfile, "<div class=""container"">"
 195.     Print #outfile, "<h1>Summary</h1>"
 196.     Print #outfile, "<h2>The text below contains the most important informations concerning the shop: the number of clients, the total turnover etc.</h2>"
 197.     Print #outfile, "<p>There are ";
 198.     Print #outfile, ileK;
 199.     Print #outfile, " clients in the shop, who visited us ";
 200.     Print #outfile, ileZ;
 201.     Print #outfile, " times. They have left in the shop ";
 202.     Print #outfile, Turnover;
 203.     Print #outfile, " PLN.</p>"
 204.     Print #outfile, "<p>The last purchase took place ";
 205.     Print #outfile, rMaxDate;
 206.     Print #outfile, "</p>"
 207.     Print #outfile, "</div>"
 208.     Print #outfile, "</div>"
 209.     Print #outfile, "</body>"
 210.     Print #outfile, "</html>"
 211. Close outfile
 212.  
 213. outfile = FreeFile
 214. Open srcpath & "oautorze.html" For Output As #outfile
 215.     Print #outfile, "<!DOCTYPE html>"
 216.     Print #outfile, "<html lang=""en"">"
 217.     Print #outfile, "<head>"
 218.     Print #outfile, "<title>Raport</title>"
 219.     Print #outfile, "<meta charset=""utf-8"">"
 220.     Print #outfile, "<link rel=""stylesheet"" href=""https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"">"
 221.     Print #outfile, "</head>"
 222.     Print #outfile, "<body>"
 223.     Print #outfile, "<div class=""navbar navbar-inverse"">"
 224.     Print #outfile, "<div class=""container-fluid"">"
 225.     Print #outfile, "<div class=""navbar-header"">"
 226.     Print #outfile, "<a class=""navbar-brand"" href=""raport.html"">Report</a>"
 227.     Print #outfile, "</div>"
 228.     Print #outfile, "<ul class=""nav navbar-nav"">"
 229.     Print #outfile, "<li><a href=""index.html"">Summary</a></li>"
 230.     Print #outfile, "<li><a href=""statystyka.html"">Statistics</a></li>"
 231.     Print #outfile, "<li class=""active""><a href=""#"">About author</a></li>"
 232.     Print #outfile, "</ul>"
 233.     Print #outfile, "</div>"
 234.     Print #outfile, "</div>"
 235.     Print #outfile, "<div class=""jumbotron"">"
 236.     Print #outfile, "<div class=""container"">"
 237.     Print #outfile, "<h1 class=""display-3"">About author</h1>"
 238.     Print #outfile, "<p>Firstname & Lastname: Michal Kaczanowicz</p>"
 239.     Print #outfile, "<p>Index: 221122</p>"
 240.     Print #outfile, "<p>Group: Lic. Bartlomiej Mortka, Wednesday, 11:15</p>"
 241.     Print #outfile, "</div>"
 242.     Print #outfile, "</div>"
 243.     Print #outfile, "</body>"
 244.     Print #outfile, "</html>"
 245. Close outfile
 246.  
 247. outfile = FreeFile
 248. Open srcpath & "raport.html" For Output As #outfile
 249.     Print #outfile, "<!DOCTYPE html>"
 250.     Print #outfile, "<html lang=""en"">"
 251.     Print #outfile, "<head>"
 252.     Print #outfile, "<title>Raport</title>"
 253.     Print #outfile, "<meta charset=""utf-8"">"
 254.     Print #outfile, "<link rel=""stylesheet"" href=""https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"">"
 255.     Print #outfile, "</head>"
 256.     Print #outfile, "<body>"
 257.     Print #outfile, "<div class=""navbar navbar-inverse"">"
 258.     Print #outfile, "<div class=""container-fluid"">"
 259.     Print #outfile, "<div class=""navbar-header"">"
 260.     Print #outfile, "<a class=""navbar-brand"" href=""raport.html"">Report</a>"
 261.     Print #outfile, "</div>"
 262.     Print #outfile, "<ul class=""nav navbar-nav"">"
 263.     Print #outfile, "<li><a href=""index.html"">Summary</a></li>"
 264.     Print #outfile, "<li><a href=""statystyka.html"">Statistics</a></li>"
 265.     Print #outfile, "<li><a href=""oautorze.html"">About author</a></li>"
 266.     Print #outfile, "</ul>"
 267.     Print #outfile, "</div>"
 268.     Print #outfile, "</div>"
 269.     Print #outfile, "<div class=""jumbotron"">"
 270.     Print #outfile, "<div class=""container"">"
 271.     Print #outfile, "<h1 class=""display-3"">Project</h1>"
 272.     Print #outfile, "<p>The site below was created as a final project for classes of Information Technology run by Andrzej Giniewicz in academic year 2016/17</p>"
 273.     Print #outfile, "</div>"
 274.     Print #outfile, "</div>"
 275.     Print #outfile, "<div class=""container"">"
 276.     Print #outfile, "<footer>"
 277.     Print #outfile, "<p>&copy; Michal Kaczanowicz</p>"
 278.     Print #outfile, "</footer>"
 279.     Print #outfile, "</div>"
 280.     Print #outfile, "</body>"
 281.     Print #outfile, "</html>"
 282. Close outfile
 283.  
 284. outfile = FreeFile
 285. Open srcpath & "statystyka.html" For Output As #outfile
 286.     Print #outfile, "<!DOCTYPE html>"
 287.     Print #outfile, "<html lang=""en"">"
 288.     Print #outfile, "<head>"
 289.     Print #outfile, "<title>Raport</title>"
 290.     Print #outfile, "<meta charset=""utf-8"">"
 291.     Print #outfile, "<link rel=""stylesheet"" href=""https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"">"
 292.     Print #outfile, "</head>"
 293.     Print #outfile, "<body>"
 294.     Print #outfile, "<div class=""navbar navbar-inverse"">"
 295.     Print #outfile, "<div class=""container-fluid"">"
 296.     Print #outfile, "<div class=""navbar-header"">"
 297.     Print #outfile, "<a class=""navbar-brand"" href=""raport.html"">Report</a>"
 298.     Print #outfile, "</div>"
 299.     Print #outfile, "<ul class=""nav navbar-nav"">"
 300.     Print #outfile, "<li><a href=""index.html"">Summary</a></li>"
 301.     Print #outfile, "<li class=""active""><a href=""statystyka.html"">Statistics</a></li>"
 302.     Print #outfile, "<li><a href=""oautorze.html"">About author</a></li>"
 303.     Print #outfile, "</ul>"
 304.     Print #outfile, "</div>"
 305.     Print #outfile, "</div>"
 306.     Print #outfile, "<body>"
 307.     Print #outfile, "<div class=""jumbotron"">"
 308.     Print #outfile, "<div class=""container"">"
 309.     Print #outfile, "<h1 class=""display-3"">Detailed data</h1>"
 310.     Print #outfile, "<p>The table below contains detailed data about every client</p>"
 311.     Print #outfile, "</div>"
 312.     Print #outfile, "</div>"
 313.     Print #outfile, "<div class=""container"">"
 314.     Print #outfile, "<table class=""table table-bordered"">"
 315.     Print #outfile, "<thead>"
 316.     Print #outfile, "<tr>"
 317.     Print #outfile, "<th>Firstname</th>"
 318.     Print #outfile, "<th>Lastname</th>"
 319.     Print #outfile, "<th>Age</th>"
 320.     Print #outfile, "<th>Last purchase</th>"
 321.     Print #outfile, "<th>Purchased products</th>"
 322.     Print #outfile, "<th>Sum of purchases</th>"
 323.     Print #outfile, "<th>Shoppings</th>"
 324.     Print #outfile, "</thead>"
 325.     Print #outfile, "<tbody>"
 326.     For i=0 To Ubound(Klient) 'tutaj przeleć po tablicy klientów wraz z danymi izapisuj je w tabeli
 327.         Print #outfile, "<tr>"
 328.         Print #outfile, "<td>";
 329.         Print #outfile, Klient(i)(0);
 330.         Print #outfile, "</td>"
 331.         Print #outfile, "<td>";
 332.         Print #outfile, Klient(i)(1);
 333.         Print #outfile, "</td>"
 334.         Print #outfile, "<td>";
 335.         Print #outfile, Klient(i)(2);
 336.         Print #outfile, "</td>"
 337.         Print #outfile, "<td>";
 338.         If Klient(i)(3)<>"-1" Then
 339.             Print #outfile, Klient(i)(3); 'jęsli klient dokonał jakiś zakupów to fajnie
 340.         Else
 341.             Print #outfile, "-"; 'a jak nie to wstaw '-'
 342.         End If
 343.         Print #outfile, "</td>"
 344.         Print #outfile, "<td>";
 345.         Print #outfile, Klient(i)(5);
 346.         Print #outfile, "</td>"
 347.         Print #outfile, "<td>";
 348.         Print #outfile, Klient(i)(6) & " PLN";
 349.         Print #outfile, "</td>"
 350.         Print #outfile, "<td>";
 351.         Print #outfile, Klient(i)(7);
 352.         Print #outfile, "</td>"
 353.         Print #outfile, "<tr>"
 354.     Next i
 355.     Print #outfile, "</body>"
 356.     Print #outfile, "</html>"
 357. Close outfile
 358.  
 359.  
 360. End Sub
 361.  
 362.  
 363.  
 364.  
 365.  
 366.  
 367.  
 368. Function ileKlientow
 369.     'funkcja zwraca ile klientow jest w sklepie
 370.     Dim kursorK
 371.     kursorK = ThisComponent.Sheets(0).createCursor()
 372.     kursorK.gotoEndOfUsedArea(false)
 373.     ileKlientow = kursorK.getRangeAddress().EndRow
 374. End Function
 375.  
 376. Function ileZakupow
 377.     'funkcja zwraca ile zostalo dokonanych zakupow
 378.     Dim kursorZ
 379.     kursorZ = ThisComponent.Sheets(1).createCursor()
 380.     kursorZ.gotoEndOfUsedArea(false)
 381.     ileZakupow = kursorZ.getRangeAddress().EndRow
 382. End Function
 383.  
 384. Function TrimAll(ByVal Str)
 385.     'funkcja usuwa zbedne spacje z poczatku i konca wyrazu (wlacznie z twarda spacja, asc= 160)
 386.     Dim s As String
 387.     s = Trim(Str)
 388.     Do While Asc(Left(s,1))=160 Or Asc(Left(s,1))=32
 389.         s=Mid(s,2)
 390.     Loop
 391.     Do While Asc(Right(s,1))=160 Or Asc(Right(s,1))=32
 392.         s=Left(s, Len(s)-1)
 393.     Loop
 394.     TrimAll = s
 395. End Function
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top