SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 1st, 2019 98 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. start:                  ;WERSJA NIEDZIAŁAJĄCA Z WIELOKROTNYM KODOWANIEM, AUTOMATYCZNYM MENU, JEST PARE NADMIAROWYCH XORÓW JUST IN CASE :>
 2.     org 100h
 3.     call ente ;enter
 4.     call powitanie
 5.  
 6. koniec:
 7.     mov ax, 4c00h
 8.     int 21h
 9.    
 10. powitanie:
 11.     xor ax, ax
 12.     xor dx, dx
 13.     mov ah, 9
 14.     mov dx, witaj
 15.     int 21h
 16.     xor ax, ax
 17.     xor dx, dx
 18.  
 19. Menu: ;Menu odpowiadające za kodowanie/wyjście
 20.     mov ah, 1
 21.     int 21h
 22.     sub al, 48
 23.     cmp al, 2
 24.     je koniec
 25.     cmp al, 1
 26.     ja innywyborf
 27.     jb innywyborf
 28.    
 29.  
 30.     xor ax, ax ;wcisnieta zostala 1, czyli przechodzimy do wpisania kodu do zaszyfrowania
 31.     call ente
 32.     call wpisanie ;funkcja wpisujaca kod do tablicy Cezara
 33.     call ente
 34.     call przesuniecie ;funkcja wpisujaca przesuniecie do tablicy przesuniecia
 35.     call ente
 36.     call przeliczzestringa ;funkcja liczaca przesuniecie ze stringa na inta
 37.     call modulo26 ;funkcja dzielaca modulo wartosc przesuniecia
 38.     call Convert  ;konwersja duzych liter na male, innych znakow na spacje
 39.     call cezar ;funkcja dodająca przesunięcie do szyfrowanego kodu i 'zapetlajaca' alfabet
 40.     call wyswietl ;wyswietlenie zaszyfrowanego kodu
 41.     call ente  
 42.     call zerowanietablic     ; po kazdym zaszyfrowaniua nalezy wyzerowac tablice Cezara i tablice przesuniecia + wartosc przesuniecia
 43.                         ;   + wartosc przesuniecia po dzieleniu modulo, aby móc wielokrotnie kodowac nowe szyfry
 44.     jmp ponowne
 45.     ret
 46.    
 47.  
 48. ponowne:
 49.     xor ax, ax
 50.     xor dx, dx
 51.     mov ah, 9
 52.     mov dx, ponowneszyfrowanie
 53.     int 21h
 54.     xor ax, ax
 55.     xor dx, dx
 56.     jmp Menu
 57.    
 58. innywyborf:
 59.     xor ax, ax
 60.     xor dx, dx
 61.     mov ah, 9
 62.     mov dx, innywybor
 63.     int 21h
 64.     xor ax, ax
 65.     xor dx, dx
 66.    
 67.     jmp Menu
 68.  
 69. zerowanietablic: ;po pierwszym wpisaniu szyfru i zakodowaniu, nalezy wyzerowac tablicecezara i tabliceprzesuniecia
 70.     xor ax, ax
 71.     xor si, si
 72.     xor di, di
 73.     mov al, [iloscznakowtablicycezara]
 74.     mov si, ax                  ;w si ilosc znakow tablicy cezara
 75.     xor ax, ax
 76.     mov al, [iloscznakowprzesuniecia]
 77.     mov di, ax                  ; w di ilosc znakow tablicy przesuniecia
 78.     xor ax, ax
 79.     inc si
 80.     inc di
 81.    
 82. zerowanietablic2: ;zerowanie tablicy cezara
 83.     mov byte [tablicacezara+si],36
 84.     dec si
 85.     cmp si,1
 86.     ja zerowanietablic2
 87.     xor si, si
 88.  
 89. zerowanietablic3: ;zerowanie tablicy przesuniecia
 90.     mov byte [tablicaprzesuniecia+di], 36
 91.     dec di
 92.     cmp di, 1
 93.     ja zerowanietablic3
 94.     xor di, di
 95. mov byte [wynikpomodulo],0
 96. mov word [wynik],0
 97.     xor ax, ax
 98.     xor bx, bx
 99.     xor dx, dx
 100.     xor cx, cx
 101.     xor si, si
 102. ret
 103.  
 104. wpisanie: ;wpisanie do tablicy cezara ciagu liter ktore chcemy zaszyfrowac
 105.     xor ax, ax
 106.     xor dx, dx
 107.     mov ah, 10
 108.     mov dx, tablicacezara
 109.     int 21h
 110.     mov cl, [tablicacezara+1]
 111.     mov [iloscznakowtablicycezara], cl
 112.     xor ax, ax
 113.     xor dx, dx
 114.     xor cx, cx
 115.    
 116.     ret
 117.  
 118. przesuniecie:  ;pobranie przesuniecia kodu Cezara do tablicy przesuniecia
 119.     xor cx, cx
 120.     xor ax, ax
 121.     xor dx, dx
 122.     mov ah, 10
 123.     mov dx, tablicaprzesuniecia
 124.     int 21h
 125.     mov cl, [tablicaprzesuniecia+1]
 126.     mov [iloscznakowprzesuniecia], cl
 127.     xor cx, cx
 128.     xor ax, ax
 129.     xor dx, dx
 130.    
 131.     ret
 132. przeliczzestringa: ;konwersja przesuniecia ze stringa na int
 133.     xor di, di
 134.     xor cx, cx
 135.     xor ax, ax
 136.     mov cl, [iloscznakowprzesuniecia]
 137.     mov di, cx ; do di ilosc znakow +1 idzie
 138.     inc di
 139.     xor cx, cx
 140.     xor bx,bx
 141.     xor ax, ax
 142.     xor dx, dx
 143.     mov bx, 1
 144.    
 145. przeliczzestringa2: ;wlasciwe przeliczanie od tylu, czyli cyfra jednosci*1, cyfra dziesiatek*10, cyfra setek*100 itd
 146.     mov al, [tablicaprzesuniecia+di]
 147.     sub al, 48
 148.     mul bx ;zwraca wartosc ostatniej cyfry-stringa na poczatku
 149.     add word [wynik], ax  ;dodaje do wyniku - wartosci przesuniecia
 150.     ;trzeba zwiekszyc mnoznik o 10, wynik jest zapisywany w ax
 151.     xor dx, dx
 152.     xor ax, ax
 153.     mov ax, bx ;mnoznik przerzucam
 154.     mul word [dziesiec]
 155.     xor dx, dx
 156.     mov bx, ax ; przerzucam z powrotem mnoznik
 157.     xor ax, ax
 158.     dec di
 159.     cmp di,1
 160.     ja przeliczzestringa2
 161.  
 162.     xor dx, dx
 163.     xor bx, bx
 164.     xor ax, ax
 165.     xor di, di
 166.     xor cx, cx
 167.         ;ostateczny wynik intowy przesuniecia stringowego jest  w [wynik]
 168.    
 169.     ret
 170.    
 171. modulo26: ;dzielenie wyniku intowego modulo26 aby zapetlic przesuniecie
 172.     xor bx, bx
 173.     xor ax, ax
 174.     xor dx, dx
 175.     mov ax, [wynik] ;w wynik wartosc intowa przesuniecia
 176.     div word [dzielnikalfabetu2]
 177.     mov [wynikpomodulo], dl
 178.     xor ax, ax
 179.     xor dx, dx
 180.  
 181.     ret
 182.    
 183. cezar: ;Wlasciwe przesuwanie kodu o wartosc przesuniecia, wstawienie do di [iloscznakowtablicycezara]+1
 184.     xor ax, ax
 185.     xor bx, bx
 186.     xor dx, dx
 187.     xor cx, cx
 188.     mov cl,[iloscznakowtablicycezara]
 189.     mov DI, cx
 190.     inc di
 191.     xor cx, cx
 192.  
 193. cezar2: ;sprawdzenie czy spacja, jak tak to pominiecie
 194.     cmp byte [tablicacezara+di], " "
 195.     jne cezar3
 196.     dec di
 197.     cmp di, 1
 198.     ja cezar2
 199.     xor di, di
 200.     xor bx, bx
 201.     xor ax, ax
 202.     xor cx, cx
 203.    
 204.     mov word [wynik],0
 205.     mov byte [wynikpomodulo],0
 206.    
 207.     ret
 208.    
 209. cezar3: ;przesuniecie liter tablicy o [wynikpomodulo], zapętlanie
 210.     xor bx, bx
 211.     mov  bl, [wynikpomodulo]  
 212.     add byte [tablicacezara+di],bl
 213.     cmp byte [tablicacezara+di], 'z'                        ;sprawdzenie czy wieksze od
 214.     ja cezarprzesundopoczatku
 215.  
 216.     dec di
 217.     cmp di, 1
 218.     ja cezar2
 219.     xor di, di
 220.     xor bx, bx
 221.     xor ax, ax
 222.     xor cx, cx
 223.    
 224.     mov word [wynik],0
 225.     mov byte [wynikpomodulo],0
 226.     ret
 227.            
 228. cezarprzesundopoczatku: ;funkcja zapętla alabet, np przy przesunieciu o 2 z->b
 229.     sub byte [tablicacezara+di], 26
 230.     dec di
 231.     cmp di, 1
 232.     ja cezar2
 233.    
 234.     xor di, di
 235.     xor bx, bx
 236.     xor ax, ax
 237.     xor cx, cx
 238.    
 239.     mov word [wynik],0 ;zerowanie wyniku konwersji stringa na inta, aby móc wielokrotnie kodować
 240.     mov byte [wynikpomodulo],0 ;zerowanie wyniku dzielenia modulo do przesuniecia cezara, aby móc wielokrotnie kodować
 241.     ret
 242.    
 243. wyswietl: ;wyswietla zakodowaną tablicę cezara
 244.     xor ax, ax
 245.     xor dx, dx
 246.     mov ah, 9
 247.     mov dx, tablicacezara+2
 248.     int 21h
 249.    
 250.     ret
 251.    
 252. Convert:  ;Konwersja duzych na male, innych znakow na spacje, do di wrzucenie ilosci znakow tablicy cezara +1
 253.     xor ax, ax
 254.     xor bx, bx
 255.     xor cx, cx
 256.     xor dx, dx
 257.     mov cl,[iloscznakowtablicycezara]
 258.     xor ch, ch
 259.     mov DI, cx
 260.     inc di
 261.     xor cx, cx
 262.    
 263. Convert2:;convert duzych na male, innych znakow na spacje
 264.     cmp byte [tablicacezara+di],'a'
 265.     jb ConverttoUpper           ;to moze byc inny znak lub duza litera
 266.                                 ;Abc Def GH+i;J
 267.     cmp byte [tablicacezara+di],'z'
 268.     ja ConverttoUpper            ;to moze byc inny znak lub duza litera
 269.                                 ;to mala litera
 270.     dec di
 271.     cmp di, 1
 272.     ja Convert2
 273.     xor di, di
 274.    
 275.     ret
 276.    
 277. ConverttoUpper:
 278.     cmp byte [tablicacezara+di], 'A'
 279.     jb Spacja                    ;to jest inny znak;
 280.    
 281.     cmp byte [tablicacezara+di],'Z'
 282.     ja Spacja                   ; to jest inny znak
 283.                                     ;to duza litera
 284.     add byte[tablicacezara+di],32
 285.     dec di
 286.     cmp di, 1
 287.     ja Convert2
 288.     xor di, di
 289.    
 290.     ret
 291.    
 292.  
 293. Spacja: ;wstawienie spacji zamiast innego znaku
 294.     mov byte [tablicacezara+di], " "
 295.     dec di
 296.     cmp di, 1
 297.     ja Convert2
 298.     xor di, di
 299.    
 300.     ret
 301.    
 302.    
 303.    
 304. ente: ;funkcja wypisujaca enter
 305.     xor ax, ax
 306.     xor dx, dx
 307.     mov ah, 9
 308.     mov dx, ent
 309.     int 21h
 310.     XOR DX, DX
 311.     XOR AX, AX
 312.    
 313.     ret
 314.    
 315. tablicacezara db 26  ;1 bajt ograniczenie ilosci znakow, 2 bajt ilosc znakow wpisanych, 3 wypelnienie, na kod
 316.     db 0
 317.     times 27 db "$"
 318. ent db 10,13,"$"
 319. iloscznakowtablicycezara db 0
 320. tablicaprzesuniecia db 17  ;1 bajt ograniczenie ilosci znakow, na przesuniecie
 321.         db 0; 2 bajt ilosc znakow wpisanych, 3 wypelnienie
 322.         times 18 db "$"
 323.        
 324.  
 325. iloscznakowprzesuniecia db 0       
 326. wynik dw 0
 327. dziesiec dw 10
 328. dzielnikalfabetu2 dw 26
 329. wynikpomodulo db 0
 330. innywybor dw 10,13,"Wybierz inna opcje! 1 - KODOWANIE, 2 - WYJSCIE: $"
 331. witaj dw "Witaj w moim programie kodu Cezara. Program korzysta z funkcji modulo26 aby",10,13,"zapetlic duze przesuniecia. Nacisnij 1, a nastepnie wpisz kod do zaszyfrowania oraz przesuniecie Cezara w postaci liczby 16-bit, aby zaszyfrowac kod.",10,13,"Nacisnij 2 aby wyjsc: $"
 332. ponowneszyfrowanie db "Zaszyfruj ponownie lub wyjdz ", 10, 13, 36
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top