Guest User

Untitled

a guest
Oct 10th, 2019
81
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Lab1_1.cpp : This file contains the 'main' function. Program execution begins and ends there.
 2. //
 3.  
 4. /*************************************************************************************/
 5.  
 6. // Trochę bardziej skomplikowany program wykorzystujący funkcje biblioteki OpenGL
 7.  
 8. /*************************************************************************************/
 9. #include "pch.h"
 10.  
 11. #include <windows.h>
 12.  
 13. #include <gl/gl.h>
 14.  
 15. #include <gl/glut.h>
 16.  
 17. #include <cstdlib>
 18.  
 19. #include <ctime>
 20.  
 21. /*************************************************************************************/
 22.  
 23.  
 24. // Funkcaja określająca, co ma być rysowane
 25. // (zawsze wywoływana, gdy trzeba przerysować scenę)
 26.  
 27.  
 28.  
 29. typedef float point2[2];
 30.  
 31.  
 32. int carpet(point2 left_down, point2 right_down, int level) {
 33.  
 34. if (level < 1) return 1;
 35. float edge = right_down[0] - left_down[0];
 36. float small_edge = edge / 3;
 37. if (level == 1) {
 38.  
 39. for (int i = 0; i < 3; i++) {
 40.  
 41. for (int j = 0; j < 3; j++) {
 42. point2 new_left_down = { left_down[0] + (small_edge * i), left_down[1] + (small_edge * j) };
 43. point2 new_left_upper = { left_down[0] + (small_edge * i), left_down[1] + small_edge + (small_edge * j) };
 44. point2 new_right_upper = { left_down[0] + small_edge + (small_edge * i), left_down[1] + small_edge + (small_edge * j) };
 45. point2 new_right_down = { left_down[0] + small_edge + (small_edge * i), left_down[1] + (small_edge * j) };
 46. if ((i != 1) || (j != 1)) {
 47. glBegin(GL_POLYGON);
 48. glColor3f(static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX));
 49. glVertex2fv(new_left_down);
 50. glColor3f(static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX));
 51. glVertex2fv(new_left_upper);
 52. glColor3f(static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX));
 53. glVertex2fv(new_right_upper);
 54. glColor3f(static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX));
 55. glVertex2fv(new_right_down);
 56. glEnd();
 57.  
 58. }
 59. else {
 60. glBegin(GL_POLYGON);
 61. glVertex2fv(new_left_down);
 62. glVertex2fv(new_left_upper);
 63. glVertex2fv(new_right_upper);
 64. glVertex2fv(new_right_down);
 65. glEnd();
 66. }
 67. }
 68. }
 69. return 0;
 70. }
 71. for (int i = 0; i < 3; i++) {
 72.  
 73. for (int j = 0; j < 3; j++) {
 74.  
 75. point2 new_left_down = { left_down[0] + (small_edge * i), left_down[1] + (small_edge * j) };
 76. point2 new_left_upper = { left_down[0] + (small_edge * i), left_down[1] + small_edge + (small_edge * j) };
 77. point2 new_right_upper = { left_down[0] + small_edge + (small_edge * i), left_down[1] + small_edge + (small_edge * j) };
 78. point2 new_right_down = { left_down[0] + small_edge + (small_edge * i), left_down[1] + (small_edge * j) };
 79.  
 80. if ((i != 1) || (j != 1)) {
 81. carpet(new_left_down, new_right_down, level - 1);
 82. }
 83. else {
 84. glBegin(GL_POLYGON);
 85. glColor3f(static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX));
 86. glVertex2fv(new_left_down);
 87. glVertex2fv(new_left_upper);
 88. glVertex2fv(new_left_down);
 89. glVertex2fv(new_right_upper);
 90. glVertex2fv(new_left_down);
 91. glVertex2fv(new_right_down);
 92. glEnd();
 93. }
 94. }
 95. }
 96. return 0;
 97. }
 98.  
 99. void RenderScene(void)
 100.  
 101. {
 102.  
 103. glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 104. // Czyszczenie okna aktualnym kolorem czyszczącym
 105.  
 106.  
 107.  
 108. point2 left_down = { -70, -70 };
 109. point2 right_down = { 70, -70 };
 110.  
 111. int level = 5;
 112.  
 113. carpet(left_down, right_down, level);
 114.  
 115.  
 116. glFlush();
 117. // Przekazanie poleceń rysujących do wykonania
 118.  
 119. }
 120.  
 121. /*************************************************************************************/
 122.  
 123. // Funkcja ustalająca stan renderowania
 124.  
 125.  
 126.  
 127. void MyInit(void)
 128.  
 129. {
 130.  
 131. glClearColor(0.8f, 0.8f, 0.8f, 1.0f);
 132.  
 133. }
 134.  
 135. /*************************************************************************************/
 136.  
 137. // Funkcja służąca do kontroli zachowania proporcji rysowanych obiektów
 138. // niezależnie od rozmiarów okna graficznego
 139.  
 140.  
 141.  
 142. void ChangeSize(GLsizei horizontal, GLsizei vertical)
 143.  
 144. // Parametry horizontal i vertical (szerokość i wysokość okna) są
 145. // przekazywane do funkcji za każdym razem, gdy zmieni się rozmiar okna
 146.  
 147. {
 148.  
 149. GLfloat AspectRatio;
 150.  
 151. // Deklaracja zmiennej AspectRatio określającej proporcję wymiarów okna
 152.  
 153.  
 154.  
 155. if (vertical == 0)
 156. // Zabezpieczenie pzred dzieleniem przez 0
 157.  
 158. vertical = 1;
 159.  
 160. glViewport(0, 0, horizontal, vertical);
 161. // Ustawienie wielkościokna okna urządzenia (Viewport)
 162. // W tym przypadku od (0,0) do (horizontal, vertical)
 163.  
 164. glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 165. // Określenie układu współrzędnych obserwatora
 166.  
 167. glLoadIdentity();
 168. // Określenie przestrzeni ograniczającej
 169.  
 170. AspectRatio = (GLfloat)horizontal / (GLfloat)vertical;
 171. // Wyznaczenie współczynnika proporcji okna
 172.  
 173. // Gdy okno na ekranie nie jest kwadratem wymagane jest
 174. // określenie okna obserwatora.
 175. // Pozwala to zachować właściwe proporcje rysowanego obiektu
 176. // Do określenia okna obserwatora służy funkcja glOrtho(...)
 177.  
 178.  
 179.  
 180. if (horizontal <= vertical)
 181.  
 182. glOrtho(-100.0, 100.0, -100.0 / AspectRatio, 100.0 / AspectRatio, 1.0, -1.0);
 183.  
 184. else
 185.  
 186. glOrtho(-100.0*AspectRatio, 100.0*AspectRatio, -100.0, 100.0, 1.0, -1.0);
 187.  
 188. glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 189. // Określenie układu współrzędnych
 190.  
 191. glLoadIdentity();
 192.  
 193. }
 194.  
 195. /*************************************************************************************/
 196.  
 197. // Główny right_uppernkt wejścia programu. Program działa w trybie konsoli
 198.  
 199.  
 200.  
 201. void main(void)
 202.  
 203. {
 204.  
 205. srand(time(NULL));
 206.  
 207. glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGBA);
 208. // Ustawienie trybu wyświetlania
 209. // GLUT_SINGLE - pojedynczy bufor wyświetlania
 210. // GLUT_RGBA - model kolorów RGB
 211.  
 212. glutInitWindowSize(729, 729);
 213.  
 214. glutCreateWindow("Drugi program w OpenGL");
 215. // Utworzenie okna i określenie treści napisu w nagłówku okna
 216.  
 217. glutDisplayFunc(RenderScene);
 218. // Określenie, że funkcja RenderScene będzie funkcją zwrotną (callback)
 219. // Biblioteka GLUT będzie wywoływała tą funkcję za każdym razem, gdy
 220. // trzeba będzie przerysować okno
 221.  
 222.  
 223. glutReshapeFunc(ChangeSize);
 224. // Dla aktualnego okna ustala funkcję zwrotną odpowiedzialną za
 225. // zmiany rozmiaru okna
 226.  
 227. MyInit();
 228. // Funkcja MyInit (zdefiniowana powyżej) wykonuje wszelkie
 229. // inicjalizacje konieczneprzed przystąpieniem do renderowania
 230.  
 231.  
 232. glutMainLoop();
 233. // Funkcja uruchamia szkielet biblioteki GLUT
 234.  
 235. }
 236.  
 237. /*************************************************************************************/
RAW Paste Data