SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 10th, 2019 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Lab1_1.cpp : This file contains the 'main' function. Program execution begins and ends there.
 2. //
 3.  
 4. /*************************************************************************************/
 5.  
 6. // Trochę bardziej skomplikowany program wykorzystujący funkcje biblioteki OpenGL
 7.  
 8. /*************************************************************************************/
 9. #include "pch.h"
 10.  
 11. #include <windows.h>
 12.  
 13. #include <gl/gl.h>
 14.  
 15. #include <gl/glut.h>
 16.  
 17. #include <cstdlib>
 18.  
 19. #include <ctime>
 20.  
 21. /*************************************************************************************/
 22.  
 23.  
 24. // Funkcaja określająca, co ma być rysowane
 25. // (zawsze wywoływana, gdy trzeba przerysować scenę)
 26.  
 27.  
 28.  
 29. typedef float point2[2];
 30.  
 31.  
 32. int carpet(point2 left_down, point2 right_down, int level) {
 33.  
 34.     if (level < 1) return 1;
 35.     float edge = right_down[0] - left_down[0];
 36.     float small_edge = edge / 3;
 37.     if (level == 1) {
 38.  
 39.         for (int i = 0; i < 3; i++) {
 40.  
 41.             for (int j = 0; j < 3; j++) {
 42.                 point2 new_left_down = { left_down[0] + (small_edge * i), left_down[1] + (small_edge * j) };
 43.                 point2 new_left_upper = { left_down[0] + (small_edge * i), left_down[1] + small_edge + (small_edge * j) };
 44.                 point2 new_right_upper = { left_down[0] + small_edge + (small_edge * i), left_down[1] + small_edge + (small_edge * j) };
 45.                 point2 new_right_down = { left_down[0] + small_edge + (small_edge * i), left_down[1] + (small_edge * j) };
 46.                 if ((i != 1) || (j != 1)) {
 47.                     glBegin(GL_POLYGON);
 48.                     glColor3f(static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX));
 49.                     glVertex2fv(new_left_down);
 50.                     glColor3f(static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX));
 51.                     glVertex2fv(new_left_upper);
 52.                     glColor3f(static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX));
 53.                     glVertex2fv(new_right_upper);
 54.                     glColor3f(static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX));
 55.                     glVertex2fv(new_right_down);
 56.                     glEnd();
 57.  
 58.                 }
 59.                 else {
 60.                     glBegin(GL_POLYGON);
 61.                     glVertex2fv(new_left_down);
 62.                     glVertex2fv(new_left_upper);
 63.                     glVertex2fv(new_right_upper);
 64.                     glVertex2fv(new_right_down);
 65.                     glEnd();
 66.                 }
 67.             }
 68.         }
 69.         return 0;
 70.     }
 71.     for (int i = 0; i < 3; i++) {
 72.  
 73.         for (int j = 0; j < 3; j++) {
 74.  
 75.             point2 new_left_down = { left_down[0] + (small_edge * i), left_down[1] + (small_edge * j) };
 76.             point2 new_left_upper = { left_down[0] + (small_edge * i), left_down[1] + small_edge + (small_edge * j) };
 77.             point2 new_right_upper = { left_down[0] + small_edge + (small_edge * i), left_down[1] + small_edge + (small_edge * j) };
 78.             point2 new_right_down = { left_down[0] + small_edge + (small_edge * i), left_down[1] + (small_edge * j) };
 79.  
 80.             if ((i != 1) || (j != 1)) {
 81.                 carpet(new_left_down, new_right_down, level - 1);
 82.             }
 83.             else {
 84.                 glBegin(GL_POLYGON);
 85.                 glColor3f(static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX), static_cast <float>(rand()) / static_cast <float>(RAND_MAX));
 86.                 glVertex2fv(new_left_down);
 87.                 glVertex2fv(new_left_upper);
 88.                 glVertex2fv(new_left_down);
 89.                 glVertex2fv(new_right_upper);
 90.                 glVertex2fv(new_left_down);
 91.                 glVertex2fv(new_right_down);
 92.                 glEnd();
 93.             }
 94.         }
 95.     }
 96.     return 0;
 97. }
 98.  
 99. void RenderScene(void)
 100.  
 101. {
 102.  
 103.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 104.     // Czyszczenie okna aktualnym kolorem czyszczącym
 105.  
 106.  
 107.  
 108.     point2 left_down = { -70, -70 };
 109.     point2 right_down = { 70, -70 };
 110.  
 111.     int level = 5;
 112.  
 113.     carpet(left_down, right_down, level);
 114.  
 115.  
 116.     glFlush();
 117.     // Przekazanie poleceń rysujących do wykonania
 118.  
 119. }
 120.  
 121. /*************************************************************************************/
 122.  
 123. // Funkcja ustalająca stan renderowania
 124.  
 125.  
 126.  
 127. void MyInit(void)
 128.  
 129. {
 130.  
 131.     glClearColor(0.8f, 0.8f, 0.8f, 1.0f);
 132.  
 133. }
 134.  
 135. /*************************************************************************************/
 136.  
 137. // Funkcja służąca do kontroli zachowania proporcji rysowanych obiektów
 138. // niezależnie od rozmiarów okna graficznego
 139.  
 140.  
 141.  
 142. void ChangeSize(GLsizei horizontal, GLsizei vertical)
 143.  
 144. // Parametry horizontal i vertical (szerokość i wysokość okna) są
 145. // przekazywane do funkcji za każdym razem, gdy zmieni się rozmiar okna
 146.  
 147. {
 148.  
 149.     GLfloat AspectRatio;
 150.  
 151.     // Deklaracja zmiennej AspectRatio określającej proporcję wymiarów okna
 152.  
 153.  
 154.  
 155.     if (vertical == 0)
 156.         // Zabezpieczenie pzred dzieleniem przez 0
 157.  
 158.         vertical = 1;
 159.  
 160.     glViewport(0, 0, horizontal, vertical);
 161.     // Ustawienie wielkościokna okna urządzenia (Viewport)
 162.     // W tym przypadku od (0,0) do (horizontal, vertical)
 163.  
 164.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 165.     // Określenie układu współrzędnych obserwatora
 166.  
 167.     glLoadIdentity();
 168.     // Określenie przestrzeni ograniczającej
 169.  
 170.     AspectRatio = (GLfloat)horizontal / (GLfloat)vertical;
 171.     // Wyznaczenie współczynnika proporcji okna
 172.  
 173.     // Gdy okno na ekranie nie jest kwadratem wymagane jest
 174.     // określenie okna obserwatora.
 175.     // Pozwala to zachować właściwe proporcje rysowanego obiektu
 176.     // Do określenia okna obserwatora służy funkcja glOrtho(...)
 177.  
 178.  
 179.  
 180.     if (horizontal <= vertical)
 181.  
 182.         glOrtho(-100.0, 100.0, -100.0 / AspectRatio, 100.0 / AspectRatio, 1.0, -1.0);
 183.  
 184.     else
 185.  
 186.         glOrtho(-100.0*AspectRatio, 100.0*AspectRatio, -100.0, 100.0, 1.0, -1.0);
 187.  
 188.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 189.     // Określenie układu współrzędnych    
 190.  
 191.     glLoadIdentity();
 192.  
 193. }
 194.  
 195. /*************************************************************************************/
 196.  
 197. // Główny right_uppernkt wejścia programu. Program działa w trybie konsoli
 198.  
 199.  
 200.  
 201. void main(void)
 202.  
 203. {
 204.  
 205.     srand(time(NULL));
 206.  
 207.     glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGBA);
 208.     // Ustawienie trybu wyświetlania
 209.     // GLUT_SINGLE - pojedynczy bufor wyświetlania
 210.     // GLUT_RGBA - model kolorów RGB
 211.  
 212.     glutInitWindowSize(729, 729);
 213.  
 214.     glutCreateWindow("Drugi program w OpenGL");
 215.     // Utworzenie okna i określenie treści napisu w nagłówku okna
 216.  
 217.     glutDisplayFunc(RenderScene);
 218.     // Określenie, że funkcja RenderScene będzie funkcją zwrotną (callback)
 219.     // Biblioteka GLUT będzie wywoływała tą funkcję za każdym razem, gdy
 220.     // trzeba będzie przerysować okno
 221.  
 222.  
 223.     glutReshapeFunc(ChangeSize);
 224.     // Dla aktualnego okna ustala funkcję zwrotną odpowiedzialną za
 225.     // zmiany rozmiaru okna
 226.  
 227.     MyInit();
 228.     // Funkcja MyInit (zdefiniowana powyżej) wykonuje wszelkie
 229.     // inicjalizacje konieczneprzed przystąpieniem do renderowania
 230.  
 231.  
 232.     glutMainLoop();
 233.     // Funkcja uruchamia szkielet biblioteki GLUT
 234.  
 235. }
 236.  
 237. /*************************************************************************************/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top