SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 9th, 2019 166 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #EXTM3U
 2. #EXTINF:-1,VTV1 HD (HD 8Mbps)
 3. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.117:10254
 4. #EXTINF:-1,VTV2 HD (HD 7Mbps)
 5. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.31:10594
 6. #EXTINF:-1,VTV3 HD (HD 8Mbps)
 7. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.118:10260
 8. #EXTINF:-1,VTV4 HD (HD 7Mbps)
 9. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.32:10600
 10. #EXTINF:-1,VTV5 HD (HD 7Mbps)
 11. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.33:10606
 12. #EXTINF:-1,VTV6 HD (HD 7.5Mbps)
 13. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.119:10266
 14. #EXTINF:-1,VTV7 HD (HD 8.5Mbps)
 15. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.202:10996
 16. #EXTINF:-1,VTV8 HD (HD 7Mbps)
 17. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.34:10612
 18. #EXTINF:-1,VTV9 HD (HD 7Mbps)
 19. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.35:10618
 20. #EXTINF:-1,VTV1
 21. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.27:8136
 22. #EXTINF:-1,VTV2
 23. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.39:8208
 24. #EXTINF:-1,VTV3
 25. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.28:8142
 26. #EXTINF:-1,VTV4
 27. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.40:8214
 28. #EXTINF:-1,VTV5
 29. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.41:8220
 30. #EXTINF:-1,VTV6
 31. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.42:8226
 32. #EXTINF:-1,VTV7
 33. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.201:10990
 34. #EXTINF:-1,VTV8
 35. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.148:8862
 36. #EXTINF:-1,VTV9
 37. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.241:9420
 38. #EXTINF:-1,VTVcab 4 VĂN HÓA _ LOVE (HD 8Mbps)
 39. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.190:10924
 40. #EXTINF:-1,VTVcab 18 _ THỂ THAO TIN TỨC HD (HD 8Mbps)
 41. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.193:10942
 42. #EXTINF:-1,VTVcab 23 _ GOLF TV (HD 8.5Mbps)
 43. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.246:10876
 44. #EXTINF:-1,VTVcab 1 _ Vie GIẢI TRÍ
 45. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.143:8832
 46. #EXTINF:-1,VTVcab 2 _ Phim Việt
 47. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.168:8982
 48. #EXTINF:-1,VTVcab 6 _ HAYTV
 49. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.220:9294
 50. #EXTINF:-1,VTVcab 7
 51. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.26:8130
 52. #EXTINF:-1,VTVcab 8 _ BiBi
 53. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.206:9210
 54. #EXTINF:-1,VTVcab 9 _ InfoTV
 55. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.191:10930
 56. #EXTINF:-1,VTVcab 10 _ Vie DRAMAS
 57. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.205:9204
 58. #EXTINF:-1,VTVcab 12 _ Style TV
 59. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.244:9438
 60. #EXTINF:-1,VTVcab 15
 61. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.192:10936
 62. #EXTINF:-1,VTVcab 17 _ Yeah1!TV
 63. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.217:9276
 64. #EXTINF:-1,VTVcab 19 _ Film TV
 65. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.169:8988
 66. #EXTINF:-1,VTVcab 20 _ V Family
 67. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.245:10344
 68. #EXTINF:-1,VTC1 HD (HD 6.5Mbps)
 69. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.173:10846
 70. #EXTINF:-1,VTC3 HD (HD 6.5Mbps)
 71. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.81:8460
 72. #EXTINF:-1,VTC4 HD (HD 6.5Mbps)
 73. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.149:10714
 74. #EXTINF:-1,VTC5 HD (HD 6.5Mbps)
 75. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.150:10720
 76. #EXTINF:-1,VTC7 HD (HD 7Mbps)
 77. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.151:10726
 78. #EXTINF:-1,VTC9 HD (HD 7Mbps)
 79. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.152:10732
 80. #EXTINF:-1,VTC13 HD (HD 6.5Mbps)
 81. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.74:8418
 82. #EXTINF:-1,VTC1
 83. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.30:8154
 84. #EXTINF:-1,VTC2
 85. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.57:8322
 86. #EXTINF:-1,VTC3
 87. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.60:8232
 88. #EXTINF:-1,VTC4
 89. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.37:10630
 90. #EXTINF:-1,VTC5
 91. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.38:10636
 92. #EXTINF:-1,VTC6
 93. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.58:8328
 94. #EXTINF:-1,VTC7
 95. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.213:9252
 96. #EXTINF:-1,VTC8
 97. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.39:10642
 98. #EXTINF:-1,VTC9
 99. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.59:8334
 100. #EXTINF:-1,VTC10
 101. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.214:9258
 102. #EXTINF:-1,VTC11
 103. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.61:8340
 104. #EXTINF:-1,VTC13
 105. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.62:8346
 106. #EXTINF:-1,VTC14
 107. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.216:9270
 108. #EXTINF:-1,VTC16
 109. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.215:9264
 110. #EXTINF:-1,VOV Vietnam Journey
 111. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.46:8256
 112. #EXTINF:-1,VOV1 (radio)
 113. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.33:8172
 114. #EXTINF:-1,VOV2 (radio)
 115. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.37:8196
 116. #EXTINF:-1,VOV3 (radio)
 117. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.34:8178
 118. #EXTINF:-1,VOV Giao Thông (radio)
 119. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.38:8202
 120. #EXTINF:-1,HTV2 Vie Channel (HD 7Mbps)
 121. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.182:9306
 122. #EXTINF:-1,HTV7 HD (HD 7Mbps)
 123. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.223:9312
 124. #EXTINF:-1,HTV9 HD (HD 7Mbps)
 125. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.224:9318
 126. #EXTINF:-1,HTVC Phim (HD 7Mbps)
 127. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.133:9594
 128. #EXTINF:-1,Thuần Việt HD (HD 7Mbps)
 129. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.134:9600
 130. #EXTINF:-1,HTV1
 131. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.35:8184
 132. #EXTINF:-1,HTV2 Vie Channel
 133. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.36:8190
 134. #EXTINF:-1,HTV3 Dreams TV
 135. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.104:8598
 136. #EXTINF:-1,HTV Keys
 137. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.25:8124
 138. #EXTINF:-1,HTV7
 139. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.21:8100
 140. #EXTINF:-1,HTV9
 141. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.31:8160
 142. #EXTINF:-1,HTV THỂ THAO
 143. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.24:8118
 144. #EXTINF:-1,DU LỊCH VÀ CUỘC SỐNG
 145. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.221:9300
 146. #EXTINF:-1,GIA ĐÌNH
 147. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.170:8994
 148. #EXTINF:-1,HTVC Phim
 149. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.105:8604
 150. #EXTINF:-1,PHỤ NỮ
 151. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.127:8736
 152. #EXTINF:-1,Thuần Việt
 153. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.22:8106
 154. #EXTINF:-1,HTVC Ca Nhạc
 155. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.126:8730
 156. #EXTINF:-1,Nhân Dân TV (HD 7.5Mbps)
 157. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.169:10822
 158. #EXTINF:-1,QUỐC HỘI (HD 8Mbps)
 159. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.234:10290
 160. #EXTINF:-1,QUỐC HỘI (HD 8Mbps)
 161. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.181:10290
 162. #EXTINF:-1,QPVN (HD 7Mbps)
 163. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.168:10816
 164. #EXTINF:-1,VNEWS (HD 6.5Mbps)
 165. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.238:10434
 166. #EXTINF:-1,ANTV
 167. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.212:9246
 168. #EXTINF:-1,QPVN
 169. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.228:9342
 170. #EXTINF:-1,VNEWS
 171. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.52:8292
 172. #EXTINF:-1,MTV (HD 7Mbps)
 173. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.171:10834
 174. #EXTINF:-1,HiTV _ Hanoicab 1
 175. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.55:8310
 176. #EXTINF:-1,MTV
 177. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.82:8466
 178. #EXTINF:-1,SCTV8 _ VITV
 179. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.32:8166
 180. #EXTINF:-1,TN1 HD _ TH Thái Nguyên (HD 6.5Mbps)
 181. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.159:10774
 182. #EXTINF:-1,PTV HD _ TH Phú Thọ (HD 7Mbps)
 183. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.162:10792
 184. #EXTINF:-1,QTV1 HD _ TH Quảng Ninh (HD 6.5Mbps)
 185. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.248:10978
 186. #EXTINF:-1,QTV3 HD _ TH Quảng Ninh (HD 6.5Mbps)
 187. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.249:10984
 188. #EXTINF:-1,BTV _ TH Bắc Ninh (HD 6.5Mbps)
 189. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.245:10506
 190. #EXTINF:-1,H1 HD _ TH Hà Nội (HD 7Mbps)
 191. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.153:10738
 192. #EXTINF:-1,THP HD _ TH Thành phố Hải Phòng (HD 6.5Mbps)
 193. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.160:10780
 194. #EXTINF:-1,HY HD _ TH Hưng Yên (HD 6.5Mbps)
 195. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.161:10786
 196. #EXTINF:-1,NTV HD _ TH Nghệ An (HD 6.5Mbps)
 197. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.198:10972
 198. #EXTINF:-1,HTTV HD _ TH Hà Tĩnh (HD 6.5Mbps)
 199. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.158:10768
 200. #EXTINF:-1,PTQ _ TH Quảng Ngãi (HD 6Mbps)
 201. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.163:10798
 202. #EXTINF:-1,BTV1 HD _ TH Bình Dương (HD 6.5Mbps)
 203. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.155:10750
 204. #EXTINF:-1,iMOVIE TV HD PHIM CHỌN LỌC _ BTV4 (HD 6.5Mbps)
 205. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.156:10756
 206. #EXTINF:-1,ĐNRTV1 HD _ TH Đồng Nai (HD 6Mbps)
 207. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.157:10762
 208. #EXTINF:-1,THVL1 HD _ TH Vĩnh Long (HD 7Mbps)
 209. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.183:10882
 210. #EXTINF:-1,THVL2 HD _ TH Vĩnh Long (HD 6.5Mbps)
 211. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.184:10888
 212. #EXTINF:-1,THVL3 HD _ TH Vĩnh Long (HD 6.5Mbps)
 213. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.186:10900
 214. #EXTINF:-1,THVL4 HD _ TH Vĩnh Long (HD 6.5Mbps)
 215. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.188:10912
 216. #EXTINF:-1,KG _ TH Kiên Giang (HD 6Mbps)
 217. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.189:10918
 218. #EXTINF:-1,THLC _ TH Lào Cai
 219. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.93:8718
 220. #EXTINF:-1,YTV _ TH Yên Bái
 221. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.75:9162
 222. #EXTINF:-1,ĐTV _ TH Điện Biên
 223. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.76:8880
 224. #EXTINF:-1,HBTV _ TH Hòa Bình
 225. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.71:8946
 226. #EXTINF:-1,LTV _ TH Lai Châu
 227. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.67:9174
 228. #EXTINF:-1,STV _ TH Sơn La
 229. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.184:9078
 230. #EXTINF:-1,HGTV _ TH Hà Giang
 231. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.85:8910
 232. #EXTINF:-1,CRTV _ TH Cao Bằng
 233. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.109:8844
 234. #EXTINF:-1,TBK _ TH Bắc Kạn
 235. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.92:8760
 236. #EXTINF:-1,LSTV _ TH Lạng Sơn
 237. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.107:8646
 238. #EXTINF:-1,TTV _ TH Tuyên Quang
 239. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.91:9138
 240. #EXTINF:-1,TN1 _ TH Thái Nguyên
 241. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.87:9096
 242. #EXTINF:-1,TN2 _ TH Thái Nguyên
 243. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.70:9168
 244. #EXTINF:-1,PTV _ TH Phú Thọ
 245. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.95:9030
 246. #EXTINF:-1,BGTV _ TH Bắc Giang
 247. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.89:8754
 248. #EXTINF:-1,QTV1 _ TH Quảng Ninh
 249. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.181:9060
 250. #EXTINF:-1,BTV _ TH Bắc Ninh
 251. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.133:8772
 252. #EXTINF:-1,THHN _ TH Hà Nam
 253. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.82:8916
 254. #EXTINF:-1,H1 _ TH Hà Nội
 255. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.29:8148
 256. #EXTINF:-1,H2 _ TH Hà Nội
 257. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.23:8112
 258. #EXTINF:-1,H2 _ TH Hà Nội
 259. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.154:10744
 260. #EXTINF:-1,THD _ TH Hải Dương
 261. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.79:8928
 262. #EXTINF:-1,THP _ TH Thành phố Hải Phòng
 263. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.104:8934
 264. #EXTINF:-1,HY _ TH Hưng Yên
 265. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.84:8952
 266. #EXTINF:-1,NTV _ TH Nam Định
 267. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.69:9006
 268. #EXTINF:-1,NTV _ TH Ninh Bình
 269. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.80:9018
 270. #EXTINF:-1,TBTV _ TH Thái Bình
 271. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.100:9090
 272. #EXTINF:-1,VP _ TH Vĩnh Phúc
 273. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.83:9156
 274. #EXTINF:-1,TTV _ TH Thanh Hóa
 275. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.111:9102
 276. #EXTINF:-1,NTV _ TH Nghệ An
 277. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.101:9012
 278. #EXTINF:-1,HTTV _ TH Hà Tĩnh
 279. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.96:8922
 280. #EXTINF:-1,QBTV _ TH Quảng Bình
 281. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.98:9042
 282. #EXTINF:-1,QRTV _ TH Quảng Trị
 283. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.105:9066
 284. #EXTINF:-1,TRT _ TH Thừa Thiên Huế
 285. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.106:9120
 286. #EXTINF:-1,DaNangTV1 _ TH Thành phố Đà Nẵng
 287. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.146:8850
 288. #EXTINF:-1,DaNangTV2 _ TH Thành phố Đà Nẵng
 289. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.114:8856
 290. #EXTINF:-1,QRT _ TH Quảng Nam
 291. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.81:9048
 292. #EXTINF:-1,PTQ _ TH Quảng Ngãi
 293. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.108:9054
 294. #EXTINF:-1,BTV _ TH Bình Định
 295. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.88:8784
 296. #EXTINF:-1,PTP _ TH Phú Yên
 297. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.178:10362
 298. #EXTINF:-1,KTV _ TH Khánh Hòa
 299. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.99:8958
 300. #EXTINF:-1,NTV _ TH Ninh Thuận
 301. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.74:9024
 302. #EXTINF:-1,BTV _ TH Bình Thuận
 303. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.77:8820
 304. #EXTINF:-1,KRT _ TH Kon Tum
 305. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.66:8970
 306. #EXTINF:-1,THGL _ TH Gia Lai
 307. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.68:8904
 308. #EXTINF:-1,DRT _ TH Đắk Lắk
 309. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.149:8868
 310. #EXTINF:-1,PTD _ TH Đắk Nông
 311. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.72:8874
 312. #EXTINF:-1,LTV _ TH Lâm Đồng
 313. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.78:8976
 314. #EXTINF:-1,BPTV1 _ TH Bình Phước
 315. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.90:8814
 316. #EXTINF:-1,BTV1 _ TH Bình Dương
 317. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.136:8790
 318. #EXTINF:-1,BTV2 _ TH Bình Dương
 319. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.137:8796
 320. #EXTINF:-1,iMOVIE TV HD PHIM CHỌN LỌC _ BTV4
 321. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.139:8808
 322. #EXTINF:-1,ĐNRTV1 _ TH Đồng Nai
 323. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.152:8886
 324. #EXTINF:-1,ĐNRTV2 _ TH Đồng Nai
 325. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.153:8892
 326. #EXTINF:-1,TTV11 _ TH Tây Ninh
 327. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.97:9084
 328. #EXTINF:-1,BRT _ TH Bà Rịa Vũng Tàu
 329. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.73:8748
 330. #EXTINF:-1,LA34 _ TH Long An
 331. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.171:9000
 332. #EXTINF:-1,THĐT1 _ TH Đồng Tháp
 333. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.154:8898
 334. #EXTINF:-1,THTG _ TH Tiền Giang
 335. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.189:9108
 336. #EXTINF:-1,ATV _ TH An Giang
 337. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.110:8742
 338. #EXTINF:-1,THBT _ TH Bến Tre
 339. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.115:8778
 340. #EXTINF:-1,THVL1 _ TH Vĩnh Long
 341. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.195:9144
 342. #EXTINF:-1,THVL2 _ TH Vĩnh Long
 343. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.196:9150
 344. #EXTINF:-1,THVL3 _ TH Vĩnh Long
 345. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.185:10894
 346. #EXTINF:-1,THVL4 _ TH Vĩnh Long
 347. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.187:10906
 348. #EXTINF:-1,THTV _ TH Trà Vinh
 349. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.102:9114
 350. #EXTINF:-1,HGTV _ TH Hậu Giang
 351. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.112:8940
 352. #EXTINF:-1,KG _ TH Kiên Giang
 353. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.113:8964
 354. #EXTINF:-1,STV1 _ TH Sóc Trăng
 355. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.103:9072
 356. #EXTINF:-1,BLTV _ TH Bạc Liêu
 357. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.116:8766
 358. #EXTINF:-1,CTV _ TH Cà Mau
 359. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.117:8826
 360. #EXTINF:-1,THTPCT _ TH Thành phố Cần Thơ
 361. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.118:8838
 362. #EXTINF:-1,Animal Planet (HD 7.5Mbps)
 363. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.147:10702
 364. #EXTINF:-1,Asian Food Channel (HD 6.5Mbps)
 365. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.129:9570
 366. #EXTINF:-1,AXN (HD 7Mbps)
 367. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.140:10660
 368. #EXTINF:-1,Baby TV (HD 6.5Mbps)
 369. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.36:10624
 370. #EXTINF:-1,Bloomberg (HD 7.5Mbps)
 371. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.146:10696
 372. #EXTINF:-1,Cartoon Network (HD 7Mbps)
 373. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.144:10684
 374. #EXTINF:-1,[V] HD (HD 7Mbps)
 375. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.132:9588
 376. #EXTINF:-1,cna (HD 6.5Mbps)
 377. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.55:10540
 378. #EXTINF:-1,CNN (HD 7.8Mbps)
 379. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.145:10690
 380. #EXTINF:-1,Da Vinci (HD 7Mbps)
 381. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.131:9582
 382. #EXTINF:-1,Discovery Channel (HD 7Mbps)
 383. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.53:10528
 384. #EXTINF:-1,Disney Channel (HD 7Mbps)
 385. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.143:10678
 386. #EXTINF:-1,DIVA (HD 6.5Mbps)
 387. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.130:9576
 388. #EXTINF:-1,DW (English) (HD 7Mbps)
 389. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.233:10416
 390. #EXTINF:-1,Fashion TV (HD 7Mbps)
 391. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.52:10522
 392. #EXTINF:-1,FOX HD (HD 8Mbps)
 393. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.120:8448
 394. #EXTINF:-1,FOX Life (HD 6.5Mbps)
 395. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.78:8442
 396. #EXTINF:-1,FOX MOVIES (HD 7Mbps)
 397. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.77:8436
 398. #EXTINF:-1,FOX SPORTS (HD 7Mbps)
 399. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.141:10666
 400. #EXTINF:-1,FOX SPORTS 2 (HD 7Mbps)
 401. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.142:10672
 402. #EXTINF:-1,HBO (HD 7Mbps)
 403. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.138:10648
 404. #EXTINF:-1,MAX BY HBO (HD 7Mbps)
 405. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.139:10654
 406. #EXTINF:-1,NATIONAL GEOGRAPHIC HD (HD 6.5Mbps)
 407. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.1:7980
 408. #EXTINF:-1,NAT GEO people (HD 7.5Mbps)
 409. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.76:8430
 410. #EXTINF:-1,NAT GEO WILD (HD 7.5Mbps)
 411. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.123:8454
 412. #EXTINF:-1,NHK WORLD JAPAN (HD 7Mbps)
 413. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.72:8406
 414. #EXTINF:-1,Outdoor Channel (HD 7Mbps)
 415. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.107:10218
 416. #EXTINF:-1,RED BY HBO (HD 7Mbps)
 417. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.172:10840
 418. #EXTINF:-1,TLC (HD 7.5Mbps)
 419. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.148:10708
 420. #EXTINF:-1,WBTV (HD 7Mbps)
 421. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.51:10516
 422. #EXTINF:-1,Animal Planet
 423. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.48:8268
 424. #EXTINF:-1,Arirang
 425. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.43:8238
 426. #EXTINF:-1,Asian Food Channel
 427. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.115:10236
 428. #EXTINF:-1,ABC AUSTRALIA
 429. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.244:10482
 430. #EXTINF:-1,AXN
 431. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.14:8058
 432. #EXTINF:-1,BBC WORLD NEWS
 433. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.239:10452
 434. #EXTINF:-1,Bloomberg
 435. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.7:8016
 436. #EXTINF:-1,Cartoon Network
 437. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.16:8070
 438. #EXTINF:-1,CCTV2
 439. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.240:10458
 440. #EXTINF:-1,CCTV10
 441. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.170:10828
 442. #EXTINF:-1,[V]
 443. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.13:8052
 444. #EXTINF:-1,cna
 445. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.5:8004
 446. #EXTINF:-1,CNBC
 447. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.177:10488
 448. #EXTINF:-1,CNN
 449. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.126:8076
 450. #EXTINF:-1,Da Vinci
 451. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.108:10224
 452. #EXTINF:-1,Discovery Channel
 453. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.47:8262
 454. #EXTINF:-1,Disney Channel
 455. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.18:8082
 456. #EXTINF:-1,Disney Junior
 457. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.90:10398
 458. #EXTINF:-1,DIVA
 459. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.109:10230
 460. #EXTINF:-1,DW (English)
 461. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.6:8010
 462. #EXTINF:-1,DW (Deutsch)
 463. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.236:10428
 464. #EXTINF:-1,Fashion TV
 465. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.2:7986
 466. #EXTINF:-1,FOX
 467. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.66:8370
 468. #EXTINF:-1,FOX Life
 469. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.119:8382
 470. #EXTINF:-1,FOX MOVIES
 471. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.10:8034
 472. #EXTINF:-1,FOX SPORTS
 473. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.11:8040
 474. #EXTINF:-1,FOX SPORTS 2
 475. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.12:8046
 476. #EXTINF:-1,FRANCE 24 (English)
 477. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.135:9606
 478. #EXTINF:-1,HBO
 479. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.19:8088
 480. #EXTINF:-1,KBS WORLD
 481. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.136:9612
 482. #EXTINF:-1,MAX BY HBO
 483. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.20:8094
 484. #EXTINF:-1,NATIONAL GEOGRAPHIC
 485. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.122:8364
 486. #EXTINF:-1,NAT GEO people
 487. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.121:8376
 488. #EXTINF:-1,NHK WORLD JAPAN
 489. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.8:8022
 490. #EXTINF:-1,NHK Premium
 491. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.179:10494
 492. #EXTINF:-1,OPT1
 493. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.128:8352
 494. #EXTINF:-1,Россия PTP
 495. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.127:8544
 496. #EXTINF:-1,Rai Italia
 497. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.124:8358
 498. #EXTINF:-1,RED BY HBO
 499. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.44:8244
 500. #EXTINF:-1,Russia Today
 501. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.125:8538
 502. #EXTINF:-1,TLC
 503. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.49:8274
 504. #EXTINF:-1,TV5 MONDE ASIE
 505. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.45:8250
 506. #EXTINF:-1,WBTV
 507. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.91:10404
 508. #EXTINF:-1,801
 509. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.175:10858
 510. #EXTINF:-1,802
 511. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.176:10864
 512. #EXTINF:-1,803
 513. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.195:10954
 514. #EXTINF:-1,804
 515. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.196:10960
 516. #EXTINF:-1,Mosaic 1
 517. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.242:9426
 518. #EXTINF:-1,Mosaic 2
 519. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.243:9432
 520. #EXTINF:-1,Meliã Hotels International
 521. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.54:10534
 522. #EXTINF:-1,Vinpearl 1
 523. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.159:10422
 524. #EXTINF:-1,Vinpearl 2
 525. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.239:10302
 526. #EXTINF:-1,MyTV Giới Thiệu Chương Trình
 527. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.238:10296
 528. #EXTINF:-1,MyTV Quảng Cáo
 529. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.56:10546
 530. #EXTINF:-1,BTV6 _ Quê Hương Homeshopping
 531. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.197:10966
 532. #EXTINF:-1,ĐNRTV9 _ AZSHOP
 533. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.243:10476
 534. #EXTINF:-1,SCTV5 _ SCJ TV Shopping
 535. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.2.180:10338
 536. #EXTINF:-1,SCTV10 _ Sao Nam Shopping
 537. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.233:10284
 538. #EXTINF:-1,VTVcab11 _ VGS Shop
 539. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.229:9348
 540. #EXTINF:-1,VTVcab13 _ VTV Hyundai
 541. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.142:10386
 542. #EXTINF:-1,VTVcab3 _ Thể Thao TV HD (DRM)
 543. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.207:9216
 544. #EXTINF:-1,VTVcab16 _ Bóng Đá TV HD
 545. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.210:9234
 546. #EXTINF:-1,VTVcab3 _ Thể Thao TV (DRM)
 547. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.208:9222
 548. #EXTINF:-1,VTVcab5 _ E Channel (DRM)
 549. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.193:9132
 550. #EXTINF:-1,VTVcab16 _ Bóng Đá TV (DRM)
 551. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.138:8802
 552. #EXTINF:-1,K+1 HD (DRM)
 553. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.122:10314
 554. #EXTINF:-1,K+NS HD (DRM)
 555. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.123:10320
 556. #EXTINF:-1,K+PM HD (DRM)
 557. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.125:10326
 558. #EXTINF:-1,K+PC HD (DRM)
 559. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.176:10374
 560. #EXTINF:-1,K+1 (DRM)
 561. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.96:8550
 562. #EXTINF:-1,K+NS (DRM)
 563. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.97:8556
 564. #EXTINF:-1,K+PM (DRM)
 565. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.98:8562
 566. #EXTINF:-1,K+PC (DRM)
 567. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.1.131:10368
 568. #EXTINF:-1,VTV4 HD (HD 6.5Mbps)
 569. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.106:10600
 570. #EXTINF:-1,VTV8 HD (HD 6Mbps)
 571. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.104:10612
 572. #EXTINF:-1,VTC1 HD (HD 6.5Mbps)
 573. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.102:10846
 574. #EXTINF:-1,VTC4 HD (HD 6.5Mbps)
 575. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.147:10714
 576. #EXTINF:-1,VTC5 HD (HD 6.5Mbps)
 577. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.136:10720
 578. #EXTINF:-1,VTC7 HD (HD 7Mbps)
 579. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.120:10726
 580. #EXTINF:-1,VTC9 HD (HD 7Mbps)
 581. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.141:10732
 582. #EXTINF:-1,HTVC Phim (HD 4.5Mbps)
 583. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.118:9594
 584. #EXTINF:-1,Nhân Dân TV (HD 7Mbps)
 585. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.124:10822
 586. #EXTINF:-1,QPVN (HD 6Mbps)
 587. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.127:10816
 588. #EXTINF:-1,VNEWS (HD 3.5Mbps)
 589. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.125:10434
 590. #EXTINF:-1,MTV (HD 7Mbps)
 591. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.107:10834
 592. #EXTINF:-1,TN1 HD _ TH Thái Nguyên (HD 6Mbps)
 593. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.146:10774
 594. #EXTINF:-1,PTV HD _ TH Phú Thọ (HD 7Mbps)
 595. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.148:10792
 596. #EXTINF:-1,H1 HD _ TH Hà Nội (HD 6.5Mbps)
 597. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.143:10738
 598. #EXTINF:-1,H2 HD_ TH Hà Nội (HD 6.5Mbps)
 599. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.137:10744
 600. #EXTINF:-1,THP HD _ TH Thành phố Hải Phòng (HD 6.5Mbps)
 601. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.142:10780
 602. #EXTINF:-1,HY HD _ TH Hưng Yên (HD 6.5Mbps)
 603. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.110:10786
 604. #EXTINF:-1,HTTV HD _ TH Hà Tĩnh (HD 6.5Mbps)
 605. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.134:10768
 606. #EXTINF:-1,PTQ _ TH Quảng Ngãi (HD 5.5Mbps)
 607. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.126:10798
 608. #EXTINF:-1,BTV1 HD _ TH Bình Dương (HD 6.5Mbps)
 609. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.109:10750
 610. #EXTINF:-1,ĐNRTV1 HD _ TH Đồng Nai (HD 6Mbps)
 611. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.112:10762
 612. #EXTINF:-1,THVL1 HD _ TH Vĩnh Long (HD 6.5Mbps)
 613. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.152:10882
 614. #EXTINF:-1,THVL2 HD _ TH Vĩnh Long (HD 6.5Mbps)
 615. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.164:10888
 616. #EXTINF:-1,THVL3 HD _ TH Vĩnh Long (HD 6.5Mbps)
 617. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.165:10900
 618. #EXTINF:-1,THVL4 HD _ TH Vĩnh Long (HD 6.5Mbps)
 619. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.160:10912
 620. #EXTINF:-1,KG _ TH Kiên Giang (HD 5.5Mbps)
 621. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.161:10918
 622. #EXTINF:-1,ĐTV _ TH Điện Biên
 623. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.116:8880
 624. #EXTINF:-1,HBTV _ TH Hòa Bình
 625. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.130:8946
 626. #EXTINF:-1,LTV _ TH Lai Châu
 627. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.133:9174
 628. #EXTINF:-1,TN2 _ TH Thái Nguyên
 629. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.123:9168
 630. #EXTINF:-1,QTV1 _ TH Quảng Ninh
 631. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.105:9060
 632. #EXTINF:-1,THD _ TH Hải Dương
 633. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.113:8928
 634. #EXTINF:-1,NTV _ TH Nam Định
 635. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.119:9006
 636. #EXTINF:-1,DaNangTV2 _ TH Thành phố Đà Nẵng
 637. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.122:8856
 638. #EXTINF:-1,PTP _ TH Phú Yên
 639. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.108:10362
 640. #EXTINF:-1,KRT _ TH Kon Tum
 641. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.115:8970
 642. #EXTINF:-1,THGL _ TH Gia Lai
 643. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.138:8904
 644. #EXTINF:-1,PTD _ TH Đắk Nông
 645. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.140:8874
 646. #EXTINF:-1,THVL3 _ TH Vĩnh Long
 647. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.151:10894
 648. #EXTINF:-1,THVL4 _ TH Vĩnh Long
 649. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.150:10906
 650. #EXTINF:-1,Animal Planet (HD 6.5Mbps)
 651. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.139:10702
 652. #EXTINF:-1,AXN (HD 7Mbps)
 653. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.121:10660
 654. #EXTINF:-1,Baby TV (HD 6.5Mbps)
 655. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.128:10624
 656. #EXTINF:-1,Bloomberg (HD 6.5Mbps)
 657. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.157:10696
 658. #EXTINF:-1,[V] HD (HD 6.5Mbps)
 659. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.144:9588
 660. #EXTINF:-1,CNA (HD 6.5Mbps)
 661. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.155:10540
 662. #EXTINF:-1,CNN (HD 6Mbps)
 663. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.153:10690
 664. #EXTINF:-1,Discovery Channel (HD 7Mbps)
 665. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.132:10528
 666. #EXTINF:-1,DW (English) (HD 6Mbps)
 667. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.154:10416
 668. #EXTINF:-1,Fashion TV (HD 6.5Mbps)
 669. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.149:10522
 670. #EXTINF:-1,FOX SPORTS (HD 7Mbps)
 671. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.111:10666
 672. #EXTINF:-1,FOX SPORTS 2 (HD 7Mbps)
 673. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.129:10672
 674. #EXTINF:-1,HBO (HD 7Mbps)
 675. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.101:10648
 676. #EXTINF:-1,MAX BY HBO (HD 7Mbps)
 677. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.117:10654
 678. #EXTINF:-1,RED BY HBO (HD 6.5Mbps)
 679. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.103:10840
 680. #EXTINF:-1,TLC (HD 6Mbps)
 681. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.156:10708
 682. #EXTINF:-1,WBTV (HD 7Mbps)
 683. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.114:10516
 684. #EXTINF:-1,ABC AUSTRALIA
 685. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.131:10482
 686. #EXTINF:-1,CCTV2
 687. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.166:10458
 688. #EXTINF:-1,CCTV4
 689. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.183:11020
 690. #EXTINF:-1,CCTV7
 691. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.184:11026
 692. #EXTINF:-1,CCTV10
 693. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.159:10828
 694. #EXTINF:-1,CCTV12
 695. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.180:11002
 696. #EXTINF:-1,CCTV14
 697. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.182:11014
 698. #EXTINF:-1,CCTV15
 699. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.181:11008
 700. #EXTINF:-1,CNBC
 701. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.179:10488
 702. #EXTINF:-1,Dragon TV
 703. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.185:11032
 704. #EXTINF:-1,DW (Deutsch)
 705. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.168:10428
 706. #EXTINF:-1,FRANCE 24 (English)
 707. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.145:9606
 708. #EXTINF:-1,Hunan
 709. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.188:11050
 710. #EXTINF:-1,MSTV
 711. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.192:11074
 712. #EXTINF:-1,NAT GEO PEOPLE
 713. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.162:8376
 714. #EXTINF:-1,NHK Premium
 715. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.172:10494
 716. #EXTINF:-1,Phoenix
 717. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.191:11068
 718. #EXTINF:-1,Phoenix Infonews
 719. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.190:11062
 720. #EXTINF:-1,Shenzhen Satellite TV
 721. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.186:11038
 722. #EXTINF:-1,Xing Kong
 723. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.189:11056
 724. #EXTINF:-1,Youman
 725. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.187:11044
 726. #EXTINF:-1,Mosaic 1
 727. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.174:9426
 728. #EXTINF:-1,Mosaic 2
 729. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.173:9432
 730. #EXTINF:-1,Feed
 731. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.1:10278
 732. #EXTINF:-1,ĐNRTV9 _ AZSHOP
 733. http://14.244.9.226:2806/rtp/232.84.3.135:10476
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top