Guest User

Untitled

a guest
Sep 11th, 2019
98
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Ooi Kai 2 - 1.06 ~ 1.59 (3x)
 2. Kitakami Kai 2 - 1.06 ~ 1.23 (8x)
 3. Kumano Kai - 1.07 ~ 1.61 (1x)
 4. Kiso Kai 2 - 1.04 ~ 1.29 (2x)
 5. Haruna Kai 2 - 1.07 ~ 1.09 (6x)
 6. PrinzEugen Kai - 1.18 ~ 1.3 (54x)
 7. Bismarck Drei - 1.17 ~ 1.19 (8x)
 8. Tone Kai 2 - 1.06 ~ 1.34 (1x)
 9. Chikuma Kai 2 - 1.01 ~ 1.37 (1x)
 10. Abukuma Kai 2 - 1.05 ~ 1.48 (5x)
 11. Myoukou Kai 2 - 1.05 ~ 1.34 (2x)
 12. Akizuki Kai - 1.06 ~ 1.62 (1x)
 13. Iowa Kai - 1.32 ~ 1.35 (33x)
 14. Pola Kai - 1.26 ~ 1.28 (49x)
 15. Warspite Kai - 1.38 ~ 1.38 (13x)
 16. Commandant Teste Kai - 1.09 ~ 1.56 (2x)
 17. Ark Royal Kai - 1.38 ~ 1.63 (1x)
 18. Jervis Kai - 1.38 ~ 1.44 (18x)
 19. Tashkent Kai - 1.06 ~ 1.15 (6x)
 20. Intrepid Kai - 1.31 ~ 1.21 (28x)
 21. Choukai Kai 2 - 1.03 ~ 1.08 (2x)
 22. Maya Kai 2 - 1.07 ~ 1.24 (7x)
 23. Saratoga Kai - 1.28 ~ 1.51 (1x)
 24. Warspite - 1.28 ~ 1.57 (1x)
 25. Italia - 1.12 ~ 1.36 (2x)
 26. Roma Kai - 1.13 ~ 1.54 (1x)
 27. Asashio Kai 2 - 1.03 ~ 1.82 (1x)
 28. Shoukaku Kai 2A - 1.05 ~ 1.16 (2x)
 29. Zuikaku Kai 2A - 1.06 ~ 1.32 (1x)
 30. Yura Kai 2 - 1.03 ~ 1.58 (1x)
 31. Michishio Kai 2 - 1 ~ 1.62 (1x)
 32. Arashio Kai 2 - 1.06 ~ 1.19 (1x)
 33. Zara due - 1.26 ~ 1.27 (101x)
 34. Suzuya Kai 2 - 1.1 ~ 1.22 (4x)
 35. Saratoga Mk.II - 1.23 ~ 1.37 (3x)
 36. Musashi Kai 2 - 1.05 ~ 1.26 (2x)
 37. Saratoga Mk.II Mod.2 - 1.31 ~ 1.27 (18x)
 38. Nelson Kai - 1.38 ~ 1.39 (55x)
 39. Gotland Kai - 1.04 ~ 1.26 (1x)
 40. Maestrale Kai - 1.23 ~ 2.21 (1x)
 41. Nisshin A - 1.05 ~ 1.39 (1x)
 42. Samuel B. Roberts Kai - 1.28 ~ 2.17 (1x)
 43. Johnston Kai - 1.35 ~ 1.4 (23x)
 44. G.Garibaldi Kai - 1.26 ~ 1.27 (73x)
 45. Fletcher Kai - 1.35 ~ 1.35 (9x)
RAW Paste Data