SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 17th, 2018 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // SIM800A-MQ2-Buzzer.ino
 2.  
 3. /*
 4. Sơ đồ nối chân
 5. SIM800A     Arduino UNO
 6.  
 7. TX          2
 8. RX          3
 9. Power       4
 10. VCC         VCC
 11. GND         GND
 12. -----------------------
 13. MQ2         Arduino UNO
 14.  
 15. AO          A0
 16. VCC         VCC
 17. GND         GND
 18. -----------------------
 19. Mạch còi Arduino UNO
 20.  
 21. I/O         D11
 22. VCC         VCC
 23. GND         GND
 24.  
 25. LED       Arduino UNO
 26. cực dương        10
 27. âm               GND
 28.  */
 29. // #include "PCM.h"
 30. // #include "alarm-code.h"
 31. // LED Cảnh báo
 32. #define LED_pin 10
 33. // Còi Cảnh báo
 34. #define BUZZER 11
 35. // Chân analog của cảm biến MQ2
 36. #define MQ2_Apin A0
 37.  
 38. // Chân điều khiển bật tắt Module SIM800A
 39. #define PWR_KEY 4
 40.  
 41. // Giá trị ngưỡng để cảnh báo
 42. #define WARNING 5000
 43.  
 44. // Số điện thoại cần cảnh báo
 45. // thay đổi số điện thoại nhận tin nhắn tại đây
 46. const String phone_number = "0123456789";
 47.  
 48. // Biến chứa giá trị nồng độ đọc từ cảm biến MQ2
 49. int MQ2_val = 0;
 50.  
 51. void Gsm_Power_On();  // Bat module SIM800A
 52. void Gsm_Init();      // Cau hinh Module SIM800A
 53. void Gsm_Call();      // Ham goi dien
 54. void Gsm_sendSMS();   // Ham nhan tin canh bao
 55.  
 56. void setup() {
 57.   pinMode(MQ2_Apin, INPUT);
 58.   pinMode(LED_pin, OUTPUT);
 59.   // Cau hinh UART de giao tiep module SIM800A
 60.   Serial.begin(9600);
 61.  
 62.   // Khai bao chan PWR_KEY de dieu khien bat bat module SIM800A
 63.   digitalWrite(PWR_KEY, LOW);
 64.   pinMode(PWR_KEY, OUTPUT);
 65.  
 66.   delay(1000);
 67.   Gsm_Power_On();  // Bat Module SIM800A
 68.   Gsm_Init();      // Cau hinh module SIM800A
 69.   Gsm_Call();      // Test cuoc goi
 70. }
 71.  
 72. void loop() {
 73.   // ĐỌC giá trị Analog của cảm biến MQ2
 74.   MQ2_val = map(analogRead(MQ2_Apin), 0, 1023, 300, 10000);
 75.   if (MQ2_val >= WARNING) {
 76.     // nếu vượt ngưỡng báo động
 77.     // báo động bằng buzzer, LED
 78.     Alert();
 79.     // gửi tin nhắn SMS báo động
 80.     Gsm_sendSMS();
 81.   }
 82. }
 83. void Alert() {
 84.   // báo động bằng còi buzzer, LED
 85.   for (uint8_t i = 0; i < 255; i = i + 2) {
 86.     analogWrite(LED_pin, i);
 87.     analogWrite(BUZZER, i);
 88.     delay(10);
 89.   }
 90.   for (uint8_t i = 255; i > 1; i = i - 2) {
 91.     analogWrite(LED_pin, i);
 92.     analogWrite(BUZZER, i);
 93.     delay(5);
 94.   }
 95.   for (uint8_t i = 1; i <= 10; i++) {
 96.     analogWrite(LED_pin, 255);
 97.     analogWrite(BUZZER, 200);
 98.     delay(100);
 99.     analogWrite(LED_pin, 0);
 100.     analogWrite(BUZZER, 25);
 101.     delay(100);
 102.   }
 103. }
 104. void Gsm_Power_On() {
 105.   digitalWrite(PWR_KEY, HIGH);  // Du chan PWR_KEY len cao it nhat 1s
 106.   delay(1500);                  // o day ta de 1,5s
 107.   digitalWrite(PWR_KEY, LOW);   // Du chan PWR_KEY xuong thap
 108.   delay(10000);  // xem trong Hardware designed SIM800A de hieu ro hon
 109. }
 110.  
 111. void Gsm_Init() {
 112.   Serial.println("ATE0");  // Tat che do phan hoi (Echo mode)
 113.   delay(2000);
 114.   Serial.println("AT+IPR=9600");  // Dat toc do truyen nhan du lieu 9600 bps
 115.   delay(2000);
 116.   Serial.println("AT+CMGF=1");  // Chon che do TEXT Mode
 117.   delay(2000);
 118.   Serial.println("AT+CLIP=1");  // Hien thi thong tin nguoi goi den
 119.   delay(2000);
 120.   Serial.println("AT+CNMI=2,2");  // Hien thi truc tiep noi dung tin nhan
 121.   delay(2000);
 122. }
 123.  
 124. void Gsm_Call() {
 125.   Serial.println("ATD" + phone_number + ";");  // Goi dien
 126.   delay(15000);                                // Sau 15s
 127.   Serial.println("ATH");                       // Ngat cuoc goi
 128.   delay(2000);
 129. }
 130.  
 131. void Gsm_sendSMS() {
 132.   Serial.println("AT+CMGS=\"" + phone_number + "\"");  // Lenh gui tin nhan
 133.   delay(5000);                                      // Cho ky tu '>' phan hoi ve
 134.   Serial.print("Phat hien co khi gas: ");           // Gui noi dung
 135.   Serial.print(map(MQ2_val, 0, 1024, 300, 10000));  // gửi nồng độ gas
 136.   Serial.println(" ppm");                           // đơn vị nồng độ
 137.   // Gui Ctrl+Z hay 26 de ket thuc noi dung tin nhan va gui tin di
 138.   Serial.print((char)26);
 139.   delay(5000); // delay 5s
 140. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top