daily pastebin goal
69%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 13th, 2018 55 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. асортимани, односно, колку време е потребно за да се развие еден нов производ.
 3. Самиот тој процес или управување со иновациите опфаќа осум меѓусебно поврзани фази и тоа:
 4. фаза за генерирање на идеја; селектирање на идеја; развој на концепцијата и тестирање на производот; осмислување на маркетинг-стратегија; работна анализа; развивање на производот; тестирање на пазарот и фаза на комерцијализација на новиот производ на пазарот.
 5. Процес на развој на нови
 6. производи
 7. 5. Бизнис анализа
 8. 4. Развој на маркетинг
 9. стратегија 3. Развивање на концепт и тестиране
 10. 6. Развој на производ
 11. 2. Разгледување
 12. на идеја
 13. 7. Пазарно тестиране
 14. 1.Генерирање
 15. на идеја
 16. 8.Комерцијализација
 17. Слика 6.1 Фази на развој на нов производ
 18. Развивањето на производот претставува само дел од патот од концептот до потрошувачот. Се состои од избор на карактеристики на производот со помош на кои би се излегло во пресрет на потребите, желбите, барањата, проблемите и очекувањата на потрошувачите. На таков начин се креира предност во одност на конкуренцијата и бирањето на начини (стратегии) за да се задржи лојалноста на потрошувачите на што подолг временски рок.
 19. Со тоа, процесот на развој на производите содржи серија на Поста
 20. и, чекор по чекор, меѓу кои најмалку треба да се има предвид: проучувањето на алтернативна карактеристика на производот која можела Д
 21. да ги задоволи потребите, желбите, да ги реши проблемите, да ги испорни очекувањата и да ги намали Ктите во
 22. киерархиската организација на потрошувачите;
 23. о на нова алтернатива на производи, амбалажа, можноста за производство технологија, стандардизација диференцијаци
 24. зводство во погон, изборот на нови материјали и производ на пазарот.
 25. дардизација, диференцијација од постоечкиот
 26. 336
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top