daily pastebin goal
11%
SHARE
TWEET

Gorillaz ARG Answers

a guest Jun 19th, 2017 7,100 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. var n = {
 2.             challenge1: [{
 3.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/1cbuvzjO47epRELf.jpg",
 4.                 external: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/1cbuvzjO47epRELf.jpg",
 5.                 answer: "P3RFO6MANCE"
 6.             }, {
 7.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/2kf3XhImtyUdmgEF.jpg",
 8.                 external: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/2kf3XhImtyUdmgEF.jpg",
 9.                 answer: "ENG3N33R"
 10.             }, {
 11.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/3m21kYohN9tHl18s.jpg",
 12.                 external: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/3m21kYohN9tHl18s.jpg",
 13.                 answer: "URG3NCY"
 14.             }, {
 15.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/4VWTgSzlDON2GVB3.jpg",
 16.                 external: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/4VWTgSzlDON2GVB3.jpg",
 17.                 answer: "TH3BA7H"
 18.             }, {
 19.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/5eR4OwgNJXe5upg0.jpg",
 20.                 external: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/5eR4OwgNJXe5upg0.jpg",
 21.                 answer: "P4ZUZU"
 22.             }, {
 23.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/6QcIe06HOVn858fS.jpg",
 24.                 external: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/6QcIe06HOVn858fS.jpg",
 25.                 answer: "S7ST3MS"
 26.             }, {
 27.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/7gOKj6wzc6taaV3y.jpg",
 28.                 external: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/7gOKj6wzc6taaV3y.jpg",
 29.                 answer: "W1NN3B4GO"
 30.             }, {
 31.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/8oopyAmmT5lnUO2d.jpg",
 32.                 external: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/8oopyAmmT5lnUO2d.jpg",
 33.                 answer: "K9NG"
 34.             }, {
 35.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/9rrRHnU0ChFKexow.jpg",
 36.                 external: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/9rrRHnU0ChFKexow.jpg",
 37.                 answer: "CYBORGNOODLE"
 38.             }, {
 39.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/10Ngm7siB8pCfmlxu.jpg",
 40.                 external: "http://www.kaaatsu.com/0p3nurl0nd35kt0p/10Ngm7siB8pCfmlxu.jpg",
 41.                 answer: "STUPOT"
 42.             }],
 43.             challenge2: [{
 44.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/1TcNIvXHBpC2yNAy2017.jpg",
 45.                 external: "http://www.kaaatsu.com/1TcNIvXHBpC2yNAy2017.jpg",
 46.                 answer: "FL1GHTD3CK"
 47.             }, {
 48.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/2JFhaVB5WMzZWKU2017.jpg",
 49.                 external: "http://www.kaaatsu.com/2JFhaVB5WMzZWKU2017.jpg",
 50.                 answer: "P3PPERM1NT7EA"
 51.             }, {
 52.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/3xeGUMH6kjh5FIbu2010.jpg",
 53.                 external: "http://www.kaaatsu.com/3xeGUMH6kjh5FIbu2010.jpg",
 54.                 answer: "TOU3H5CREEN"
 55.             }, {
 56.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/4drhiOvlaEzswP7Y2017.jpg",
 57.                 external: "http://www.kaaatsu.com/4drhiOvlaEzswP7Y2017.jpg",
 58.                 answer: "TR4NSMISSION"
 59.             }, {
 60.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/5qHghbmfaV813uyL2010.jpg",
 61.                 external: "http://www.kaaatsu.com/5qHghbmfaV813uyL2010.jpg",
 62.                 answer: "SP4RITH6U7E"
 63.             }, {
 64.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/6BfpyhY6uF2KE8wg2017.jpg",
 65.                 external: "http://www.kaaatsu.com/6BfpyhY6uF2KE8wg2017.jpg",
 66.                 answer: "PSYCHOJ3RRY"
 67.             }, {
 68.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/7UDOUNjkSkP0Gos2010.jpg",
 69.                 external: "http://www.kaaatsu.com/7UDOUNjkSkP0Gos2010.jpg",
 70.                 answer: "D2MONLODGE"
 71.             }, {
 72.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/8tvyqFzWWK61HDSY2017.jpg",
 73.                 external: "http://www.kaaatsu.com/8tvyqFzWWK61HDSY2017.jpg",
 74.                 answer: "WHAL3BLU8BER"
 75.             }, {
 76.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/9Zqh4sHNccpe8r0r2001.jpg",
 77.                 external: "http://www.kaaatsu.com/9Zqh4sHNccpe8r0r2001.jpg",
 78.                 answer: "LOV38ATH5"
 79.             }, {
 80.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/10ST8ySPqGt0HDG2001.jpg",
 81.                 external: "http://www.kaaatsu.com/10ST8ySPqGt0HDG2001.jpg",
 82.                 answer: "PULGASAR1"
 83.             }],
 84.             challenge3: [{
 85.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/1iH3tJ7O6RKLZoGU.gif",
 86.                 external: "http://www.kaaatsu.com/1iH3tJ7O6RKLZoGU.gif",
 87.                 answer: "CHIYOKO"
 88.             }, {
 89.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/2nImbMLO2UklTE0h.gif",
 90.                 external: "http://www.kaaatsu.com/2nImbMLO2UklTE0h.gif",
 91.                 answer: "MA4ZU"
 92.             }, {
 93.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/3W3ZFtzJkmxQnmCA.gif",
 94.                 external: "http://www.kaaatsu.com/3W3ZFtzJkmxQnmCA.gif",
 95.                 answer: "RE4DTH1S3OOK"
 96.             }, {
 97.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/4jeDwvn0oTchTWPF.gif",
 98.                 external: "http://www.kaaatsu.com/4jeDwvn0oTchTWPF.gif",
 99.                 answer: "P4NTHERA"
 100.             }, {
 101.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/5YkWQ5HkxnmTeXIX.gif",
 102.                 external: "http://www.kaaatsu.com/5YkWQ5HkxnmTeXIX.gif",
 103.                 answer: "KOO1KLOWNKL4N"
 104.             }, {
 105.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/6DgstPiLGoYAd1Ji.gif",
 106.                 external: "http://www.kaaatsu.com/6DgstPiLGoYAd1Ji.gif",
 107.                 answer: "TR4NSPORT4T7ON"
 108.             }, {
 109.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/7pcwlT27TP1tmCE8.gif",
 110.                 external: "http://www.kaaatsu.com/7pcwlT27TP1tmCE8.gif",
 111.                 answer: "NATIONSDE5IRE"
 112.             }, {
 113.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/8GRqjFdwisLtKwxu.gif",
 114.                 external: "http://www.kaaatsu.com/8GRqjFdwisLtKwxu.gif",
 115.                 answer: "R3VOLU71ONARY"
 116.             }, {
 117.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/9GlnMz2LNpGPPwDh.gif",
 118.                 external: "http://www.kaaatsu.com/9GlnMz2LNpGPPwDh.gif",
 119.                 answer: "ASIN1N3"
 120.             }, {
 121.                 asset: "http://www.kaaatsu.com/10zeF14c4F2VQcFb9.gif",
 122.                 external: "http://www.kaaatsu.com/10zeF14c4F2VQcFb9.gif",
 123.                 answer: "CH4MP7ONSHIP"
 124.             }]
 125.         };
RAW Paste Data
Top