Guest User

Untitled

a guest
May 16th, 2018
121
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. int summe(int[] feld) {
 2.  
 3.   // Wenn das Feld nur noch ein Element hat, wird das zurückgegeben und die Funktion dann abgebrochen
 4.   if (feld.length == 1) {
 5.     return feld[0];
 6.   }
 7.  
 8.   // Array teilen
 9.   int[] f1 = new int[feld.length/2];
 10.   int[] f2 = new int[ceil((float)feld.length/2.0)];
 11.  
 12.   for (int i = 0; i < feld.length; i++) {
 13.     if (i < feld.length/2) {
 14.       f1[i] = feld[i];
 15.     }
 16.     else {
 17.       f2[i-feld.length/2] = feld[i];
 18.     }
 19.   }
 20.  
 21.   // Geteiltes Array der Funktion wieder übergeben
 22.   return summe(f1)+summe(f2);
 23. }
 24.  
 25. // Die Rechnung starten
 26. void setup() {
 27.   int[] feld = {1, 2, 4, 5, 7, 9, 2, 4, 6};
 28.  
 29.   print(summe(feld));
 30. }
RAW Paste Data