Guest User

Untitled

a guest
Mar 6th, 2014
449
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. define BLOCK_DOOR 20387
 2. define DUNGEON_MAN 20385
 3. define DUNGEON_MAN_DIR 0
 4. define DUNGEON_MAP_INDEX 351
 5. define ENTER_LIMIT_TIME 30
 6. define ENTRY_MAN 20394
 7. define ENTRY_MAP_INDEX 62
 8. define FINAL_BOSS 6091
 9. define LEVEL2_KEY 30329
 10. define LEVEL2_STONE 20386
 11. define LEVEL4_TARGET 6051
 12. define LEVEL5_REALKEY 30330
 13. define LEVEL5_STONE 20386
 14. define LEVEL5_GEN_LIMIT 100
 15. define LEVEL6_TARGET 8057
 16. define LEVEL_CUT 100
 17. define MOB_REGEN_FILE_PATH = "data/dungeon/flame_dungeon/"
 18. define IN_DOOR 20388
 19. define NPC_REGEN_FILE_PATH = "data/dungeon/flame_dungeon/npc.txt"
 20. define TICKET_GROUP 10033
 21. define LIMITED_PASS_TICKET 71175
 22.  
 23. quest flame_dungeon begin
 24.     state start begin  
 25.         when ENTRY_MAN.click with pc.get_level() >= 90 begin
 26.             pc.give_item2(LIMITED_PASS_TICKET, 1)
 27.             set_state(run)
 28.         end
 29.     end
 30.  
 31.     state run begin
 32.    
 33.     function setting()
 34.         return
 35.         {
 36.         ["bossroom_entry_pos"] = {8109,6867},
 37.         ["boss_pos"] = {686,637},
 38.         ["doors_pos"] = {
 39.             {320,394},
 40.             {293,359},
 41.             {333,321},
 42.             {378,320},
 43.             {400,355},
 44.             {394,401}
 45.         },
 46.         ["idoors_pos"] = {
 47.             {268,447},
 48.             {234,359},
 49.             {300,264},
 50.             {454,217},
 51.             {470,355},
 52.             {467,469}
 53.         },
 54.         ["doors_dir"] = {135,90,210,152,90,223},
 55.         ["idoors_dir"] = {135,90,210,135,90,239},
 56.         ["dungeon_entry_pos"] = {7762, 6739},-- ´øÀü¿¡ óÀ½ µé¾î¿À´Â °÷
 57.         ["DUNGEON_MAN_bpos"] = {690,722},
 58.         ["DUNGEON_MAN_pos"] = {354,362},
 59.         ["LEVEL2_STONE_pos"] = {195,352},
 60.         ["LEVEL4_TARGET_pos"] = {470,175},
 61.         ["LEVEL5_STONE_pos"] = {
 62.                 {486, 345},
 63.                 {511, 336},
 64.                 {525, 349},
 65.                 {521, 365},
 66.                 {503, 372},
 67.                 {486, 365},
 68.                 {500, 354}
 69.         },
 70.         ["LEVEL6_TARGET_pos"] = {511,480},
 71.         ["outside_entry_pos"] = {6142,7068}, --ÀÔÀå½ÃÄÑÁÖ´Â¾Ö ¼­ÀÖ´Â °÷
 72.         ["YAK_pos"] = {376, 397} -- ¾àȯ ºÎÇÏ
 73.        
 74.         }
 75.     end
 76.     function is_flamed(idx) -- Àû·æ¼º¿¡ ÀÖ´ÂÁö È®ÀÎ
 77.         return idx >= DUNGEON_MAP_INDEX * 10000 and idx < (DUNGEON_MAP_INDEX + 1) *10000
 78.     end
 79.     function make_dungeon() -- ´øÀü ¸¸µé±â
 80.         local setting = flame_dungeon.setting()
 81.         d.new_jump_party(DUNGEON_MAP_INDEX, setting.dungeon_entry_pos[1], setting.dungeon_entry_pos[2])
 82.         -- d.spawn_mob_ac_dir(DUNGEON_MAN, setting.DUNGEON_MAN_pos[1], setting.DUNGEON_MAN_pos[2],DUNGEON_MAN_DIR)
 83.         -- d.spawn_mob(YAK,setting.YAK_pos[1],setting.YAK_pos[2])
 84.         d.regen_file(NPC_REGEN_FILE_PATH)
 85.         d.setf("level",0)
 86.         for i=1,6 do
 87.             d.set_unique("door"..i, d.spawn_mob_ac_dir(BLOCK_DOOR, setting.doors_pos[i][1], setting.doors_pos[i][2],setting.doors_dir[i]))
 88.         end
 89.         for i=1,6 do
 90.             d.set_unique("idoor"..i, d.spawn_mob_ac_dir(IN_DOOR, setting.idoors_pos[i][1], setting.idoors_pos[i][2],setting.idoors_dir[i]))
 91.         end
 92.         d.setf("clear_count",0)
 93.         d.setf("started",0)
 94.         d.setf("dungeon_enter",0) -- Á¤»óÀûÀ¸·Î ÀÔÀåÇß´ÂÁö? // ºñÁ¤»ó : 0 Á¤»ó : 1 // ƨ±â¸é ÀÔÀåÁ¦Çѽð£À» ±â·Ï ¾ÈÇÔ
 95.     end
 96.     function go_boss() -- º¸½º·ë °¡±â
 97.         local setting = flame_dungeon.setting()
 98.         if pc.get_level() < 104 then --·¹º§È®ÀÎ
 99.             -- syschat(gameforge.flame_dungeon._580_notice)
 100.             say(gameforge.flame_dungeon._580_notice)
 101.             return
 102.         else
 103.             if pc.getf("main_quest_flame_lv103", "__status")==main_quest_flame_lv103.__COMPLETE__ then -- ¼±ÇàÄù½ºÆ® È®ÀÎ
 104.                 -- say_title(gameforge.flame_dungeon._010_say)
 105.                 say(gameforge.flame_dungeon._010_say)
 106.                 local warp = select(gameforge.flame_dungeon._020_select,gameforge.flame_dungeon._030_select)
 107.                 if warp == 1 then
 108.                     d.setf("level",17)
 109.                     d.jump_all(setting.bossroom_entry_pos[1],setting.bossroom_entry_pos[2])
 110.                     d.set_regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_fild_boss.txt")
 111.                 --  d.spawn_mob(DUNGEON_MAN,setting.DUNGEON_MAN_bpos[1],setting.DUNGEON_MAN_bpos[2])
 112.                     d.spawn_mob(FINAL_BOSS,setting.boss_pos[1],setting.boss_pos[2])
 113.                 end
 114.             else
 115.                 -- syschat(gameforge.flame_dungeon._040_notice)
 116.                 say(gameforge.flame_dungeon._040_notice)
 117.                 return
 118.             end
 119.         end
 120.     end
 121.     function level_clear() -- ·¹º§ ²£À»¶§, ¸®Á¨Å¬¸®¾î, Áö¿ªÅ¬¸®¾î
 122.         d.setf("level",0)
 123.         d.clear_regen()
 124.         d.purge_area(750000,620000,817400,689400) -- ¸ÊÀüü -- d.purge() »ç¿ë°í·Á
 125.     end
 126.     function clear_timer(inx) -- ŸÀÌ¸Ó ´ÙÁö¿ì±â
 127.         clear_server_timer ("flame_dungeon_0m_left_timer", inx)
 128.         clear_server_timer ("flame_dungeon_1m_left_timer", inx)
 129.         clear_server_timer ("flame_dungeon_5m_left_timer", inx)
 130.         clear_server_timer ("flame_dungeon_10m_left_timer", inx)
 131.         clear_server_timer ("flame_dungeon_15m_left_timer", inx)
 132.         clear_server_timer ("flame_dungeon_30m_left_timer", inx)
 133.         clear_server_timer ("flame_dungeon_45m_left_timer", inx)
 134.         clear_server_timer ("killed_A_1", inx)
 135.         clear_server_timer ("killed_A_2", inx)
 136.         clear_server_timer ("flame_dungeon_ticket_remove", inx)
 137.     end
 138.    
 139.         when login begin
 140.             local idx = pc.get_map_index()
 141.             local setting = flame_dungeon.setting()
 142.             if idx == DUNGEON_MAP_INDEX then
 143.                 pc.warp(setting.outside_entry_pos[1]*100, setting.outside_entry_pos[2] * 100, ENTRY_MAP_INDEX)
 144.             elseif flame_dungeon.is_flamed(idx) then -- ´øÀü ÀÔÀå, º¸½º·ë ÀÔÀå ¿¹¿Ü
 145.             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146.             --¾Æ·¡ÀÇ µÎÁÙÁß À§¿¡ÁÙÀ» »ç¿ëÇÏ¸é ´øÀü¿¡¼­ Á¾·áÇßÀ»°æ¿ì ´Ù½Ã ¿ø·¡ À§Ä¡·Î µ¹¾Æ¿Â´Ù. ¾Æ·¡ÁÙÀ» È°¼ºÈ­ ÇÏ¸é ´øÀü¿¡¼­ Á¾·áÇßÀ» °æ¿ì ´øÀü ¹ÛÀ¸·Î ³ª°¡°Ô µÈ´Ù.
 147.             --´øÀü¿¡¼­ Á¾·áÇßÀ» °æ¿ì ´Ù½Ã ¿ø·¡ À§Ä¡·Î µ¹¾Æ¿Ã °æ¿ì, ´øÀü¿¡¼­ ³ª°¡´Â ¹æ¹ýÀ» ¸¸µé¾îÁà¾ß Çϱ⠶§¹®¿¡ Àû·æ¼ººñÀÇ ³ª°¡±â¶õ ¿É¼ÇÀ» È°¼ºÈ­ ÇØÁà¾ß ÇÑ´Ù.
 148.             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149.                 -- pc.set_warp_location(0, 0 , 0) --ƨ°åÀ»¶§ ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿À°Ô ¸¸µé¾î ÁÖ´Â ºÎºÐ
 150.                 pc.set_warp_location(ENTRY_MAP_INDEX, setting.outside_entry_pos[1] , setting.outside_entry_pos[2]) -- ´øÀü ³ª°¬À» ¶§ ¹ÛÀ¸·Î ƨ±â°ÔÇÔ
 151.                 local ticketGroup = {get_special_item_group (TICKET_GROUP)}
 152.                 if d.getf("dungeon_enter") == 0 then -- ÁøÇàÁßÀÌ ¾Æ´Ï¸é
 153.                     local canPass = false
 154.                     for i=1, table.getn(ticketGroup),2 do
 155.                         if pc.count_item(ticketGroup[i]) >= ticketGroup[i+1] then
 156.                             canPass = true
 157.                             break
 158.                         end
 159.                     end
 160.  
 161.                     if get_global_time() - pc.getf("flame_dungeon","exit_time") < ENTER_LIMIT_TIME * 60 then -- ÀÔÀåÁ¦Çѽð£ÀÌ °É·ÈÀ¸¸é
 162.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._050_notice,d.notice)
 163.                         say(gameforge.flame_dungeon._060_say)
 164.                         timer("flame_dungeon_warp_timer", 5)
 165.                     elseif not canPass then
 166.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._070_notice,d.notice)
 167.                         say(gameforge.flame_dungeon._080_say)
 168.                         timer("flame_dungeon_warp_timer", 5)
 169.                     elseif pc.get_level() < 100 then
 170.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._090_notice,d.notice)
 171.                         say(gameforge.flame_dungeon._100_say)
 172.                         timer("flame_dungeon_warp_timer", 5)
 173.                     end
 174.                 elseif pc.getf("flame_dungeon","ticket_delete") == 0 then -- ÁøÇàÁßÀε¥ ƼÄÏÀÌ ¾ÈÁö¿öÁ³À»°æ¿ì
 175.                    
 176.                     for i=1, table.getn(ticketGroup),2 do
 177.                         if pc.count_item(ticketGroup[i]) >= ticketGroup[i+1] then
 178.                             pc.remove_item(ticketGroup[i], ticketGroup[i+1])
 179.                             break
 180.                         end
 181.                     end
 182.                     pc.setf("flame_dungeon","ticket_delete",1)
 183.                 end
 184.             else
 185.                 pc.setf("flame_dungeon","ticket_delete",0)
 186.             end
 187.         end
 188.         when flame_dungeon_warp_timer.timer begin
 189.             local setting = flame_dungeon.setting()
 190.             pc.warp(setting.outside_entry_pos[1]*100, setting.outside_entry_pos[2] * 100, ENTRY_MAP_INDEX)
 191.         end
 192.         when logout begin
 193.             local idx = pc.get_map_index()
 194.             if flame_dungeon.is_flamed(idx) then
 195.                 if d.getf("dungeon_enter") == 1 then -- Á¤»óÀûÀÎ ´øÀü ÀÔÀå ÈÄ ·Î±×¾Æ¿ô
 196.                     pc.setf("flame_dungeon","exit_time",get_global_time()) -- ÀνºÅϽº ¾È¿¡¼­ÀÇ ¸¶Áö¸· ½Ã°£À» ±â·Ï, ±Ùµ¥ ½Ã°£Á¦ÇÑ ¶§¹®¿¡ or ±×³É ƨ±ä°Å¸é ¾È±â·Ï
 197.                 end
 198.                
 199.  
 200.             end
 201.         end
 202.         when ENTRY_MAN.chat.gameforge.flame_dungeon._110_npcChat begin
 203.        
 204.             local setting = flame_dungeon.setting()
 205.             if party.is_party() then
 206.                 -- ´øÀü µµÁß ³ª°¥ °æ¿ì ÀçÀÔÀå °¡´ÉÇϵµ·Ï
 207.                 local party_check = 0
 208.                 if d.find(party.getf("dungeon_index")) then
 209.                     party_check = (d.getf_from_map_index("party_leader_pid", party.getf("dungeon_index")) == party.get_leader_pid())
 210.                 end
 211.                
 212.                 if d.find(party.getf("dungeon_index")) and party_check then
 213.                     if get_global_time() - pc.getf("flame_dungeon","exit_time") < 5 * 60 then -- Á¢Á¾ ÀÌÈÄ 5ºÐ ³»?
 214.                         local dungeon_level = d.getf_from_map_index("level", party.getf("dungeon_index"))
 215.                         if dungeon_level == 17 then -- º¸½º
 216.                             pc.warp(setting.bossroom_entry_pos[1] * 100, setting.bossroom_entry_pos[2] * 100, party.getf("dungeon_index"))
 217.                         else
 218.                             pc.warp(setting.dungeon_entry_pos[1] * 100, setting.dungeon_entry_pos[2] * 100, party.getf("dungeon_index"))
 219.                         end
 220.                     else -- 5ºÐ ÃÊ°úÇÏ¿© Àç ÀÔÀå ºÒ°¡
 221.                         say_title(mob_name(ENTRY_MAN))
 222.                         say(gameforge.flame_dungeon._590_say)
 223.                     end
 224.                 else
 225.                     local pids = {party.get_member_pids()}
 226.                     local noTicketMembers = {}
 227.                     local notEnoughLevelMembers = {}
 228.                     local ticketCheck = true
 229.                     local levelCheck = true
 230.                     local ticketGroup = {get_special_item_group (TICKET_GROUP)}
 231.                     for i, pid in next, pids, nil do
 232.                         q.begin_other_pc_block(pid)
 233.                         local canPass = false
 234.                         for idx=1, table.getn(ticketGroup),2 do
 235.                             if pc.count_item(ticketGroup[idx]) >= ticketGroup[idx+1] then
 236.                                 canPass = true
 237.                                 break
 238.                             end
 239.                         end
 240.                        
 241.                         if not canPass then
 242.                             table.insert(noTicketMembers, pc.get_name())
 243.                             ticketCheck = false
 244.                         end
 245.                         if pc.level < LEVEL_CUT then
 246.                             table.insert(notEnoughLevelMembers, pc.get_name())
 247.                             levelCheck = false
 248.                         end
 249.                         q.end_other_pc_block()
 250.                     end
 251.  
 252.                     if not ticketCheck then
 253.                         say_title(mob_name(ENTRY_MAN))
 254.                         say(gameforge.flame_dungeon._610_say)
 255.                         for i, name in next, noTicketMembers, nil do
 256.                             say(color(1,1,0), "    "..name)
 257.                         end
 258.                         if levelCheck then
 259.                             return
 260.                         else
 261.                             wait()
 262.                         end
 263.                     end
 264.  
 265.                     if not levelCheck then
 266.                         say_title(mob_name(ENTRY_MAN))
 267.                         say(gameforge.flame_dungeon._630_say)
 268.                         for i, name in next, notEnoughLevelMembers, nil do
 269.                             say(color(1,1,0), "    "..name)
 270.                         end
 271.                         return
 272.                     end
 273.  
 274.                     if party.is_leader() then
 275.                         say(gameforge.flame_dungeon._120_say)
 276.                         local warp = select(gameforge.flame_dungeon._130_select,gameforge.flame_dungeon._140_select)
 277.                         if warp == 1 then
 278.                             if party.is_map_member_flag_lt("exit_time", get_global_time() - ENTER_LIMIT_TIME * 60 ) then
 279.                                 flame_dungeon.make_dungeon()
 280.                             else
 281.                                 --say("test : ÆÄƼ¿øÀÇ ÀÔÀå Á¦Çѽð£ÀÌ ³¡³ªÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.")
 282.                                 say(gameforge.flame_dungeon._600_say)
 283.                             end
 284.                         end
 285.                        
 286.                         party.setf("flame_dungeon_boss_kill_count", 0)
 287.                        
 288.                     else
 289.                         say(gameforge.flame_dungeon._150_say)
 290.                     end
 291.                 end
 292.             else
 293.                 say(gameforge.flame_dungeon._160_say)
 294.             end
 295.         end
 296.         -- when ENTRY_MAN.chat."Test : ¸®¼Ò½ºÈ®ÀÎ" with is_test_server() begin -- Å×½ºÆ®¿ë
 297.             -- local setting = flame_dungeon.setting()
 298.             -- pc.setf("flame_dungeon","fdRtest",1)
 299.             -- pc.warp( setting.dungeon_entry_pos[1]*100, setting.dungeon_entry_pos[2]*100, DUNGEON_MAP_INDEX)
 300.         -- end
 301.        
 302.        
 303.         when ENTRY_MAN.chat."TEST : Init time limit init" with is_test_server() begin -- Å×½ºÆ®¿ë
 304.             pc.setf("flame_dungeon","exit_time",get_global_time()-1800)
 305.             say("Done")
 306.         end
 307.         -- when DUNGEON_MAN.chat."Test : ÇöÀç »óÅÂ" with is_test_server() begin -- Å×½ºÆ®¿ë
 308.             -- say("³²Àº ¸ó½ºÅÍ : "..d.count_monster())
 309.             -- say("level : "..d.getf("level"))
 310.             -- say("Dmap index : "..d.get_map_index())
 311.             -- say("Pmap index : "..pc.get_map_index())
 312.             -- say("access limit : "..pc.getf("flame_dungeon","exit_time"))
 313.             -- say("global time : "..get_global_time())
 314.             -- if flame_dungeon.is_flamed(d.get_map_index()) then
 315.                 -- say("in dungeon") -- is_flamed ÇÔ¼ö üũ
 316.             -- end
 317.             -- if d.is_unique_dead("stone1") then
 318.                 -- say("stone1 is dead")
 319.             -- else
 320.                 -- say("stone1 is not dead")
 321.             -- end
 322.         -- end
 323.         -- when DUNGEON_MAN.chat."óÀ½À¸·Î" begin -- Å×½ºÆ®¿ë
 324.             -- say("ÃʱâÈ­ ÇÕ´Ï´Ù")
 325.             -- flame_dungeon.clear_timer(d.get_map_index())
 326.             -- flame_dungeon.make_dungeon()
 327.         -- end
 328.         when DUNGEON_MAN.chat."Test : Boss Room" with is_test_server() begin -- Å×½ºÆ®¿ë
 329.             flame_dungeon.go_boss()
 330.         end
 331.        
 332.         -- < ½Ã°£ °æ°ú ŸÀ̸Ó>
 333.         -- when DUNGEON_MAN.chat."³ª°¡±â" begin -- ´øÀü¿¡¼­ ƨ±âÁö ¾Ê°Ô ÇÒ °æ¿ì È°¼ºÈ­
 334.             -- local setting = flame_dungeon.setting()
 335.             -- say("¹ÛÀ¸·Î ³ª°¡½Ã°Ú½À´Ï±î?")
 336.             -- local warp = select("È®ÀÎ","Ãë¼Ò")
 337.             -- if warp == 1 then
 338.                 -- pc.warp(setting.outside_entry_pos[1]*100, setting.outside_entry_pos[2] * 100, ENTRY_MAP_INDEX)
 339.             -- end
 340.         -- end
 341.         when flame_dungeon_45m_left_timer.server_timer begin
 342.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 343.                 notice_multiline(string.format(gameforge.flame_dungeon._180_notice, 45),d.notice)
 344.                 notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._170_notice,d.notice)
 345.                 server_timer('flame_dungeon_30m_left_timer', 15*60, get_server_timer_arg())
 346.             end
 347.         end
 348.         when flame_dungeon_30m_left_timer.server_timer begin
 349.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 350.                 notice_multiline(string.format(gameforge.flame_dungeon._180_notice, 30),d.notice)
 351.                 notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._170_notice,d.notice)
 352.                 server_timer('flame_dungeon_15m_left_timer', 15*60, get_server_timer_arg())
 353.             end
 354.         end
 355.         when flame_dungeon_15m_left_timer.server_timer begin
 356.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 357.                 notice_multiline(string.format(gameforge.flame_dungeon._180_notice, 15),d.notice)
 358.                 notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._170_notice,d.notice)
 359.                 server_timer('flame_dungeon_5m_left_timer', 10*60, get_server_timer_arg())
 360.             end
 361.         end
 362.         when flame_dungeon_5m_left_timer.server_timer begin
 363.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 364.                 notice_multiline(string.format(gameforge.flame_dungeon._180_notice, 5),d.notice)
 365.                 notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._170_notice,d.notice)
 366.                 server_timer('flame_dungeon_1m_left_timer', 4*60, get_server_timer_arg())
 367.             end
 368.         end
 369.         when flame_dungeon_1m_left_timer.server_timer begin
 370.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 371.                 notice_multiline(string.format(gameforge.flame_dungeon._180_notice, 1),d.notice)
 372.                 notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._170_notice,d.notice)
 373.                 server_timer ("flame_dungeon_0m_left_timer", 60, get_server_timer_arg())
 374.             end
 375.         end
 376.         when flame_dungeon_0m_left_timer.server_timer begin
 377.             local setting = flame_dungeon.setting()
 378.             if d.select(get_server_timer_arg()) then       
 379.                 notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._190_notice,d.notice)
 380.                 notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._200_notice,d.notice)
 381.                 server_timer("dungeon_end_timer",10,d.get_map_index()) 
 382.             end
 383.         end
 384.  
 385.  
 386.         -- <<<< ´øÀü ÁøÇà>>>> --
 387.         when DUNGEON_MAN.chat.gameforge.flame_dungeon._210_npcChat with npc.lock() begin -- '0x'´Â x¹ø° ·¹º§ Äù½ºÆ® ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â »óÅ , '1x'´Â x¹ø° ·¹º§ Äù½ºÆ® ÁøÇàÁß
 388.             local setting = flame_dungeon.setting()
 389.             if d.getf("started") == 0 then
 390.                 say(gameforge.flame_dungeon._230_say)
 391.                 say(gameforge.flame_dungeon._240_say)
 392.                 wait()
 393.                 d.setf("started",1)
 394.                 -- ÆÄƼ¿øÀÌ Æ¨°Ü¹ö·È´Âµ¥ Àڱ⸸ ³²¾Æ¼­ exit timer°¡ ¸®¼ÂµÇ¸é ¾ÈµÇ´Ï±ñ ´ÙÀ½·¹º§À» ´­·¶À»¶§¸¦ ½ÃÀÛÇÒ¶§·Î º½
 395.                 server_timer ("flame_dungeon_45m_left_timer",15*60, d.get_map_index())
 396.                 notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._250_notice,d.notice)
 397.                 notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._170_notice,d.notice)
 398.                
 399.                 -- ÅëÇàÁõ °ü·ÃµÈ ó¸®
 400.                 -- ÀÔÀå ÈÄ¿¡ ƼÄÏÀ» ¾ø¾Ø »ç¶÷À» ƨ°Ü³»±â À§Çؼ­ ŸÀ̸Ӹ¦ ÀÌ¿ëÇØ Æ¼ÄÏÀ» Á¦°ÅÇÑ´Ù.
 401.                 local pids = {party.get_member_pids()}
 402.                 local ticketGroup = {get_special_item_group (TICKET_GROUP)}
 403.                 for i, pid in next, pids, nil do
 404.                     q.begin_other_pc_block(pid)
 405.                     local canPass = false
 406.                     for idx=1, table.getn(ticketGroup),2 do
 407.                         if pc.count_item(ticketGroup[idx]) >= ticketGroup[idx+1] then
 408.                             canPass = true
 409.                             pc.remove_item(ticketGroup[idx], ticketGroup[idx+1])
 410.                             break
 411.                         end
 412.                     end
 413.                    
 414.                     if not canPass then
 415.                         pc.warp(setting.outside_entry_pos[1]*100, setting.outside_entry_pos[2] * 100, ENTRY_MAP_INDEX)
 416.                     end
 417.                     q.end_other_pc_block()
 418.                 end
 419.                 d.setqf2("flame_dungeon","ticket_delete",1)
 420.                 d.setf("dungeon_enter",1)
 421.                
 422.                 -- ´øÀü°ú ÆÄƼ¿¡ ¼­·Î¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ ÀúÀåÇÑ´Ù.
 423.                 party.setf("dungeon_index", d.get_map_index())
 424.                 d.setf("party_leader_pid", party.get_leader_pid())
 425.             end
 426.             if d.getf("level") < 7 then --ÁøÇàÁßÀÌ ¾Æ´Ï¸é
 427.                 if d.getf("clear_count") == 6 then -- ¹æ ¿©¼¸°³ ÇßÀ¸¸é º¸½º¹æ
 428.                     d.setf("level",7)
 429.                 else
 430.                     local rand = number(1,6)--·£´ý¿¡¼­ ¹æ¹®Ã¼Å©´Â µû·Î ¹è¿­¾øÀÌ ¹æÀÇ ¹®ÀÇ ¿­·ÁÀÖ´ÂÁö·Î üũÇÔ
 431.                     local setlev = 0
 432.                     d.setf("level",7) -- Ȥ½Ã ¸ð¸¦ ¹®Á¦°¡ »ý°Ü ·¹º§ÀÌ ¾ÈÀâÈú°æ¿ì¸¦ ´ëºñÇØ º¸½º·ëÀ¸·Î ¼ÂÆÃÇصÒ
 433.                     for i=1,50 do
 434.                         setlev = setlev + 1
 435.                         if setlev > 6 then
 436.                             setlev = 1
 437.                         end
 438.                         if not d.is_unique_dead("door"..setlev) then
 439.                             rand = rand - 1
 440.                             if rand == 0 then
 441.                                 d.setf("level",setlev)
 442.                                 d.setf("clear_count",d.getf("clear_count")+1)
 443.                                 break
 444.                             end
 445.                         end
 446.                     end
 447.                 end
 448.             end
 449.                 if d.getf("level") == 1 then
 450.                     say(gameforge.flame_dungeon._260_say)
 451.                     notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._260_say,d.notice)
 452.                     d.kill_unique("door1")
 453.                     d.kill_unique("idoor1")
 454.                     d.setf("level",11)
 455.                     d.regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_a.txt")
 456.                        
 457.                     server_timer ("killed_A_1", 12, d.get_map_index())
 458.                 elseif d.getf("level") == 11 then
 459.                     say(gameforge.flame_dungeon._270_say)
 460.                     say_title(gameforge.flame_dungeon._280_sayTitle .. d.count_monster())
 461.                 elseif d.getf("level") == 2 then
 462.                         say(gameforge.flame_dungeon._290_say)
 463.                         say(gameforge.flame_dungeon._300_say)
 464.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._290_say,d.notice)
 465.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._300_say,d.notice)
 466.                         d.spawn_mob(LEVEL2_STONE, setting.LEVEL2_STONE_pos[1], setting.LEVEL2_STONE_pos[2]) -- ºÀÀμ® ¼Òȯ
 467.                         d.kill_unique("door2")
 468.                         d.kill_unique("idoor2")
 469.                         d.set_regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_b.txt")
 470.                         d.setf("level",12)
 471.                 elseif d.getf("level") == 12 then
 472.                     say(gameforge.flame_dungeon._310_say)
 473.                 elseif d.getf("level") == 3 then
 474.                     say(gameforge.flame_dungeon._260_say)
 475.                     notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._260_say,d.notice)
 476.                     d.kill_unique("door3")
 477.                     d.kill_unique("idoor3")
 478.                     d.setf("level",13)
 479.                     d.regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_c.txt")
 480.                     server_timer ("killed_A_1", 12, d.get_map_index())
 481.                 elseif d.getf("level") == 13 then
 482.                     say(gameforge.flame_dungeon._270_say)
 483.                     say_title(gameforge.flame_dungeon._280_sayTitle..d.count_monster())
 484.                 elseif d.getf("level") == 4 then -- 474 178
 485.                     say(gameforge.flame_dungeon._320_notice)
 486.                     notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._320_notice,d.notice)
 487.                     d.setf("level",14)
 488.                     d.kill_unique("door4")
 489.                     d.kill_unique("idoor4")
 490.                     d.set_regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_d.txt")
 491.                     d.spawn_mob(LEVEL4_TARGET,setting.LEVEL4_TARGET_pos[1],setting.LEVEL4_TARGET_pos[2] ) -- Ÿ°Ù¸ó½ºÅÍ ¼ÒÇÑ
 492.                 elseif d.getf("level") == 14 then
 493.                     say(gameforge.flame_dungeon._330_say)
 494.                     say(gameforge.flame_dungeon._340_say)
 495.                 elseif d.getf("level") == 5 then -- 510 355
 496.                     say(gameforge.flame_dungeon._350_say)
 497.                     say(gameforge.flame_dungeon._360_say)
 498.                     notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._350_say,d.notice)
 499.                     notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._360_say,d.notice)
 500.                     d.kill_unique("door5")
 501.                     d.kill_unique("idoor5")
 502.                     d.setf("level",15)
 503.                     d.set_regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_e.txt")
 504.                     local vis = { 0,0,0,0,0,0,0}
 505.                     for i=1,7 do
 506.                         vis[i] = 0
 507.                     end
 508.                     for i = 1, 7 do -- ·£´ýÇÏ°Ô µ¹¼Òȯ
 509.                         local ran = number(1,7)
 510.                         local st = 0
 511.                         for j = 1, 50 do
 512.                             st = st + 1
 513.                             if st > 7 then
 514.                                 st = 1
 515.                             end
 516.                             if vis[st] == 0 then
 517.                                 ran = ran - 1
 518.                                 if ran == 0 then
 519.                                     vis[st] = 1
 520.                                     d.set_unique("stone5_"..st, d.spawn_mob(LEVEL5_STONE, setting.LEVEL5_STONE_pos[i][1], setting.LEVEL5_STONE_pos[i][2]))
 521.                                     break
 522.                                 end
 523.                             end
 524.                         end
 525.                     end  
 526.                 elseif d.getf("level") == 15 then
 527.                     say(gameforge.flame_dungeon._370_say)
 528.                 elseif d.getf("level") == 6 then -- 507 490
 529.                     say(gameforge.flame_dungeon._380_say)
 530.                     notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._380_say,d.notice)
 531.                     d.setf("level",16)
 532.                     d.kill_unique("door6")
 533.                     d.kill_unique("idoor6")
 534.                     d.set_regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_f.txt")
 535.                     d.spawn_mob(LEVEL6_TARGET, setting.LEVEL6_TARGET_pos[1],setting.LEVEL6_TARGET_pos[2]) -- Ÿ°Ù¿ÀºêÁ§Æ® ¼Òȯ
 536.                 elseif d.getf("level") == 16 then
 537.                     say(gameforge.flame_dungeon._390_say)
 538.                     say(gameforge.flame_dungeon._400_say)
 539.                 elseif d.getf("level") == 7 then
 540.                     -- setskin(NOWINDOW)
 541.                     flame_dungeon.go_boss()
 542.                 else
 543.                     say(gameforge.flame_dungeon._410_say)
 544.                 end
 545.             npc.unlock()       
 546.         end
 547.    
 548.  
 549.  
 550.         when dungeon_end_timer.server_timer begin -- Á¾·á ŸÀÌ¸Ó (³¡³ª°í ³ª°¡´Â°Å)
 551.             local setting = flame_dungeon.setting()
 552.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 553.                 flame_dungeon.clear_timer(d.get_map_index())       
 554.                 d.set_warp_location(ENTRY_MAP_INDEX, setting.outside_entry_pos[1] , setting.outside_entry_pos[2])
 555.                 d.exit_all()
 556.                 d.setf("party_leader_pid", 0)
 557.             end
 558.         end
 559.  
 560.         when killed_A_1.server_timer begin -- ŸÀÌ¸Ó µ¹¸®±â1 (level1,level3)
 561.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 562.                 if d.count_monster() <= 0 then -- 1·¹º§ ¸ó½ºÅÍ Àü¸ê½Ã
 563.                     if d.getf("level") == 11 then
 564.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._420_notice,d.notice)
 565.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._430_notice,d.notice)
 566.                     else
 567.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._420_notice,d.notice)
 568.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._430_notice,d.notice)
 569.                     end
 570.                     d.setf("level",0)
 571.                 else
 572.                     server_timer ("killed_A_2", 6, get_server_timer_arg())
 573.                 end
 574.             end
 575.         end
 576.         when killed_A_2.server_timer begin -- ŸÀÌ¸Ó µ¹¸®±â2 (1°ú 2 ¹ø°¥¾Æ°¡¸é¼­ µ¹¾Æ°¨)
 577.             if d.select(get_server_timer_arg()) then
 578.                 if d.count_monster() <= 0 then -- 1·¹º§ ¸ó½ºÅÍ Àü¸ê½Ã
 579.                     if d.getf("level") == 11 then
 580.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._420_notice,d.notice)
 581.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._430_notice,d.notice)
 582.                     else
 583.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._420_notice,d.notice)
 584.                         notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._430_notice,d.notice)
 585.                     end
 586.                     d.setf("level",0)
 587.                 else
 588.                     server_timer ("killed_A_1", 6, get_server_timer_arg())
 589.                 end
 590.             end
 591.         end
 592.  
 593.         when kill with flame_dungeon.is_flamed(pc.get_map_index()) and d.getf("level") == 12 begin -- 2·¹º§ ºÀÀμ® ¿­¼è µå¶ø
 594.             local i = number(1, 100) -- 100ºÐÀÇ 1 È®·ü·Î ¿­¼èµå¶ø
 595.             if i == 1 then
 596.                 game.drop_item (LEVEL2_KEY, 1)
 597.             end
 598.         end
 599.         when LEVEL2_STONE.take with flame_dungeon.is_flamed(pc.get_map_index()) and item.vnum == LEVEL2_KEY and d.getf("level") == 12 begin -- 2·¹º§ ¿­¼è ¸Ô¾úÀ»¶§
 600.             local i = number(1, 5) -- 5ºÐÀÇ 1 È®·ü·Î ÁøÂ¥ ¿­¼è
 601.             if i == 1 then
 602.                 npc.purge()
 603.                 item.remove()
 604.                 notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._440_notice,d.notice)
 605.                 notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._430_notice,d.notice)
 606.                 flame_dungeon.level_clear()
 607.             else
 608.                 item.remove()
 609.                 say(gameforge.flame_dungeon._450_say)
 610.             end
 611.         end
 612.  
 613.         when LEVEL4_TARGET.kill with flame_dungeon.is_flamed(pc.get_map_index()) and d.getf("level") == 14 begin
 614.             notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._460_notice,d.notice)
 615.             notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._430_notice,d.notice)
 616.             flame_dungeon.level_clear()
 617.         end
 618.  
 619.         when kill with flame_dungeon.is_flamed(pc.get_map_index()) and d.getf("level") == 15 begin -- 5·¹º§ ºÀÀμ® ¿­¼è µå¶ø
 620.             local i = number(1, 30) -- 30ºÐÀÇ 1 È®·ü·Î ¿­¼èµå¶ø
 621.             if i == 1 then
 622.                 game.drop_item (LEVEL5_REALKEY, 1)
 623.             end
 624.         end
 625.         when LEVEL5_STONE.take with flame_dungeon.is_flamed(d.get_map_index()) and item.vnum == LEVEL5_REALKEY and d.getf("level") == 15 begin -- 5·¹º§ ÁøÂ¥¿­¼è ¸Ô¾úÀ»¶§
 626.             local setting = flame_dungeon.setting()
 627.             if npc.get_vid() == d.get_unique_vid("stone5_1") then -- ù¹ø° ²¨´Â ¼±ÇàµÇ¾î¾ß ÇÒ ÀÏÀÌ ÇÊ¿ä¾øÀ¸´Ï ãÀÚ¸¶ÀÚ Á¦°ÅÇØÁÜ
 628.                 npc.purge()
 629.                 item.remove()
 630.                 say(gameforge.flame_dungeon._470_say)
 631.                 d.setf("stonekill",2) -- 2¹ø µ¹À» Á׿©¶ó
 632.                 if d.count_monster() < LEVEL5_GEN_LIMIT then
 633.                     d.regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_e.txt")
 634.                 end
 635.             elseif npc.get_vid() == d.get_unique_vid("stone5_2") then
 636.                 if d.getf("stonekill") == 2 then -- 2¹øµ¹À» Á×ÀÏ Â÷·Ëµ¥ 2¹øµ¹¿¡°Ô ¿­¼è¸¦ ¸Ô¿´À» ¶§
 637.                     npc.purge()
 638.                     item.remove()
 639.                     say(gameforge.flame_dungeon._480_say)
 640.                     d.setf("stonekill",3)
 641.                     if d.count_monster() < LEVEL5_GEN_LIMIT then
 642.                         d.regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_e.txt")
 643.                     end
 644.                 else
 645.                     item.remove()
 646.                     say(gameforge.flame_dungeon._490_say)
 647.             --      say("2¹ø")
 648.                 end
 649.             elseif npc.get_vid() == d.get_unique_vid("stone5_3") then
 650.                 if d.getf("stonekill") == 3 then
 651.                     npc.purge()
 652.                     item.remove()
 653.                     say(gameforge.flame_dungeon._500_say)
 654.                     d.setf("stonekill",4)
 655.                     if d.count_monster() < LEVEL5_GEN_LIMIT then
 656.                         d.regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_e.txt")
 657.                     end
 658.                 else
 659.                     item.remove()
 660.                     say(gameforge.flame_dungeon._490_say)
 661.             --      say("3¹ø")
 662.                 end
 663.             elseif npc.get_vid() == d.get_unique_vid("stone5_4") then
 664.                 if d.getf("stonekill") == 4 then
 665.                     npc.purge()
 666.                     item.remove()
 667.                     say(gameforge.flame_dungeon._510_say)
 668.                     d.setf("stonekill",5)
 669.                     if d.count_monster() < LEVEL5_GEN_LIMIT then
 670.                         d.regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_e.txt")
 671.                     end
 672.                 else
 673.                     item.remove()
 674.                     say(gameforge.flame_dungeon._490_say)
 675.                 --  say("4¹ø")
 676.                 end
 677.             elseif npc.get_vid() == d.get_unique_vid("stone5_5") then
 678.                 if d.getf("stonekill") == 5 then
 679.                     npc.purge()
 680.                     item.remove()
 681.                     say(gameforge.flame_dungeon._520_say)
 682.                     d.setf("stonekill",6)
 683.                     if d.count_monster() < LEVEL5_GEN_LIMIT then
 684.                         d.regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_e.txt")
 685.                     end
 686.                 else
 687.                     item.remove()
 688.                     say(gameforge.flame_dungeon._490_say)
 689.             --      say("5¹ø")
 690.                 end
 691.             elseif npc.get_vid() == d.get_unique_vid("stone5_6") then
 692.                 if d.getf("stonekill") == 6 then
 693.                     npc.purge()
 694.                     item.remove()
 695.                     say(gameforge.flame_dungeon._530_say)
 696.                     d.setf("stonekill",7)
 697.                     if d.count_monster() < LEVEL5_GEN_LIMIT then
 698.                         d.regen_file (MOB_REGEN_FILE_PATH.."fd_e.txt")
 699.                     end
 700.                 else
 701.                     item.remove()
 702.                     say(gameforge.flame_dungeon._490_say)
 703.             --      say("6¹ø")
 704.                 end
 705.             else
 706.                 if d.getf("stonekill") == 7 then
 707.                     npc.purge()
 708.                     item.remove()
 709.                     notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._440_notice,d.notice)
 710.                     notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._430_notice,d.notice)
 711.                     flame_dungeon.level_clear()
 712.                 else
 713.                     item.remove()
 714.                     say(gameforge.flame_dungeon._490_say)
 715.             --      say("7¹ø")
 716.                 end
 717.             end
 718.         end
 719.  
 720.         when LEVEL6_TARGET.kill with flame_dungeon.is_flamed(d.get_map_index()) and d.getf("level") ==16 begin -- ¸Á¸¶¼® Æı«ÇßÀ» ¶§
 721.             notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._540_notice,d.notice)
 722.             notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._430_notice,d.notice)
 723.             flame_dungeon.level_clear()
 724.         end
 725.  
 726.         when FINAL_BOSS.kill with flame_dungeon.is_flamed(d.get_map_index()) and d.getf("level") ==17 begin -- º¸½º Á׿´À»¶§
 727.             notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._550_notice,d.notice)
 728.             notice_multiline(gameforge.flame_dungeon._560_notice,d.notice)
 729.             server_timer("dungeon_end_timer", 60,d.get_map_index())
 730.             flame_dungeon.level_clear()
 731.            
 732.             -- ÆÄƼ¿ø Áß, ¾ß¸¶Ãµ Àâ´Â Äù½ºÆ®(104·¾, 105·¾ Äù½ºÆ®) ÁøÇàÁßÀÎ »ç¶÷ÀÌ ÀÖÀ¸¸é Äù½ºÆ® Ŭ¸®¾î µÇµµ·Ï.
 733.             if party.is_party() then
 734.                 party.setf("flame_dungeon_boss_kill_count", 1)
 735.             end
 736.            
 737.         end
 738.     end
 739. end
RAW Paste Data