daily pastebin goal
10%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 13th, 2018 48 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. #pragma once
 5. #define INCOUNT 100
 6. #define NEUROCOUNT 2
 7. #define it 20
 8.  
 9. class neuron
 10. {
 11. public:
 12.     neuron(int in);
 13.     double* x;//[INCOUNT+1];//âõîäûå ñèãíàëû
 14.     double* w;//[INCOUNT+1];//âåñà
 15.     double sum;
 16.     double axon_out;//âûâîä àêñîíà
 17.     double nu;//ñêîðîñòü îáó÷åíèÿ
 18.     neuron* next;
 19. };
 20.  
 21. neuron::neuron(int in)//êîë-âî íåéðîíîâ, ñ êîòîðûìè ñâÿçàí äàííûé íåéðîí - äëÿ fully connected net
 22. {
 23.   x=new double[in];
 24.   w=new double[in];
 25.   sum=0;
 26.   axon_out=0;
 27.   nu=1;
 28.   for(int i=0; i<in; i++)
 29.   {
 30.     x[i]=0;
 31.     w[i]=1;
 32.   }
 33. }
 34.  
 35. class neuro_net
 36. {
 37. public:
 38.     neuro_net(int layer_count, int* layer_inf);
 39.     double axon_func(double x);
 40.     double axon_func_der(double x);
 41.     void teach_backpropagation();
 42.     int process();
 43.     void explore_net();
 44.     neuron** layers;
 45. };
 46.  
 47. neuro_net::neuro_net(int layer_count, int* layer_inf)
 48. {
 49.   //ñîçäàäèì òðåáóåìóþ ñåòü
 50.   neuron* list[layer_count];
 51.   neuron* c; neuron* n;
 52.   int count=0, temp,temp1=0;
 53.   layers=list;
 54.  
 55.  
 56.   for(int i=0; i<layer_count; i++, count++)
 57.   {
 58.     if(i==0)temp=INCOUNT; else temp=layer_inf[i-1];
 59.     cout<<"temp== "<<temp<<'\n';
 60.     c=new neuron(temp);
 61.     cout<<"LIST "<<list<<'\n';
 62.    
 63.     for(int k=0; k<layer_inf[i]; k++)
 64.     {
 65.       if(k==0){list[count]=c;}
 66.       cout<<"list[count]== "<<*(&list[count])<<' '<<*(&layers[count])<<'\n';
 67.       /*for(neuron* g=(neuron*)list; temp1<3; temp1++)
 68.       {
 69.         cout<<"in list "<<g<<'\n';
 70.         g++;
 71.       } */
 72.      
 73.       (*c).axon_out=0;
 74.       (*c).sum=0;
 75.       (*c).nu=1;
 76.  
 77.       n=new neuron(temp);
 78.       if(k==layer_inf[i]-1)n=0;
 79.       (*c).next=n;
 80.       cout<<"creating neuron "<<k<<" at layer "<<count<<" C== "<<c<<" N== "<<(*c).next<<'\n';
 81.       c=n;
 82.     }
 83.     temp1=0;
 84.     delete n;
 85.     delete c;
 86.   }
 87. }
 88.  
 89.  
 90. void neuro_net::explore_net()
 91. {
 92.   //îñìàòðèâàåì íåéðîííóþ ñåòü
 93.   int l=0,c=0;
 94.   cout<<'\n';
 95.   for(l; l<3; l++)
 96.   {
 97.   for(neuron* m=*(&layers[l]); m!=0; m=(*m).next)
 98.   {
 99.     cout<<"neuron #"<<c<<' '<<"at layer "<<l<<" it's addr== "<<m<<" next mem at "<<(*m).next<<'\n';
 100.     system("PAUSE");
 101.     c++;
 102.   }
 103.   c=0;
 104. }
 105. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top