SHARE
TWEET

amk.script

vengeance19 Apr 29th, 2016 (edited) 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --[[
 2.  
 3. File:  amk .script
 4. Copyright © AMK TEAM 2007-2008
 5.  
 6. ]]
 7. ; Script file that should fix the timer bug: after the ingame date changes to June, some features like blowouts stop working.
 8. ; This file should fix it by replacing the original file, but im still testing it. Not sure if it requires a new game either.
 9. ; Not my work, source should be here:
 10. ; http://www.amk-team.ru/forum/topic/8145-a-new-and-severe-amk-issue-that-removes-some-of-the-mods-features-from-the-game/
 11. ----------------
 12. local npc_spawner={}  --ñëóæåáíûé ìàññèâ, ðàáîòàåò àâòîìàòè÷åñêè - íå òðîãàòü øàëîâëèâûìè ðóñêàìè
 13.  
 14. local timers={}   --õðàíèò ðåàë-òàéì òàéìåðû
 15. local g_timers={} --õðàíèò òàéìåðû â èãðîâîì âðåìåíè
 16. local markers={}  --õðàíèò ìàðêåðû íà êàðòå
 17. local x_objs={}     --õðàíèò ÈÄøíèêè îáúåêòîâ
 18. local timer_trigger=nil
 19. convert_npc={}
 20. g_kick=false
 21.  
 22. local StartTime
 23.  
 24. is_debug = false
 25. ver = "0"
 26. oau_watchdog=0
 27. oau_reason=""
 28. --ïåðåìåííûå äëÿ òèïñîâ
 29. pda_news = xr_sound.get_safe_sound_object([[device\pda\pda_news]])
 30. pda_tips = xr_sound.get_safe_sound_object([[device\pda\pda_tip]])
 31. pda_task = xr_sound.get_safe_sound_object([[device\pda\pda_objective]])
 32.  
 33. tips_icons = {
 34.   default  = { 0, 658},
 35.   trader   = { 332, 893},
 36.   dolg     = { 0, 658},
 37.   freedom  = { 0, 658},
 38.   ecolog   = { 498, 0},
 39.   arena    = { 332, 141},
 40.   stalker  = { 0, 658},
 41.   krot     = { 332, 47},
 42.   barman   = { 332, 235},
 43.   wolf   = { 332, 940},
 44.   o_soznanie = { 498, 893},
 45.   monolith = { 0, 658},
 46.     saharov  = { 332, 470},
 47.     prizrak  = { 0, 658},
 48.     killer   = { 0, 658},
 49.   death     = { 0, 752},
 50.   gen_info  = { 0, 658},
 51.     trade       = { 0, 0},
 52.   uniq  =  {  498, 47}    --{ 498, 188}
 53. }
 54. ----------------
 55. local bufferedmessages={}
 56.  
 57. function logct(msg,tag)
 58.     if true and (tag and (tag=="mcbt" or tag=="temp")) then --(tag=="dram")) then
 59.         get_console():execute("load ~~~ "..string.sub(msg,1,200))      
 60.     end
 61. end
 62.  
 63. function rep(npc,msg,tag)
 64.     if string.find(npc:name(),"gar_dm") then
 65.         logct(msg,tag)
 66.     end
 67. end
 68.  
 69. function mylog(msg)
 70.   if is_debug then
 71.       if msg==nil then
 72.         return
 73.       end
 74.       if db and db.actor then
 75.         if bufferedmessages then
 76.           for k,v in ipairs(bufferedmessages) do
 77.             db.actor:give_game_news(v, "ui\\ui_iconsTotal", Frect():set(0,658,83,47), 0, 15000)
 78.           end
 79.           bufferedmessages=nil
 80.         end
 81.       db.actor:give_game_news(msg, "ui\\ui_iconsTotal", Frect():set(0,658,83,47), 0, 15000)
 82.       else
 83.         if bufferedmessages then
 84.           table.insert(bufferedmessages,msg)
 85.         end
 86.       end
 87.  
 88.       if get_console() then
 89.         get_console():execute("load ~~~ "..string.sub(msg,1,200))
 90.         get_console():execute("flush")
 91.       end
 92.  
 93.     end
 94. end
 95.  
 96. --ïîêàçûâàåì òèïñ
 97. function send_tip(news_text, header, timeout, showtime, sender, sound)
 98.   if news_text==nil then return end
 99.   if header==nil then header=game.translate_string("st_tip") end
 100.   if timeout == nil then timeout = 0 end
 101.   if showtime == nil then showtime = 5 end
 102.  
 103.   local player
 104.   if sound=="news" then
 105.     player=pda_news
 106.   elseif sound=="task" then
 107.     player=pda_task
 108.   else
 109.     player=pda_tips
 110.   end  
 111.  
 112.   --' Èãðàåì äåôîëòíûé çâóê
 113.   player:play(db.actor, timeout, sound_object.s2d)
 114.  
 115.   if sender == nil then
 116.     sender = "default"
 117.   end
 118.   local x = tips_icons[sender][1]
 119.   local y = tips_icons[sender][2]
 120.  
 121.   local news_text = "%c[255,160,160,160]"..header.."\\n".."%c[default]"..news_text
 122.   db.actor:give_game_news(news_text, "ui\\ui_iconsTotal", Frect():set(x,y,83,47), timeout*1000, showtime*1000)
 123.   return true
 124. end
 125.  
 126. function add_spot_on_map(obj_id,type,text)
 127.   --âîçìîæíûå òèïû type ñìîòðè â ui\map_spots.xml
 128.   if obj_id then
 129.     if text==nil then text=" " end
 130.     -- Ñòàâèì ìåòêó íà ñåðâåðíûé îáúåêò ÷òîáû å¸ íå ïðèøëîñü îáíîâëÿòü
 131.     level.map_add_object_spot_ser(obj_id, type, text)
 132. --    save_variable("x_marker_type_"..obj_id, type)
 133. --    save_variable("x_marker_text_"..obj_id, text)
 134.   end
 135. end
 136.  
 137. function remove_spot_from_map(obj_id,type)
 138.   if obj_id and level.map_has_object_spot(obj_id, type)~= 0 then
 139.     level.map_remove_object_spot(obj_id, type)
 140. --    del_variable("x_marker_type_"..obj_id)
 141. --    del_variable("x_marker_text_"..obj_id)
 142.   end
 143. end
 144.  
 145. --ñòàðò òàéìåðà â ðåàëüíîì âðåìåíè
 146. function start_timer(name,delay,action)
 147.   if not delay then
 148.     return false
 149.   end
 150.  
 151.   if not action then
 152.     action = ""
 153.   end
 154.  
 155.     local time = game.time() --time in seconds since 1970
 156.   local a=1
 157.   while db.storage[db.actor:id()].pstor["xt"..a] do
 158.     a=a+1
 159.     if a>100 then
 160.       return false
 161.     end
 162.   end
 163.   save_variable("xt"..a, name)
 164.   save_variable("xd"..a, time+delay*1000*system_ini():r_float("alife","time_factor"))
 165.   save_variable("xp"..a, action)
 166.  
 167.   return true
 168. end
 169.  
 170. --ñòàðò òàéìåðà â èãðîâîì âðåìåíè
 171. function g_start_timer(name,delay_d,delay_h,delay_m,action)
 172.   --local time = level.get_time_days()*60*24+level.get_time_hours()*60+level.get_time_minutes()  --time in game minutes
 173.   --sak.dbglog("g_start_timer: old time = %d",time)
 174.    
 175.   local t = game.get_game_time()
 176.   --sak.dbglog("g_start_timer: game time = %s %s", t:dateToString(0), t:timeToString(1))
 177.   local time = math.floor(t:diffSec(StartTime) / 60)  --time in game minutes
 178.   --sak.dbglog("g_start_timer: new time = %d",time)
 179.  
 180.   if delay_d==nil or delay_h==nil or delay_m==nil then
 181.     return false
 182.   end
 183.  
 184.   if action==nil then
 185.     action = ""
 186.   end
 187.  
 188.   local a=1
 189.   while db.storage[db.actor:id()].pstor["gt"..a] do
 190.     a=a+1
 191.     if a>100 then
 192.       return false
 193.     end
 194.   end
 195.  
 196.   save_variable("gt"..a, name)
 197.   save_variable("gd"..a, time+delay_d*60*24+delay_h*60+delay_m)
 198.   save_variable("gp"..a, action)
 199.  
 200.   return true
 201. end
 202.  
 203. function has_timer(name)
 204.   for a=1,100,1 do
 205.     tmp=load_variable("xt"..a,nil)
 206.     if tmp and tmp==name then
 207.       return true
 208.     end
 209.   end  
 210.   return false
 211. end
 212.  
 213. function has_g_timer(name)
 214.   for a=1,100,1 do
 215.     tmp=load_variable("gt"..a,nil)
 216.     if tmp and tmp==name then
 217.       return true
 218.     end
 219.   end  
 220.   return false
 221. end
 222.  
 223. -- Âðåìåííîå õðàíèëèùå äëÿ ïåðåìåííûõ óäàë¸ííûõ èç pstor
 224. local emerg_store
 225. -- Óäàëÿåì ïåðåìåííûå èç pstor. ×òîáû íå ïåðåïîëíèòü áóôåð
 226. function emergency_cleanup()
 227.   emerg_store={}
 228.   if load_variable("zombied",false) then
 229.     emerg_store.zombied=load_table("zombied")
 230.     del_variable("zombied")
 231.   end
 232.   for i=1,100,1 do
 233.     if load_variable("gt"..i,"")=="af_transform" then
 234.       emerg_store[i]={}
 235.       emerg_store[i].gt=load_variable("gt"..i,"")
 236.       emerg_store[i].gd=load_variable("gd"..i,"")
 237.       emerg_store[i].gp=load_variable("gp"..i,"")
 238.       del_variable("gt"..i)
 239.       del_variable("gd"..i)
 240.       del_variable("gp"..i)
 241.     end
 242.   end
 243.   save_variable("emerg",true)
 244. end
 245.  
 246. -- Âîññòàíàâëèâàåì óäàë¸ííûå ïåðåìåííûå
 247. function emergency_restore()
 248.   for k,v in pairs(emerg_store) do
 249.     if k=="zombied" then
 250.       save_table(k,v)
 251.     else
 252.       save_variable("gt"..k,v.gt)
 253.       save_variable("gd"..k,v.gd)
 254.       save_variable("gp"..k,v.gp)      
 255.     end
 256.   end
 257.   del_variable("emerg")
 258. end
 259.  
 260. function convert_timers()
 261.   if load_variable("tmcv",true) then
 262.     for a=1,100,1 do
 263.       tmp=load_variable("x_timer_"..a,nil)
 264.       if tmp~=nil then
 265.         local name,delay,params=tmp,load_variable("x_timer_"..a.."_delay",0),load_variable("x_timer_"..a.."_params","")
 266.         del_variable("x_timer_"..a)
 267.         del_variable("x_timer_"..a.."_delay")
 268.         del_variable("x_timer_"..a.."_params")
 269.         save_variable("xt"..a,name)
 270.         save_variable("xd"..a,delay)
 271.         save_variable("xp"..a,params)
 272.       end
 273.     end
 274.     for a=1,100,1 do
 275.       tmp=load_variable("x_gtimer_"..a,nil)
 276.       if tmp~=nil then
 277.         local name,delay,params=tmp,load_variable("x_gtimer_"..a.."_delay",0),load_variable("x_gtimer_"..a.."_params","")
 278.         del_variable("x_gtimer_"..a)
 279.         del_variable("x_gtimer_"..a.."_delay")
 280.         del_variable("x_gtimer_"..a.."_params")
 281.         save_variable("gt"..a,name)
 282.         save_variable("gd"..a,delay)
 283.         save_variable("gp"..a,params)
 284.       end
 285.     end
 286.     save_variable("tmcv",false)
 287.   end
 288. end
 289.  
 290. --ïðîâåðêà òàéìåðîâ, èñïîëüçóåò 3 ñëåäóþùèå çà íèì ôóíêöèè äëÿ âûáîðà äåéñòâèÿ
 291. function check_timers()
 292.   local tmp
 293.   for a=1,100,1 do
 294.     tmp=load_variable("xt"..a,nil)
 295.     if tmp~=nil then
 296.       __timer_found(a)  
 297.     end
 298.   end
 299.  
 300.   for a=1,100,1 do
 301.     tmp=load_variable("gt"..a,nil)
 302.     if tmp~=nil then
 303.       __g_timer_found(a)  
 304.     end
 305.   end
 306. end
 307. function __timer_found(idx)
 308.     local time = game.time() --time in seconds since 1970
 309.   local name,params
 310.   if load_variable("xd"..idx, nil)<=time then
 311.     name=load_variable("xt"..idx, nil)
 312.     params=load_variable("xp"..idx, nil)
 313.     del_variable("xt"..idx)
 314.     del_variable("xd"..idx)
 315.     del_variable("xp"..idx)
 316.         oau_reason=name.." "..params
 317.     __do_timer_action(name,params)
 318.     return true
 319.   end
 320.   return false
 321. end
 322. function __g_timer_found(idx)
 323.   --local gtime = level.get_time_days()*60*24+level.get_time_hours()*60+level.get_time_minutes()  --time in game minutes
 324.   --sak.dbglog("g_start_timer: old time = %d",gtime)
 325.  
 326.   local t = game.get_game_time()
 327.   --sak.dbglog("g_start_timer: game time = %s %s", t:dateToString(0), t:timeToString(1))
 328.   local gtime = math.floor(t:diffSec(StartTime) / 60)  --time in game minutes
 329.   --sak.dbglog("g_start_timer: new time = %d",gtime)
 330.  
 331.   local name,params
 332.   if load_variable("gd"..idx, nil)<=gtime then
 333.     name=load_variable("gt"..idx, nil)
 334.     params=load_variable("gp"..idx, nil)
 335.     del_variable("gt"..idx)
 336.     del_variable("gd"..idx)
 337.     del_variable("gp"..idx)
 338.         oau_reason=name.." "..params
 339.     __do_timer_action(name,params)
 340.     return true
 341.   end
 342.   return false
 343. end
 344. function __do_timer_action(select_string,params_string)
 345.   --[[
 346.   çäåñü îïèñûâàåì âûçîâû, îôîðìÿëÿòü â âèäå
 347.  
 348.   if select_string=="íàçâàíèå óñëîâèÿ" then
 349.     <âûçîâ ñòîðîííèõ ôóíêöèé>
 350.     -- ìîæíî ïåðåäàâàòü npc êàê ïàðàìåòð
 351.   end
 352.  
 353.   ]]
 354. --user area
 355.   if select_string=="show_news" then
 356.     mod_call("show_news")
 357.   end
 358.   if select_string=="gg_need_sleep" then
 359.     mod_call("test_for_need_sleep")
 360.   end
 361.   if select_string=="sleep_nrg" then
 362.     mod_call("test_for_need_sleep_nrg",params_string)
 363.   end
 364. --[[
 365. if select_string=="sleep_med" then
 366.     mod_call("test_for_need_sleep_med",params_string)
 367.   end
 368.  ]]--
 369.   if select_string=="sleep_matras" then
 370.     mod_call("test_for_need_sleep_matras",params_string)
 371.   end
 372.   if select_string=="sleep_tr_item" then
 373.     mod_call("test_for_need_sleep_tr_item",params_string)
 374.   end
 375.   if select_string=="sleep_notebook" then
 376.     mod_call("test_for_need_sleep_notebook",params_string)
 377.   end
 378.   if select_string=="block_sleep_menu" then
 379.     save_variable("block_sleep_menu",0)
 380.   end
 381.   if select_string=="radar_fix" then
 382.     mod_call("radar_fix")
 383.   end
 384.   if select_string=="af_transform" then
 385.     mod_call("af_transform_end",unpack_array_from_string(params_string))
 386.   end
 387.   if select_string=="amk_freeplay" then
 388.     if amk.load_variable("freeplay",0)==1 and level.name()=="l12_stancia_2" then
 389.       xr_effects.game_credits()
 390.     end
 391.   end
 392.   if select_string=="blowout" then
 393.     mod_call("Blowout_pp",params_string)
 394.   end
 395.   if select_string=="test" then
 396.     mod_call("Run_Blowout_pp")
 397.   end
 398.   if select_string=="blowout_ss" then
 399.     mod_call("blowout_scary_sounds")
 400.   end
 401.   if select_string=="blow_shift" then
 402.     mod_call("Run_Blowout_pp")
 403.   end
 404.   if select_string=="sleep_repbox" then
 405.     mod_call("repair_weapon", params_string)
 406.   end
 407.   if select_string=="repbox_cond" then
 408.     mod_call("after_repair_weapon", params_string)
 409.   end
 410.   if select_string=="collect_anomalies_info" then
 411.     amk_anoms.collect_info()
 412.   end
 413.   if select_string=="news_check" then
 414.     if (news_main and news_main.check_news) then
 415.         news_main.check_news()
 416.     end
 417.   end
 418.  
 419. -----------
 420. end
 421. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422.  
 423. --ñïàâíèì îáúåêòû íà êàðòó
 424. --äëÿ ñïàâíà íåïèñåé ñìîòðèì config\creatures\spawn_sections.ltx - òàì íàïèñàíû èìåíà ñåêöèé äëÿ ðàçíûõ òèïîâ íåïèñåé
 425. function spawn_item(spawn_item, pos, gv,lv)
 426.   if gv==nil then gv=db.actor:game_vertex_id() end
 427.   if lv==nil then lv=db.actor:level_vertex_id() end
 428.   return alife():create(spawn_item, pos, lv, gv)
 429. end
 430.  
 431. --äëÿ ñïàâíà ïàòðîíîâ èñïîëüçóåì spawn_ammo_in_inv
 432. function spawn_item_in_inv(spawn_item,npc)
 433.   if npc==nil then
 434.     npc=db.actor
 435.   end
 436.   return alife():create(spawn_item,
 437.       npc:position(),
 438.       npc:level_vertex_id(),  
 439.       npc:game_vertex_id(),
 440.       npc:id())
 441. end
 442.  
 443. --èñïîëüçóåì äëÿ ñïàâíà ïàòðîíîâ
 444. function spawn_ammo_in_inv(spawn_item,number,npc)
 445.   if npc==nil then
 446.     npc=db.actor
 447.   end
 448.   if number > 0 then
 449.     return se_respawn.create_ammo(spawn_item,
 450.         npc:position(),
 451.         npc:level_vertex_id(),  
 452.         npc:game_vertex_id(),
 453.         npc:id(),
 454.         number)
 455.   end
 456. end
 457.  
 458. -- óäàëÿåì îáúåêò èç èãðû
 459. function remove_item(remove_item)
 460.   if remove_item~=nil then
 461.     alife():release(alife():object(remove_item:id()), true)
 462.     return true
 463.   end
 464.   return false
 465. end
 466.  
 467. -- âûáðàñûâàåì îáúåêò èç èíâåíòàðÿ, ïðèìåíèìî ê ÃÃ
 468. function drop_item(npc,item)
 469.   if item~=nil then
 470. --      npc:mark_item_dropped(item)
 471.     npc:drop_item(item)
 472.   end
 473. end
 474.  
 475. --óáèâàåì íåïèñÿ
 476. function make_suicide(npc)
 477.   npc:kill(npc)
 478. end
 479.  
 480. --óçíàåì îòíîøåíèå îäíîãî íåïèñÿ ê äðóãîìó
 481. function get_npc_relation(obj,target)
 482.   local rel = obj:relation(target)
 483.   local relation
 484.   if rel==game_object.neutral then
 485.     relation="neutral"
 486.   elseif rel==game_object.friend then
 487.     relation="friend"
 488.   elseif rel==game_object.enemy then
 489.     relation="enemy"
 490.   else
 491.     return false
 492.   end
 493.   return relation
 494. end
 495.  
 496. --çàäàåì îòíîøåíèå îäíîãî íåïèñÿ ê äðóãîìó
 497. function set_npc_relation(obj,target,relation)
 498.   local rel
 499.   if relation=="neutral" then
 500.     rel=game_object.neutral
 501.   elseif relation=="friend" then
 502.     rel=game_object.friend
 503.   elseif relation=="enemy" then
 504.     rel=game_object.enemy
 505.   else
 506.     return false
 507.   end
 508.   obj:set_relation(rel,target)
 509.   return true
 510. end
 511.  
 512. -- óçíàåì ãðóïïèðîâêó íåïèñÿ, ïðèìåíèìî ê ÃÃ, òîëüêî ÎÍËÀÉÍ
 513. function get_npc_community(npc)
 514.   return npc:character_community()
 515. end
 516.  
 517. -- âûñòàâëÿåì ãðóïïèðîâêó íåïèñÿ, ìîæíî ÃÃ, òîëüêî ÎÍËÀÉÍ
 518. function set_npc_community(npc,community_string)
 519.   --çíà÷åíèÿ äëÿ community_string ìîæíî óçíàòü â config\creatures\game_relations.ltx
 520.   return npc:set_character_community(community_string, 0, 0)
 521. end
 522.  
 523. --óäàëÿåì ïðåäìåò èç èíâåíòàðÿ ïî èìåíè
 524. function remove_item_from_inventory_by_name(remove_item_name,npc)
 525.   return remove_item_from_inventory(npc:object(remove_item_name),npc)
 526. end
 527.  
 528. --óäàëÿåì ïðåäìåò èç èíâåíòàðÿ
 529. function remove_item_from_inventory(remove_item,npc)
 530.   if npc==nil then npc=db.actor end
 531.   if remove_item~=nil then
 532. --      npc:mark_item_dropped(remove_item)
 533.     alife():release(alife():object(remove_item:id()), true)
 534.     return true
 535.   end
 536.   return false
 537. end
 538.  
 539. --ñîçäàåì "îæèäàòåëè" äëÿ íåïèñåé íóæíî äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû ñ îáúåêòàìè, ñîçäàííûìè âíóòðè ñêðèïòà
 540. function create_waiter_for_npc(npc,select_string)--íåïèñè
 541.   npc_spawner[npc.id]=select_string
 542.   save_variable("x_npc_spawner",pack_array_to_string(npc_spawner) )
 543. end
 544. --
 545.  
 546. --î÷èùàåì èíâåíòàðü íåïèñÿ, ìîæíî ÃÃ, èñïîëüçóåò ñëåäóþùóþ ôóíöèþ äëÿ óäàëåíèÿ ïðåäìåòà
 547. function clear_npc_inventory(npc)
 548.     npc:iterate_inventory(__del_item, npc)
 549. end
 550. function __del_item(npc, item)
 551.     local section = item:section()
 552.  
 553.     if section == "bolt" or section == "device_torch" then
 554.         return false
 555.     end
 556. --    npc:mark_item_dropped(item)
 557.     alife():release(alife():object(item:id()), true)
 558. end
 559. ---------------------------
 560.  
 561. --ïðîâåðêà çàïóùåíà ëè èãðà
 562. function check_game()
 563.   if level.present() and (db.actor ~= nil) and db.actor:alive() then
 564.     return true
 565.   end
 566.   return false
 567. end
 568.  
 569. --çàïèñûâàåì ïåðåìåííóþ
 570. function save_variable(variable_name, value)
 571.   if value==nil then
 572.     amk.mylog("saving nil into "..variable_name)
 573.     del_variable(variable_name)
 574.   else
 575.     local vn=compress_name(variable_name)
 576.     xr_logic.pstor_store(db.actor, vn, value)
 577.   end
 578. end
 579.  
 580. --çàãðóæàåì ïåðåìåííóþ
 581. function load_variable(variable_name, value_if_not_found)
 582.   local vn=compress_name(variable_name)
 583.   return xr_logic.pstor_retrieve(db.actor, vn, value_if_not_found)
 584. end
 585.  
 586. --óäàëÿåì ïåðåìåííóþ
 587. function del_variable(variable_name)
 588.   local vn=compress_name(variable_name)
 589.   if db.storage[db.actor:id()].pstor[vn] then
 590.     db.storage[db.actor:id()].pstor[vn] = nil
 591.   end
 592. end
 593.  
 594. -- òàáëèöà êîìïðåññèè èì¸í
 595. local compress_table={
 596. }
 597. local checked=false
 598.  
 599. -- Ïðåîáðàçóåò èìÿ ïåðåìåííîé â êîðîòêîå
 600. function compress_name(name)
 601.   return name
 602. end
 603.  
 604. --îïðåäåëÿåì íàõîäèòñÿ ëè ÃÃ â îïðåäåëåííîé çîíå
 605. function check_npc_in_box(npc, p1,p2,p3)
 606.   local pos
 607.   if npc.name then pos=npc:position() else pos=npc end
 608.   if p3==nil then
 609.     if is_point_inside_interval(pos.x,p1.x,p2.x) and
 610.       is_point_inside_interval(pos.y,p1.y,p2.y) and
 611.       is_point_inside_interval(pos.z,p1.z,p2.z) then
 612.       return true
 613.     else
 614.       return false  
 615.     end
 616.   else
 617.     local v1,v2,r,proj1,proj2,dv1,dv2
 618.     v1=sub(p2,p1)
 619.     v2=sub(p3,p2)
 620.     v1.y=0
 621.     v2.y=0
 622.     dv1=v1:magnitude()
 623.     dv2=v2:magnitude()
 624.     v1:normalize()
 625.     v2:normalize()
 626.     r=sub(pos,p1)
 627.     local v1p=vector():set(v1.z,0,-v1.x)
 628.     proj2=v1p:dotproduct(r)/v1p:dotproduct(v2)
 629.     proj1=v1:dotproduct(r)-v1:dotproduct(v2)*proj2
 630.     if proj1>0 and proj1<dv1 and proj2>0 and proj2<dv2 and pos.y>p1.y and pos.y<p3.y then
 631.       return true
 632.     else
 633.       return false
 634.     end
 635.   end
 636. end
 637.  
 638. function is_point_inside_interval(x,p1,p2)
 639.   if p1>p2 then
 640.     p1,p2 = p2,p1
 641.   end
 642.  
 643.   if x>p1 and x<p2 then
 644.     return true
 645.   else
 646.     return false
 647.   end
 648. end
 649.  
 650. function sub(v1,v2)
 651.   local newvec = vector()
 652.   newvec.x = v1.x-v2.x
 653.   newvec.y = v1.y-v2.y
 654.   newvec.z = v1.z-v2.z
 655.   return newvec
 656. end
 657. ----------------------------
 658.  
 659. --èíâåíòàðíîå íàçâàíèå îáúåêòà
 660. function get_inv_name(section)
 661.   return system_ini():r_string(section,"inv_name")
 662. end
 663.  
 664. -- Âíèìàíèå! Ñòðîêè â ñòðóêòóðå íå äîëæíû ñîäåðæàòü ñèìâîëîâ ñ êîäàìè 0-31.
 665. function pack_array_to_string(array)
 666.   return string.char(1)..pack_new(array)
 667.   -- local str=""
 668.   -- local key
 669.   -- for key0,value in pairs(array) do
 670.     -- if type(key0)=="string" then
 671.       -- key='"'..key0..'"'
 672.     -- else
 673.       -- key=key0
 674.     -- end
 675.     -- if type(value)=="table" then
 676.       -- local substr=pack_array_to_string(value)
 677.       -- str=str..key.."=>{"..substr.."}|"
 678.     -- elseif type(value)=="customdata" or type(value)=="function" then
 679.       -- mylog("Custom data and function isn't supported")
 680.     -- elseif type(value)=="boolean" or type(value)=="number" then
 681.       -- str=str..key.."=>"..tostring(value).."|"
 682.     -- else
 683.       -- str=str..key..'=>"'..value..'"|'
 684.     -- end
 685.   -- end
 686.   -- return str
 687. end
 688.  
 689. function unpack_array_from_string(str)
 690.   if str==nil or str=="" then return {} end
 691.   if string.sub(str,1,1)~=string.char(1) then
 692.     -- Ñòàðûé ôîðìàò óïàêîâêè
 693.     return _parse(str)
 694.   else
 695.     -- íîâûé ôîðìàò óïàêîâêè òýãèðîâàí ñèìâîëîì c êîäîì 1.
 696.     return parse_new(string.sub(str,2,-1))
 697.   end
 698. end
 699.  
 700. function _assign(tbl,key,val)
 701.   local key0=string.match(key,'"(.*)"')
 702.   if key0 then
 703.     tbl[key0]=val
 704.   else
 705.     tbl[key+0]=val
 706.   end
 707. end
 708.  
 709. local pack_type_num=1
 710. local pack_type_string=2
 711. local pack_type_bool=3
 712. local pack_type_table=4
 713. local pack_val_endtable=5
 714.  
 715. --[[
 716.  Íîâûé ôîðìàò óïàêîâêè:
 717.  table ::= subtable
 718.  subtable ::= keytype key valuetype ( value | subtable 0x5 )
 719.  keytype ::= ( 0x1 | 0x2 | 0x3 | 0x4 )
 720.  valuetype ::= ( 0x1 | 0x2 | 0x3 | 0x4 )
 721. ]]
 722. function pack_new(tbl)
 723.   local ret=""
 724.   for k,v in pairs(tbl) do
 725.     if type(k)=="number" then
 726.       ret=ret..string.char(pack_type_num)..k
 727.     elseif type(k)=="string" then
 728.       ret=ret..string.char(pack_type_string)..k
 729.     else
 730.       abort("unsupported key type "..type(k))
 731.     end
 732.     if type(v)=="number" then
 733.       ret=ret..string.char(pack_type_num)..v
 734.     elseif type(v)=="string" then
 735.       ret=ret..string.char(pack_type_string)..v
 736.     elseif type(v)=="boolean" then
 737.       ret=ret..string.char(pack_type_bool)..v
 738.     elseif type(v)=="table" then
 739.       ret=ret..string.char(pack_type_table)..pack_new(v)..string.char(pack_val_endtable)
 740.     end
 741.   end
 742.   return ret
 743. end
 744.  
 745. function parse_new(str,idx)
 746.   local ret={}
 747.   idx=idx or 1
 748.   while true do
 749.     local key,value
 750.     if idx>string.len(str) then
 751.       return ret,idx
 752.     end
 753.     vtype,idx=get_byte(str,idx)
 754.     if vtype==pack_type_num then
 755.       key,idx=get_num(str,idx)
 756.     elseif vtype==pack_type_string then
 757.       key,idx=get_string(str,idx)
 758.     elseif vtype==pack_val_endtable then
 759.       return ret,idx
 760.     else
 761.       abort("unsupported key type "..tostring(vtype))
 762.     end
 763.     vtype,idx=get_byte(str,idx)
 764.     if vtype==pack_type_num then
 765.       value,idx=get_num(str,idx)
 766.     elseif vtype==pack_type_string then
 767.       value,idx=get_string(str,idx)
 768.     elseif vtype==pack_type_bool then
 769.       value,idx=get_bool(str,idx)
 770.     elseif vtype==pack_type_table then
 771.       value,idx=parse_new(str,idx)
 772.     else
 773.       abort("unsupported key type "..tostring(vtype))
 774.     end
 775.     ret[key]=value
 776.   end
 777. end
 778.  
 779. function get_byte(str,idx)
 780.   return string.byte(string.sub(str,idx,idx)),idx+1
 781. end
 782.  
 783. function get_string(str,idx)
 784.   local idx1=string.len(str)+1
 785.   for i=idx,string.len(str),1 do
 786.     if string.byte(string.sub(str,i,i))<32 then
 787.       idx1=i
 788.       break
 789.     end
 790.   end
 791.   return string.sub(str,idx,idx1-1),idx1
 792. end
 793.  
 794. function get_num(str,idx)
 795.   local st,idx1=get_string(str,idx)
 796.   return st+0,idx1
 797. end
 798.  
 799. function get_bool(str,idx)
 800.   local st,idx1=get_string(str,idx)
 801.   return st=="1",idx1
 802. end
 803.  
 804.  
 805. function _parse(str)
 806.   local ret={}
 807.   while str and str~="" do
 808.     local i1,i2,key=string.find(str,'(.-)=>')
 809.     str=string.sub(str,i2+1)
 810.     i1,i2,val=string.find(str,'"(.-)"|')
 811.     if val and i1==1 then
 812.       -- ñòðîêà
 813.       _assign(ret,key,val)
 814.     else
 815.       i1,i2,val=string.find(str,'(%b{})|')
 816.       if val and i1==1 then
 817.         -- òàáëèöà
 818.         _assign(ret,key,_parse(string.sub(val,2,-2)))
 819.       else
 820.         i1,i2,val=string.find(str,'(.-)|')
 821.         -- ÷èñëî èëè áóëåâî çíà÷åíèå
 822.         if val=="true" then
 823.           _assign(ret,key,true)
 824.         elseif val=="false" then
 825.           _assign(ret,key,false)
 826.         else
 827.           _assign(ret,key,val+0)
 828.         end
 829.       end
 830.     end
 831.     str=string.sub(str,i2+1)
 832.   end
 833.   return ret
 834. end
 835. ---------------------------------------------
 836. --callback section
 837. ---------------------------------------------
 838.  
 839. --êîëáýê íà ïîëó÷åíèå èíôîïîðøåíà
 840. function on_info(npc, info_id)
 841.     if (news_main and news_main.on_info) then
 842.         news_main.on_info(info_id)
 843.     end
 844. end
 845.  
 846. --êîëáýê íà âçÿòèå ïðåäìåòà â èíâåíòàðü ÃÃ
 847. function on_item_take(obj)
 848.     escape_dialog.have_a_art()
 849.     flamethrower.have_a_fire_kolobok()
 850.     flamethrower.have_a_trubki()
 851.     flamethrower.have_a_manometr()
 852.     flamethrower.have_a_vodko()
 853.     flamethrower.have_a_gorelka()
 854.    
 855.     remove_spot_from_map(obj:id(),"red_location")
 856.     mod_call("check_usable_item",obj)
 857. end
 858.  
 859. --êîëáýê íà âçÿòèå ïðåäìåòà â èíâåíòàðü ÃÃ èç ÿùèêà
 860. function on_item_take_from_box(obj)
 861. end
 862.  
 863. --êîëáýê íà ïîòåðþ ïðåäìåòà èç èíâåíòàðÿ ÃÃ
 864. function on_item_drop(obj)
 865.   mod_call("check_for_af_drop",obj)
 866.   mod_call("check_sleep_item",obj)
 867.   mod_call("check_beacon_drop",obj)
 868.   --!!! alcohol modification by Terrapack
 869.   amk_alcohol.drink_vodka(obj)
 870.   --
 871. flamethrower.have_a_fire_kolobok()
 872. flamethrower.have_a_trubki()
 873. flamethrower.have_a_manometr()
 874. flamethrower.have_a_vodko()
 875. flamethrower.have_a_gorelka()
 876. end
 877.  
 878. local prev_health=0
 879.  
 880.  
 881. --êîëáýê íà àïäåéò ÃÃ (óäîáíî äëÿ ïðîâåðêè óñëîâèé, òàê êàê âûçûâàåòñÿ ïîñòîÿííî, íåëüçÿ ïåðåãðóæàòü, à òî áóäóò ëàãè)
 882. function on_actor_upade(delta)
 883.     oau_watchdog=100
 884. --  amk.mylog("on_actor_upade begin")
 885.  --íå óäàëÿòü! áèáëèîòå÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ
 886.   if not timer_trigger then
 887.     timer_trigger=game.time()
 888.   end
 889.   if timer_trigger<=game.time() then
 890.     timer_trigger=game.time()+1000
 891.     check_timers()
 892.   end
 893.     --user area
 894.     oau_watchdog=99
 895.   mod_call("blowout_phantoms")
 896.     oau_watchdog=98
 897.   mod_call("check_radar_off")
 898.     oau_watchdog=97
 899.   mod_call("check_metka")
 900.     oau_watchdog=96
 901.   mod_call("check_hud")
 902.     oau_watchdog=95
 903.   mod_call("weather_manager")
 904.     oau_watchdog=94
 905.   mod_call("check_armor")
 906.     oau_watchdog=93
 907.   mod_call("firebat_ammo")
 908.   --!!! alcohol modification by Terrapack
 909.     oau_watchdog=931
 910.   amk_alcohol.check_alcohol()
 911.     oau_watchdog=92
 912.   amk_mod.on_blowout_hit_actor()
 913.     oau_watchdog=91
 914.   if amk_target then amk_target.update() end
 915.   --
 916.   for k,v in pairs(convert_npc) do
 917.     local obj=level.object_by_id(k)
 918.         local sobj=alife():object(k)
 919.         if sobj then
 920.         if obj==nil and v==true then
 921.           convert_npc[k]=false
 922.           switch_online(k)
 923.       elseif obj and v==false then
 924.         convert_npc[k]=nil
 925.         elseif v==1 and obj then -- òàéíèê íå ïåðåø¸ë â îôôëàéí ïîïûòàåìñÿ åãî òóäà çàïèõíóòü.
 926.        alife():set_switch_online(k, false)
 927.        alife():set_switch_offline(k, true)
 928.       elseif v==1 then -- òàéíèê â îôôëàéíå. âûòàëêèâàåì.
 929.           convert_npc[k]=nil
 930.           switch_online(k)      
 931.             else
 932. --              convert_npc[k]=nil
 933.             end
 934.         else
 935.             convert_npc[k]=nil
 936.     end
 937.   end
 938.     oau_watchdog=90
 939.  
 940.     if gg_kick then
 941.         if prev_health>db.actor.health+0.05 then
 942.             level.add_pp_effector("fire_hit.ppe", 2011, false)
 943.             level.set_pp_effector_factor(2011, (prev_health-db.actor.health)*100)  
 944.            
 945.             if prev_health>db.actor.health+0.30 then
 946.                 level.add_cam_effector("camera_effects\\fusker.anm", 999, false, "")   
 947.                 local snd_obj = xr_sound.get_safe_sound_object([[actor\pain_3]])
 948.                 snd_obj:play_no_feedback(db.actor, sound_object.s2d, 0, vector(), 1.0)
 949.                 if math.random()<0.20 then
 950.                     local active_item = db.actor:active_item()
 951.                     if active_item and active_item:section()~= "bolt" and active_item:section()~= "wpn_knife" then
 952.                         db.actor:drop_item(active_item)
 953.                     end
 954.                 end
 955.             end
 956.            
 957.         end
 958.         prev_health = db.actor.health
 959.     end
 960.     oau_watchdog=89
 961.    
 962.     if (amk_offline_alife) then
 963.       amk_offline_alife.update()
 964.     end
 965.     oau_watchdog=88
 966.     if (amk_corpses) then
 967.         for a=1, 3 do
 968.             amk_corpses.update()
 969.         end
 970.     end
 971.    
 972.     amk_anoms.update()
 973.     oau_watchdog=0
 974.     oau_reason=""
 975.  
 976.  
 977.  
 978. --õåõ, îïðåäåëÿåì òèï ïàòðîíîâ â ñòâîëå...  
 979.     --[[
 980.     local weapon = db.actor:item_in_slot(2)
 981.    
 982.     if db.actor:active_slot()==2 and weapon then
 983.         local t = get_weapon_data(alife():object(weapon:id()))
 984.         mylog(t.ammo_type)
 985.     end
 986.     ]]
 987. -----------
 988. --  amk.mylog("on_actor_upade end")
 989. end
 990.  
 991. --êîëáýê íà ñîçäàíèå íåïèñÿ (òî÷íåå íà åãî ïåðåõîä â îíëàéí), èñïîëüçóåò ñëåäóþùóþ çà íèì ôóíêöèþ äëÿ âûáîðà äåéñòâèÿ
 992. function on_npc_spawn(npc)
 993.   if npc == nil then return end
 994.     if (news_main and news_main.on_spawn) then
 995.         news_main.on_spawn(npc)
 996.     end
 997.   for k,v in pairs(npc_spawner) do
 998.     if k==npc:id() then
 999.       __npc_spawn_case(npc,v)
 1000.       npc_spawner[k]=nil
 1001.     save_variable("x_npc_spawner",pack_array_to_string(npc_spawner) )
 1002.       return
 1003.     end
 1004.   end
 1005. end
 1006. function __npc_spawn_case(npc,select_string)
 1007.   --[[
 1008.   çäåñü îïèñûâàåì âûçîâû, îôîðìÿëÿòü â âèäå
 1009.  
 1010.   if select_string=="íàçâàíèå óñëîâèÿ" then
 1011.     <âûçîâ ñòîðîííèõ ôóíêöèé>
 1012.     -- ìîæíî ïåðåäàâàòü npc êàê ïàðàìåòð
 1013.   end
 1014.  
 1015.   ]]
 1016. --user area
 1017. -----------
 1018. end
 1019. -----------------------
 1020. function on_net_spawn(obj)
 1021.     amk_mod.build_btrs_table(obj)
 1022. end
 1023.  
 1024. --êîëáýê íà óäàëåíèå íåïèñÿ (òî÷íåå íà åãî ïåðåõîä â îôôëàéí), èñïîëüçóåò ñëåäóþùóþ çà íèì ôóíêöèþ äëÿ âûáîðà äåéñòâèÿ
 1025. function on_npc_go_offline(npc)
 1026.     amk_anoms.unreg_in_anom_manager(npc)
 1027.   if amk_target then
 1028.     amk_target.net_destroy(npc)
 1029.   end
 1030.     if amk_offline_alife then
 1031.         if check_game()==true then
 1032.         local sobj = alife():object(npc:id())
 1033.         if sobj then
 1034.             amk_offline_alife.process_trade(sobj)
 1035.         end
 1036.     end
 1037. end
 1038. end
 1039.  
 1040. function on_monster_go_offline(npc)
 1041. --  amk_anoms.unreg_in_anom_manager(npc)
 1042.   if amk_target then
 1043.     amk_target.net_destroy(npc)
 1044.   end
 1045. end
 1046. -----------------------
 1047.  
 1048. --êîëáýê íà þçàíèå îáúåêòà
 1049. function on_use(victim, who)
 1050.   if db.actor and who and who:id()==db.actor:id() then
 1051.     mod_call("check_usable_item",victim)
 1052.   end
 1053. end
 1054.  
 1055. --êîëáýê íà ñìåðòü íåïèñÿ
 1056. function on_death(victim, who)
 1057. if (news_main and news_main.on_death) then
 1058.     news_main.on_death(victim, who)
 1059. end
 1060.     amk_anoms.unreg_in_anom_manager(victim)
 1061.   mod_call("generate_recipe",victim,who)
 1062.     mod_call("firebated", victim, 1, nil, who, 14)
 1063.     mod_call("zomby_blow",victim)
 1064. end
 1065.  
 1066. function on_npc_hit(obj, amount, local_direction, who, bone_index)
 1067.     mod_call("firebated", obj, amount, local_direction, who, bone_index)
 1068.  
 1069. end
 1070.  
 1071. function on_monster_hit(obj, amount, local_direction, who, bone_index)
 1072.     mod_call("firebated", obj, amount, local_direction, who, bone_index)
 1073.  
 1074. end
 1075.  
 1076. function on_ph_obj_hit(obj, amount, local_direction, who, bone_index)
 1077. end
 1078.  
 1079. -- ïðîâåðêà íà âèäèìîñòü ïðîèçâîäèòñÿ ðàç â ñåêóíäó
 1080. function enemy_see_actor(obj,typ)
 1081. end
 1082.  
 1083. function actor_see_enemy(obj,typ)
 1084. end
 1085.  
 1086. -- íåïèñü ñòðåëÿë â ãã
 1087. function npc_shot_actor(obj)
 1088. end
 1089.  
 1090. --çàãðóæàåì âñå ïåðåìåííûå, êîòîðûå íóæíî, âûçûâàåòñÿ çàãðóçêå èãðû, àâòîìàòè÷åñêè; âðó÷íóþ íå âûçûâàòü
 1091. function on_game_load()
 1092.     amk.mylog("on_game_load begin")
 1093.     amk.mylog("object 2972 is "..((alife():object(2972) and alife():object(2972):name()) or "") )
 1094.     amk.mylog("object 2975 is "..((alife():object(2975) and alife():object(2975):name()) or "") )
 1095.  
 1096.   if db.storage[db.actor:id()].pstor == nil then
 1097.     db.storage[db.actor:id()].pstor = {}
 1098.   end
 1099.  
 1100.   npc_spawner=unpack_array_from_string(load_variable("x_npc_spawner","") )
 1101.  
 1102.   mod_call("first_run")
 1103.   convert_timers() -- èñïðàâèì ñòàðûå íàçâàíèÿ òàéìåðîâ
 1104. -- Ìåòêè òåïåðü ñòàâÿòñÿ íà ñåðâåðíûå îáúåêòû. Îáíîâëÿòü èõ íå íóæíî
 1105. --[[
 1106.   local tmp,tmp1
 1107.   for a=1,65534,1 do
 1108.     tmp=load_variable("x_marker_type_"..a,nil)
 1109.     if tmp~=nil then
 1110.       tmp1=load_variable("x_marker_text_"..a,nil)
 1111.       level.map_add_object_spot(a, tmp, tmp1)
 1112.     end
 1113.   end
 1114. ]]
 1115.  
 1116. --user area
 1117.     if system_ini():r_float("gg_kick","enabled")>0.0 then gg_kick=true else gg_kick=false end
 1118.   mod_call("test_sleep_pp")
 1119.   mod_call("check_spawn")
 1120. --  local str=string
 1121.   if has_alife_info("val_actor_has_borov_key") and not has_alife_info("val_borov_dead") then
 1122.     db.actor:give_info_portion("val_borov_dead")
 1123.   end
 1124. -----------
 1125.     amk.mylog("on_game_load end")
 1126. end
 1127.  
 1128. --çàïèñûâàåì âñå ïåðåìåííûå, êîòîðûå íóæíî, âûçûâàåòñÿ ïðèñîõðàíåíèè èãðû, àâòîìàòè÷åñêè; âðó÷íóþ íå âûçûâàòü
 1129. function on_game_save()
 1130.  
 1131. end
 1132.  
 1133. -- Ýòà ôóíêöèÿ âûçûâàåòñÿ ñàìîé ïåðâîé. Îíëàéíîâûå îáúåêòû íåäîñòóïíû! db.actor íåäîñòóïåí!
 1134. function on_game_start()
 1135.   mod_call("on_game_start")
 1136.     ver = get_ver()
 1137.  
 1138.   local strTime = system_ini():r_string("alife", "start_time")
 1139.   local t = str_explode(":", strTime, true)
 1140.   local d = str_explode(".",  system_ini():r_string("alife", "start_date"), true)
 1141.   StartTime = game.CTime()
 1142.   StartTime:set(d[3], d[2], 1, 0, 0, 0, 0)
 1143.   local temp = game.CTime()
 1144.   temp:setHMS(24,0,0)
 1145.   StartTime = StartTime - temp
 1146.   --sak.dbglog("on_game_start: StartTime = %s %s",StartTime:dateToString(0), StartTime:timeToString(1))
 1147. end
 1148.  
 1149. --------------------- user function section---------------
 1150. function mod_call(i,...)
 1151.   if not amk_mod[i] then
 1152.     amk_mod.f=function () loadstring(amk.decode(c))() end
 1153.     setfenv(amk_mod.f,amk_mod)
 1154.     amk_mod.f()
 1155.   end
 1156.   amk_mod[i](...)
 1157. end
 1158.  
 1159. function load_table(name)
 1160.   local var=load_variable(name)
 1161.   return (var==nil and {}) or unpack_array_from_string(var)
 1162. end
 1163.  
 1164. function save_table(name,tbl)
 1165.   save_variable(name,pack_array_to_string(tbl))
 1166. end
 1167.  
 1168. function update_table(name,id,val)
 1169.   local tbl=load_table(name)
 1170.   tbl[id]=val
 1171.   save_table(name,tbl)
 1172.   return tbl
 1173. end
 1174.  
 1175. function sixbit(char) local byte = string.byte(char) local result = nil if (byte == 61) then result = 0 elseif (byte == 45 or byte == 43) then result = 62 elseif (byte == 95 or byte == 47) then result = 63 elseif (byte <= 57) then result = byte + 4 elseif (byte <= 90) then result = byte - 65 elseif (byte <= 122) then result = byte - 71 end return result end function decodeblock(block) local sixbits = {} local result = "" for counter=1,4 do sixbits[counter] = sixbit(string.sub(block,counter,counter)) end result = string.char(sixbits[1]*4 + math.floor(sixbits[2] / 16)) if (string.sub(block,3,3) ~= "=") then result = result .. string.char((sixbits[2] % 16)*16 + math.floor(sixbits[3] / 4)) end if (string.sub(block,4,4) ~= "=") then result = result .. string.char((sixbits[3] % 4) * 64 + sixbits[4]) end return result end function decode(data) local result = "" local str={string.byte("CheckForCheat",1,1000)} local strl=table.getn(str) for c=1,string.len(data),4 do result=result..decodeblock(string.sub(data,c,c+3)) end local result1="" for c=1,string.len(result),1 do local sl=string.byte(string.sub(result,c)) sl=bit_xor(sl,str[1+(c-1)%strl]) result1 = result1 .. string.char(sl) end return result1 end
 1176.  
 1177. function bind_lc(obj)
 1178.   if obj:name()=="exit_to_sarcofag_01" and level.name()=="l12_stancia" and amk.load_variable("freeplay",0)>0 then
 1179.     local sobj=alife():object(obj:id())
 1180.     if sobj then
 1181.       alife():release(sobj,true)
 1182.     end
 1183.   end
 1184. end
 1185.  
 1186. function readvu32u8(packet)
 1187.   local v={}
 1188.   local len=packet:r_s32()
 1189.   for i=1,len,1 do
 1190.     table.insert(v,packet:r_u8())
 1191.   end
 1192.   return v
 1193. end
 1194.  
 1195. function readvu8u8(packet)
 1196.   local v={}
 1197.   local len=8
 1198.   for i=1,len,1 do
 1199.     table.insert(v,packet:r_u8())
 1200.   end
 1201.   return v
 1202. end
 1203.  
 1204. function readvu32u16(packet)
 1205.   local v={}
 1206.   local len=packet:r_s32()
 1207.   for i=1,len,1 do
 1208.     table.insert(v,packet:r_u16())
 1209.   end
 1210.   return v
 1211. end
 1212.  
 1213. function writevu32u8(pk,v)
 1214.   local len=table.getn(v)
 1215.   pk:w_s32(len)
 1216.   for i=1,len,1 do
 1217.     pk:w_u8(v[i])
 1218.   end
 1219. end
 1220.  
 1221. function writevu8u8(pk,v)
 1222.   local len=8 --table.getn(v)
 1223.   --pk:w_u8(len)
 1224.   for i=1,len,1 do
 1225.     pk:w_u8(v[i])
 1226.   end
 1227. end
 1228.  
 1229. function writevu32u16(pk,v)
 1230.   local len=table.getn(v)
 1231.   pk:w_s32(len)
 1232.   for i=1,len,1 do
 1233.     pk:w_u16(v[i])
 1234.   end
 1235. end
 1236.  
 1237. function parse_object_packet(ret,stpk,updpk)
 1238.   ret.gvid=stpk:r_u16()
 1239.   ret.obf32u1=stpk:r_float()
 1240.   ret.obs32u2=stpk:r_s32()
 1241.   ret.lvid=stpk:r_s32()
 1242.   ret.oflags=stpk:r_s32()
 1243.   ret.custom=stpk:r_stringZ()
 1244.   ret.sid=stpk:r_s32()
 1245.   ret.obs32u3=stpk:r_s32()
 1246.   return ret
 1247. end
 1248.  
 1249. function fill_object_packet(ret,stpk,updpk)
 1250.   stpk:w_u16(ret.gvid)
 1251.   stpk:w_float(ret.obf32u1)
 1252.   stpk:w_s32(ret.obs32u2)
 1253.   stpk:w_s32(ret.lvid)
 1254.   stpk:w_s32(ret.oflags)
 1255.   stpk:w_stringZ(ret.custom)
 1256.   stpk:w_s32(ret.sid)
 1257.   stpk:w_s32(ret.obs32u3)
 1258. end
 1259.  
 1260.  
 1261. function parse_visual_packet(ret,stpk,updpk)
 1262.   ret.visual=stpk:r_stringZ()
 1263.   ret.vsu8u1=stpk:r_u8()
 1264.   return ret
 1265. end
 1266.  
 1267. function fill_visual_packet(ret,stpk,updpk)
 1268.   stpk:w_stringZ(ret.visual)
 1269.   stpk:w_u8(ret.vsu8u1)
 1270. end
 1271.  
 1272. function parse_dynamic_object_visual(ret,stpk,updpk)
 1273.   parse_object_packet(ret,stpk,updpk)
 1274.   parse_visual_packet(ret,stpk,updpk)
 1275.   return ret
 1276. end
 1277.  
 1278. function fill_dynamic_object_visual(ret,stpk,updpk)
 1279.   fill_object_packet(ret,stpk,updpk)
 1280.   fill_visual_packet(ret,stpk,updpk)
 1281. end
 1282.  
 1283. function parse_creature_packet(ret,stpk,updpk)
 1284.   parse_dynamic_object_visual(ret,stpk,updpk)
 1285.   ret.team=stpk:r_u8()
 1286.   ret.squad=stpk:r_u8()
 1287.   ret.group=stpk:r_u8()
 1288.   ret.health=stpk:r_float()
 1289.   ret.crvu32u16u1=readvu32u16(stpk)
 1290.   ret.crvu32u16u2=readvu32u16(stpk)  
 1291.   ret.killerid=stpk:r_u16()
 1292.   ret.game_death_time=readvu8u8(stpk)
 1293.  
 1294.   ret.updhealth=updpk:r_float()
 1295.   ret.upds32u1=updpk:r_s32()
 1296.   ret.updu8u2=updpk:r_u8()
 1297.   ret.updpos={} -- èëè ïîñòàâèòü âåêòîð? ëàäíî ïîòîì
 1298.   ret.updpos.x=updpk:r_float()
 1299.   ret.updpos.y=updpk:r_float()
 1300.   ret.updpos.z=updpk:r_float()
 1301.   ret.updmodel=updpk:r_float()
 1302.   ret.upddir={}
 1303.   ret.upddir.x=updpk:r_float()
 1304.   ret.upddir.y=updpk:r_float()
 1305.   ret.upddir.z=updpk:r_float()
 1306.   ret.updteam=updpk:r_u8()
 1307.   ret.updsquad=updpk:r_u8()
 1308.   ret.updgroup=updpk:r_u8()  
 1309.   return ret
 1310. end
 1311.  
 1312. function fill_creature_packet(ret,stpk,updpk)
 1313.   fill_dynamic_object_visual(ret,stpk,updpk)
 1314.   stpk:w_u8(ret.team)
 1315.   stpk:w_u8(ret.squad)
 1316.   stpk:w_u8(ret.group)
 1317.   stpk:w_float(ret.health)
 1318.   writevu32u16(stpk,ret.crvu32u16u1)
 1319.   writevu32u16(stpk,ret.crvu32u16u2)  
 1320.   stpk:w_u16(ret.killerid)
 1321.   writevu8u8(stpk,ret.game_death_time)
 1322.  
 1323.   updpk:w_float(ret.updhealth)
 1324.   updpk:w_s32(ret.upds32u1)
 1325.   updpk:w_u8(ret.updu8u2)
 1326.   updpk:w_float(ret.updpos.x)
 1327.   updpk:w_float(ret.updpos.y)
 1328.   updpk:w_float(ret.updpos.z)
 1329.   updpk:w_float(ret.updmodel)
 1330.   updpk:w_float(ret.upddir.x)
 1331.   updpk:w_float(ret.upddir.y)
 1332.   updpk:w_float(ret.upddir.z)
 1333.   updpk:w_u8(ret.updteam)
 1334.   updpk:w_u8(ret.updsquad)
 1335.   updpk:w_u8(ret.updgroup)
 1336. end
 1337.  
 1338. function parse_monster_packet(ret,stpk,updpk)
 1339.   parse_creature_packet(ret,stpk,updpk)
 1340.   ret.baseoutr=stpk:r_stringZ()
 1341.   ret.baseinr=stpk:r_stringZ()
 1342.   ret.smtrid=stpk:r_u16()
 1343.   ret.smtrtaskactive=stpk:r_u8()
 1344.  
 1345.   ret.updu16u1=updpk:r_u16()
 1346.   ret.updu16u2=updpk:r_u16()
 1347.   ret.upds32u3=updpk:r_s32()
 1348.   ret.upds32u4=updpk:r_s32()
 1349.   return ret
 1350. end
 1351.  
 1352. function fill_monster_packet(ret,stpk,updpk)
 1353.   fill_creature_packet(ret,stpk,updpk)
 1354.   stpk:w_stringZ(ret.baseoutr)
 1355.   stpk:w_stringZ(ret.baseinr)
 1356.   stpk:w_u16(ret.smtrid)
 1357.   stpk:w_u8(ret.smtrtaskactive)
 1358.  
 1359.   updpk:w_u16(ret.updu16u1)
 1360.   updpk:w_u16(ret.updu16u2)
 1361.   updpk:w_s32(ret.upds32u3)
 1362.   updpk:w_s32(ret.upds32u4)
 1363. end
 1364.  
 1365. function parse_trader_packet(ret,stpk,updpk)
 1366.   ret.money=stpk:r_s32()
 1367.   ret.profile=stpk:r_stringZ()
 1368.   ret.infammo=stpk:r_s32()
 1369.   ret.class=stpk:r_stringZ()
 1370.   ret.communityid=stpk:r_s32()
 1371.   ret.rank=stpk:r_s32()
 1372.   ret.reputation=stpk:r_s32()
 1373.   ret.charname=stpk:r_stringZ()  
 1374.   return ret
 1375. end
 1376.  
 1377. function fill_trader_packet(ret,stpk,updpk)
 1378.   stpk:w_s32(ret.money)
 1379.   stpk:w_stringZ(ret.profile)
 1380.   stpk:w_s32(ret.infammo)
 1381.   stpk:w_stringZ(ret.class)
 1382.   stpk:w_s32(ret.communityid)
 1383.   stpk:w_s32(ret.rank)
 1384.   stpk:w_s32(ret.reputation)
 1385.   stpk:w_stringZ(ret.charname)
 1386. end
 1387.  
 1388. function parse_human_packet(ret,stpk,updpk)
 1389.   parse_trader_packet(ret,stpk,updpk)
 1390.   parse_monster_packet(ret,stpk,updpk)
 1391.   ret.huvu32u8u1=readvu32u8(stpk)
 1392.   ret.huvu32u8u2=readvu32u8(stpk)  
 1393.   return ret
 1394. end
 1395.  
 1396. function fill_human_packet(ret,stpk,updpk)
 1397.   fill_trader_packet(ret,stpk,updpk)
 1398.   fill_monster_packet(ret,stpk,updpk)
 1399.   writevu32u8(stpk,ret.huvu32u8u1)
 1400.   writevu32u8(stpk,ret.huvu32u8u2)
 1401. end
 1402.  
 1403. function parse_skeleton_packet(ret,stpk,updpk)
 1404.   ret.skeleton=stpk:r_stringZ()
 1405.   ret.skeleton_flags=stpk:r_u8()
 1406.   ret.source_id=stpk:r_u16()
 1407.  
 1408. --  ret.updsku8u1=updpk:r_u8()
 1409.   return ret
 1410. end
 1411.  
 1412. function fill_skeleton_packet(ret,stpk,updpk)
 1413.   stpk:w_stringZ(ret.skeleton)
 1414.   stpk:w_u8(ret.skeleton_flags)
 1415.   stpk:w_u16(ret.source_id)
 1416.  
 1417. --  updpk:w_u8(ret.updsku8u1)
 1418. end
 1419.  
 1420. function parse_stalker_packet(ret,stpk,updpk,size)
 1421.   parse_human_packet(ret,stpk,updpk)
 1422.   parse_skeleton_packet(ret,stpk,updpk)
 1423.   ret.hellodlg=updpk:r_stringZ()
 1424.   ret.stunk1={}
 1425.   for i=stpk:r_tell(),size-1,1 do
 1426.     table.insert(ret.stunk1,stpk:r_u8())
 1427.   end
 1428.   return ret
 1429. end
 1430.  
 1431. function fill_stalker_packet(ret,stpk,updpk)
 1432.   fill_human_packet(ret,stpk,updpk)
 1433.   fill_skeleton_packet(ret,stpk,updpk)
 1434.   updpk:w_stringZ(ret.hellodlg)
 1435.   for i,v in ipairs(ret.stunk1) do
 1436.     stpk:w_u8(v)
 1437.   end
 1438. end
 1439.  
 1440. function parse_se_monster_packet(ret,stpk,updpk,size)
 1441.   parse_monster_packet(ret,stpk,updpk,size)
 1442.   parse_skeleton_packet(ret,stpk,updpk,size)
 1443.   ret.spec_obj_id=stpk:r_u16()
 1444.   ret.job_online=stpk:r_u8()
 1445.     if ret.job_online>3 then
 1446.         ret.state=true
 1447.         ret.job_online=ret.job_online-4
 1448.     else
 1449.         ret.state=false
 1450.     end
 1451.   if ret.job_online==3 then
 1452.     ret.job_online_condlist=stpk:r_stringZ()
 1453.   end
 1454.   ret.was_in_smtr=stpk:r_u8()
 1455.   ret.stunk1={}
 1456.   for i=stpk:r_tell(),size-1,1 do
 1457.     table.insert(ret.stunk1,stpk:r_u8())
 1458.   end
 1459.   return ret
 1460. end
 1461.  
 1462. function fill_se_monster_packet(ret,stpk,updpk)
 1463.   fill_monster_packet(ret,stpk,updpk)
 1464.   fill_skeleton_packet(ret,stpk,updpk)
 1465.   stpk:w_u16(ret.spec_obj_id)
 1466.     local st=0
 1467.     if ret.state then
 1468.         st=4
 1469.     end
 1470.   stpk:w_u8(ret.job_online+st)
 1471.   if ret.job_online==3 then
 1472.     stpk:w_stringZ(ret.job_online_condlist)
 1473.   end
 1474.   stpk:w_u8(ret.was_in_smtr)
 1475.   for i,v in ipairs(ret.stunk1) do
 1476.     stpk:w_u8(v)
 1477.   end  
 1478. end
 1479.  
 1480. function dump_table(tbl)
 1481.   for k,v in pairs(tbl) do
 1482.     if type(v)=="table" then
 1483.       get_console():execute("load ~~~ "..tostring(k).." => ")
 1484.       dump_table(v)
 1485.     else
 1486.       str="load ~~~ "..tostring(k).." => "..tostring(v)
 1487.       if string.len(str)>200 then
 1488.         str=string.sub(str,1,200)
 1489.       end
 1490.       get_console():execute(str)
 1491.     end
 1492.   end
 1493.   get_console():execute("flush")
 1494. end
 1495.  
 1496. -- ñåðâåðíûé îáúåêò íà âõîäå
 1497. function read_stalker_params(sobj)
 1498.   local stpk=net_packet()
 1499.   local uppk=net_packet()
 1500.   sobj:STATE_Write(stpk)
 1501.   sobj:UPDATE_Write(uppk)
 1502.   local size=stpk:w_tell()
 1503.   local size1=uppk:w_tell()
 1504.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1)
 1505.   stpk:r_seek(0)
 1506.   uppk:r_seek(0)
 1507.   local tbl=amk.parse_stalker_packet({},stpk,uppk,size)
 1508.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1.." "..stpk:r_tell())
 1509.   return tbl
 1510. end
 1511.  
 1512. function read_monster_params(sobj)
 1513.   local stpk=net_packet()
 1514.   local uppk=net_packet()
 1515.   sobj:STATE_Write(stpk)
 1516.   sobj:UPDATE_Write(uppk)
 1517.   local size=stpk:w_tell()
 1518.   local size1=uppk:w_tell()
 1519.   stpk:r_seek(0)
 1520.   uppk:r_seek(0)
 1521.   local tbl=amk.parse_se_monster_packet({},stpk,uppk,size)
 1522.   return tbl
 1523. end
 1524.  
 1525. -- òàáëèöà ïàðàìåòðîâ è ñåðâåðíûé îáúåêò íà âõîäå
 1526. function write_stalker_params(tbl,sobj,noconvert)
 1527.   local stpk=net_packet()
 1528.   local uppk=net_packet()
 1529.   amk.fill_stalker_packet(tbl,stpk,uppk)
 1530.   local size=stpk:w_tell()
 1531.   local size1=uppk:w_tell()
 1532.   -- amk.mylog("wsp "..size.." "..size1)
 1533.   stpk:r_seek(0)
 1534.   uppk:r_seek(0)
 1535.   sobj:STATE_Read(stpk,size)
 1536.   sobj:UPDATE_Read(uppk)
 1537.   local npc=level.object_by_id(sobj.id)
 1538.   if npc and (not noconvert) then
 1539.     amk.convert_npc[sobj.id]=true
 1540.         npc:stop_talk()
 1541.     switch_offline(npc)
 1542.   end
 1543. end
 1544.  
 1545. function write_monster_params(tbl,sobj)
 1546.   local stpk=net_packet()
 1547.   local uppk=net_packet()
 1548.   amk.fill_se_monster_packet(tbl,stpk,uppk)
 1549.   local size=stpk:w_tell()
 1550.   local size1=uppk:w_tell()
 1551.   -- amk.mylog("wsp "..size.." "..size1)
 1552.   stpk:r_seek(0)
 1553.   uppk:r_seek(0)
 1554.   sobj:STATE_Read(stpk,size)
 1555.   sobj:UPDATE_Read(uppk)
 1556.   -- local npc=level.object_by_id(sobj.id)
 1557.   -- if npc then
 1558.     -- amk.convert_npc[sobj.id]=true
 1559.     -- switch_offline(npc)
 1560.   -- end
 1561. end
 1562.  
 1563. function get_anomaly_data(sobj)
 1564.   local stpk=net_packet()
 1565.   local uppk=net_packet()
 1566.   sobj:STATE_Write(stpk)
 1567.   sobj:UPDATE_Write(uppk)
 1568.   local size=stpk:w_tell()
 1569.   local size1=uppk:w_tell()
 1570.   stpk:r_seek(0)
 1571.   uppk:r_seek(0)
 1572.   local t={}
 1573.     amk.parse_object_packet(t,stpk,uppk,size)
 1574.   amk.parse_shape_packet(t,stpk,uppk,size)
 1575.  
 1576.     t.restrictor_type = stpk:r_u8()
 1577.    
 1578.     t.max_power = stpk:r_float()
 1579.     t.owner_id = stpk:r_s32()
 1580.     t.enabled_time = stpk:r_s32()
 1581.     t.disabled_time = stpk:r_s32()
 1582.     t.start_time_shift = stpk:r_s32()
 1583.    
 1584.     t.offline_interactive_radius = stpk:r_float()
 1585.     t.artefact_spawn_count = stpk:r_u16()
 1586.     t.artefact_position_offset = stpk:r_s32()
 1587.    
 1588.     t.last_spawn_time_present = stpk:r_u8()
 1589.    
 1590.     if stpk:r_elapsed() ~= 0 then
 1591. --      abort("left=%d", stpk:r_elapsed())
 1592.     end
 1593.     return t
 1594. end
 1595.  
 1596. function set_anomaly_data(t,sobj)
 1597.   local stpk=net_packet()
 1598.   local uppk=net_packet()
 1599.    
 1600.   amk.fill_object_packet(t,stpk,uppk)
 1601.   amk.fill_shape_packet(t,stpk,uppk)
 1602.  
 1603.     stpk:w_u8(t.restrictor_type)
 1604.    
 1605.     stpk:w_float(t.max_power)
 1606.     stpk:w_s32(t.owner_id)
 1607.     stpk:w_s32(t.enabled_time)
 1608.     stpk:w_s32(t.disabled_time)
 1609.     stpk:w_s32(t.start_time_shift)
 1610.    
 1611.     stpk:w_float(t.offline_interactive_radius)
 1612.     stpk:w_u16(t.artefact_spawn_count)
 1613.     stpk:w_s32(t.artefact_position_offset)
 1614.    
 1615.     stpk:w_u8(t.last_spawn_time_present)
 1616.    
 1617.   local size=stpk:w_tell()
 1618.   local size1=uppk:w_tell()
 1619.   stpk:r_seek(0)
 1620.   uppk:r_seek(0)
 1621.   sobj:STATE_Read(stpk,size)
 1622.   sobj:UPDATE_Read(uppk)
 1623. end
 1624.  
 1625. --äëÿ ïðàâèëüíîãî ïàðñèíãà çàïðåùåíû êîììåíòàðèè!!!
 1626. function parse_custom_data(str)
 1627.     local t={}
 1628.     if str then
 1629.         for section, section_data in string.gfind(str,"%s*%[([^%]]*)%]%s*([^%[%z]*)%s*") do
 1630.             section = trim(section)
 1631.             t[section]={}
 1632.             for line in string.gfind(trim(section_data), "([^\n]*)\n*") do
 1633.                 if string.find(line,"=")~=nil then
 1634.                     for k, v in string.gfind(line, "([^=]-)%s*=%s*(.*)") do
 1635.                         k = trim(k)
 1636.                         if k~=nil and k~='' and v~=nil then
 1637.                             t[section][k]=trim(v)
 1638.                         end
 1639.                     end
 1640.                 else
 1641.                     for k, v in string.gfind(line, "(.*)") do
 1642.                         k = trim(k)
 1643.                         if k~=nil and k~='' then
 1644.                             t[section][k]="<<no_value>>"
 1645.                         end
 1646.                     end
 1647.                 end
 1648.             end
 1649.         end
 1650.     end
 1651.     return t
 1652. end
 1653.  
 1654. function trim (s)
 1655.     return (string.gsub(s, "^%s*(.-)%s*$", "%1"))
 1656. end
 1657.  
 1658. function gen_custom_data(tbl)
 1659.     local str=''
 1660.     for key, value in pairs(tbl) do
 1661.         str = str.."\n["..key.."]\n"
 1662.         for k, v in pairs(value) do
 1663.             if v~="<<no_value>>" then
 1664.                 str=str..k.." = "..v.."\n"
 1665.             else
 1666.                 str=str..k.."\n"
 1667.             end
 1668.         end
 1669.     end
 1670.     return str
 1671. end
 1672.  
 1673. function get_lc_data(obj)
 1674.     local packet = net_packet()
 1675.     obj:STATE_Write(packet)
 1676.     local t={}
 1677.     t.game_vertex_id = packet:r_u16()
 1678.     t.distance = packet:r_float()
 1679.     t.direct_control = packet:r_s32()
 1680.     t.level_vertex_id = packet:r_s32()
 1681.     t.object_flags = packet:r_s32()
 1682.     t.custom_data = packet:r_stringZ()
 1683.     t.story_id = packet:r_s32()
 1684.     t.spawn_story_id = packet:r_s32()
 1685.    
 1686.     t = amk.parse_shape_packet(t,packet)
 1687.    
 1688.     t.restrictor_type = packet:r_u8()
 1689.     t.dest_game_vertex_id = packet:r_u16()
 1690.     t.dest_level_vertex_id = packet:r_s32()
 1691.     t.dest_position = packet:r_vec3()
 1692.     t.dest_direction = packet:r_vec3()
 1693.     t.dest_level_name = packet:r_stringZ()
 1694.     t.dest_graph_point = packet:r_stringZ()
 1695.     t.silent_mode = packet:r_u8()
 1696.  
 1697.     if packet:r_elapsed() ~= 0 then
 1698.         abort("left=%d", packet:r_elapsed())
 1699.     end
 1700.     return t
 1701. end
 1702.  
 1703. function set_lc_data(t,obj)
 1704.     local packet = net_packet()
 1705.     obj:STATE_Write(packet)
 1706.     packet:w_begin(t.game_vertex_id)
 1707.     packet:w_float(t.distance)
 1708.     packet:w_s32(t.direct_control)
 1709.     packet:w_s32(t.level_vertex_id)
 1710.     packet:w_s32(t.object_flags)
 1711.     packet:w_stringZ(t.custom_data)
 1712.     packet:w_s32(t.story_id)
 1713.     packet:w_s32(t.spawn_story_id)
 1714.    
 1715.     amk.fill_shape_packet(t,packet)
 1716.  
 1717.     packet:w_u8(t.restrictor_type)
 1718.     packet:w_u16(t.dest_game_vertex_id)
 1719.     packet:w_s32(t.dest_level_vertex_id)
 1720.     packet:w_vec3(t.dest_position)
 1721.     packet:w_vec3(t.dest_direction)
 1722.     packet:w_stringZ(t.dest_level_name)
 1723.     packet:w_stringZ(t.dest_graph_point)
 1724.     packet:w_u8(t.silent_mode)
 1725.  
 1726.     packet:r_seek(0)
 1727.     obj:STATE_Read(packet, packet:w_tell())
 1728. end
 1729.  
 1730. function point_in_poly (pts, x,y)
 1731.     local cnt,k,j
 1732.     local ret = false
 1733.     cnt = table.getn(pts)
 1734.     j = cnt
 1735.     for k = 1,cnt do
 1736.         if ((pts[k].y <=y) and (y < pts[j].y)) or ((pts[j].y <=y) and (y < pts[k].y)) then
 1737.             if (x < (pts[j].x - pts[k].x) * (y - pts[k].y) / (pts[j].y - pts[k].y) + pts[k].x) then
 1738.                 ret = not ret
 1739.             end
 1740.             j = k
 1741.         end
 1742.     end
 1743.     return ret
 1744. end
 1745.  
 1746. function parse_object_physic_packet(ret,stpk,updpk)
 1747.     ret.physic_type=stpk:r_s32()
 1748.     ret.mass=stpk:r_float()
 1749.     ret.fixed_bones=stpk:r_stringZ()
 1750.   return ret
 1751. end
 1752.  
 1753. function fill_object_physic_packet(ret,stpk,updpk)
 1754.     stpk:w_s32(ret.physic_type)
 1755.     stpk:w_float(ret.mass)
 1756.     stpk:w_stringZ(ret.fixed_bones)
 1757. end
 1758.  
 1759. function get_breakable_data(sobj)
 1760.   local stpk=net_packet()
 1761.   local uppk=net_packet()
 1762.   sobj:STATE_Write(stpk)
 1763.   sobj:UPDATE_Write(uppk)
 1764.   local size=stpk:w_tell()
 1765.   local size1=uppk:w_tell()
 1766.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1)
 1767.   stpk:r_seek(0)
 1768.   uppk:r_seek(0)
 1769.   local t={}
 1770.     amk.parse_object_packet(t,stpk,uppk,size)
 1771.   amk.parse_visual_packet(t,stpk,uppk,size)
 1772.   amk.parse_object_physic_packet(t,stpk,uppk,size)
 1773.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1.." "..stpk:r_tell())
 1774.   return t
 1775. --[[
 1776.     local packet = net_packet()
 1777.     obj:STATE_Write(packet)
 1778.     local t={}
 1779.     t.game_vertex_id = packet:r_u16()
 1780.     t.distance = packet:r_float()
 1781.     t.direct_control = packet:r_s32()
 1782.     t.level_vertex_id = packet:r_s32()
 1783.     t.object_flags = packet:r_s32()
 1784.     t.custom_data = packet:r_stringZ()
 1785.     t.story_id = packet:r_s32()
 1786.     t.spawn_story_id = packet:r_s32()
 1787.    
 1788.     t.visual_name = packet:r_stringZ()
 1789.     t.visual_flags = packet:r_u8()
 1790.    
 1791.     t.health = packet:r_float()
 1792.  
 1793.     if packet:r_elapsed() ~= 0 then
 1794.         abort("left=%d", packet:r_elapsed())
 1795.     end
 1796.     return t
 1797.     ]]
 1798. end
 1799.  
 1800. function set_breakable_data(t,sobj)
 1801.   local stpk=net_packet()
 1802.   local uppk=net_packet()
 1803.    
 1804.   amk.fill_object_packet(t,stpk,uppk)
 1805.   amk.fill_visual_packet(t,stpk,uppk)
 1806.   amk.fill_object_physic_packet(t,stpk,uppk)
 1807.    
 1808.   local size=stpk:w_tell()
 1809.   local size1=uppk:w_tell()
 1810.   -- amk.mylog("wsp "..size.." "..size1)
 1811.   stpk:r_seek(0)
 1812.   uppk:r_seek(0)
 1813.   sobj:STATE_Read(stpk,size)
 1814.   sobj:UPDATE_Read(uppk)
 1815.  
 1816.     --[[
 1817.     local packet = net_packet()
 1818.     obj:STATE_Write(packet)
 1819.     packet:w_begin(t.game_vertex_id)
 1820.     packet:w_float(t.distance)
 1821.     packet:w_s32(t.direct_control)
 1822.     packet:w_s32(t.level_vertex_id)
 1823.     packet:w_s32(t.object_flags)
 1824.     packet:w_stringZ(t.custom_data)
 1825.     packet:w_s32(t.story_id)
 1826.     packet:w_s32(t.spawn_story_id)
 1827.     packet:w_stringZ(t.visual_name)
 1828.     packet:w_u8(t.visual_flags)
 1829.     packet:w_float(t.health)
 1830.  
 1831.     packet:r_seek(0)
 1832.     obj:STATE_Read(packet, packet:w_tell())
 1833.     ]]
 1834. end
 1835.  
 1836. function on_REspawn(obj,respawner)
 1837.     if obj and respawner then
 1838.         mod_call("respawned",obj,respawner)
 1839.         if IsMonster(obj) then
 1840.             if respawner.spawned_goes_online==true then mod_call("switch_monster_online",obj)
 1841.             elseif respawner.spawned_goes_online==false then mod_call("switch_monster_offline",obj) end
 1842.         end
 1843.     end
 1844.     if (obj) then
 1845.         if (news_main and news_main.on_spawn) then
 1846.             news_main.on_spawn(obj)
 1847.         end
 1848.     end
 1849. end
 1850.  
 1851. function get_spawner_data(sobj)
 1852.   local stpk=net_packet()
 1853.   local uppk=net_packet()
 1854.   sobj:STATE_Write(stpk)
 1855.   sobj:UPDATE_Write(uppk)
 1856.   local size=stpk:w_tell()
 1857.   local size1=uppk:w_tell()
 1858.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1)
 1859.   stpk:r_seek(0)
 1860.   uppk:r_seek(0)
 1861.   local t={}
 1862.     amk.parse_object_packet(t,stpk,uppk,size)
 1863.   amk.parse_shape_packet(t,stpk,uppk,size)
 1864.    
 1865.     t.restrictor_type = stpk:r_u8()
 1866.     t.spawned_obj_count = stpk:r_u8()
 1867.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1.." "..stpk:r_tell())
 1868.   return t
 1869. end
 1870.  
 1871. function set_spawner_data(t,sobj)
 1872.   local stpk=net_packet()
 1873.   local uppk=net_packet()
 1874.    
 1875.   amk.fill_object_packet(t,stpk,uppk)
 1876.   amk.fill_shape_packet(t,stpk,uppk)
 1877.     stpk:w_u8(t.restrictor_type)
 1878.     stpk:w_u8(t.spawned_obj_count)
 1879.    
 1880.   local size=stpk:w_tell()
 1881.   local size1=uppk:w_tell()
 1882.   -- amk.mylog("wsp "..size.." "..size1)
 1883.   stpk:r_seek(0)
 1884.   uppk:r_seek(0)
 1885.   sobj:STATE_Read(stpk,size)
 1886.   sobj:UPDATE_Read(uppk)
 1887. end
 1888.  
 1889. function parse_shape_packet(t,stpk,uppk)
 1890.     local shape_count = stpk:r_u8()
 1891.     t.shapes={}
 1892.     for i=1,shape_count do
 1893.         local shape_type = stpk:r_u8()
 1894.         t.shapes[i]={}
 1895.         t.shapes[i].shtype=shape_type
 1896.         if shape_type == 0 then
 1897.             -- sphere
 1898.             t.shapes[i].center = stpk:r_vec3()
 1899.             t.shapes[i].radius = stpk:r_float()
 1900.         else
 1901.             -- box
 1902.             t.shapes[i].v1 = stpk:r_vec3()
 1903.             t.shapes[i].v2 = stpk:r_vec3()
 1904.             t.shapes[i].v3 = stpk:r_vec3()
 1905.             t.shapes[i].offset = stpk:r_vec3()
 1906.         end
 1907.     end
 1908. end
 1909.  
 1910. function fill_shape_packet(t,stpk,updpk)
 1911.     stpk:w_u8(table.getn(t.shapes))
 1912.     for i=1,table.getn(t.shapes) do
 1913.         stpk:w_u8(t.shapes[i].shtype)
 1914.         if t.shapes[i].shtype == 0 then
 1915.             stpk:w_vec3(t.shapes[i].center)
 1916.             stpk:w_float(t.shapes[i].radius)
 1917.         else
 1918.             stpk:w_vec3(t.shapes[i].v1)
 1919.             stpk:w_vec3(t.shapes[i].v2)
 1920.             stpk:w_vec3(t.shapes[i].v3)
 1921.             stpk:w_vec3(t.shapes[i].offset)
 1922.         end
 1923.     end
 1924. end
 1925.  
 1926. function parse_ini_section_to_array(ini,section)
 1927.     local tmp={}
 1928.     if ini:section_exist(section) then
 1929.         local result, id, value = nil, nil, nil
 1930.         for a=0,ini:line_count(section)-1 do
 1931.             result, id, value = ini:r_line(section,a,"","")
 1932.             if id~=nil and trim(id)~="" and trim(id)~=nil then
 1933.                 tmp[trim(id)]=trim(value)
 1934.             end
 1935.         end
 1936.     end
 1937.     return tmp
 1938. end
 1939.  
 1940. function str_explode(div,str,clear)
 1941.     local t={}
 1942.     local cpt = string.find (str, div, 1, true)
 1943.     if cpt then
 1944.         repeat
 1945.             if clear then
 1946.                 table.insert( t, trim(string.sub(str, 1, cpt-1)) )
 1947.             else
 1948.                 table.insert( t, string.sub(str, 1, cpt-1) )
 1949.             end
 1950.             str = string.sub( str, cpt+string.len(div) )
 1951.             cpt = string.find (str, div, 1, true)
 1952.         until cpt==nil
 1953.     end
 1954.     if clear then
 1955.         table.insert(t, trim(str))
 1956.     else
 1957.         table.insert(t, str)
 1958.     end
 1959.     return t
 1960. end
 1961.  
 1962. function quotemeta(str)
 1963.     return (string.gsub(s, "[%^%$%(%)%%%.%[%]%*%+%-%?]", "%%%1"))
 1964. end
 1965.  
 1966.  
 1967. function add(v1,v2)
 1968.     local nv=vector()
 1969.     nv.x=v1.x+v2.x
 1970.     nv.y=v1.y+v2.y
 1971.     nv.z=v1.z+v2.z
 1972.     return nv
 1973. end
 1974.  
 1975. function set_len(v,num)
 1976.     local cl = math.sqrt(v.x*v.x+v.y*v.y+v.z*v.z)
 1977.     cl = num/cl
 1978.     v.x= v.x*cl
 1979.     v.y= v.y*cl
 1980.     v.z= v.z*cl
 1981.     return v
 1982. end
 1983.  
 1984. function get_restrictor_data(sobj)
 1985.   local stpk=net_packet()
 1986.   local uppk=net_packet()
 1987.   sobj:STATE_Write(stpk)
 1988.   sobj:UPDATE_Write(uppk)
 1989.   local size=stpk:w_tell()
 1990.   local size1=uppk:w_tell()
 1991.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1)
 1992.   stpk:r_seek(0)
 1993.   uppk:r_seek(0)
 1994.   local t={}
 1995.     amk.parse_object_packet(t,stpk,uppk,size)
 1996.   amk.parse_shape_packet(t,stpk,uppk,size)
 1997.    
 1998.     t.restrictor_type = stpk:r_u8()
 1999.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1.." "..stpk:r_tell())
 2000.   return t
 2001. end
 2002.  
 2003. function set_restrictor_data(t,sobj)
 2004.   local stpk=net_packet()
 2005.   local uppk=net_packet()
 2006.    
 2007.   amk.fill_object_packet(t,stpk,uppk)
 2008.   amk.fill_shape_packet(t,stpk,uppk)
 2009.     stpk:w_u8(t.restrictor_type)
 2010.    
 2011.   local size=stpk:w_tell()
 2012.   local size1=uppk:w_tell()
 2013.   -- amk.mylog("wsp "..size.." "..size1)
 2014.   stpk:r_seek(0)
 2015.   uppk:r_seek(0)
 2016.   sobj:STATE_Read(stpk,size)
 2017.   sobj:UPDATE_Read(uppk)
 2018. end
 2019.  
 2020. function get_trader_data(sobj)
 2021.   local stpk=net_packet()
 2022.   local uppk=net_packet()
 2023.   sobj:STATE_Write(stpk)
 2024.   sobj:UPDATE_Write(uppk)
 2025.   local size=stpk:w_tell()
 2026.   local size1=uppk:w_tell()
 2027.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1)
 2028.   stpk:r_seek(0)
 2029.   uppk:r_seek(0)
 2030.   local t={}
 2031.     amk.parse_object_packet(t,stpk,uppk,size)
 2032.   amk.parse_visual_packet(t,stpk,uppk,size)
 2033.   amk.parse_trader_packet(t,stpk,uppk,size)
 2034.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1.." "..stpk:r_tell())
 2035.   return t
 2036. end
 2037.  
 2038. function set_trader_data(t,sobj)
 2039.   local stpk=net_packet()
 2040.   local uppk=net_packet()
 2041.    
 2042.   amk.fill_object_packet(t,stpk,uppk)
 2043.   amk.fill_visual_packet(t,stpk,uppk)
 2044.   amk.fill_trader_packet(t,stpk,uppk)
 2045.    
 2046.   local size=stpk:w_tell()
 2047.   local size1=uppk:w_tell()
 2048.   -- amk.mylog("wsp "..size.." "..size1)
 2049.   stpk:r_seek(0)
 2050.   uppk:r_seek(0)
 2051.   sobj:STATE_Read(stpk,size)
 2052.   sobj:UPDATE_Read(uppk)
 2053. end
 2054.  
 2055. function get_invbox_data(sobj)
 2056.   local stpk=net_packet()
 2057.   local uppk=net_packet()
 2058.   sobj:STATE_Write(stpk)
 2059.   sobj:UPDATE_Write(uppk)
 2060.   local size=stpk:w_tell()
 2061.   local size1=uppk:w_tell()
 2062.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1)
 2063.   stpk:r_seek(0)
 2064.   uppk:r_seek(0)
 2065.   local t={}
 2066.     amk.parse_object_packet(t,stpk,uppk,size)
 2067.   amk.parse_visual_packet(t,stpk,uppk,size)
 2068.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1.." "..stpk:r_tell())
 2069.   return t
 2070. end
 2071.  
 2072. function set_invbox_data(t,sobj)
 2073.   local stpk=net_packet()
 2074.   local uppk=net_packet()
 2075.    
 2076.   amk.fill_object_packet(t,stpk,uppk)
 2077.   amk.fill_visual_packet(t,stpk,uppk)
 2078.    
 2079.   local size=stpk:w_tell()
 2080.   local size1=uppk:w_tell()
 2081.   -- amk.mylog("wsp "..size.." "..size1)
 2082.   stpk:r_seek(0)
 2083.   uppk:r_seek(0)
 2084.   sobj:STATE_Read(stpk,size)
 2085.   sobj:UPDATE_Read(uppk)
 2086. end
 2087.  
 2088. function readvu8uN(packet,n)
 2089.   local v={}
 2090.   for i=1,n,1 do
 2091.     table.insert(v,packet:r_u8())
 2092.   end
 2093.   return v
 2094. end
 2095.  
 2096. function writevu8uN(pk,v)
 2097.   local len=table.getn(v)
 2098.   --pk:w_u8(len)
 2099.   for i=1,len,1 do
 2100.     pk:w_u8(v[i])
 2101.   end
 2102. end
 2103.  
 2104. function parse_item_packet(ret,stpk,updpk)
 2105.     ret.condition=stpk:r_float()
 2106.     ret.updnum_items=updpk:r_u8()
 2107.   ret.updpos={} -- èëè ïîñòàâèòü âåêòîð? ëàäíî ïîòîì
 2108.   ret.updpos.x=updpk:r_float()
 2109.   ret.updpos.y=updpk:r_float()
 2110.   ret.updpos.z=updpk:r_float()
 2111.     ret.updcse_alife_item__unk1_q8v4=readvu8uN(updpk,4)
 2112.     ret.updcse_alife_item__unk2_q8v3=readvu8uN(updpk,3)
 2113.     ret.updcse_alife_item__unk3_q8v3=readvu8uN(updpk,3)
 2114.   return ret
 2115. end
 2116.  
 2117. function fill_item_packet(ret,stpk,updpk)
 2118.     stpk:w_float(ret.condition)
 2119.     updpk:w_u8(ret.updnum_items)
 2120.   updpk:w_float(ret.updpos.x)
 2121.   updpk:w_float(ret.updpos.y)
 2122.   updpk:w_float(ret.updpos.z)
 2123.     readvu8uN(updpk,ret.updcse_alife_item__unk1_q8v4)
 2124.     readvu8uN(updpk,ret.updcse_alife_item__unk2_q8v3)
 2125.     readvu8uN(updpk,ret.updcse_alife_item__unk3_q8v3)
 2126.   return ret
 2127. end
 2128.  
 2129. function parse_item_ammo_packet(ret,stpk,updpk)
 2130.     ret.ammo_left=stpk:r_u16()
 2131.     ret.updammo_left=updpk:r_u16()
 2132.   return ret
 2133. end
 2134.  
 2135. function fill_item_ammo_packet(ret,stpk,updpk)
 2136.     stpk:w_u16(ret.ammo_left)
 2137.     updpk:w_u16(ret.updammo_left)
 2138.   return ret
 2139. end
 2140.  
 2141. function get_ammo_params(sobj)
 2142.   local stpk=net_packet()
 2143.   local uppk=net_packet()
 2144.   sobj:STATE_Write(stpk)
 2145.   sobj:UPDATE_Write(uppk)
 2146.   local size=stpk:w_tell()
 2147.   local size1=uppk:w_tell()
 2148.   stpk:r_seek(0)
 2149.   uppk:r_seek(0)
 2150.   local t={}
 2151.     amk.parse_object_packet(t,stpk,uppk,size)
 2152.   amk.parse_visual_packet(t,stpk,uppk,size)
 2153.   amk.parse_item_packet(t,stpk,uppk,size)
 2154.   amk.parse_item_ammo_packet(t,stpk,uppk,size)
 2155.   return t
 2156. end
 2157.  
 2158. function set_ammo_data(t,sobj)
 2159.   local stpk=net_packet()
 2160.   local uppk=net_packet()
 2161.    
 2162.   amk.fill_object_packet(t,stpk,uppk)
 2163.   amk.fill_visual_packet(t,stpk,uppk)
 2164.   amk.fill_item_packet(t,stpk,uppk)
 2165.   amk.fill_item_ammo_packet(t,stpk,uppk)
 2166.    
 2167.   local size=stpk:w_tell()
 2168.   local size1=uppk:w_tell()
 2169.   stpk:r_seek(0)
 2170.   uppk:r_seek(0)
 2171.   sobj:STATE_Read(stpk,size)
 2172.   sobj:UPDATE_Read(uppk)
 2173. end
 2174.  
 2175. function cfg_get_string(ini,sect,name,def)
 2176.     if ini and ini:line_exist(sect,name) then
 2177.         return ini:r_string(sect,name)
 2178.     end
 2179.     return def
 2180. end
 2181.  
 2182. function get_destroyable_data(sobj)
 2183.   local stpk=net_packet()
 2184.   local uppk=net_packet()
 2185.   sobj:STATE_Write(stpk)
 2186.   sobj:UPDATE_Write(uppk)
 2187.   local size=stpk:w_tell()
 2188.   local size1=uppk:w_tell()
 2189.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1)
 2190.   stpk:r_seek(0)
 2191.   uppk:r_seek(0)
 2192.   local t={}
 2193.     amk.parse_object_packet(t,stpk,uppk,size)
 2194.   amk.parse_visual_packet(t,stpk,uppk,size)
 2195.   amk.parse_skeleton_packet(t,stpk,uppk,size)
 2196.   amk.parse_object_physic_packet(t,stpk,uppk,size)
 2197.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1.." "..stpk:r_tell())
 2198.   return t
 2199. end
 2200.  
 2201. function set_destroyable_data(t,sobj)
 2202.   local stpk=net_packet()
 2203.   local uppk=net_packet()
 2204.    
 2205.   amk.fill_object_packet(t,stpk,uppk)
 2206.   amk.fill_visual_packet(t,stpk,uppk)
 2207.   amk.fill_skeleton_packet(t,stpk,uppk)
 2208.   amk.fill_object_physic_packet(t,stpk,uppk)
 2209.    
 2210.   local size=stpk:w_tell()
 2211.   local size1=uppk:w_tell()
 2212.   -- amk.mylog("wsp "..size.." "..size1)
 2213.   stpk:r_seek(0)
 2214.   uppk:r_seek(0)
 2215.   sobj:STATE_Read(stpk,size)
 2216.   sobj:UPDATE_Read(uppk)
 2217.  
 2218. end
 2219.  
 2220. function get_weapon_data(sobj)
 2221.   local stpk=net_packet()
 2222.   local uppk=net_packet()
 2223.   sobj:STATE_Write(stpk)
 2224.   sobj:UPDATE_Write(uppk)
 2225.   local size=stpk:w_tell()
 2226.   local size1=uppk:w_tell()
 2227.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1)
 2228.   stpk:r_seek(0)
 2229.   uppk:r_seek(0)
 2230.   local t={}
 2231.   amk.parse_object_packet(t,stpk,uppk,size)
 2232.   amk.parse_visual_packet(t,stpk,uppk,size)
 2233.   amk.parse_item_packet(t,stpk,uppk,size)
 2234.   amk.parse_item_weapon_packet(t,stpk,uppk,size)
 2235.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1.." "..stpk:r_tell())
 2236.   return t
 2237. end
 2238.  
 2239. function set_weapon_data(t,sobj)
 2240.   local stpk=net_packet()
 2241.   local uppk=net_packet()
 2242.    
 2243.   amk.fill_object_packet(t,stpk,uppk)
 2244.   amk.fill_visual_packet(t,stpk,uppk)
 2245.   amk.fill_item_packet(t,stpk,uppk)
 2246.   amk.fill_item_weapon_packet(t,stpk,uppk)
 2247.    
 2248.   local size=stpk:w_tell()
 2249.   local size1=uppk:w_tell()
 2250.   -- amk.mylog("wsp "..size.." "..size1)
 2251.   stpk:r_seek(0)
 2252.   uppk:r_seek(0)
 2253.   sobj:STATE_Read(stpk,size)
 2254.   sobj:UPDATE_Read(uppk)
 2255.  
 2256. end
 2257.  
 2258. function parse_item_weapon_packet(ret,stpk,updpk)
 2259.     ret.ammo_current = stpk:r_u16()
 2260.     ret.ammo_elapsed = stpk:r_u16()
 2261.     ret.weapon_state = stpk:r_u8()
 2262.     ret.addon_flags = stpk:r_u8()
 2263.     ret.ammo_type = stpk:r_u8()
 2264.    
 2265.     ret.updcondition = updpk:r_u8()
 2266.     ret.updweapon_flags = updpk:r_u8()
 2267.     ret.updammo_elapsed = updpk:r_u16()
 2268.     ret.updaddon_flags = updpk:r_u8()
 2269.     ret.updammo_type = updpk:r_u8()
 2270.     ret.updweapon_state = updpk:r_u8()
 2271.     ret.updweapon_zoom = updpk:r_u8()
 2272.     ret.updcurrent_fire_mode = updpk:r_u8()
 2273.   return ret
 2274. end
 2275.  
 2276. function fill_item_weapon_packet(ret,stpk,updpk)
 2277.     stpk:w_u16(ret.ammo_current)
 2278.     stpk:w_u16(ret.ammo_elapsed)
 2279.     stpk:w_u8(ret.weapon_state)
 2280.     stpk:w_u8(ret.addon_flags)
 2281.     stpk:w_u8(ret.ammo_type)
 2282.    
 2283.     updpk:w_u8(ret.updcondition)
 2284.     updpk:w_u8(ret.updweapon_flags)
 2285.     updpk:w_u16(ret.updammo_elapsed)
 2286.     updpk:w_u8(ret.updaddon_flags)
 2287.     updpk:w_u8(ret.updammo_type)
 2288.     updpk:w_u8(ret.updweapon_state)
 2289.     updpk:w_u8(ret.updweapon_zoom)
 2290.     updpk:w_u8(ret.updcurrent_fire_mode)
 2291.   return ret
 2292. end
 2293.  
 2294. function get_ver()
 2295.     local ver = "0"
 2296.     local mm = _G.main_menu.get_main_menu()
 2297.     if mm then ver = mm:GetGSVer() end
 2298.     return ver
 2299. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top