SHARE
TWEET

Apricot_Bullwinkle_Moose-Two_Turrets_Complete

Bullwinkle Apr 27th, 2012 130 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 0;0;0.025;0.02;0.01667;3;4533;24720;1959;102;1;11;373;50000;112;247;ships\argon\argon_M1_scene;ships\argon\cockpits\argon_m1_cp_scene;-1;35;100000;0.1;5;10;536870911;9;91;35;100000;100000;0;195;1;197;4;196;2;198;3;199;5;200;6;250;4;10;5000000;37;38;0;0;10;OBJ_SHIP_M1;7;1;0;ships\argon\argon_M1;0;2;1;ships\props\cameradummy;22;3;2;ships\props\cameradummy;23;4;3;ships\props\cameradummy;24;5;4;ships\props\cameradummy;25;6;5;ships\props\cameradummy;26;7;6;ships\props\cameradummy;27;7;1;0;1;1;1;0;0;0;;-1;1;11;2;12;1;1;ships\props\bigturret_dummy;3;ships\props\bigturret_rightweapon;3;2;1;ships\props\bigturret_dummy;3;ships\props\bigturret_leftweapon;4;3;1;ships\props\bigturret_dummy;4;ships\props\bigturret_rightweapon;3;4;1;ships\props\bigturret_dummy;4;ships\props\bigturret_leftweapon;4;5;1;ships\props\bigturret_dummy;3;ships\props\bigturret_rightweapon;3;6;1;ships\props\bigturret_dummy;3;ships\props\bigturret_leftweapon;4;7;1;ships\props\bigturret_dummy;4;ships\props\bigturret_rightweapon;3;8;1;ships\props\bigturret_dummy;4;ships\props\bigturret_leftweapon;4;9;0;ships\props\bigturret_dummy;3;ships\props\bigturret_rightweapon;3;9;1;ships\props\bigturret_dummy;3;ships\props\bigturret_leftweapon;4;10;1;ships\props\bigturret_dummy;4;ships\props\bigturret_rightweapon;3;11;1;ships\props\bigturret_dummy;4;ships\props\bigturret_leftweapon;4;12;12;3;12;12;1;ships\props\bigturret_dummy;9;ships\props\bigturret_rightweapon;3;13;1;ships\props\bigturret_dummy;9;ships\props\bigturret_leftweapon;4;14;1;ships\props\bigturret_dummy;10;ships\props\bigturret_rightweapon;3;15;1;ships\props\bigturret_dummy;10;ships\props\bigturret_leftweapon;4;16;1;ships\props\bigturret_dummy;9;ships\props\bigturret_rightweapon;3;17;1;ships\props\bigturret_dummy;9;ships\props\bigturret_leftweapon;4;18;1;ships\props\bigturret_dummy;10;ships\props\bigturret_rightweapon;3;19;1;ships\props\bigturret_dummy;10;ships\props\bigturret_leftweapon;4;20;1;ships\props\bigturret_dummy;9;ships\props\bigturret_rightweapon;3;21;1;ships\props\bigturret_dummy;9;ships\props\bigturret_leftweapon;4;22;1;ships\props\bigturret_dummy;10;ships\props\bigturret_rightweapon;3;23;1;ships\props\bigturret_dummy;10;ships\props\bigturret_leftweapon;4;24;4;4;4;24;1;ships\props\bigturret_dummy;5;ships\props\bigturret_rightweapon;3;25;1;ships\props\bigturret_dummy;5;ships\props\bigturret_leftweapon;4;26;1;ships\props\bigturret_dummy;6;ships\props\bigturret_rightweapon;3;27;1;ships\props\bigturret_dummy;6;ships\props\bigturret_leftweapon;4;28;4;5;4;28;1;ships\props\bigturret_dummy;7;ships\props\bigturret_rightweapon;3;29;1;ships\props\bigturret_dummy;7;ships\props\bigturret_leftweapon;4;30;1;ships\props\bigturret_dummy;8;ships\props\bigturret_rightweapon;3;31;1;ships\props\bigturret_dummy;8;ships\props\bigturret_leftweapon;4;32;2;6;2;32;1;ships\props\bigturret2_dummy;11;ships\props\bigturret_leftweapon;0;33;1;ships\props\bigturret2_dummy;12;ships\props\bigturret_leftweapon;0;34;2;7;2;34;1;ships\props\bigturret2_dummy;13;ships\props\bigturret_leftweapon;0;35;1;ships\props\bigturret2_dummy;14;ships\props\bigturret_leftweapon;0;1;500000;25;1;0;500000;-100000;0;0;APRICOT_BULLWINKLE_MOOSE;
RAW Paste Data
Pastebin PRO Summer Special!
Get 60% OFF on Pastebin PRO accounts!
Top