SHARE
TWEET

AI人工智慧邏輯知識機械人(軟體應用建立仿製器)

a guest Oct 22nd, 2018 140 in 97 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. AI程序建立:DOS語言函數相關:C語言\對應;_知識_國文_共通_模式_行徑_方向_方式_方案_方法_方式\開發
 3. <合適相對應>_關鍵性\關聯性\相關聯\合適性\共通點\平衡性\耐久性\輔助性\同步率\套用性\執行力\主導性\重要性\關係鍊\辨識度\精準度\優勢性\獨特性\完整性\延續性\延展性
 4. #
 5. 程式設定;system
 6. 應用exe.檔案;設定system_軟體\電子\半導體\相關\建立exe.\執行exe.\設定exe.\自解壓縮exe
 7. 執行程序system
 8.  
 9. {
 10.  程式設定;邏輯主動循環自主執行
 11.  AI自動化程式設定;
 12.  程序設定同步執行system_
 13.  關鍵性\關聯性\相關聯\合適性\共通點\平衡性\耐久性\輔助性\同步率\套用性\執行力\主導性\重要性\關係鍊\辨識度\精準度\優勢性\
 14.  獨特性\完整性\延續性\延展性
 15.  #
 16.  模式:system_電腦程式軟體系統相關程序設定:0d4ba647f3c5df7211042d35685b5267
 17.  模版;system_電腦程式軟體系統相關程序設定:0d4ba647f3c5df7211042d35685b5267
 18.  同步system;
 19.  <學習\分解\融合\再造>;<合適相對應>:417a081eaaf44c0ccf7233c8fdb74662:關鍵性\關聯性\相關聯\合適性\共通點\平衡性\耐久性\
 20.  輔助性\同步率\套用性\執行力\主導性\重要性\關係鍊\辨識度\精準度\優勢性\獨特性\完整性\延續性\延展性:
 21.  <多重\重疊\同步\不同>
 22.  <學習\分解\融合\再造>
 23.  <行逕\模式\軌跡\方向>
 24.  <對應\相關\對點\共鳴>
 25.  <比對\吻合\查找\調查>
 26.  <行逕\模式\軌跡\方向>
 27.  <索引\引用\套用\延伸>
 28.  <綜合\共通\區分\歸類>
 29.  <組合\改裝\重組\集中>
 30.  <執行\作業\運作\運行>
 31.  <輸入\寫入\導向\導引>
 32. <綜合知識編碼論學\電腦程式系統_軟體>:
 33. 化學\相對論\對點學\共鳴學\原理學\量子學\粒子學\懸浮學\離心力\牛頓引力\重力\編碼學\機械學\電子\人體工學\人體學\細胞編碼學\邏輯思考學\推理\言語\偵探\心理\心戰\循環學\再造學\進化論\演化論\食物鍊\理論\設備原理\醫學\醫藥\生化\亞特蘭提斯知識\百幕達三角州\黑洞論\蟲洞論\公式\計算法\基因學\機關學\齒輪學\金字塔管理學\商業\實現論
 34. 設定system;
 35. 邏輯思考模組;
 36. 邏輯思考系統;
 37. 邏輯思考循環;
 38. 邏輯思考互動;
 39. 邏輯思考判斷;
 40. 邏輯思考學習;
 41. 邏輯思考智慧;
 42. 邏輯思考知識;
 43. 邏輯思考運用;
 44. 邏輯思考推理;
 45. 邏輯思考原理;
 46. 設定system;
 47. 同步Dos程序建立\同步執行system:
 48. 6513ca4d82174faf572ef4ec96e775e4  AI(4)
 49. 6513ca4d82174faf572ef4ec96e775e4  AI(4)..txt
 50. 6513ca4d82174faf572ef4ec96e775e4  AI(4).yml
 51. 8c1ad3dad5b8864bad464045c0c54dbd  AI-JAVA.txt
 52. 8c1ad3dad5b8864bad464045c0c54dbd  AI-JAVA.yml
 53. 8ed694af419a8d700d4dec428cb62f3c  AI人工智慧機械人windows電腦軟體作業系統編排程序設定.yml
 54. 87d4e2730107c5ad85bc860e841d8ef4  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定 (2).c
 55. 9c8b29dbe1868d8a80e15b2c85cf4ed6  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定 (2).yml
 56. 4e1bc94689d97ccbfd904976f3dff6ee  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.asp
 57. 4e1bc94689d97ccbfd904976f3dff6ee  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.bash
 58. 4e1bc94689d97ccbfd904976f3dff6ee  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.bat
 59. f83401b3a51a6221bf0ca53671f2dc68  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.c
 60. 4e1bc94689d97ccbfd904976f3dff6ee  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.cs
 61. 17ab3a41d2cba89c35a0776c919d030d  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.css
 62. 4e1bc94689d97ccbfd904976f3dff6ee  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.h
 63. 4e1bc94689d97ccbfd904976f3dff6ee  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.html
 64. 4e1bc94689d97ccbfd904976f3dff6ee  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.js
 65. 4e1bc94689d97ccbfd904976f3dff6ee  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.json
 66. 4e1bc94689d97ccbfd904976f3dff6ee  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.nfo
 67. f83401b3a51a6221bf0ca53671f2dc68  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.ps1
 68. 4e1bc94689d97ccbfd904976f3dff6ee  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.xml
 69. f83401b3a51a6221bf0ca53671f2dc68  AI人工智慧機械人系統編排軟體程序設定.yml
 70. e12e1f19fcafd2aa8d22513194faf010  AI軟體建立工具.txt
 71. e12e1f19fcafd2aa8d22513194faf010  AI軟體建立工具.yml
 72. 5e3b2a1a12bbbbbe61cdff8b028fe3a6  人工邏輯思考電腦程式編排(專利)開發系統軟體.yml
 73. b30c440de7cf69744ffa7cc5843579fe  人工邏輯智慧DOS系統設定檔.docx.txt
 74. c14b7fd0f3d6d3049b635bbee1ea8020  AI(模擬器).yml
 75. bbab97499a8f5c5167c27123a74ad80c  Profile-20181019T215101.json
 76. 8c92b929365538081cd356f0902ec1f3
 77.  #相關網址\URL;
 78.  -[DEFAULT]
 79.   BASEURL=file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.654/AIexe..html
 80.   [{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]
 81.   Prop3=19,9
 82.   -[InternetShortcut]
 83.   URL=file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.654/AIexe..html
 84.   IDList=
 85.  -[DEFAULT]
 86.   BASEURL=file:///C:/Users/Administrator/Desktop/view-source_https___github.com_sgod1118_AI-_tree_master.html
 87.   [{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]
 88.   Prop3=19,9
 89.  -[InternetShortcut]
 90.   URL=file:///C:/Users/Administrator/Desktop/view-source_https___github.com_sgod1118_AI-_tree_master.html
 91.   IDList=
 92. #
 93. https://example.com/callback?CODE=a180b1a3d263c81bc6441d7b990bae27d4c10679
 94. https://docs.google.com/document/d/1lAdxG0zOFQoVwixT0f52sYQCQfAKMYqbs4agoazOroU/edit?usp=drivesdk&ouid=105872766134985132522
 95.  
 96. #軟體建立循環對應;
 97. -<合適性\共通點\平衡性\耐久性\輔助性\同步率\套用性\執行力\主導性\重要性\關係鍊\辨識度\精準度\優勢性\獨特性\完整性\延續性\延展性>;
 98. 知識\電腦軟體科系_相關;
 99. 程序設定\對應轉換\合適相對應\共通相似性;
 100. {
 101.  
 102. INT players;
 103. static INT totalParticipants;
 104. }
 105. #
 106. þÿ;42af7ca3744796cacb29442710008da5
 107. #
 108. <!-- saved from url=(0084)https://docs.google.com/document/d/1oCTJONgmzJ5xrrEYe9jSJFxFGYEHHQyxv6aRrYVLbOY/edit -->
 109. #
 110. 73d80006db2641d49b21c54742a1e663:程序同步system
 111. #
 112. 2e8e66f7fc86b57896a4d2062dfbb1aa:設定system
 113. #
 114. d8093bf74a3c164e1ea3f80aa1d28f94:
 115. 同步設定system:建立
 116. 相關\對應:啟動\安裝:
 117. {
 118. d8093bf74a3c164e1ea3f80aa1d28f94
 119.  
 120. }
 121. 建立程序設定:
 122. {
 123. d8093bf74a3c164e1ea3f80aa1d28f94:設定system
 124. 6d25127f19c712f1eba55fd81aac32b1
 125. 3AA5C34371567BD2
 126. }
 127. 同步電腦作業Dos:
 128. system建立exe
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top