SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 23rd, 2019 129 in 217 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3.  
 4. --- Повідомлення, що пересилається ---
 5. Від кого: "Igor Ghaliahmetov" <igor.ghaliahmetov@ukr.net>
 6. Кому: "Кафедра ПРЕ" <kafedrapre@ukr.net>
 7. Тема:
 8. Дата: 23 травня 2019, 12:54:02
 9.  
 10. 2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И
 11.  
 12. Тема 1. Загальні засади правового регулювання господарської діяльності
 13.  
 14. Поняття, ознаки та види господарської діяльності. Господарська комерційна діяльність (підприємництво). Основні принципи підприємницької діяльності. Господарська некомерційна діяльність. Поняття та види господарських відносин. Склад учасників відносин у сфері господарювання. Конституційні основи правопорядку в сфері господарської діяльності. Нормативне-правове регулювання господарської діяльності. Роль держави в регулюванні господарської діяльності. Суб’єкти державного регулювання господарської діяльності. Засоби державного регулювання господарської діяльності.
 15.  
 16. Тема 2. Правовий статус суб’єктів господарювання
 17.  
 18. Поняття суб’єкта господарювання. Види суб’єктів господарювання. Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб. Найменування юридичної особи. Правоздатність юридичної особи. Дієздатність юридичної особи. Філії і представництва юридичної особи. Створення та державна реєстрація юридичної особи. Ліквідація та реорганізація юридичної особи. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств. Об’єднання підприємств. Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Порядок створення господарського товариства. Правовий статус акціонерного товариства. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного та командитного товариства. Правовий статус фізичної особи – підприємця.
 19.  
 20. Тема 3. Майнова основа господарювання
 21.  
 22. Майно та майновий стан суб’єктів господарювання. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Право власності як основне речове право у сфері господарювання. Зміст права власності. Здійснення права власності. Непорушність права власності. Право власності українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності. Поняття і види права спільної власності. Майно у сфері господарювання. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Цінні папери у складі майна суб’єктів господарювання. Право інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Право інтелектуальної власності на торговельну марку. Корпоративні права. Організаційно-установчі повноваження власника. Набуття та припинення права власності. Захист права власності. Поняття і зміст права господарського відання. Поняття і зміст права оперативного управління.
 23.  
 24. Тема 4. Господарські зобов’язання
 25.  
 26. Поняття та види господарських зобов’язань. Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань. Сторони у господарському зобов’язанні. Підстави виникнення господарських зобов’язань. Загальні принципи та умови виконання господарських зобов’язань. Строк виконання зобов’язання. Місце виконання зобов’язання. Заміна кредитора і боржника у господарському зобов’язанні. Види забезпечення виконання зобов’язання. Неустойка. Порука. Гарантія. Завдаток. Застава. Притримання. Підстави припинення господарських зобов’язань. Підстави визнання господарського зобов’язання недійсним.
 27.  
 28. Тема 5. Договори у сфері господарювання
 29.  
 30.             Поняття договору та господарського договору. Класифікація господарських договорів. Попередній договір. Публічний договір. Договір приєднання. Договір купівлі-продажу. Договір підряду. Договір зберігання. Договір позички. Договір про надання послуг. Договір доручення. Договір позики. Кредитний договір.
 31. Зміст господарського договору. Істотні умови господарського договору. Форма господарського договору. Загальний порядок укладення господарського договору. Зміна або розірвання господарського договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.
 32.  
 33. Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
 34.  
 35. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. Підстави господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання. Види господарських санкцій.
 36.  Відшкодування збитків у сфері господарювання. Склад та розмір відшкодування збитків. Порядок і умови відшкодування збитків. Поняття штрафних санкцій. Розмір штрафних санкцій. Порядок застосування штрафних санкцій. Оперативно-господарські санкції. Види оперативно-господарських санкцій. Поняття та види адміністративно-господарських санкцій.
 37.  
 38. Тема 7. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарювання
 39.  
 40. Поняття неплатоспроможності. Поняття банкрутства. Учасники у справах про банкрутство. Суб’єкт банкрутства. Кредитори неплатоспроможних боржників. Боржник. Арбітражний керуючий. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Провадження у справах про банкрутство. Заява про порушення справи про банкрутство. Розгляд позовних вимог кредиторів до боржника. Забезпечення вимог кредиторів.
 41. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Розпорядження майном боржника. Мирова угода. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Майнові активи неплатоспроможного боржника. Ліквідація банкрута. Черговість задоволення вимог кредиторів.
 42.  
 43. Тема 8. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
 44.  
 45. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Поставка. Контрактація сільськогосподарської продукції. Енергопостачання. Оренда майна та лізинг. Міна (бартер). Зберігання у товарному складі. Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання. Агентський договір. Правове регулювання перевезення вантажів. Договір перевезення вантажу. Правове регулювання капітального будівництва. Договір підряду на капітальне будівництво.
 46. Особливості правового регулювання фінансової діяльності. Правовий статус банків. Організаційно-правові форми банків. Правове регулювання банківських операцій. Форми та види банківського кредиту. Кредитний договір. Факторингові операції. Особливості правового регулювання страхової діяльності. Суб’єкти страхової діяльності. Договір страхування.
 47.  
 48. Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 49.  
 50. Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Правила Інкотермс. Захист прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 51.  
 52. Тема 10. Захист прав суб’єктів господарювання
 53.  
 54. Поняття судочинства. Право на звернення до суду за захистом. Способи захисту, які застосовуються судом. Змагальність сторін. Право на звернення до господарського суду. Справи, підвідомчі господарським судам. Склад учасників судового процесу. Права та обов’язки сторін. Вирішення господарського спору у суді першої інстанції. Строк вирішення спору. Рішення господарського суду. Апеляційний та касаційний перегляд рішення господарського суду.
 55. Міжнародний комерційний арбітражний суд. Третейські суди. Виконавче провадження. Сторони виконавчого провадження. Строк здійснення виконавчого провадження.
 56.  
 57.  
 58.  
 59. --
 60. З повагою,
 61. кафедра підприємницького та корпоративного права
 62. ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
 63.  
 64. kafedrapre@ukr.net
 65. kpre@kneu.edu.ua
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top