Advertisement
vvsvvs

Untitled

Oct 7th, 2022
1,146
0
117 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C# 1.59 KB | None | 0 0
 1. namespace Task_3
 2. {
 3.     using System;
 4.  
 5.     class Task_3
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             int[] arr = { 1, 2, 25, -3, 75, 4, 5, 6, 10, -9, 5, 0, 15, 25, -50, -99, 0, -1025, 54, -6, -458, 56, -3, 6 };
 10.  
 11.             int[] result = SortArrayOfDescendingOrder(arr);
 12.  
 13.             PrintArray(result);
 14.         }
 15.  
 16.  
 17.         // Сортиране на масив - връща нов масив подреден по нисходящ ред без да променя подадения масив
 18.         // За сортирането е използван "методът на мехурчето"
 19.         static int[] SortArrayOfDescendingOrder(int[] arr)
 20.         {          
 21.             int[] result = new int[arr.Length];
 22.  
 23.             for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
 24.             {
 25.                 result[i] = arr[i];
 26.             }
 27.  
 28.             for (int i = 0; i < result.Length; i++)
 29.             {
 30.                 for (int j = 1; j < result.Length - i; j++)
 31.                 {
 32.                     if (result[j - 1] < result[j])
 33.                     {
 34.                         int swap = result[j - 1];
 35.                         result[j - 1] = result[j];
 36.                         result[j] = swap;
 37.                     }
 38.                 }
 39.             }
 40.  
 41.             return result;
 42.         }
 43.  
 44.         //Отпечатване на елементите на подадения масив, разделени с интервал
 45.         static void PrintArray(int[] arr)
 46.         {
 47.             string s = "";
 48.  
 49.             for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
 50.             {
 51.                 s += $"{arr[i]} ";
 52.             }
 53.  
 54.             Console.WriteLine(s);
 55.         }
 56.     }
 57. }
 58.  
 59.  
 60. //Задача 3
 61. //Да се реализират следните методи:
 62. //1.Метод, който връща сортиран в низходящ ред масив;
 63. //2.Метод, който отпечатва елементите на масива;
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement