Advertisement
Guest User

Ung Pirat Sverige

a guest
Apr 7th, 2013
1,447
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 4.75 KB | None | 0 0
 1. Det Ung Pirats Kongress har röstat igenom angående migrationspolitik:
 2.  
 3. att göra massinvandring till ett mål i svensk migrationspolitik
 4. att alla studenter som erhåller högskoleexamen i Sverige automatiskt skall beviljas permanent uppehållstillstånd
 5. att asylreglerna kraftigt liberaliseras, vilket bland annat skall innnebära att HBTQ-personer inte skall deporteras tillbaka till garderoben, att barn födda i Sverige aldrig skall deporteras, samt att flyktingkvoterna höjs.
 6. att möjligheterna att arbetskraftsinvandra till Sverige avsevärt utökas
 7. att återvändarbidraget slopas
 8. att biståndet skall vara evidensbaserat och bistånd utan empiriskt belagda resultat omfördelas till andra biståndssatsningar
 9. att att pengarna som på detta vis sparas skall gå till ökade integrationssatsningar, till exempel höjda statsbidrag till mottagarkommuner eller ökade satsningar på SFI.
 10. att efter denna liberalisering av migrationsreglerna få till stånd en utredning av möjligheterna att införa öppna gränser
 11. att Klassifikationen ”uppenbart ogrundade asylansökningar” måste avskaffas.
 12. att Sverige måste respektera sina internationella åtaganden vad gäller att skydda mänskliga rättigheter.
 13. att : Asylsökanden bör i normalfallet anses trovärdiga. Motstridiga uppgifter från flyktingar bör anses fullt förståeliga givet flyktingarnas situation, varför sådant inte ska få undergräva flyktingarnas trovärdighet i myndigheternas och rättsväsendets perspektiv.
 14. att Asylsökanden måste få tillgång till kompetent tolkning och kompetenta advokater, och all tid och resurser i övrigt som behövs för en rättssäker process.
 15. att Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.
 16. att Asylsökanden från länder som varken kränker mänskliga rättigheter eller är drabbade av naturkatastrofer eller mycket dåliga levnadsförhållanden måste få en individuell, rättssäker prövning, helt utan hänsyn till eventuella önskningar om ”volymförändringar” eller dylikt.
 17. att Inhibition bör ske i samtliga utvisningsärenden tills Sverige fått en kompetent, laglydig och folkrättssrespekterande instans som kan avgöra dessa. Om ingen sådan instans skapas bör inhibitionen bli en amnesti för alla.
 18. att Ingen flykting som söker asyl i Sverige bör utvisas utan att få sin asylansökan prövad här.
 19. att Utlänningslagen måste ändras. Ett första steg vore att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”.
 20. att Barns rätt till skolgång måste garanteras. Polisen bör inte få jaga papperslösa vid skolor.
 21. att Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård, rehabilitering och övrig vård måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning.
 22. att Att motverka och klara upp vandalism mot flyktingförläggningar och andra hatbrott mot flyktingar bör prioriteras (bl.a. ekonomiskt) av Polisen.
 23. att Tiggeri måste förbli lagligt.
 24. att Rasprofilering som statlig metod är helt oacceptabelt.
 25. att Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper, att identiteter som ”svensk” måste vara flexibla för alla som vill identifiera sig med dem och att människor mycket väl kan och får ha flera identiteter samtidigt.
 26. att Inga barn eller deras närstående bör tvångsutvisas. Ett undantag utgörs av grovt kriminella närstående som inte är svenska medborgare.
 27. att Sverige måste driva på för en human, rättssäker och människorättsrespekterande migrationspolitik inom EU. Varje EU-land måste tillåtas ha en mer frihetlig flyktingpolitik än resten av EU.
 28. att Gränspassager bör öppna upp för sökande efter försvunna flyktingar.
 29. att Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Asylsökande bör också kunna ske via svenska ambassader och per korrespondens (utanför Sveriges gränser). Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement