GrachFedr

Practice kvadrat diaganal treugol

Oct 11th, 2021 (edited)
560
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //------------------------------//
 2. //Pasted by GrachFedr 11.10.2021//
 3. //------------------------------//
 4.  
 5. #include <stdio.h>
 6.  
 7. main(){
 8.    
 9.     int mass[100][100];
 10.    
 11.     int n;
 12.    
 13.     printf("n - ? ");
 14.     scanf("%d", &n);
 15.     printf("\n");
 16.    
 17.     //ïðîâåðêà íà äåáèëà
 18.     if(n < 1){
 19.        
 20.         while(n < 1){
 21.            
 22.             printf("Incorrect!!! n - ? ");
 23.             scanf("%d", &n);
 24.             printf("\n");
 25.            
 26.         }
 27.        
 28.     }
 29.    
 30.     printf("\n-----------------------------------------\n\n");
 31.    
 32.     for(int i = 0; i < n; i++){
 33.        
 34.         for(int j = 0; j < n; j++){
 35.            
 36.             printf("%d|%d    ", i, j);
 37.            
 38.         }
 39.         printf("\n\n");
 40.        
 41.     }
 42.    
 43.     printf("\n-----------------------------------------\n\n");
 44.    
 45.     for(int i = 0; i < n; i++){
 46.        
 47.         for(int j = 0; j < n; j++){
 48.            
 49.             if(i == j){
 50.                
 51.                 mass[i][j] = 0;
 52.                
 53.             }else{
 54.                
 55.                 if(i + j == n - 1){
 56.                    
 57.                     mass[i][j] = 1;
 58.                    
 59.                 }else{
 60.                    
 61.                     if((i < j)&&(i + j < n - 1)){
 62.                        
 63.                         mass[i][j] = 2;
 64.                        
 65.                     }else{
 66.                        
 67.                         if((i < j)&&(i + j > n - 1)){
 68.                            
 69.                             mass[i][j] = 5;
 70.                            
 71.                         }else{
 72.                            
 73.                             if((i > j)&&(i + j < n - 1)){
 74.                                
 75.                                 mass[i][j] = 3;
 76.                                
 77.                             }else{
 78.                                
 79.                                 if((i > j)&&(i + j > n - 1)){
 80.                                    
 81.                                     mass[i][j] = 4;
 82.                                    
 83.                                 }
 84.                                
 85.                             }
 86.                            
 87.                         }
 88.                        
 89.                     }
 90.                    
 91.                 }
 92.                
 93.             }
 94.            
 95.         }
 96.        
 97.     }
 98.    
 99.     for(int i = 0; i < n; i++){
 100.        
 101.         for(int j = 0; j < n; j++){
 102.            
 103.             printf("%4d", mass[i][j]);
 104.            
 105.         }
 106.         printf("\n\n");
 107.        
 108.     }
 109.    
 110.     printf("\n-----------------------------------------\n\n");
 111.    
 112. }
RAW Paste Data