SHARE
TWEET

battlefactory.asm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm Jun 17th, 2016 (edited) 98 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Music_BattleFactory: ; f48ae
 2.     musicheader 4, 1, Music_BattleFactory_Ch1
 3.     musicheader 1, 2, Music_BattleFactory_Ch2
 4.     musicheader 1, 3, Music_BattleFactory_Ch3
 5.     musicheader 1, 4, Music_BattleFactory_Ch4
 6. ; f48ba
 7.  
 8. Music_BattleFactory_Ch1:
 9.     tempo 132
 10.     volume $77
 11.     stereopanning $ff
 12.     notetype $c, $47
 13.     note __, 12
 14.     note __, 16
 15. Music_BattleFactory_Ch1_loop:
 16.     dutycycle $2
 17.     vibrato $12, $24
 18.     note __, 16
 19.     notetype $6, $47
 20.     octave 4
 21.     note G_, 12
 22.     octave 5
 23.     note D_, 8
 24.     octave 4
 25.     note F_, 8
 26.     note D_, 16
 27.     note __, 12
 28.     intensity $42
 29.     dutycycle $0
 30.     note D_, 2
 31.     note D_, 2
 32.     note D_, 2
 33.     note D_, 2
 34.     note D_, 2
 35.     note D_, 2
 36.     note D_, 2
 37.     note D_, 2
 38.     note E_, 2
 39.     octave 2
 40.     note E_, 2
 41.     octave 3
 42.     note E_, 2
 43.     octave 4
 44.     note E_, 2
 45.     octave 3
 46.     note E_, 2
 47.     octave 4
 48.     note E_, 2
 49.     note D_, 2
 50.     note E_, 2
 51.     note G_, 2
 52.     note A_, 2
 53.     octave 2
 54.     note E_, 2
 55.     octave 4
 56.     note D_, 2
 57.     note E_, 2
 58.     octave 3
 59.     note E_, 2
 60.     note A_, 2
 61.     note B_, 2
 62.     octave 2
 63.     note B_, 2
 64.     octave 3
 65.     note A#, 2
 66.     note B_, 2
 67.     octave 4
 68.     note D_, 2
 69.     octave 3
 70.     note A#, 2
 71.     note B_, 2
 72.     octave 4
 73.     note D_, 2
 74.     note F_, 2
 75.     octave 3
 76.     note B_, 2
 77.     octave 4
 78.     note D_, 2
 79.     note F_, 2
 80.     note G_, 2
 81.     dutycycle $2
 82.     intensity $47
 83.     octave 4
 84.     note B_, 12
 85.     note G_, 12
 86.     note D_, 8
 87.     note F#, 12
 88.     octave 5
 89.     note D_, 12
 90.     octave 4
 91.     note B_, 8
 92.     octave 5
 93.     note F_, 16
 94. ;;;;;;;;;;;;mark
 95.     intensity $42
 96.     dutycycle $0
 97.     octave 4
 98.     note __, 8
 99.     note F_, 2
 100.     note F_, 2
 101.     note F_, 2
 102.     note F_, 2
 103.     note F_, 4
 104.     note F_, 2
 105.     note F_, 2
 106.     note F_, 2
 107.     note F_, 2
 108.     note F_, 4
 109.     note F_, 2
 110.     note F_, 2
 111.     note F_, 4
 112.     note __, 16
 113.     octave 1
 114.     note E_, 1
 115.     note __, 1
 116.     octave 2
 117.     note E_, 2
 118.     note __, 2
 119.     octave 1
 120.     note E_, 2
 121.     octave 2
 122.     note E_, 2
 123.     note __, 2
 124.     octave 1
 125.     note E_, 2
 126.     octave 2
 127.     note E_, 2
 128.     note __, 2
 129.     octave 1
 130.     note E_, 2
 131.     octave 2
 132.     note E_, 2
 133.     octave 1
 134.     note E_, 1
 135.     note __, 1
 136.     note E_, 1
 137.     note __, 1
 138.     octave 2
 139.     note E_, 2
 140.     note G_, 2
 141.     octave 1
 142.     note E_, 1
 143.     note __, 1
 144.     dutycycle 3
 145.     octave 4
 146.     note E_, 2
 147.     octave 2
 148.     note E_, 2
 149.     octave 3
 150.     note E_, 2
 151.     octave 4
 152.     note E_, 2
 153.     octave 3
 154.     note A#, 2
 155.     note B_, 2
 156.     note G_, 2
 157.     octave 1
 158.     note E_, 2
 159.     octave 3
 160.     note F#, 2
 161.     note G_, 2
 162.     note D_, 2
 163.     octave 2
 164.     note E_, 2
 165.     octave 3
 166.     note D#, 2
 167.     note E_, 2
 168.     note F#, 2
 169.     note G_, 2
 170.     dutycycle $0
 171.     intensity $47
 172.     vibrato $12, $F2
 173.     octave 2
 174.     note B_, 12
 175.     octave 3
 176.     note E_, 12
 177.     note B_, 8
 178.     octave 4
 179.     note D#, 12
 180.     octave 3
 181.     note B_, 12
 182.     note G#, 8
 183.     octave 4
 184.     note F_, 16
 185.     vibrato $12, $24
 186.     intensity $44
 187.     octave 4
 188.     note D_, 2
 189.     note D_, 2
 190.     note D_, 2
 191.     note D_, 2
 192.     octave 5
 193.     note D_, 4
 194.     octave 4
 195.     note D_, 2
 196.     note D_, 2
 197.     note D_, 2
 198.     note D_, 2
 199.     octave 5
 200.     note D_, 2
 201.     octave 4
 202.     note D_, 2
 203.     note D_, 2
 204.     octave 5
 205.     note D_, 2
 206.     octave 4
 207.     note D_, 2
 208.     note D_, 2
 209. ;;;;;;;;;;;;;mark
 210.     note __, 16
 211.     dutycycle $3
 212.     octave 3
 213.     note A#, 2
 214.     note B_, 2
 215.     octave 2
 216.     note E_, 2
 217.     octave 3
 218.     note B_, 2
 219.     note B_, 2
 220.     note B_, 2
 221.     note A#, 2
 222.     note B_, 2
 223.     octave 4
 224.     note D_, 2
 225.     note D_, 2
 226.     note C#, 2
 227.     octave 3
 228.     note B_, 2
 229.     note G_, 2
 230.     note G_, 2
 231.     note E_, 2
 232.     octave 2
 233.     note B_, 2
 234.     octave 3
 235.     note E_, 2
 236.     note G_, 2
 237.     octave 2
 238.     note E_, 2
 239.     octave 3
 240.     note E_, 2
 241.     note G_, 2
 242.     octave 2
 243.     note E_, 2
 244.     octave 3
 245.     note E_, 2
 246.     note G_, 2
 247.     octave 2
 248.     note E_, 2
 249.     octave 3
 250.     note E_, 2
 251.     note G_, 2
 252.     octave 2
 253.     note E_, 2
 254.     octave 3
 255.     note E_, 2
 256.     note G_, 2
 257.     note A_, 2
 258.     note B_, 2
 259.     dutycycle $0
 260.     intensity $47
 261.     vibrato $12, $F2
 262.     octave 2
 263.     note B_, 12
 264.     note G_, 12
 265.     note D_, 8
 266.     note F#, 12
 267.     octave 3
 268.     note C#, 12
 269.     octave 2
 270.     note F#, 8
 271.     note D#, 16
 272.     vibrato $12, $24
 273.     note __, 16
 274.     dutycycle $3
 275.     intensity $42
 276.     callchannel Music_BattleFactory_Ch2_branch_1
 277.     note G_, 2
 278.     octave 2
 279.     note B_, 2
 280.     octave 3
 281.     note A_, 2
 282.     octave 2
 283.     note G_, 2
 284.     octave 3
 285.     note B_, 2
 286.     octave 2
 287.     note B_, 2
 288.     octave 3
 289.     note G_, 2
 290.     note D_, 2
 291.     octave 2
 292.     note B_, 2
 293.     octave 3
 294.     note F#, 2
 295.     note B_, 2
 296.     octave 4
 297.     note F#, 2
 298.     octave 5
 299.     note D_, 2
 300.     octave 4
 301.     note B_, 2
 302.     note F#, 2
 303.     note D_, 2
 304.     dutycycle $0
 305.     notetype $c, $1F
 306.     note F#, 6
 307.     intensity $47
 308.     vibrato $12, $73
 309.     note F#, 10
 310.     intensity $1F
 311.     vibrato $12, $24
 312.     note B_, 6
 313.     intensity $47
 314.     vibrato $12, $73
 315.     note B_, 10
 316.     intensity $1F
 317.     vibrato $12, $24
 318.     note D#, 6
 319.     intensity $47
 320.     vibrato $12, $73
 321.     note D#, 10
 322.     intensity $1F
 323.     vibrato $12, $24
 324.     note A_, 6
 325.     intensity $47
 326.     vibrato $12, $73
 327.     vibrato $12, $24
 328.     note A_, 10
 329.     note __, 16
 330.     note __, 16
 331.     note __, 12
 332.     notetype $8, $A7
 333.     dutycycle $2
 334.     octave 6
 335.     note D#, 1
 336.     note D_, 5
 337.     note C_, 2
 338.     note __, 2
 339.     octave 5
 340.     note A#, 2
 341.     note A_, 6
 342.     note G_, 2
 343.     note __, 2
 344.     note A#, 2
 345.     note G_, 6
 346.     note D#, 1
 347.     note D_, 5
 348.     notetype $6, $42
 349.     note __, 16
 350.     note __, 8
 351. ;;;;;;;;;;;;;;;;;mark
 352.     dutycycle $0
 353.     octave 1
 354.     note B_, 2
 355.     octave 2
 356.     note B_, 2
 357.     note __, 2
 358.     octave 1
 359.     note B_, 2
 360.     octave 2
 361.     note B_, 2
 362.     note __, 2
 363.     octave 1
 364.     note B_, 2
 365.     octave 2
 366.     note B_, 2
 367.     note __, 2
 368.     octave 1
 369.     note B_, 2
 370.     octave 2
 371.     note B_, 2
 372.     octave 1
 373.     note B_, 1
 374.     note __, 1
 375.     note B_, 1
 376.     note __, 1
 377.     octave 2
 378.     note F#, 2
 379.     note B_, 2
 380.     octave 3
 381.     note F_, 2
 382.     vibrato $12, $73
 383.     intensity $47
 384.     note F#, 16
 385.     vibrato $12, $24
 386.     note __, 8
 387.     dutycycle $1
 388.     notetype $8, $A7
 389.     note G#, 2
 390.     note __, 2
 391.     note E_, 2
 392.     note B_, 6
 393.     note A_, 6
 394.     note G#, 6
 395.     note D#, 2
 396.     note __, 2
 397.     note E_, 2
 398.     note F#, 12
 399.     notetype $6, $94
 400.     note __, 12
 401.     octave 4
 402.     dutycycle $2
 403.     note G#, 16
 404.     note __, 12
 405.     note __, 8
 406.     dutycycle $0
 407.     intensity $62
 408.     octave 2
 409.     note E_, 1
 410.     note __, 1
 411.     octave 3
 412.     note E_, 2
 413.     note __, 2
 414.     octave 2
 415.     note E_, 2
 416.     octave 3
 417.     note E_, 2
 418.     note __, 2
 419.     octave 2
 420.     note E_, 2
 421.     octave 3
 422.     note E_, 2
 423.     note __, 2
 424.     octave 2
 425.     note E_, 2
 426.     octave 3
 427.     note E_, 2
 428.     octave 2
 429.     note E_, 1
 430.     note __, 1
 431.     note E_, 1
 432.     note __, 1
 433.     octave 3
 434.     note E_, 2
 435.     note G_, 2
 436.     octave 2
 437.     note E_, 1
 438.     note __, 1
 439.     intensity $22
 440.     note E_, 1
 441.     note __, 1
 442.     octave 3
 443.     note E_, 2
 444.     note G_, 2
 445.     octave 2
 446.     note E_, 2
 447.     loopchannel 0, Music_BattleFactory_Ch1_loop
 448.    
 449. Music_BattleFactory_Ch2:
 450.     stereopanning $ff
 451.     notetype $c, $90
 452.     note __, 12
 453. Music_BattleFactory_Ch2_loop:
 454.     note __, 16
 455.     note __, 16
 456.     dutycycle $2
 457.     notetype $6, $97
 458.     octave 4
 459.     note G_, 11
 460.     note B_, 1
 461.     octave 5
 462.     note D_, 7
 463.     octave 4
 464.     note G#, 1
 465.     note F_, 8
 466.     note D_, 16
 467.     note __, 4
 468.     intensity $92
 469.     dutycycle $0
 470.     note D_, 2
 471.     note D_, 2
 472.     note D_, 2
 473.     note D_, 2
 474.     note D_, 2
 475.     note D_, 2
 476.     note D_, 2
 477.     note D_, 2
 478.     note E_, 2
 479.     octave 2
 480.     note E_, 2
 481.     octave 3
 482.     note E_, 2
 483.     octave 4
 484.     note E_, 2
 485.     octave 3
 486.     note E_, 2
 487.     octave 4
 488.     note E_, 2
 489.     note D_, 2
 490.     note E_, 2
 491.     note G_, 2
 492.     note A_, 2
 493.     octave 2
 494.     note E_, 2
 495.     octave 4
 496.     note D_, 2
 497.     note E_, 2
 498.     octave 3
 499.     note E_, 2
 500.     note A_, 2
 501.     note B_, 2
 502.     octave 2
 503.     note B_, 2
 504.     octave 3
 505.     note A#, 2
 506.     note B_, 2
 507.     octave 4
 508.     note D_, 2
 509.     octave 3
 510.     note A#, 2
 511.     note B_, 2
 512.     octave 4
 513.     note D_, 2
 514.     note F_, 2
 515.     octave 3
 516.     note B_, 2
 517.     octave 4
 518.     note D_, 2
 519.     note F_, 2
 520.     note G_, 2
 521.     octave 5
 522.     note D_, 2
 523.     octave 4
 524.     note A#, 2
 525.     note E_, 2
 526.     octave 3
 527.     note B_, 2
 528.     dutycycle $2
 529.     intensity $97
 530.     octave 4
 531.     note B_, 11
 532.     note A_, 1
 533.     note G_, 11
 534.     note F_, 1
 535.     note D_, 8
 536.     note F#, 10
 537.     note A_, 1
 538.     note B_, 1
 539.     octave 5
 540.     note D_, 12
 541.     octave 4
 542.     note B_, 7
 543.     octave 5
 544.     note D_, 1
 545.     note F_, 16
 546. ;;;;;;;;;;;;;;mark
 547.     intensity $92
 548.     dutycycle $0
 549.     octave 4
 550.     note F_, 2
 551.     note F_, 2
 552.     note F_, 2
 553.     note F_, 2
 554.     note F_, 4
 555.     note F_, 2
 556.     note F_, 2
 557.     note F_, 2
 558.     note F_, 2
 559.     note F_, 4
 560.     note F_, 2
 561.     note F_, 2
 562.     note F_, 4
 563.     note __, 2
 564.     dutycycle $2
 565.     octave 3
 566.     note E_, 2
 567.     octave 4
 568.     note E_, 2
 569.     octave 3
 570.     note E_, 2
 571.     note __, 2
 572.     octave 4
 573.     note E_, 2
 574.     note G_, 2
 575.     octave 3
 576.     note E_, 2
 577.     dutycycle $0
 578.     octave 1
 579.     note E_, 1
 580.     note __, 1
 581.     octave 2
 582.     note E_, 2
 583.     note __, 2
 584.     octave 1
 585.     note E_, 2
 586.     octave 2
 587.     note E_, 2
 588.     note __, 2
 589.     octave 1
 590.     note E_, 2
 591.     octave 2
 592.     note E_, 2
 593.     note __, 2
 594.     octave 1
 595.     note E_, 2
 596.     octave 2
 597.     note E_, 2
 598.     octave 1
 599.     note E_, 1
 600.     note __, 1
 601.     note E_, 1
 602.     note __, 1
 603.     octave 2
 604.     note E_, 2
 605.     note G_, 2
 606.     octave 1
 607.     note E_, 1
 608.     note __, 1
 609.     dutycycle 3
 610.     octave 4
 611.     note E_, 2
 612.     octave 2
 613.     note E_, 2
 614.     octave 3
 615.     note E_, 2
 616.     octave 4
 617.     note E_, 2
 618.     octave 3
 619.     note A#, 2
 620.     note B_, 2
 621.     note G_, 2
 622.     octave 1
 623.     note E_, 2
 624.     octave 3
 625.     note F#, 2
 626.     note G_, 2
 627.     note D_, 2
 628.     octave 2
 629.     note E_, 2
 630.     octave 3
 631.     note D#, 2
 632.     note E_, 2
 633.     note F#, 2
 634.     note G_, 2
 635.     dutycycle $0
 636.     intensity $97
 637.     vibrato $12, $F2
 638.     octave 2
 639.     note B_, 12
 640.     octave 3
 641.     note E_, 12
 642.     note B_, 8
 643.     octave 4
 644.     note D#, 12
 645.     octave 3
 646.     note B_, 12
 647.     note G#, 8
 648.     octave 4
 649.     note F_, 16
 650.     vibrato $12, $24
 651.     intensity $84
 652.     octave 4
 653.     note D_, 2
 654.     note D_, 2
 655.     note D_, 2
 656.     note D_, 2
 657.     octave 5
 658.     note D_, 4
 659.     octave 4
 660.     note D_, 2
 661.     note D_, 2
 662.     note D_, 2
 663.     note D_, 2
 664.     octave 5
 665.     note D_, 2
 666.     octave 4
 667.     note D_, 2
 668.     note D_, 2
 669.     octave 5
 670.     note D_, 2
 671.     octave 4
 672.     note D_, 2
 673.     note D_, 2
 674. ;;;;;;;;;;;;;mark
 675.     dutycycle $2
 676.     note __, 10
 677.     octave 4
 678.     note E_, 2
 679.     note G_, 2
 680.     octave 3
 681.     note E_, 2
 682.     dutycycle $3
 683.     octave 3
 684.     note A#, 2
 685.     note B_, 2
 686.     octave 2
 687.     note E_, 2
 688.     octave 3
 689.     note B_, 2
 690.     note B_, 2
 691.     note B_, 2
 692.     note A#, 2
 693.     note B_, 2
 694.     octave 4
 695.     note D_, 2
 696.     note D_, 2
 697.     note C#, 2
 698.     octave 3
 699.     note B_, 2
 700.     note G_, 2
 701.     note G_, 2
 702.     note E_, 2
 703.     octave 2
 704.     note B_, 2
 705.     octave 3
 706.     note E_, 2
 707.     note G_, 2
 708.     octave 2
 709.     note E_, 2
 710.     octave 3
 711.     note E_, 2
 712.     note G_, 2
 713.     octave 2
 714.     note E_, 2
 715.     octave 3
 716.     note E_, 2
 717.     note G_, 2
 718.     octave 2
 719.     note E_, 2
 720.     octave 3
 721.     note E_, 2
 722.     note G_, 2
 723.     octave 2
 724.     note E_, 2
 725.     octave 3
 726.     note E_, 2
 727.     note G_, 2
 728.     note A_, 2
 729.     note B_, 2
 730.     dutycycle $0
 731.     intensity $97
 732.     vibrato $12, $F2
 733.     octave 2
 734.     note B_, 12
 735.     note G_, 12
 736.     note D_, 8
 737.     note F#, 12
 738.     octave 3
 739.     note C#, 12
 740.     octave 2
 741.     note F#, 8
 742.     note D#, 16
 743.     dutycycle $2
 744.     intensity $92
 745.     note __, 10
 746.     octave 4
 747.     note E_, 2
 748.     note G_, 2
 749.     octave 3
 750.     note E_, 2
 751.     dutycycle $3
 752.     octave 3
 753.     callchannel Music_BattleFactory_Ch2_branch_1
 754.     note G_, 2
 755.     octave 2
 756.     note B_, 2
 757.     octave 3
 758.     note A_, 2
 759.     octave 2
 760.     note G_, 2
 761.     octave 3
 762.     note B_, 2
 763.     octave 2
 764.     note B_, 2
 765.     octave 3
 766.     note G_, 2
 767.     note D_, 2
 768.     octave 2
 769.     note B_, 2
 770.     octave 3
 771.     note F#, 2
 772.     note B_, 2
 773.     octave 4
 774.     note F#, 2
 775.     octave 5
 776.     note D_, 2
 777.     octave 4
 778.     note B_, 2
 779.     note F#, 2
 780.     note D_, 2
 781.     dutycycle $0
 782.     notetype $c, $6F
 783.     note F#, 6
 784.     intensity $97
 785.     vibrato $12, $73
 786.     note F#, 10
 787.     intensity $6F
 788.     vibrato $12, $24
 789.     note B_, 6
 790.     intensity $97
 791.     vibrato $12, $73
 792.     note B_, 10
 793.     intensity $6F
 794.     vibrato $12, $24
 795.     note D#, 6
 796.     intensity $97
 797.     vibrato $12, $73
 798.     note D#, 10
 799.     intensity $6F
 800.     vibrato $12, $24
 801.     note A_, 6
 802.     intensity $97
 803.     vibrato $12, $73
 804.     note A_, 10
 805.     notetype $6, $92
 806.     vibrato $12, $24
 807.     octave 2
 808.     note C_, 2
 809.     note E_, 2
 810.     note G_, 2
 811.     octave 3
 812.     note C_, 4
 813.     octave 2
 814.     note E_, 2
 815.     note F_, 2
 816.     note C_, 2
 817.     note D_, 2
 818.     note F_, 2
 819.     note G_, 2
 820.     note B_, 2
 821.     notetype $3, $92
 822.     note D#, 1
 823.     note D_, 1
 824.     note C#, 1
 825.     note C_, 1
 826.     octave 1
 827.     note B_, 1
 828.     note A#, 1
 829.     note A_, 1
 830.     note G#, 1
 831.     note G_, 1
 832.     note F#, 1
 833.     note F_, 1
 834.     note E_, 1
 835.     note D#, 1
 836.     note D_, 1
 837.     note C#, 1
 838.     note C_, 1
 839.     notetype $8, $92
 840.     dutycycle $2
 841.     octave 3
 842.     note D_, 4
 843.     note A_, 2
 844.     octave 2
 845.     note A_, 4
 846.     octave 3
 847.     note A_, 2
 848.     octave 2
 849.     note B_, 4
 850.     octave 3
 851.     note A_, 2
 852.     note C#, 4
 853.     note A_, 2
 854.     note E_, 4
 855.     note B_, 2
 856.     octave 2
 857.     note B_, 4
 858.     octave 3
 859.     note B_, 2
 860.     note C#, 4
 861.     note B_, 2
 862.     note D#, 4
 863.     note B_, 2
 864.     note F_, 4
 865.     octave 4
 866.     note C_, 2
 867.     octave 3
 868.     note C_, 4
 869.     octave 4
 870.     note C_, 2
 871.     octave 3
 872.     note D_, 4
 873.     octave 4
 874.     note C_, 2
 875.     octave 3
 876.     note E_, 4
 877.     octave 4
 878.     note C_, 2
 879.     octave 3
 880.     note G_, 4
 881.     octave 4
 882.     note D_, 2
 883.     octave 3
 884.     note D_, 4
 885.     octave 4
 886.     note D_, 2
 887.     octave 3
 888.     note E_, 4
 889.     octave 4
 890.     note D_, 2
 891.     octave 3
 892.     note F#, 4
 893.     octave 4
 894.     note D_, 2
 895. ;;;;;;;;;;;mark
 896.     notetype $6, $92
 897.     dutycycle $0
 898.     octave 1
 899.     note B_, 2
 900.     octave 2
 901.     note B_, 2
 902.     note __, 2
 903.     octave 1
 904.     note B_, 2
 905.     octave 2
 906.     note B_, 2
 907.     note __, 2
 908.     octave 1
 909.     note B_, 2
 910.     octave 2
 911.     note B_, 2
 912.     note __, 2
 913.     octave 1
 914.     note B_, 2
 915.     octave 2
 916.     note B_, 2
 917.     octave 1
 918.     note B_, 1
 919.     note __, 1
 920.     note B_, 1
 921.     note __, 1
 922.     octave 2
 923.     note F#, 2
 924.     note B_, 2
 925.     octave 3
 926.     note F_, 2
 927.     vibrato $12, $73
 928.     intensity $97
 929.     note F#, 16
 930.     vibrato $12, $24
 931.     note __, 16
 932.     dutycycle $3
 933.     octave 3
 934.     intensity $42
 935.     callchannel Music_BattleFactory_Ch2_branch_1
 936.     callchannel Music_BattleFactory_Ch2_branch_1
 937.     octave 4
 938.     note D_, 2
 939.     note D_, 2
 940.     note C#, 2
 941.     octave 3
 942.     note B_, 2
 943.     octave 4
 944.     note D_, 2
 945.     note D_, 2
 946.     note C#, 2
 947.     octave 3
 948.     note B_, 2
 949.     octave 4
 950.     note D_, 2
 951.     note D_, 2
 952.     note C#, 2
 953.     octave 3
 954.     note B_, 2
 955.     note __, 8
 956.     intensity $B7
 957.     octave 2
 958.     note E_, 1
 959.     note __, 1
 960.     octave 3
 961.     note E_, 2
 962.     note __, 2
 963.     octave 2
 964.     note E_, 2
 965.     octave 3
 966.     note E_, 2
 967.     note __, 2
 968.     octave 2
 969.     note E_, 2
 970.     octave 3
 971.     note E_, 2
 972.     note __, 2
 973.     octave 2
 974.     note E_, 2
 975.     octave 3
 976.     note E_, 2
 977.     octave 2
 978.     note E_, 1
 979.     note __, 1
 980.     note E_, 1
 981.     note __, 1
 982.     octave 3
 983.     note E_, 2
 984.     note G_, 2
 985.     octave 2
 986.     note E_, 1
 987.     note __, 1
 988.     loopchannel 0, Music_BattleFactory_Ch2_loop
 989.    
 990. Music_BattleFactory_Ch2_branch_1:
 991.     octave 3
 992.     note A#, 2
 993.     note B_, 2
 994.     note B_, 2
 995.     note B_, 2
 996.     note B_, 2
 997.     note __, 2
 998.     note A#, 2
 999.     note B_, 2
 1000.     note B_, 2
 1001.     note B_, 2
 1002.     note B_, 2
 1003.     note __, 2
 1004.     octave 4
 1005.     note D_, 2
 1006.     note D_, 2
 1007.     note C#, 2
 1008.     octave 3
 1009.     note B_, 2
 1010.     endchannel
 1011.  
 1012. Music_BattleFactory_Ch3: ; f4a37
 1013.     vibrato $14, $23
 1014.     stereopanning $ff
 1015.     notetype $6, $25
 1016.     octave 2
 1017.     note E_, 2
 1018.     note __, 2
 1019.     octave 1
 1020.     note E_, 2
 1021.     octave 2
 1022.     note E_, 2
 1023.     note __, 2
 1024.     octave 1
 1025.     note E_, 2
 1026.     octave 2
 1027.     note E_, 2
 1028.     note __, 2
 1029.     octave 1
 1030.     note E_, 2
 1031.     octave 2
 1032.     note E_, 2
 1033.     note __, 2
 1034.     octave 1
 1035.     note E_, 1
 1036.     note __, 1
 1037.     note E_, 1
 1038.     note __, 1
 1039.     octave 2
 1040.     note E_, 2
 1041.     note __, 2
 1042.     octave 1
 1043.     note E_, 2
 1044.     octave 2
 1045.     note E_, 2
 1046.     note __, 2
 1047.     octave 1
 1048.     note E_, 2
 1049.     octave 2
 1050.     note E_, 2
 1051.     note __, 2
 1052.     octave 1
 1053.     note E_, 2
 1054.     octave 2
 1055.     note E_, 2
 1056.     octave 1
 1057.     note E_, 1
 1058.     note __, 1
 1059.     note E_, 1
 1060.     note __, 1
 1061.     octave 2
 1062.     note E_, 2
 1063.     note G_, 2
 1064.     octave 3
 1065.     note E_, 2
 1066. Music_BattleFactory_Ch3_loop:
 1067.     octave 2
 1068.     note G_, 2
 1069.     note E_, 2
 1070.     note __, 2
 1071.     octave 1
 1072.     note E_, 2
 1073.     octave 2
 1074.     note E_, 2
 1075.     note __, 2
 1076.     octave 1
 1077.     note E_, 2
 1078.     octave 2
 1079.     note E_, 2
 1080.     note __, 2
 1081.     octave 3
 1082.     note E_, 2
 1083.     octave 2
 1084.     note E_, 2
 1085.     note G_, 2
 1086.     note E_, 1
 1087.     note __, 1
 1088.     note G_, 1
 1089.     note __, 1
 1090.     note B_, 1
 1091.     note __, 1
 1092.     octave 3
 1093.     note E_, 1
 1094.     note __, 1
 1095.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1096. ;;;;;;;;;;;;;;;one
 1097.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1098.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1099.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1100.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1101. ;;;;;;;;;;;;;;two
 1102.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1103.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1104.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1105.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1106. ;;;;;;;;;;;;;;three
 1107.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1108.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1109.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1110.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1111. ;;;;;;;;;;;;;;four
 1112.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1113.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1114.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1115.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1116. ;;;;;;;;;;;;;;five
 1117.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1118.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1119.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1120.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1121. ;;;;;;;;;;;;;;six
 1122.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1123.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1124.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1125.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1126. ;;;;;;;;;;;;;;seven
 1127.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_2
 1128.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1129.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1130.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1131. ;;;;;;;;;;;;;;eight
 1132.     intensity $18
 1133.     octave 4
 1134.     note G_, 2
 1135.     octave 5
 1136.     note G_, 2
 1137.     octave 4
 1138.     note G_, 4
 1139.     intensity $25
 1140.     note F#, 2
 1141.     note G_, 2
 1142.     note C#, 2
 1143.     note D_, 2
 1144.     octave 2
 1145.     note A#, 2
 1146.     note B_, 2
 1147.     note F#, 2
 1148.     note G_, 2
 1149.     octave 1
 1150.     note B_, 2
 1151.     octave 2
 1152.     note D_, 2
 1153.     note F#, 2
 1154.     note G_, 2
 1155.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1156.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1157.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1158. ;;;;;;;;;;;;;;nine
 1159.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1160.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_3
 1161.     callchannel Music_BattleFactory_Ch3_branch_1
 1162.     loopchannel 0, Music_BattleFactory_Ch3_loop
 1163.    
 1164. Music_BattleFactory_Ch3_branch_1:
 1165.     octave 1
 1166.     note E_, 1
 1167.     note __, 1
 1168.     octave 2
 1169.     note E_, 2
 1170.     note __, 2
 1171.     octave 1
 1172.     note E_, 2
 1173.     octave 2
 1174.     note E_, 2
 1175.     note __, 2
 1176.     octave 1
 1177.     note E_, 2
 1178.     octave 2
 1179.     note E_, 2
 1180.     note __, 2
 1181.     octave 1
 1182.     note E_, 2
 1183.     octave 2
 1184.     note E_, 2
 1185.     octave 1
 1186.     note E_, 1
 1187.     note __, 1
 1188.     note E_, 1
 1189.     note __, 1
 1190.     octave 2
 1191.     note E_, 2
 1192.     note G_, 2
 1193.     octave 1
 1194.     note E_, 1
 1195.     note __, 1
 1196.     endchannel
 1197.    
 1198. Music_BattleFactory_Ch3_branch_2:
 1199.     octave 1
 1200.     note E_, 1
 1201.     note __, 1
 1202.     octave 2
 1203.     note E_, 2
 1204.     note __, 2
 1205.     octave 1
 1206.     note E_, 2
 1207.     octave 2
 1208.     note E_, 2
 1209.     note __, 2
 1210.     octave 1
 1211.     note E_, 2
 1212.     octave 2
 1213.     note E_, 2
 1214.     note __, 2
 1215.     octave 1
 1216.     note E_, 2
 1217.     octave 2
 1218.     note E_, 2
 1219.     octave 1
 1220.     note E_, 1
 1221.     note __, 1
 1222.     note E_, 1
 1223.     note __, 1
 1224.     octave 2
 1225.     note E_, 2
 1226.     note G_, 2
 1227.     octave 3
 1228.     note D_, 2
 1229.     endchannel
 1230.    
 1231. Music_BattleFactory_Ch3_branch_3:
 1232.     note E_, 1
 1233.     note __, 1
 1234.     octave 2
 1235.     note E_, 1
 1236.     note __, 1
 1237.     note G_, 1
 1238.     note __, 1
 1239.     octave 1
 1240.     note E_, 1
 1241.     note __, 1
 1242.     loopchannel 4, Music_BattleFactory_Ch3_branch_3
 1243.     endchannel
 1244.  
 1245. Music_BattleFactory_Ch4:
 1246.     togglenoise $4
 1247.     notetype $6
 1248. Music_BattleFactory_Ch4_loop:
 1249.     note D#, 8
 1250.     loopchannel 0, Music_BattleFactory_Ch4_loop
 1251.  
 1252. Music_BattleFactory_Ch4_branch_1:
 1253.     note E_, 4
 1254.     note F#, 4
 1255.     note D#, 4
 1256.     note F#, 4
 1257.     loopchannel 6, Music_BattleFactory_Ch4_branch_1
 1258.     endchannel
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top