Advertisement
S_Madanska

9.6.R

Jun 9th, 2021
468
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -------------------------------------------------------------------------------------
 2. ----------------------5.4.Създаване на изглед ---------------------------------------
 3. -------------------------------------------------------------------------------------
 4. -------------------------------------------------------------------------------------
 5. --Дoмашна работа:--------------------------------------------------------------------
 6. --Пример 5-4.
 7. --Да се създаде изглед, съдържащ име и фамилия на служител и общата сума на
 8. --поръчките, които той е обработил.
 9. SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 10. SELECT * FROM ORDERS
 11. SELECT * FROM EMPLOYEES
 12.  
 13.  
 14. ---INNER JOIN:
 15. ---SELECT * FROM ..... JOIN ....... ON    ............
 16. ---SELECT * FROM .....,     ....... WHERE ............
 17.  
 18. CREATE VIEW EMPLOYEEORDERS
 19. AS
 20. SELECT E.FNAME, E.LNAME, SUM(OI.UNIT_PRICE*OI.QUANTITY) AS ORDERS_TOTAL
 21. FROM EMPLOYEES E , ORDERS O, ORDER_ITEMS OI
 22. WHERE E.EMPLOYEE_ID=O.EMPLOYEE_ID
 23.   AND O.ORDER_ID=OI.ORDER_ID
 24. GROUP BY E.FNAME, E.LNAME
 25.  
 26. SELECT * FROM EMPLOYEEORDERS
 27. ORDER BY ORDERS_TOTAL DESC
 28.  
 29. -------------------------------------------------------------------------------------
 30.  
 31. --Пример 5-5.
 32. --Да се създаде изглед, който съдържа имена, отдел и заплата на 5-мата
 33. --служители с най-висока заплата. За да бъдат извлечени служителите,
 34. --подредени по заплата, очевидно ще трябва да бъдат сортирани по този критерий.
 35.  
 36. SELECT * FROM EMPLOYEES
 37. SELECT * FROM DEPARTMENTS
 38.  
 39. CREATE VIEW EMP_TOP_SALARIES
 40. AS
 41. SELECT TOP 5 E.FNAME,
 42.              E.LNAME,
 43.              D.NAME AS DEPT,
 44.              E.SALARY
 45. FROM EMPLOYEES E, DEPARTMENTS D
 46. WHERE E.DEPARTMENT_ID=D.DEPARTMENT_ID
 47. ORDER BY SALARY DESC
 48.  
 49. SELECT * FROM EMP_TOP_SALARIES
 50.  
 51. -------------------------------------------------------------------------------------
 52. ----------------------5.4.Манипулиране на данни чрез изглед -------------------------
 53. -------------------------------------------------------------------------------------
 54.  
 55. --Следващият изглед, базиран на JOIN между таблиците COUNTRIES и CUSTOMERS, ще
 56. --демонстрира манипулирането на данни:
 57.  
 58. CREATE VIEW CUSTOMERS_COUNTRIES
 59. AS
 60.  SELECT C.COUNTRY_ID,
 61.         C.NAME,
 62.         C.REGION_ID,
 63.         M.CUSTOMER_ID,
 64.         M.FNAME,
 65.         M.GENDER,
 66.         M.LNAME,
 67.         M.COUNTRY_ID AS CUST_COUNTRY_ID,
 68.         M.EMAIL
 69. FROM COUNTRIES C JOIN CUSTOMERS M
 70. ON C.COUNTRY_ID=M.COUNTRY_ID
 71.  
 72.  
 73. --Пример 5-6.
 74. --Да се добави нов запис в таблицата CUSTOMERS през изгледа CUSTOMERS_COUNTRIES.
 75.  
 76. INSERT INTO CUSTOMERS_COUNTRIES(CUSTOMER_ID, FNAME, LNAME, CUST_COUNTRY_ID)
 77. VALUES(10, 'Иван', 'Петров', 'BG')
 78.  
 79. SELECT * FROM CUSTOMERS_COUNTRIES
 80. SELECT * FROM CUSTOMERS
 81.  
 82. --5.4.2. Променяне на данни през изглед
 83. ---Пример 5-7.
 84. -- Да се промени фамилията на клиент с идентификатор 10.
 85.  
 86. UPDATE CUSTOMERS_COUNTRIES
 87. SET LNAME='Колев'
 88. WHERE CUSTOMER_ID=10
 89.  
 90.  
 91. SELECT * FROM CUSTOMERS_COUNTRIES
 92. SELECT * FROM CUSTOMERS
 93.  
 94. --5.4.3. Изтриване на данни през изглед  
 95. --Пример 5-8.
 96. --Да се изтрие клиент с идентификатор 10.
 97.  
 98. DELETE FROM CUSTOMERS_COUNTRIES
 99. WHERE CUSTOMER_ID=10
 100.  
 101. -------------------------------------------------------------------------------------
 102. --5.5.Задачи
 103.  
 104. --Задача 5-1.
 105. --Да се създаде изглед, който съдържа имената на продуктите и общо поръчано
 106. --количество от продукт.
 107.  
 108. CREATE VIEW PRODUCTS_QUANTITY
 109. AS
 110. SELECT P.NAME, SUM(OI.QUANTITY) AS OBSHTO_KOL
 111. FROM PRODUCTS P JOIN ORDER_ITEMS OI
 112. ON P.PRODUCT_ID=OI.PRODUCT_ID
 113. GROUP BY P.NAME
 114.  
 115. --Задача 5-2.
 116. --Да се създаде изглед, който съдържа десетимата клиенти с най-голям брой
 117. --поръчки. Ако последният клиент има равен брой поръчки с други клиенти, те също да участват в изгледа.
 118.  
 119. CREATE VIEW CUST_ORDER_NUM_TOP_WITH_TIES
 120. AS
 121. SELECT TOP 10 WITH TIES C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS CUSTOMER,
 122.                         COUNT(O.ORDER_ID)       AS ORDER_NUMBER
 123. FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O
 124. ON C.CUSTOMER_ID=O.CUSTOMER_ID
 125. GROUP BY  C.FNAME + ' ' + C.LNAME , C.CUSTOMER_ID
 126. ORDER BY ORDER_NUMBER DESC
 127.  
 128.  
 129. SELECT * FROM CUST_ORDER_NUM_TOP_WITH_TIES
 130.  
 131. ------------------------------------------------------------------------------------------
 132. -- 1. ЗАДАЧА:
 133. -- създай изглед с всичко от таблицата за служителите,
 134. -- но само тези, които работят в отдел 100
 135.  
 136. CREATE VIEW EMPLOYEES_EXAMPLE_1
 137. AS
 138. SELECT *
 139. FROM EMPLOYEES
 140. WHERE DEPARTMENT_ID=100
 141.  
 142.  
 143. SELECT * FROM EMPLOYEES_EXAMPLE_1
 144.  
 145. ------------------------------------------------------------------------------------------
 146. -- 2. ЗАДАЧА:
 147. -- промени изгледа - конкатенирай в една колона име и фамилия на служителите
 148. -- , а от останалите колони покажи само идентификатор на длъжност,
 149. -- година на наемане, заплата и идентификатор на мениджър.
 150.  
 151.  
 152. ALTER VIEW EMPLOYEES_EXAMPLE_1
 153. AS
 154. SELECT  FNAME + ' ' + LNAME AS [FIRST, LAST NAME]  , JOB_ID, HIRE_DATE, SALARY, MANAGER_ID
 155. FROM EMPLOYEES
 156. WHERE DEPARTMENT_ID=100
 157.  
 158. SELECT * FROM EMPLOYEES_EXAMPLE_1
 159.  
 160. -------------------------------------------------------------------------------------------
 161. -- 3. ЗАДАЧА:
 162. -- създай изглед върху изгледа от 2. ЗАДАЧА, като в резултатния набор
 163. -- има само следните колони: имена и идентификатор на мениджър
 164.  
 165. CREATE VIEW VIEW_from_VIEW
 166. AS
 167. SELECT [FIRST, LAST NAME], MANAGER_ID
 168. FROM EMPLOYEES_EXAMPLE_1
 169.  
 170. SELECT * FROM VIEW_from_VIEW
 171.  
 172. -------------------------------------------------------------------------------------------
 173. -- 4. ЗАДАЧА:
 174. -- създай изглед с имената и броя на държавите, които са в регион "Азия"
 175.  
 176. CREATE VIEW NAME_COUNT_COUNTRIES_AND_REGIONS_ASIA
 177. AS
 178. SELECT  COUNT(C.COUNTRY_ID) AS [BROI DARJAVI], C.NAME
 179. FROM COUNTRIES C, REGIONS R
 180. WHERE C.REGION_ID = R.REGION_ID
 181.       AND R.NAME='Азия'
 182. GROUP BY C.NAME
 183.  
 184. SELECT * FROM NAME_COUNT_COUNTRIES_AND_REGIONS_ASIA
 185.  
 186.  
 187.  
 188. ------------------------------------------------------------------------------------------
 189. ---------------------------------------------------------------------------
 190. -------------------------------- ТРАНЗАКЦИИ -------------------------------
 191. ---------------------------------------------------------------------------
 192. --6.4.Примери
 193.  
 194. --Пример 6-1.
 195. --транзакция, която добавя нов клиент и създава поръчка за него, включваща два продукта.
 196.  
 197. BEGIN TRAN
 198.  
 199. ---OPERATION 1 -- добавя нов клиент ---INSERT INTO CUSTOMERS
 200.     INSERT INTO CUSTOMERS(CUSTOMER_ID, COUNTRY_ID, FNAME, LNAME, ADDRESS, EMAIL, GENDER)
 201.     VALUES (1001, 'BG', 'Иван', 'Николов', 'БУЛ.БЪЛГАРИЯ 236, ПЛОВДИВ', 'ivan@abv.bg', 'M')
 202.  
 203. ---OPERATION 2 -- създава поръчка за него ----INSERT INTO ORDERS
 204.     INSERT INTO ORDERS(ORDER_ID, CUSTOMER_ID, EMPLOYEE_ID, SHIP_ADDRESS, ORDER_DATE)
 205.     VALUES(1, 1001, 107, 'БУЛ.МАКЕДОНИЯ 12, ПЛОВДИВ', GETDATE())
 206.  
 207. ---OPERATION 3 -- включваща два продукта.  ---INSERT INTO ORDER_ITEMS...
 208.     INSERT INTO ORDER_ITEMS(ORDER_ID, PRODUCT_ID, UNIT_PRICE, QUANTITY)
 209.     VALUES(1, 1726, 99, 1)
 210.  
 211. ---OPERATION 4 -- включваща два продукта.  ---INSERT INTO ORDER_ITEMS...
 212.     INSERT INTO ORDER_ITEMS(ORDER_ID, PRODUCT_ID, UNIT_PRICE, QUANTITY)
 213.     VALUES(1, 1782, 600, 1)
 214. COMMIT TRAN
 215.  
 216. SELECT * FROM CUSTOMERS
 217. WHERE CUSTOMER_ID =1001
 218.  
 219. SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 220. WHERE ORDER_ID=1
 221.  
 222.  
 223. /*
 224. Пример 6-2.
 225. транзакция, която променя фамилията на клиент с идентификатор = 1001,
 226. след което отхвърля направените промени.
 227. */
 228. BEGIN TRAN
 229.     --OPERATION 1 SELECT  --фамилията на клиент ПРЕДИ ПРОМЯНА
 230.     SELECT LNAME
 231.     FROM CUSTOMERS
 232.     WHERE CUSTOMER_ID=1001
 233.  
 234.     --OPERATION 2 UPDATE --ПРОМЯНА
 235.     UPDATE CUSTOMERS
 236.     SET LNAME= 'ИВАНОВ'
 237.     WHERE CUSTOMER_ID=1001
 238.  
 239.     --OPERATION 3 SELECT  ----фамилията на клиент СЛЕД ПРОМЯНА
 240.     SELECT LNAME
 241.     FROM CUSTOMERS
 242.     WHERE CUSTOMER_ID=1001
 243.  
 244. --отхвърля направените промени
 245. ROLLBACK TRAN
 246.  
 247.     --OPERATION 4 SELECT ----фамилията на клиент СЛЕД ROLLBACK TRAN
 248.     SELECT LNAME
 249.     FROM CUSTOMERS
 250.     WHERE CUSTOMER_ID=1001
 251.  
 252.  
 253. /*
 254. Пример 6-3.
 255. транзакция, която въвежда нов клиент, поставя точка на запис,
 256. въвежда поръчка, след което отхвърля промените до точката на запис, т.е.
 257. отхвърля се само поръчката.
 258. */
 259. BEGIN TRAN
 260.     --въвежда нов клиент
 261.     INSERT INTO CUSTOMERS(CUSTOMER_ID, COUNTRY_ID, FNAME, LNAME, GENDER)
 262.     VALUES (1002, 'BG', 'ПЕТЪР','ВАСИЛЕВ', 'M')
 263.  
 264. SAVE TRAN POINT1
 265.     --въвежда поръчка
 266.     INSERT INTO ORDERS(ORDER_ID, CUSTOMER_ID, EMPLOYEE_ID, ORDER_DATE)
 267.     VALUES(2, 1002, 110, GETDATE())
 268.  
 269. ROLLBACK TRAN  POINT1
 270. COMMIT TRAN
 271.  
 272. SELECT * FROM CUSTOMERS
 273. WHERE CUSTOMER_ID=1002
 274.  
 275. SELECT * FROM ORDERS
 276. WHERE ORDER_ID=2
 277.  
 278.  
 279. ---6.5.Задачи
 280.  
 281. -- Задача 6-1.
 282. -- Транзакция, която има за цел да изтрие отдел „Мениджмънт“,
 283. -- като преди това прехвърли всички служители от него в отдел „Администрация“.
 284.  
 285. SELECT * FROM DEPARTMENTS
 286. -- 10 -Администрация
 287. -- 90 -Мениджмънт
 288.  
 289. SELECT *
 290. FROM DEPARTMENTS D JOIN EMPLOYEES E
 291. ON D.DEPARTMENT_ID=E.DEPARTMENT_ID
 292. WHERE E.DEPARTMENT_ID=90
 293.  
 294.  
 295. BEGIN TRAN
 296.     -- служители от отдел „Мениджмънт“ в отдел „Администрация“
 297.     UPDATE EMPLOYEES
 298.     SET DEPARTMENT_ID=10
 299.     WHERE DEPARTMENT_ID=90
 300.  
 301.     --да изтрие отдел „Мениджмънт“
 302.     DELETE DEPARTMENTS
 303.     WHERE DEPARTMENT_ID =90
 304. COMMIT TRAN
 305.  
 306. SELECT *
 307. FROM DEPARTMENTS D JOIN EMPLOYEES E
 308. ON D.DEPARTMENT_ID=E.DEPARTMENT_ID
 309. WHERE E.DEPARTMENT_ID=10
 310.  
 311.  
 312. SELECT * FROM DEPARTMENTS
 313.  
 314. --Задача 6-2.
 315. --Транзакция, която изтрива продукт 1726 -първо го изтрива от всички поръчки
 316. --после от таблицата с продукти, и накрая отхвърля направените промени.
 317.  
 318. SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 319. WHERE PRODUCT_ID=1726
 320.  
 321. SELECT * FROM PRODUCTS
 322. WHERE PRODUCT_ID=1726
 323.  
 324.  
 325. SELECT *
 326. FROM ORDER_ITEMS OI FULL JOIN PRODUCTS P
 327. ON P.PRODUCT_ID=OI.PRODUCT_ID
 328. WHERE P.PRODUCT_ID=1726
 329.  
 330. BEGIN TRAN
 331.     --1726 -първо го изтрива от всички поръчки
 332.     DELETE FROM ORDER_ITEMS
 333.     WHERE PRODUCT_ID=1726
 334.  
 335.     --1726 -после от таблицата с продукти
 336.     DELETE FROM PRODUCTS
 337.     WHERE PRODUCT_ID=1726
 338. ROLLBACK TRAN
 339.  
 340.  
 341. ---------------------------------------------------------------------------
 342. ---------------------------- Процедури ------------------------------------
 343. ---------------------------------------------------------------------------
 344. --Пример 7-2.
 345. --Да се създаде процедура, която за подадена като входен параметър идентификатор НА поръчка
 346. --извежда имена на служител, който я е обработил, както и общата й стойност.
 347.  
 348. CREATE PROC EMPLOYEEES_ORDERS @ORDER INT
 349. AS
 350. SELECT FNAME, LNAME, O.ORDER_ID, SUM(OI.UNIT_PRICE*OI.QUANTITY) AS TOTAL
 351. FROM EMPLOYEES E JOIN ORDERS O ON E.EMPLOYEE_ID= O.EMPLOYEE_ID
 352.                  JOIN ORDER_ITEMS OI ON OI.ORDER_ID=O.ORDER_ID
 353. WHERE O.ORDER_ID=2354
 354. GROUP BY FNAME, LNAME, O.ORDER_ID
 355.  
 356.  
 357. EXECUTE EMPLOYEEES_ORDERS 2354
 358.  
 359.  
 360. ---------------------------------------------------------------------------
 361. ---------------------------- Функции --------------------------------------
 362. -----1.--скаларни ---------------------------------------------------------
 363. -----2.-- Функции, връщащи резултатен набор--------------------------------
 364.  
 365. --Пример 7-5.
 366. --Да се създаде функция, връщаща като резултат служителите с техните длъжности.
 367.  
 368. CREATE FUNCTION EMPLOYEE_jobs () RETURNS TABLE
 369. AS
 370. RETURN
 371.     SELECT FNAME, LNAME, JOB_TITLE
 372.     FROM EMPLOYEES E JOIN JOBS J
 373.     ON E.JOB_ID= J.JOB_ID
 374.  
 375.     SELECT * FROM DBO.EMPLOYEE_jobs ()
 376.     ORDER BY FNAME, LNAME
 377.  
 378. ---------------------------------------------------------------------------
 379. ----------------------------- Тригери -------------------------------------
 380. ---------------------------------------------------------------------------
 381. --Задача 9-1.
 382. --Да се създаде тригер, който при всяка промяна на фамилия на клиент
 383. --записва ред в нова таблица CUSTOMERS_HIST с атрибути:
 384. --• идентификатор на клиент;
 385. --• стара фамилия;
 386. --• нова фамилия.
 387.  
 388. CREATE TABLE CUSTOMERS_HISTORY
 389. (
 390.     CUSTOMER_ID INT,
 391.     OLD_NAME VARCHAR(20),
 392.     NEW_NAME VARCHAR(20)
 393. )
 394.  
 395. CREATE TRIGGER TGR_CUSTOMERS_HIST
 396. ON CUSTOMERS
 397. FOR UPDATE
 398. AS
 399.     IF UPDATE(LNAME)
 400.     BEGIN
 401.     INSERT INTO CUSTOMERS_HISTORY(CUSTOMER_ID, OLD_NAME, NEW_NAME)
 402.  
 403.     SELECT I.CUSTOMER_ID, D.LNAME, I.LNAME
 404.     FROM inserted I, deleted D
 405.     WHERE I.CUSTOMER_ID=D.CUSTOMER_ID
 406.     END
 407.  
 408.  
 409. UPDATE CUSTOMERS
 410. SET LNAME = LNAME + '-' + 'КОЛЕВА'
 411. WHERE CUSTOMER_ID IN (103, 111, 114)
 412.  
 413. SELECT * FROM CUSTOMERS
 414. SELECT * FROM CUSTOMERS_HISTORY
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement