SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 25th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import numpy as np
 2. from colorama import *
 3. init ()
 4. L=198
 5. x=np.empty((6,33),dtype="object")
 6. b=np.zeros((6,33),dtype="object")
 7. w=np.empty((6,33),dtype="object")
 8.  
 9. for i in range(6):
 10.     for j in range(33):
 11.         x[i][j]="[ ]"
 12. contador=0
 13. valor=0
 14. rut=[]
 15. fila2=0
 16. comun=0
 17. espacio=0
 18. noreclina=0
 19. cant_comun = 0
 20. cant_espacio = 0
 21. cant_noreclina = 0
 22. pasajero= 0
 23. Trump=True
 24.  
 25. def buscar_rut():
 26.     try:
 27.         busqueda = input("Ingrese el rut a consultar:")
 28.         rut.index(busqueda)
 29.         print("pasajero encontrado en el vuelo")
 30.         for z,y in zip(*np.where(b==busqueda)):
 31.                 if z==0:
 32.                     print("El pasajero {} tiene asiento en :A {}".format(b[z,y], y+1))  
 33.                 if z==1:
 34.                     print("El pasajero {} tiene asiento en :B {}".format(b[z,y], y+1))  
 35.                 if z==2:
 36.                     print("El pasajero {} tiene asiento en :C {}".format(b[z,y], y+1))  
 37.                 if z==3:
 38.                     print("El pasajero {} tiene asiento en :D {}".format(b[z,y], y)+1)  
 39.                 if z==4:
 40.                     print("El pasajero {} tiene asiento en :E {}".format(b[z,y], y+1))  
 41.                 if z==5:
 42.                     print("El pasajero {} tiene asiento en :F {}".format(b[z,y], y+1))  
 43.  
 44.     except:
 45.         print("el pasajero no esta en la lista del vuelo")
 46.  
 47. def listado_rut():
 48.     du=rut.sort()
 49.     print("Listado de clientes")
 50.     for gi in rut:
 51.         print(gi)
 52.         print("---------")
 53.     #for z,y in zip(*np.where(b==busqueda)):
 54.       #  print("El pasajero {} tiene asiento en :A {}".format(b[z,y], y))  
 55.  
 56. def reasignar_rut():
 57.     Trump=True
 58.     while Trump:
 59.                 busqueda = str(input("Ingrese el rut del asiento que quieres cambiar:"))
 60.                 if len(busqueda) ==9 or len(busqueda) ==8:
 61.                     print("ok")            
 62.                     encontrado=rut.index(busqueda)
 63.                     print("encontrado",encontrado)
 64.                     print("pasajero encontrado en el vuelo")
 65.                     for z,y in zip(*np.where(b==busqueda)):
 66.                             if z==0:
 67.                                 print("El pasajero {} tiene asiento en :A {}".format(b[z,y], y+1))
 68.                                 Nuevo_rut = input("Ingrese el rut del nuevo pasajero:")
 69.                                 rut.remove(busqueda)
 70.                                 rut.append(Nuevo_rut)
 71.                                 b[z][y]=Nuevo_rut
 72.                                 print("Rut reasignado exitosamente")
 73.                                 Trump=False
 74.                             if z==1:
 75.                                 print("El pasajero {} tiene asiento en :B {}".format(b[z,y], y+1))
 76.                                 Nuevo_rut = input("Ingrese el rut del nuevo pasajero:")
 77.                                 rut.remove(busqueda)
 78.                                 rut.append(Nuevo_rut)
 79.                                 b[z][y]=Nuevo_rut
 80.                                 print("Rut reasignado exitosamente")
 81.                                 Trump=False
 82.                             if z==2:
 83.                                 print("El pasajero {} tiene asiento en :C {}".format(b[z,y], y+1))
 84.                                 Nuevo_rut = input("Ingrese el rut del nuevo pasajero:")
 85.                                 rut.remove(busqueda)
 86.                                 rut.append(Nuevo_rut)
 87.                                 b[z][y]=Nuevo_rut
 88.                                 print("Rut reasignado exitosamente")
 89.                                 Trump=False
 90.                             if z==3:
 91.                                 print("El pasajero {} tiene asiento en :D {}".format(b[z,y], y)+1)
 92.                                 Nuevo_rut = input("Ingrese el rut del nuevo pasajero:")
 93.                                 rut.remove(busqueda)
 94.                                 rut.append(Nuevo_rut)
 95.                                 b[z][y]=Nuevo_rut
 96.                                 print("Rut reasignado exitosamente")
 97.                                 Trump=False
 98.                             if z==4:
 99.                                 print("El pasajero {} tiene asiento en :E {}".format(b[z,y], y+1))
 100.                                 Nuevo_rut = input("Ingrese el rut del nuevo pasajero:")
 101.                                 rut.remove(busqueda)
 102.                                 rut.append(Nuevo_rut)
 103.                                 b[z][y]=Nuevo_rut
 104.                                 print("Rut reasignado exitosamente")
 105.                                 Trump=False
 106.                             if z==5:
 107.                                 print("El pasajero {} tiene asiento en :F {}".format(b[z,y], y+1))
 108.                                 Nuevo_rut = input("Ingrese el rut del nuevo pasajero:")
 109.                                 rut.remove(busqueda)
 110.                                 rut.append(Nuevo_rut)
 111.                                 b[z][y]=Nuevo_rut
 112.                                 print("Rut reasignado exitosamente")
 113.                                 Trump=False
 114.                 else:
 115.                     print("El rut ingresado no existe")
 116.                
 117. print("Bienvenidos al servicio La línea aérea Flash ")
 118. while True :
 119.     print ("MENU")
 120.     print ("1) Comprar pasajes")
 121.     print ("2) Mostrar ubicaciones disponibles")
 122.     print ("3) Ver listado de pasajeros")
 123.     print ("4) Buscar pasajeros ")
 124.     print ("5) Reasignar asiento")
 125.     print ("6) Mostrar ganancias totales")
 126.     print ("7) salir")
 127.     opcion= int(input(">"))
 128.     if opcion==1 :
 129.         for i in range (0,6):
 130.             if i ==0 :
 131.                 print ("A",end ="")
 132.             if i ==1 :
 133.                 print ("B",end ="")
 134.             if i ==2 :
 135.                 print ("C",end ="")
 136.             if i ==3 :
 137.                 print("\n")
 138.                 print ("D",end ="")
 139.             if i ==4 :
 140.                 print ("E",end ="")
 141.             if i ==5 :
 142.                 print ("F",end ="")
 143.             for j in range (0,33):
 144.                 if j>=0 and j<=4:
 145.                     print (Back.GREEN+x[i][j],end="")
 146.                 elif j>=9 and j<=16:
 147.                     print (Back.RED+x[i][j],end="")
 148.                 elif j==17:
 149.                     print (Back.GREEN+x[i][j],end="")
 150.                 else:
 151.                     print (Back.BLUE+x[i][j],end="")
 152.             print(Back.BLACK)
 153.         for i in range(1,34):                            
 154.             if i < 10:
 155.                 print(" ",i,end="")
 156.             else:
 157.                 print("",i,end="")
 158.         print("\n")
 159.         cant_asientos = int(input("Ingrese cantidad de asientos: "))
 160.         eleccion = 0
 161.        
 162.         for n in range(0,cant_asientos):
 163.             while True:
 164.                 print("Ingrese la fila (A-F): ")
 165.                 fila=str(input()).upper()
 166.                 if fila=="A":
 167.                     fila2=0
 168.                     break
 169.                 if fila=="B":
 170.                     fila2=1
 171.                     break
 172.                 if fila=="C":
 173.                     fila2=2
 174.                     break
 175.                 if fila=="D":
 176.                     fila2=3
 177.                     break
 178.                 if fila=="E":
 179.                     fila2=4
 180.                     break
 181.                 if fila=="F":
 182.                     fila2=5
 183.                     break
 184.                 else:
 185.                     print("ingrese una fila correcta")
 186.                
 187.             while True:
 188.                 print("Ingrese columna(1-33): ")
 189.                 columna=int(input())
 190.                 if columna in range (1,33):
 191.                    
 192.                     if x[fila2][columna-1] == "[X]":
 193.                         print("este asiento no esta disponible")
 194.                     else:
 195.                         if fila=="A" :
 196.                             fila2=0
 197.                             columna3=columna-1
 198.                             x[0][columna-1]="[X]"
 199.                             break
 200.                              
 201.                         if fila=="B":
 202.                             fila2=1
 203.                             columna3=columna-1
 204.                             x[1][columna-1]="[X]"
 205.                             break
 206.                          
 207.                         if fila=="C":
 208.                             fila2=2
 209.                             columna3=columna-1
 210.                             x[2][columna-1]="[X]"
 211.                             break
 212.                         if fila=="D":
 213.                             fila2=3
 214.                             columna3=columna-1
 215.                             x[3][columna-1]="[X]"
 216.                             break
 217.                         if fila=="E":
 218.                             fila2=4
 219.                             columna3=columna-1
 220.                             x[4][columna-1]="[X]"
 221.                             break
 222.                         if fila=="F":
 223.                             fila2=5
 224.                             columna3=columna-1
 225.                             x[5][columna-1]="[X]"
 226.                             break
 227.             else:
 228.                 print("ingrese una columna valida")
 229.                    
 230.             while True:
 231.      
 232.                 print("""\n\tTipo                                      Precio\n
 233.             1.No reclina (ROJO)                       $50000
 234.             2.Asiento común (AZUL)                    $60000
 235.             3.Espacio adicional para piernas  (VERDE) $80000\n""")
 236.      
 237.                 eleccion = int(input("Seleccione tipo de asiento: "))
 238.                 if eleccion == 1:
 239.                         if columna3 in range (10,17):
 240.                             cant_noreclina += 1
 241.                             noreclina= noreclina + 50000
 242.                             break
 243.                         else:
 244.                             print("no pertenece al rango de la columna")
 245.                                
 246.  
 247.  
 248.                 elif eleccion == 2:
 249.                         if columna3 in range(6,9)or columna3 in range(19,33):
 250.                             cant_comun += 1
 251.                             comun= comun+ 60000
 252.                             break
 253.                         else:
 254.                             print("no pertenece al rango de la columna")
 255.                                
 256.                                                                
 257.                 elif eleccion == 3:
 258.                        if columna3 in range(1,5)or columna3 in range(18):
 259.                             cant_espacio += 1
 260.                             espacio= espacio+80000
 261.                             break
 262.                        else:
 263.                             print("no pertenece al rango de la columna")
 264.                
 265.             while True:
 266.                 rut_2 = str(input("Ingrese Rut sin puntos, guion ni digito verificador: "))
 267.                 if len(rut_2) ==9 or len(rut_2) ==8:
 268.                     try:
 269.                         rut.index(rut_2)
 270.                         print("EL RUT YA EXISTE, PORFAVOR INTENTA NUEVAMENTE")
 271.                     except:    
 272.                         print("compra realizada con exito")
 273.                         rut.append(rut_2)
 274.                         b[fila2][columna-1]=rut_2
 275.                         break
 276.                 else:
 277.                     print("RUT INVALIDO, O RUT EXISTENTE, PORFAVOR INTENTA NUEVAMENTE")                        
 278.     if opcion==2 :
 279.         for i in range (0,6):
 280.             if i ==0 :
 281.                 print ("A",end ="")
 282.             if i ==1 :
 283.                 print ("B",end ="")
 284.             if i ==2 :
 285.                 print ("C",end ="")
 286.             if i ==3 :
 287.                 print("\n")
 288.                 print ("D",end ="")
 289.             if i ==4 :
 290.                 print ("E",end ="")
 291.             if i ==5 :
 292.                 print ("F",end ="")
 293.             for j in range (0,33):
 294.                 if j>=0 and j<=4:
 295.                     print (Back.GREEN+x[i][j],end="")
 296.                 elif j>=9 and j<=16:
 297.                     print (Back.RED+x[i][j],end="")
 298.                 elif j==17:
 299.                     print (Back.GREEN+x[i][j],end="")
 300.                 else:
 301.                     print (Back.BLUE+x[i][j],end="")
 302.             print(Back.BLACK)
 303.  
 304.         for i in range(1,34):
 305.             if i < 10:
 306.                 print(" ",i,end="")
 307.             else:
 308.                 print("",i,end="")
 309.         print("\n")
 310.     if opcion==3 :
 311.         listado_rut()
 312.        
 313.     if opcion==4 :
 314.        buscar_rut()
 315.  
 316.     if opcion==5 :
 317.         reasignar_rut()
 318.     if opcion==6  :
 319.         print(f"""\n\tTipo de asiento        Precio    Cantidad       Total\n
 320.         Asiento común          $60000     {cant_comun}             ${comun}
 321.         Espacio para piernas   $80000     {cant_espacio}             ${espacio}
 322.         No reclina             $50000     {cant_noreclina}             ${noreclina}
 323.         TOTAL                             {cant_comun + cant_espacio + cant_noreclina}             ${comun+ espacio + noreclina}\n""")
 324.  
 325.     if opcion==7 :
 326.         print("gracias por preferirnos")
 327.         break
 328.     if opcion!=1 and opcion!=2 and opcion!=3 and opcion!=4 and opcion!=5 and opcion!=6 and opcion!=7:
 329.         print ("ingrese una opcion valida ")
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top