SHARE
TWEET

RIO

a guest Oct 23rd, 2019 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //GUI
 2. public class Gui {
 3.     public void printRio(boolean[] values){
 4.         StringBuilder st = new StringBuilder();
 5.         st.append("____RIO____\n");
 6.         st.append("|    "+zeichen(values[4])+"    |\n");
 7.         st.append("|    "+zeichen(values[3])+"    |\n");
 8.         st.append("|    "+zeichen(values[2])+"    |\n");
 9.         st.append("|    "+zeichen(values[1])+"    |\n");
 10.         st.append("|    "+zeichen(values[0])+"    |\n");
 11.         st.append("___________");
 12.         System.out.println(st.toString());
 13.     }
 14.     private String zeichen(boolean loch){
 15.         if (loch){
 16.             return "°";
 17.         }
 18.         else {
 19.             return "*";
 20.         }
 21.     }
 22.     public void printSpieler(Spieler[] spielers){
 23.         StringBuilder st = new StringBuilder();
 24.         for (Spieler spieler: spielers) {
 25.             st.append("Name: " + spieler.getName() + " Stäbchen: " + spieler.getAnzahlStaebchen());
 26.             st.append("\n");
 27.         }
 28.         System.out.println(st.toString());
 29.     }
 30.     public void printGewinner(Spieler[] spielers){
 31.         for (Spieler spieler:spielers
 32.              ) {
 33.             if(spieler.getAnzahlStaebchen()==0){
 34.                 System.out.println("Spieler: " + spieler.getName() + " Hat gewonnen");
 35.                 break;
 36.             }
 37.         }
 38.     }
 39. }
 40.  
 41. //RealerWuerfel
 42. public class RealerWuerfel implements Wuerfel {
 43.     private static final int MAX_NUMBER = 6;
 44.  
 45.     public int wuerfle() {
 46.         Random random = new Random();
 47.         int result = random.nextInt(5)+1;
 48.         return result;
 49.     }
 50. }
 51.  
 52. //Rio
 53. public class Rio {
 54.     private static final int MAX = 6;
 55.     private boolean loecher[]= new boolean[]{false,false,false,false,false,false};
 56.     private Wuerfel wuerfel;
 57.  
 58.     public Rio(Wuerfel wuerfel) {
 59.         this.wuerfel = wuerfel;
 60.  
 61.     }
 62.     public boolean play(){
 63.         int wurf = wuerfel.wuerfle();
 64.         if (wurf == 6){
 65.             return true;
 66.         }
 67.         int position = wurf-1;
 68.         if (position == -1){
 69.             position = 0;
 70.         }
 71.         loecher[position] = !loecher[position];
 72.         return loecher[position];
 73.     }
 74.  
 75.     public boolean[] getLoecher() {
 76.         return loecher;
 77.     }
 78. }
 79.  
 80. //Spiel
 81. import javax.swing.*;
 82.  
 83. public class Spiel {
 84.     private int aktuellerSpielerIndex;
 85.     private Gui gui;
 86.     private Rio rio;
 87.     private Spieler[] spielers;
 88.     private boolean vorzeitigFertig = false;
 89.  
 90.     public Spiel(Gui gui, Rio rio, Spieler[] spielers) {
 91.         this.gui = gui;
 92.         this.rio = rio;
 93.         this.spielers = spielers;
 94.     }
 95.     public void spiele(){
 96.         waehleJuengstenSpieler();
 97.         while (spielIstFertig()==false && vorzeitigFertig == false){
 98.             boolean würfeln = false;
 99.             do {
 100.                 int selection = JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Würfeln",spielers[aktuellerSpielerIndex].getName(),JOptionPane.YES_NO_OPTION);
 101.                     switch (selection) {
 102.                         case JOptionPane.YES_OPTION:
 103.                             würfeln = true;
 104.                             break;
 105.                         case JOptionPane.NO_OPTION:
 106.                             würfeln = false;
 107.                             switch (spielBeenden()) {
 108.                                 case JOptionPane.YES_OPTION:
 109.                                     vorzeitigFertig= true;
 110.                                     würfeln = true;
 111.                                     break;
 112.                                 case JOptionPane.NO_OPTION:
 113.                                     break;
 114.                             }
 115.                             break;
 116.                     }
 117.                 }while (!würfeln);
 118.             if(!vorzeitigFertig){
 119.                 if(rio.play()){
 120.                     spielers[aktuellerSpielerIndex].gibStaebchen();
 121.                 }
 122.                 else {
 123.                     spielers[aktuellerSpielerIndex].nimmStaebchen();
 124.                 }
 125.                 gui.printRio(rio.getLoecher());
 126.                 gui.printSpieler(spielers);
 127.  
 128.                 waehleNaechstenSpieler();
 129.             }
 130.  
 131.         }
 132.         if(!vorzeitigFertig){
 133.             gui.printGewinner(spielers);
 134.         }
 135.     }
 136.     private boolean spielIstFertig(){
 137.         for (Spieler spieler: spielers) {
 138.             if(spieler.getAnzahlStaebchen()==0){
 139.                 return true;
 140.             }
 141.         }
 142.         return false;
 143.     }
 144.     private void waehleJuengstenSpieler(){
 145.         int jung = 0;
 146.         int next = 0;
 147.         for (int i = 0; i <spielers.length ; i++) {
 148.             try{
 149.                 jung = spielers[i].getAlter();
 150.                 next = spielers[i+1].getAlter();
 151.                 if(jung<next){
 152.                     aktuellerSpielerIndex = i;
 153.                 }
 154.             }catch (Exception e){
 155.                 aktuellerSpielerIndex = spielers.length-1;
 156.                 break;
 157.             }
 158.  
 159.         }
 160.  
 161.     }
 162.     private void waehleNaechstenSpieler(){
 163.         aktuellerSpielerIndex++;
 164.         if(spielers.length==aktuellerSpielerIndex){
 165.             aktuellerSpielerIndex = 0;
 166.         }
 167.  
 168.  
 169.     }
 170.     private int spielBeenden(){
 171.         int beenden = JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Spiel Beenden?","Beenden",JOptionPane.YES_NO_OPTION);
 172.         return beenden;
 173.     }
 174. }
 175.  
 176. //Spieler
 177. public class Spieler {
 178.     private int anzahlStaebchen;
 179.     private String name;
 180.     private final int alter;
 181.  
 182.     public Spieler(int anzahlStaebchen, String name, int alter) {
 183.         this.anzahlStaebchen = anzahlStaebchen;
 184.         this.name = name;
 185.         this.alter = alter;
 186.     }
 187.     public void nimmStaebchen(){
 188.         anzahlStaebchen++;
 189.     }
 190.     public void gibStaebchen(){
 191.         anzahlStaebchen--;
 192.     }
 193.  
 194.     public String getName() {
 195.         return name;
 196.     }
 197.  
 198.     public int getAlter() {
 199.         return alter;
 200.     }
 201.  
 202.     public int getAnzahlStaebchen() {
 203.         return anzahlStaebchen;
 204.     }
 205. }
 206.  
 207.  
 208. //Wuerfel
 209. public  interface Wuerfel {
 210.       int wuerfle();
 211. }
 212.  
 213.  
 214. //WuerfelMock
 215. public class WuerfelMock {
 216.    
 217.     private int wurf;
 218.  
 219.     public WuerfelMock(int wurf) {
 220.         this.wurf = wurf;
 221.     }
 222.    
 223.     public int wuerfle() {
 224.         return 0;
 225.  
 226.     }
 227.  
 228.    
 229. }
 230.  
 231.  
 232. //Starter
 233. public class Starter {
 234.     public static void main(String[] args) {
 235.         final Wuerfel wuerfel = new RealerWuerfel();
 236.         final Rio rio = new Rio(wuerfel);
 237.         final Gui gui = new Gui();
 238.         final Spieler[] spieler = new Spieler[]{new Spieler(5, JOptionPane.showInputDialog(null,"Spieler 1 Name eingeben: ","Spieler 1",JOptionPane.QUESTION_MESSAGE), alterEingeben("Spieler 1")),
 239.                                                  new Spieler(5,JOptionPane.showInputDialog(null,"Spieler 2 Name eingeben: ","Spieler 2",JOptionPane.QUESTION_MESSAGE), alterEingeben("Spieler 2"))};
 240.        
 241.        
 242.         final Spiel spiel = new Spiel(gui,rio,spieler);
 243.  
 244.         spiel.spiele();
 245.     }
 246.     private static int alterEingeben(String spieler){
 247.         int alter=0;
 248.         boolean worked = false;
 249.         do{
 250.             try {
 251.                 alter= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,spieler + " Alter eingeben: ",spieler,JOptionPane.QUESTION_MESSAGE));
 252.                 worked= true;
 253.             }
 254.             catch (Exception e){ }
 255.         }while (worked==false);
 256.  
 257.         return alter;
 258.  
 259.     }
 260.  
 261.  
 262. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top