daily pastebin goal
56%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 24th, 2018 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Neverland Cloverworks:
 2.  
 3. Director: Miyuki Kuroki
 4. Series Composition: Noboru Takagi
 5. Character Design: Tomoaki Takase
 6. Art Director: Hisayo Usui
 7. Director of Photography: Yoshihiro Sekiya
 8.  
 9. #1:
 10.  
 11. SB/ED: Kuroki
 12. AD: Takase
 13. KA: Kouno, Asaga, Saito, Emi Ota, Shinobu Mouri, Geso, Kojima, etc
 14.  
 15. #2:
 16.  
 17. SB/ED: Kanbe
 18. AD: Yuusuke Tanaka
 19. KA: Akai, Asaga, Kitada, Takashi Kawaguchi, Tanaka, Hayashi, etc
 20.  
 21. #3:
 22.  
 23. SB/ED: Kanbe
 24. AD: Takuya Kawai
 25. KA: Takuya Kawai, Ogasawara, Nonaka, Hayashi, etc
 26.  
 27. #4:
 28.  
 29. SB/ED: Shingo Adachi
 30. AD: Isao Hayashi
 31. KA: Akai, Kikuta, Kubota, Asaga, Eiji Komatsu, Ozawa, Hashimoto, Shinobu Mouri, Kawatsuma, Kuroki, Hayashi,
 32. Tashiro, Chikaoka, Tanaka, Adachi, etc
 33.  
 34. #5:
 35.  
 36. SB/ED: Ishihama
 37. AD/KA: Kojima
 38.  
 39. #6:
 40.  
 41. SB/ED: Kuroki
 42. AD: Hideki Yamazaki
 43. KA: Kawai, Kuroki, Kawatsuma, Sugie, Akira Tabata, Shinji Chou, Kitada, Yamazaki, etc
 44.  
 45. #7:
 46.  
 47. SB/ED: Majima
 48. AD: Shinya Yamada
 49. KA: Geso, Miki, Seki, etc
 50.  
 51. #8:
 52.  
 53. SB/ED: Kanbe
 54. AD: Takuya Kawai, Kazuyuki Asaga
 55. KA: Kitada, Tashiro, Kouno, Kawatsuma, Komatsu, Hashimoto, Shinobu Mouri, Yoshioka, Kawai, Asaga, Asano, Kuroki, etc
 56.  
 57. #9:
 58.  
 59. SB/ED: Kuroki
 60. AD: Hatsue Koizumi
 61. KA: Yonezawa, Kuroki, Mouri, etc
 62.  
 63. #10:
 64.  
 65. SB/ED: Ryotaro Makihara
 66. AD: Nobutake Ito
 67. KA: Makihara, Ito, Nishigaki, Hata, Natsuko Shimizu, Yoneyama, Kurita, Miyazawa, Kouta, Masuyama, etc
 68.  
 69. #11:
 70.  
 71. SB: Shouko Nakamura
 72. ED: Takahiro Harada
 73. AD/KA: Ryosuke Nishii
 74.  
 75. #12:
 76.  
 77. SB/ED: Kuroki, Yuuki Ito
 78. AD: Takuya Kawai, Takase
 79. KA: Makihara, Kitada, Asaga, Chikaoka, Kawai, Ito, Mouri, Kuroki, Kawatsuma, Kotani, Shikama, Komatsu, etc
 80.  
 81. Neverland I.G:
 82.  
 83. Director: Shintaro Nakazawa
 84. Series Composition: Taku Kishimoto
 85. Character Design: Takahiro Kishida
 86. Art Director: Ichiro Tatsuta
 87. Director of Photography: Yumiko Nakata
 88.  
 89. #1:
 90.  
 91. SB: Shintaro Nakazawa
 92. ED: Daiki Mori
 93. AD: Nagura
 94. KA: Ueda, Horii, Shimozuma, Honda, Yonekawa, Emi Ota, Fukuda, Chiba, Takahashi, Kai, Nagura, Takenaka, Tetsuya Masuda, etc
 95.  
 96. #2:
 97.  
 98. SB/ED/AD: Haruo Okuno
 99. KA: Tomohiro Kishi, Haruo Okuno, Maki Kawano, Yonekawa, Emi Ota, etc
 100.  
 101. #3:
 102.  
 103. SB: Masamitsu Hidaka
 104. ED: Shintaro Itoga
 105. AD: Masayuki Honda, Shimozuma, Takahashi
 106. KA: Orii, Yonekawa, Yuki Watanabe, Kengo Saito, Eri Yamazaki, Niino, Kanai, Takahashi, Honda, Shimozuma, Emi Ota, Takehana, etc
 107.  
 108. #4:
 109.  
 110. SB: Taizo Yoshida
 111. ED/AD/KA: Hideki Takahashi
 112.  
 113. #5:
 114.  
 115. SB/ED: Shintaro Nakazawa
 116. AD: Ueda, Katagiri
 117. KA: Moroyuki, Watanabe, Katagiri, etc
 118.  
 119. #6:
 120.  
 121. SB: Shinsaku Sasaki
 122. ED: Daiki Mori
 123. AD: Nagura, Shimozuma, Chiba
 124. KA: Kuroki, Yonekawa, Ota, Kanako Hiroo, Ueda, Katagiri, Nagura, Shimozuma, Kai, Chiba, Takehana, etc
 125.  
 126. #7:
 127.  
 128. SB: Taizo Yoshida
 129. ED: Yusuke Kamata
 130. AD: Orii, Honda
 131. KA: Masuda, Katagiri, Watanabe, Honda, Takenaka, Orii, Ota, etc
 132.  
 133. #8:
 134.  
 135. SB/ED: Masako Sato
 136. AD: Honda, Yamaguchi
 137. KA: Takeshi Inamura, Suetomi, Liang, Yuu Kobayashi, Kawano, Honda, Yonekawa, Araki, Watanabe, etc
 138.  
 139. #9:
 140.  
 141. SB: Watanabe
 142. ED: Itoga
 143. AD: Ueda, Katagiri, Yonekawa
 144. KA: Liang, Fukuda, Kobayashi, Hiroo, Masuda, Takehana, Watanabe, Sugita, Moroyuki, Sato, Takahashi, Ueda, Katagiri, Igarashi, etc
 145.  
 146. #10:
 147.  
 148. SB/ED: Shintaro Nakazawa
 149. AD: Honda, Shimozuma, Yamaguchi
 150. KA: Masuda, Inamura, Ota, Liang, Yonekawa, Watanabe, Honda, Chiba, Kai, Yonebayashi, Shinji Hashimoto, etc
 151.  
 152. #11:
 153.  
 154. SB: Shinsaku Sasaki
 155. ED: Tetsuaki Watanabe
 156. AD: Nagura, Okuno, Honda, Orii
 157. KA: Kobayashi, Suetomi, Masuda, Liang, Watanabe, Orii, Chiba, Kai, Takahashi, Nagura, Okuno, Honda, Yonekawa, Sato, Takehana,
 158. Igarashi, Shimozuma, etc
 159.  
 160. #12:
 161.  
 162. SB/ED: Shintaro Nakazawa
 163. AD: Okuno, Horii, Shimozuma, Nagura, Chiba
 164. KA: Ueda, Kobayashi, Yonekawa, Liang, Ota, Fukuda, Keiichi Ishida, Masuda, Okuno, Nagura, Kai, Takahashi, Suetomi, Chiba,
 165. Igarashi, Hiroo, Takehana, Kise, Nishio, Mukouda, Itazu, etc
RAW Paste Data
Top