GkcnAman

MineCraft Türkçe Çeviri

Aug 9th, 2014
1,325
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. language.name = English = Türkçe
 2. language.region = US = TR
 3. language.code = en_US = tr_TR
 4.  
 5. gui.done = Done = Tamam
 6. gui.cancel = Cancel = İptal
 7. gui.back = Back = Back
 8. gui.toMenu = Back to title screen = Ana menüye dön
 9. gui.up = Up = Yukarı
 10. gui.down = Down = Aşağı
 11. gui.yes = Yes = Evet
 12. gui.no = No = Hayır
 13.  
 14. menu.singleplayer = Singleplayer = Tek Oyunculu
 15. menu.multiplayer = Multiplayer = Çok Oyunculu
 16. menu.online = Minecraft Realms = Minecraft Realms
 17. menu.options = Options... = Ayarlar...
 18. menu.quit = Quit Game = Oyundan Çık
 19. menu.returnToMenu = Save and Quit to Title = Kaydet ve Ana Menüye Dön
 20. menu.disconnect = Disconnect = Bağlantıyı Kes
 21. menu.returnToGame = Back to Game = Oyuna Dön
 22. menu.switchingLevel = Switching worlds = Dünyalar değiştiriliyor
 23. menu.generatingLevel = Generating world = Dünya oluşturuluyor
 24. menu.loadingLevel = Loading world = Dünya yükleniyor
 25. menu.generatingTerrain = Building terrain = Zemin inşa ediliyor
 26. menu.convertingLevel = Converting world = Dünya dönüştürülüyor
 27. menu.simulating = Simulating the world for a bit = Dünya simüle ediliyor
 28. menu.respawning = Respawning = Yeniden Canlandırılıyor
 29. menu.shareToLan = Open to LAN = Yerel ağda paylaş
 30.  
 31. selectWorld.title = Select World = Dünya Seç
 32. selectWorld.empty = empty = boş
 33. selectWorld.world = World = Dünya
 34. selectWorld.select = Play Selected World = Seçilen dünyada oyna
 35. selectWorld.create = Create New World = Yeni Dünya Yarat
 36. selectWorld.recreate = Re-Create = Yeniden Oluştur
 37. selectWorld.createDemo = Play New Demo World = Yeni Demo Dünya Yarat
 38. selectWorld.delete = Delete = Sil
 39. selectWorld.rename = Rename = Yeniden Adlandır
 40. selectWorld.deleteQuestion = Are you sure you want to delete this world? = Bu dünyayı silmek istediğinizden emin misiniz?
 41. selectWorld.deleteWarning = will be lost forever! (A long time!) = sonsuza kadar kaybolacak! (Uzun bir süre!)
 42. selectWorld.deleteButton = Delete = Sil
 43. selectWorld.renameButton = Rename = Yeniden Adlandır
 44. selectWorld.renameTitle = Rename World = Dünyayı Yeniden Adlandır
 45. selectWorld.conversion = Must be converted! = Dönüştürülmesi gerek!
 46. selectWorld.newWorld = New World = Yeni Dünya
 47. selectWorld.newWorld.copyOf = Copy of %s = %s kopyası
 48. selectWorld.enterName = World Name = Dünya Adı
 49. selectWorld.resultFolder = Will be saved in: = Buraya kaydedilecek:
 50. selectWorld.enterSeed = Seed for the World Generator = Dünya yaratıcısı için kod
 51. selectWorld.seedInfo = Leave blank for a random seed = Rastgele oluşturmak için boş bırakın
 52. selectWorld.cheats = Cheats = Hileler
 53. selectWorld.customizeType = Customize = Kişiselleştir
 54.  
 55. createWorld.customize.presets = Presets = Hazır ayarlar
 56. createWorld.customize.presets.title = Select a Preset = Hazır Ayar seçin
 57. createWorld.customize.presets.select = Use Preset = Hazır ayarı kullan
 58. createWorld.customize.presets.share = Want to share your preset with someone? Use the below box! = Bu ayarları birileriyle paylaşmak ister misin ? Aşağıdaki kutuyu kullan!
 59. createWorld.customize.presets.list = Alternatively, here's some we made earlier! = Alternatif olarak, daha önce yaptıklarımızdan bazıları!
 60. createWorld.customize.flat.title = Superflat Customization = Dümdüz Özelleştirme
 61. createWorld.customize.flat.tile = Layer Material = Katman Malzemesi
 62. createWorld.customize.flat.height = Height = Yükseklik
 63. createWorld.customize.flat.addLayer = Add Layer = Katman Ekle
 64. createWorld.customize.flat.editLayer = Edit Layer = Katmanı Düzenle
 65. createWorld.customize.flat.removeLayer = Remove Layer = Katmanı Kaldır
 66. createWorld.customize.flat.layer.top = Top - %d = Üst - %d
 67. createWorld.customize.flat.layer = %d = %d
 68. createWorld.customize.flat.layer.bottom = Bottom - %d = Alt - %d
 69. gameMode.survival = Survival Mode = Hayatta Kalma Modu
 70. gameMode.creative = Creative Mode = Yaratıcılık modu
 71. gameMode.adventure = Adventure Mode = Macera Modu
 72. gameMode.hardcore = Hardcore Mode! = Zorlu Mod!
 73. gameMode.changed = Your game mode has been updated = Oyun modunuz güncellendi
 74. selectWorld.gameMode = Game Mode: = Oyun Modu:
 75. selectWorld.gameMode.survival = Survival = Hayatta Kalma
 76. selectWorld.gameMode.survival.line1 = Search for resources, crafting, gain = Kaynak ara,yarat,elde etn
 77. selectWorld.gameMode.survival.line2 = levels, health and hunger = Seviyeler,sağlık ve açlık
 78. selectWorld.gameMode.creative = Creative = Yaratıcı
 79. selectWorld.gameMode.creative.line1 = Unlimited resources, free flying and = Sınırsız kaynaklar, özgürce uçma ve
 80. selectWorld.gameMode.creative.line2 = destroy blocks instantly = Blokları anında kırma
 81. selectWorld.gameMode.hardcore = Hardcore = Zorlayıcı
 82. selectWorld.gameMode.hardcore.line1 = Same as survival mode, locked at hardest = Hayatta kalma modu ile aynı, zorluk seviyesi daha yüksek
 83. selectWorld.gameMode.hardcore.line2 = difficulty, and one life only = tek canlı, zorlaştırılmış mod
 84. selectWorld.gameMode.adventure = Adventure = Macera
 85. selectWorld.gameMode.adventure.line1 = Same as survival mode, but blocks can't = Hayatta kalma modu, ama blokları değil
 86. selectWorld.gameMode.adventure.line2 = be added or removed = eklenemez veya kaldırılamaz
 87. selectWorld.moreWorldOptions = More World Options... = Daha fazla dünya seçeneği...
 88. selectWorld.mapFeatures = Generate Structures: = Yapılar oluştur:
 89. selectWorld.mapFeatures.info = Villages, dungeons etc = Köyler, zindanlar vb
 90. selectWorld.mapType = World Type: = Dünya Tipi:
 91. selectWorld.mapType.normal = Normal = Normal
 92. selectWorld.allowCommands = Allow Cheats: = Hilelere izin ver:
 93. selectWorld.allowCommands.info = Commands like /gamemode, /xp = /gamemode, /xp gibi komutlar
 94. selectWorld.hardcoreMode = Hardcore: = Zorlu:
 95. selectWorld.hardcoreMode.info = World is deleted upon death = Öldüğünde dünya silinecek
 96. selectWorld.bonusItems = Bonus Chest: = Bonus Sandık:
 97.  
 98. generator.default = Default = Varsayılan
 99. generator.flat = Superflat = Süper düz
 100. generator.largeBiomes = Large Biomes = Büyük Biyomlar
 101.  
 102. selectServer.title = Select Server = Sunucu Seç
 103. selectServer.empty = empty = boş
 104. selectServer.select = Join Server = Sunucuya Katıl
 105. selectServer.direct = Direct Connect = Doğrudan Bağlan
 106. selectServer.edit = Edit = Düzenle
 107. selectServer.delete = Delete = Sil
 108. selectServer.add = Add server = Sunucu Ekle
 109. selectServer.defaultName = Minecraft Server = Minecraft Sunucusu
 110. selectServer.deleteQuestion = Are you sure you want to remove this server? = Bu sunucuyu kaldırmak istediğinden emin misin ?
 111. selectServer.deleteWarning = will be lost forever! (A long time!) = sonsuza kadar kaybolacak! (Çok uzun bir süre!)
 112. selectServer.deleteButton = Delete = Sil
 113. selectServer.refresh = Refresh = Yenile
 114. selectServer.hiddenAddress = (Hidden) = (Gizli)
 115. addServer.title = Edit Server Info = Sunucu bilgisini düzenle
 116. addServer.enterName = Server Name = Sunucu adı
 117. addServer.enterIp = Server Address = Sunucu Adresi
 118. addServer.add = Done = Tamamlandı
 119. addServer.hideAddress = Hide Address = Adresi Gizle
 120. lanServer.title = LAN World = Yerel Ağ Dünyası
 121. lanServer.scanning = Scanning for games on your local network = Scanning for games on your local network
 122. lanServer.start = Start LAN World = Yerel Ağ Dünyası Başlat
 123. lanServer.otherPlayers = Settings for Other Players = Diğer oyuncular için ayarlar
 124. mcoServer.title = Minecraft Online World = Minecraft Online dünya
 125.  
 126. multiplayer.title = Play Multiplayer = Çok Oyunculu Oyna
 127. multiplayer.connect = Connect = Bağlan
 128. multiplayer.info1 = Minecraft Multiplayer is currently not finished, but there = Minecraft Çoklu Oyuncu Modu henüz tamamlanmadı, fakat burada
 129. multiplayer.info2 = is some buggy early testing going on. = biraz hatalı, ön testler sürüyor.
 130. multiplayer.ipinfo = Enter the IP of a server to connect to it: = Sunucuya bağlanmak için IP girin:
 131. multiplayer.texturePrompt.line1 = This server recommends the use of a custom texture pack. = Bu sunucu özel bir doku paketi kullanmayı öneriyor.
 132. multiplayer.texturePrompt.line2 = Would you like to download and install it automagically? = Doku paketi kendi kendine, büyülü bir şekilde yüklensin mi?
 133. multiplayer.downloadingTerrain = Downloading terrain = Arazi indiriliyor
 134. multiplayer.stopSleeping = Leave Bed = Yataktan Ayrıl
 135.  
 136. chat.link.confirm = Are you sure you want to open the following website? = Bu web sitesini açmak istediğinizden emin misiniz?
 137. chat.link.warning = Never open links from people that you don't trust! = Güvenmediğiniz kişilerden gelen bağlantıları asla açmayın!
 138. chat.copy = Copy to Clipboard = Panoya kopyala
 139.  
 140. menu.playdemo = Play Demo World = Deneme dünyasında oyna
 141. menu.resetdemo = Reset Demo World = Deneme dünyasını sıfırla
 142. demo.day.1 = This demo will last five game days, do your best! = Bu deneme sürümü beş gün sürecek. Elinden gelenin en iyisini yap!
 143. demo.day.2 = Day Two = İkinci Gün
 144. demo.day.3 = Day Three = Üçüncü Gün
 145. demo.day.4 = Day Four = Dördüncü Gün
 146. demo.day.5 = This is your last day! = Bu senin son günün!
 147. demo.day.warning = Your time is almost up! = Zamanın bitiyor!
 148. demo.day.6 = You have passed your fifth day, use F2 to save a screenshot of your creation = 5. gün geçti , eserinin ekran görüntüsünü almak için F2 tuşunu kullan
 149. demo.reminder = The demo time has expired, buy the game to continue or start a new world! = Deneme süresi doldu. Oynamaya devam etmek yada yeni bir dünya yaratmak için oyunu satın al!
 150. demo.remainingTime = Remaining time: %s = Kalan süre: %s
 151. demo.demoExpired = Demo time's up! = Deneme süresi doldu!
 152. demo.help.movement = Use %1$s, %2$s, %3$s, %4$s and the mouse to move around = %1$s, %2$s, %3$s, %4$s ve fareni kullanarak etrafta dolan
 153. demo.help.movementShort = Move by pressing %1$s, %2$s, %3$s, %4$s = %1$ S, %2$ s, %3$ s, %4$ s tuşularına basarak hareket edin
 154. demo.help.movementMouse = Look around using the mouse = Fareyi kullanarak etrafa bakın
 155. demo.help.jump = Jump by pressing %1$s = %1$s tuşuna basarak zıpla
 156. demo.help.inventory = Use %1$s to open your inventory = %1$s tuşuna basarak envanterini aç
 157. demo.help.title = Minecraft Demo Mode = Minecraft Deneme modu
 158. demo.help.fullWrapped = This demo will last 5 ingame days (about 1 hour and 40 minutes of real time). Check the achievements for hints! Have fun! = Bu Deneme oyun içi 5 gün (Gerçek zamanda 1 saat 40 dakika) sürecek. Başarılar için ipuçlarını kontrol edin! İyi eğlenceler!
 159. demo.help.buy = Purchase Now! = Hemen satın al!
 160. demo.help.later = Continue Playing! = Oyuna devam et!
 161.  
 162. connect.connecting = Connecting to the server... = Sunucuya bağlanılıyor...
 163. connect.authorizing = Logging in... = Giriş yapılıyor...
 164. connect.failed = Failed to connect to the server = Sunucuya bağlanılamadı
 165.  
 166. disconnect.genericReason = %s = %s
 167. disconnect.disconnected = Disconnected by Server = Sunucu tarafından bağlantı kesildi
 168. disconnect.lost = Connection Lost = Bağlantı Kaybedildi
 169. disconnect.kicked = Was kicked from the game = Oyundan atıldı
 170. disconnect.timeout = Timed out = Zaman aşımına uğradı
 171. disconnect.closed = Connection closed = Bağlantı Kapandı
 172. disconnect.loginFailed = Failed to login = Oturum açılamadı
 173. disconnect.loginFailedInfo = Failed to login: %s = Oturum açılamadı %s
 174. disconnect.quitting = Quitting = Çıkılıyor
 175. disconnect.endOfStream = End of stream = Bağlantı Sonu
 176. disconnect.overflow = Buffer overflow = Arabellek Taştı
 177. disconnect.spam = Kicked for spamming = Spam nedeniyle atıldın
 178.  
 179. options.off = OFF = KAPALI
 180. options.on = ON = AÇIK
 181. options.visible = Shown = Gösterilen
 182. options.hidden = Hidden = Gizli
 183. options.title = Options = Ayarlar
 184. options.controls = Controls... = Kontroller...
 185. options.video = Video Settings... = Video Ayarları...
 186. options.language = Language... = Dil...
 187. options.languageWarning = Language translations may not be 100% accurate = Dil çevirileri %100 doğru olmayabilir
 188. options.videoTitle = Video Settings = Görüntü Ayarları
 189. options.music = Music = Müzik
 190. options.sound = Sound = Ses
 191. options.invertMouse = Invert Mouse = Ters Fare Kontrolleri
 192. options.fov = FOV = Görüş Açısı
 193. options.fov.min = Normal = Normal
 194. options.fov.max = Quake Pro = Tam Bakış Açısı
 195. options.gamma = Brightness = Parlaklık
 196. options.gamma.min = Moody = Karamsar
 197. options.gamma.max = Bright = Parlak
 198. options.sensitivity = Sensitivity = Hassasiyet
 199. options.sensitivity.min = *yawn* = *esneme*
 200. options.sensitivity.max = HYPERSPEED!!! = AŞIRI HIZ!!!
 201. options.renderDistance = Render Distance = Görüş Mesafesi
 202. options.renderDistance.tiny = Tiny = Küçücük
 203. options.renderDistance.short = Short = Kısa
 204. options.renderDistance.normal = Normal = Normal
 205. options.renderDistance.far = Far = Uzak
 206. options.viewBobbing = View Bobbing = Sarsılmayı Göster
 207. options.ao = Smooth Lighting = Yumuşak Işıklandırma
 208. options.ao.off = Off = Off
 209. options.ao.min = Minimum = Minimum
 210. options.ao.max = Maximum = Maximum
 211. options.anaglyph = 3D Anaglyph = 3D Görüntü
 212. options.framerateLimit = Performance = Performans
 213. options.difficulty = Difficulty = Zorluk
 214. options.difficulty.peaceful = Peaceful = Barışçıl
 215. options.difficulty.easy = Easy = Kolay
 216. options.difficulty.normal = Normal = Normal
 217. options.difficulty.hard = Hard = Zor
 218. options.difficulty.hardcore = Hardcore = Zorlayıcı
 219. options.graphics = Graphics = Grafikler
 220. options.graphics.fancy = Fancy = Gerçekçi
 221. options.graphics.fast = Fast = Hızlı
 222. options.guiScale = GUI Scale = Kullanıcı Arayüzü Ölçeği
 223. options.guiScale.auto = Auto = Otomatik
 224. options.guiScale.small = Small = Küçük
 225. options.guiScale.normal = Normal = Normal
 226. options.guiScale.large = Large = Büyük
 227. options.advancedOpengl = Advanced OpenGL = Gelişmiş OpenGL
 228. options.renderClouds = Clouds = Bulutlar
 229. options.farWarning1 = A 64 bit Java installation is recommended = 64 bit java yüklemesi önerilir
 230. options.farWarning2 = for 'Far' render distance (you have 32 bit) = Uzak görüş mesafesi için (sizdeki 32 bit)
 231. options.particles = Particles = Parçacıklar
 232. options.particles.all = All = Tümü
 233. options.particles.decreased = Decreased = Azaltılmış
 234. options.particles.minimal = Minimal = En Az
 235. options.multiplayer.title = Multiplayer Settings... = Çoklu Oyuncu Ayarları...
 236. options.chat.title = Chat Settings... = Sohbet ayarları...
 237. options.chat.visibility = Chat = Sohbet
 238. options.chat.visibility.full = Shown = Gösterilen
 239. options.chat.visibility.system = Commands Only = Yalnızca komutlar
 240. options.chat.visibility.hidden = Hidden = Gizli
 241. options.chat.color = Colors = Renkler
 242. options.chat.opacity = Opacity = Saydamlık
 243. options.chat.links = Web Links = İnternet Linkleri
 244. options.chat.links.prompt = Prompt on Links = Linkleri açarken uyarı
 245. options.chat.scale = Scale = Ölçek
 246. options.chat.width = Width = Genişlik
 247. options.chat.height.focused = Focused Height = Odaklanmış Yükseklik
 248. options.chat.height.unfocused = Unfocused Height = Odaklanmamış Yükseklik
 249. options.showCape = Show Cape = Pelerini göster
 250. options.serverTextures = Server Textures = Sunucu Dokuları
 251. options.snooper = Allow Snooper = İzinli snooper
 252. options.snooper.view = Snooper Settings... = Snooper Ayarları...
 253. options.snooper.title = Machine Specs Collection = Makine spesifikasyonları koleksiyonu
 254. options.snooper.desc = We want to collect information about your machine to help improve Minecraft by knowing what we can support and where the biggest problems are. All of this information is completely anonymous and viewable below. We promise we won't do anything bad with this data, but if you want to opt out then feel free to toggle it off! = Minecraft'ın gelişmesine ve hataların bulunması için makinanız hakkında bilgi toplamak istiyoruz.Bu bilgiler anonim olarak toplanacak ve yayınlanacaktır.Bu bilgileri kötü bir amaçla kullanmayacağımıza söz veriyoruz, isterseniz bu özelliği kapatabilirsiniz!
 255. options.texture.pack = Texture Packs = Doku Paketleri
 256. options.fullscreen = Fullscreen = Tam Ekran
 257. options.vsync = Use VSync = VSync etkin
 258. options.touchscreen = Touchscreen Mode = Dokunmatik Ekran Modu
 259.  
 260. performance.max = Max FPS = Maksimum FPS
 261. performance.balanced = Balanced = Dengeli
 262. performance.powersaver = Power saver = Güç Tasarrufu
 263.  
 264. controls.title = Controls = Kontroller
 265.  
 266. key.forward = Forward = İleri
 267. key.left = Left = Sol
 268. key.back = Back = Geri
 269. key.right = Right = Sağ
 270. key.jump = Jump = Zıpla
 271. key.inventory = Inventory = Envanter
 272. key.drop = Drop = Yere at
 273. key.chat = Chat = Sohbet
 274. key.fog = Toggle Fog = Sisi Ayarla
 275. key.sneak = Sneak = Eğil
 276. key.playerlist = List Players = Oyuncuları Listele
 277. key.attack = Attack = Saldır
 278. key.use = Use Item = Eşyayı kullan
 279. key.pickItem = Pick Block = Blok seç
 280. key.mouseButton = Button %1$s = Buton %1$s
 281. key.command = Command = Komut
 282.  
 283. texturePack.openFolder = Open texture pack folder = Doku paketi klasörünü aç
 284. texturePack.title = Select Texture Pack = Doku paketi seç
 285. texturePack.folderInfo = (Place texture pack files here) = (Doku paketlerini buraya yerleştirin)
 286. texturePack.incompatible = Incompatible = Uyumsuz
 287.  
 288. book.pageIndicator = Page %1$s of %2$s = Sayfa %1$s,%2$s
 289. book.byAuthor = by %1$s = Yazar: %1$s
 290. book.signButton = Sign = Bitir
 291. book.editTitle = Enter Book Title: = Kitap Adı:
 292. book.finalizeButton = Sign and Close = Bitir ve Kapat
 293. book.finalizeWarning = Note! When you sign the book, it will no longer be editable. = Uyarı: Eğer kitabı bitirirseniz, bundan böyle üzerinde değişiklik yapılamaz.
 294.  
 295. tile.stone.name = Stone = Taş
 296. tile.grass.name = Grass Block = Çimen
 297. tile.dirt.name = Dirt = Toprak
 298. tile.stonebrick.name = Cobblestone = Kırık Taş
 299. tile.wood.name = Wooden Planks = Ahşap Kalaslar
 300. tile.wood.oak.name = Oak Wood Planks = Meşe Ağacı Tahtası
 301. tile.wood.spruce.name = Spruce Wood Planks = Ladin Tahtası
 302. tile.wood.birch.name = Birch Wood Planks = Huş Ağacı Tahtası
 303. tile.wood.jungle.name = Jungle Wood Planks = Orman Ağacı Tahtası
 304. tile.sapling.oak.name = Oak Sapling = Meşe Fidanı
 305. tile.sapling.spruce.name = Spruce Sapling = Ladin Ağacı Fidanı
 306. tile.sapling.birch.name = Birch Sapling = Huş Fidanı
 307. tile.sapling.jungle.name = Jungle Sapling = Orman Ağacı Fidanı
 308. tile.deadbush.name = Dead Bush = Ölü Bitki
 309. tile.bedrock.name = Bedrock = Katman Kayası
 310. tile.water.name = Water = Su
 311. tile.lava.name = Lava = Lav
 312. tile.sand.name = Sand = Kum
 313. tile.sandStone.name = Sandstone = Kumtaşı
 314. tile.sandStone.default.name = Sandstone = Kumtaşı
 315. tile.sandStone.chiseled.name = Chiseled Sandstone = Keskin Kumtaşı
 316. tile.sandStone.smooth.name = Smooth Sandstone = Düzgün Kumtaşı
 317. tile.gravel.name = Gravel = Çakıl
 318. tile.oreGold.name = Gold Ore = Altın Cevheri
 319. tile.oreIron.name = Iron Ore = Demir Cevheri
 320. tile.oreCoal.name = Coal Ore = Kömür Cevheri
 321. tile.log.name = Wood = Odun
 322. tile.log.oak.name = Oak Wood = Meşe Odunu
 323. tile.log.spruce.name = Spruce Wood = Ladin Odunu
 324. tile.log.birch.name = Birch Wood = Huş Odunu
 325. tile.log.jungle.name = Jungle Wood = Orman Ağacı Odunu
 326. tile.leaves.name = Leaves = Yapraklar
 327. tile.leaves.oak.name = Oak Leaves = Meşe Yaprakları
 328. tile.leaves.spruce.name = Spruce Leaves = Ladin Yaprakları
 329. tile.leaves.birch.name = Birch Leaves = Huş Yaprakları
 330. tile.leaves.jungle.name = Jungle Leaves = Orman Ağacı Yaprakları
 331. tile.tallgrass.name = Grass = Çimen
 332. tile.tallgrass.shrub.name = Shrub = Çalı
 333. tile.tallgrass.grass.name = Grass = Çimen
 334. tile.tallgrass.fern.name = Fern = Eğreltiotu
 335. tile.sponge.name = Sponge = Sünger
 336. tile.glass.name = Glass = Cam
 337. tile.thinGlass.name = Glass Pane = İnce Cam
 338. tile.cloth.name = Wool = Yün
 339. tile.flower.name = Flower = Çiçek
 340. tile.rose.name = Rose = Gül
 341. tile.mushroom.name = Mushroom = Mantar
 342. tile.blockGold.name = Block of Gold = Altın Bloğu
 343. tile.blockIron.name = Block of Iron = Demir Bloğu
 344. tile.stoneSlab.stone.name = Stone Slab = Taş Basamak
 345. tile.stoneSlab.sand.name = Sandstone Slab = Kumtaşı Basamak
 346. tile.stoneSlab.wood.name = Wooden Slab = Tahta Basamak
 347. tile.stoneSlab.cobble.name = Cobblestone Slab = Kırık Taş Basamak
 348. tile.stoneSlab.brick.name = Bricks Slab = Tuğla Basamak
 349. tile.stoneSlab.smoothStoneBrick.name = Stone Bricks Slab = Taş Tuğla Basamak
 350. tile.stoneSlab.netherBrick.name = Nether Brick Slab = Nether Tuğlası Basamağı
 351. tile.stoneSlab.quartz.name = Quartz Slab = Kuvars Basamağı
 352. tile.woodSlab.oak.name = Oak Wood Slab = Meşe Ağacı Basamağı
 353. tile.woodSlab.spruce.name = Spruce Wood Slab = Ladin Odunu Basamağı
 354. tile.woodSlab.birch.name = Birch Wood Slab = Huş Odunu Basamağı
 355. tile.woodSlab.jungle.name = Jungle Wood Slab = Orman Ağacı Basamağı
 356. tile.brick.name = Bricks = Tuğla
 357. tile.tnt.name = TNT = TNT
 358. tile.bookshelf.name = Bookshelf = Kitaplık
 359. tile.stoneMoss.name = Moss Stone = Yosunlu Taş
 360. tile.obsidian.name = Obsidian = Obsidyen
 361. tile.torch.name = Torch = Meşale
 362. tile.fire.name = Fire = Ateş
 363. tile.mobSpawner.name = Monster Spawner = Canavar Yaratıcısı
 364. tile.stairsWood.name = Oak Wood Stairs = Meşe Odunu Merdiveni
 365. tile.stairsWoodSpruce.name = Spruce Wood Stairs = Ladin ahşap merdiven
 366. tile.stairsWoodBirch.name = Birch Wood Stairs = Huş ağacı merdiven
 367. tile.stairsWoodJungle.name = Jungle Wood Stairs = Orman ağacı merdiveni
 368. tile.chest.name = Chest = Sandık
 369. tile.chestTrap.name = Trapped Chest = Tuzaklı Sandık
 370. tile.redstoneDust.name = Redstone Dust = Kızıltaş Tozu
 371. tile.oreDiamond.name = Diamond Ore = Elmas Cevheri
 372. tile.blockDiamond.name = Block of Diamond = Elmas Blok
 373. tile.workbench.name = Crafting Table = Çalışma Masası
 374. tile.crops.name = Crops = Ekinler
 375. tile.farmland.name = Farmland = Tarım arazisi
 376. tile.furnace.name = Furnace = Ocak
 377. tile.sign.name = Sign = Tabela
 378. tile.doorWood.name = Wooden Door = Ahşap Kapı
 379. tile.ladder.name = Ladder = Merdiven
 380. tile.rail.name = Rail = Ray
 381. tile.goldenRail.name = Powered Rail = Güçlendirilmiş Ray
 382. tile.activatorRail.name = Activator Rail = Aktivatör demiryolu
 383. tile.detectorRail.name = Detector Rail = Dedektör Ray
 384. tile.stairsStone.name = Stone Stairs = Taş Merdiven
 385. tile.stairsSandStone.name = Sandstone Stairs = Kumtaşı Merdiveni
 386. tile.lever.name = Lever = Şalter
 387. tile.pressurePlate.name = Pressure Plate = Basınç Plakası
 388. tile.weightedPlate_light.name = Weighted Pressure Plate (Light) = Ağırlıklı Baskı Levhası (Hafif)
 389. tile.weightedPlate_heavy.name = Weighted Pressure Plate (Heavy) = Ağırlıklı Baskı Levhası (Ağır)
 390. tile.doorIron.name = Iron Door = Demir Kapı
 391. tile.oreRedstone.name = Redstone Ore = Kızıltaş cevheri
 392. tile.notGate.name = Redstone Torch = Kızıltaş Meşalesi
 393. tile.button.name = Button = Düğme
 394. tile.snow.name = Snow = Kar
 395. tile.ice.name = Ice = Buz
 396. tile.cactus.name = Cactus = Kaktüs
 397. tile.clay.name = Clay = Kil
 398. tile.reeds.name = Sugar cane = Şeker Kamışı
 399. tile.jukebox.name = Jukebox = Müzik Kutusu
 400. tile.fence.name = Fence = Çit
 401. tile.fenceGate.name = Fence Gate = Çit Kapısı
 402. tile.pumpkin.name = Pumpkin = Balkabağı
 403. tile.litpumpkin.name = Jack 'o' Lantern = Balkabağı Lambası
 404. tile.hellrock.name = Netherrack = Cehennem Taşı
 405. tile.hellsand.name = Soul Sand = Ruh kumu
 406. tile.lightgem.name = Glowstone = Işık Taşı
 407. tile.portal.name = Portal = Portal
 408. tile.cloth.black.name = Black Wool = Siyah Yün
 409. tile.cloth.red.name = Red Wool = Kırmızı Yün
 410. tile.cloth.green.name = Green Wool = Yeşil Yün
 411. tile.cloth.brown.name = Brown Wool = Kahverengi Yün
 412. tile.cloth.blue.name = Blue Wool = Mavi Yün
 413. tile.cloth.purple.name = Purple Wool = Mor Yün
 414. tile.cloth.cyan.name = Cyan Wool = Turkuaz Yün
 415. tile.cloth.silver.name = Light Gray Wool = Açık Gri Yün
 416. tile.cloth.gray.name = Gray Wool = Gri Yün
 417. tile.cloth.pink.name = Pink Wool = Pembe Yün
 418. tile.cloth.lime.name = Lime Wool = Açık Yeşil Yün
 419. tile.cloth.yellow.name = Yellow Wool = Sarı Yün
 420. tile.cloth.lightBlue.name = Light Blue Wool = Açık Mavi Yün
 421. tile.cloth.magenta.name = Magenta Wool = Eflatun Yün
 422. tile.cloth.orange.name = Orange Wool = Turuncu Yün
 423. tile.cloth.white.name = Wool = Yün
 424. tile.oreLapis.name = Lapis Lazuli Ore = Lapis Lazuli Cevheri
 425. tile.blockLapis.name = Lapis Lazuli Block = Lacivert Taş Bloğu
 426. tile.dispenser.name = Dispenser = Dağıtıcı
 427. tile.dropper.name = Dropper = Damlalık
 428. tile.musicBlock.name = Note Block = Nota Bloğu
 429. tile.cake.name = Cake = Pasta
 430. tile.bed.name = Bed = Yatak
 431. tile.bed.occupied = This bed is occupied = Bu yatak dolu
 432. tile.bed.noSleep = You can only sleep at night = Sadece geceleri uyuyabilirsin
 433. tile.bed.notSafe = You may not rest now, there are monsters nearby = Yatamazsın! Yakınında canavarlar var!
 434. tile.bed.notValid = Your home bed was missing or obstructed = Yatağınız kayıp veya yok edimiş
 435. tile.lockedchest.name = Locked chest = Kilitli Sandık
 436. tile.trapdoor.name = Trapdoor = Tuzak Kapısı
 437. tile.web.name = Cobweb = Örümcek Ağı
 438. tile.stonebricksmooth.name = Stone Bricks = Taş Tuğla
 439. tile.stonebricksmooth.default.name = Stone Bricks = Taş Tuğla
 440. tile.stonebricksmooth.mossy.name = Mossy Stone Bricks = Yosunlu Taş Tuğla
 441. tile.stonebricksmooth.cracked.name = Cracked Stone Bricks = Kırık Taş Tuğla
 442. tile.stonebricksmooth.chiseled.name = Chiseled Stone Bricks = Keskin Taş Tuğla
 443. tile.monsterStoneEgg.stone.name = Stone Monster Egg = Taş Gümüşçün Bloğu
 444. tile.monsterStoneEgg.cobble.name = Cobblestone Monster Egg = Kırık Taş Gümüşcün Bloğu
 445. tile.monsterStoneEgg.brick.name = Stone Brick Monster Egg = Taş Tuğla Gümüşçün Bloğu
 446. tile.pistonBase.name = Piston = Piston
 447. tile.pistonStickyBase.name = Sticky Piston = Yapışkan Piston
 448. tile.fenceIron.name = Iron Bars = Demir Parmaklık
 449. tile.melon.name = Melon = Karpuz
 450. tile.stairsBrick.name = Brick Stairs = Tuğla merdiven
 451. tile.stairsStoneBrickSmooth.name = Stone Brick Stairs = Taş tuğla merdiveni
 452. tile.vine.name = Vines = Sarmaşık
 453. tile.netherBrick.name = Nether Brick = Nether Tuğlası
 454. tile.netherFence.name = Nether Brick Fence = Nether Tuğlası Çiti
 455. tile.stairsNetherBrick.name = Nether Brick Stairs = Nether Tuğla Merdiveni
 456. tile.netherStalk.name = Nether Wart = Nether Yumrusu
 457. tile.cauldron.name = Cauldron = Kazan
 458. tile.enchantmentTable.name = Enchantment Table = Büyü Masası
 459. tile.anvil.name = Anvil = Örs
 460. tile.anvil.intact.name = Anvil = Örs
 461. tile.anvil.slightlyDamaged.name = Slightly Damaged Anvil = Hafif hasarlı örs
 462. tile.anvil.veryDamaged.name = Very Damaged Anvil = Ağır hasarlı örs
 463. tile.whiteStone.name = End Stone = End Taşı
 464. tile.endPortalFrame.name = End Portal = Son Portalı Çerçevesi
 465. tile.mycel.name = Mycelium = Miselyum
 466. tile.waterlily.name = Lily Pad = Nilüfer
 467. tile.dragonEgg.name = Dragon Egg = Ejderha Yumurtası
 468. tile.redstoneLight.name = Redstone Lamp = Kızıltaş Lambası
 469. tile.cocoa.name = Cocoa = Kakao
 470. tile.enderChest.name = Ender Chest = Ender Sandığı
 471. tile.oreRuby.name = Ruby Ore = Yakut Cevheri
 472. tile.oreEmerald.name = Emerald Ore = Zümrüt Cevheri
 473. tile.blockEmerald.name = Block of Emerald = Zümrüt Bloğu
 474. tile.blockRedstone.name = Block of Redstone = Redstone Bloğu
 475. tile.tripWire.name = Tripwire = Tuzak ipi
 476. tile.tripWireSource.name = Tripwire Hook = Tuzak kancası
 477. tile.commandBlock.name = Command Block = Komut Bloğu
 478. tile.beacon.name = Beacon = Fener
 479. tile.beacon.primary = Primary Power = Birinci güç
 480. tile.beacon.secondary = Secondary Power = İkinci güç
 481. tile.cobbleWall.normal.name = Cobblestone Wall = Kırıktaş Duvarı
 482. tile.cobbleWall.mossy.name = Mossy Cobblestone Wall = Yosunlu Kırıktaş Duvarı
 483. tile.carrots.name = Carrots = Havuç
 484. tile.potatoes.name = Potatoes = Patates
 485. tile.daylightDetector.name = Daylight Sensor = Güneş Sensörü
 486. tile.netherquartz.name = Nether Quartz Ore = Nether Kuvars Cevheri
 487. tile.hopper.name = Hopper = Huni
 488. tile.quartzBlock.default.name = Block of Quartz = Kuvars Bloğu
 489. tile.quartzBlock.chiseled.name = Chiseled Quartz Block = Keskin Kuvars Bloğu
 490. tile.quartzBlock.lines.name = Pillar Quartz Block = Dik Kuvars Taşı
 491. tile.stairsQuartz.name = Quartz Stairs = Kuvars Merdiveni
 492. item.shovelIron.name = Iron Shovel = Demir Kürek
 493. item.pickaxeIron.name = Iron Pickaxe = Demir Kazma
 494. item.hatchetIron.name = Iron Axe = Demir Balta
 495. item.flintAndSteel.name = Flint and Steel = Çakmaktaşı ve Çelik
 496. item.apple.name = Apple = Elma
 497. item.cookie.name = Cookie = Kurabiye
 498. item.bow.name = Bow = Yay
 499. item.arrow.name = Arrow = Ok
 500. item.coal.name = Coal = Kömür
 501. item.charcoal.name = Charcoal = Odun Kömürü
 502. item.diamond.name = Diamond = Elmas
 503. item.emerald.name = Emerald = Zümrüt
 504. item.ingotIron.name = Iron Ingot = Demir külçesi
 505. item.ingotGold.name = Gold Ingot = Altın Külçesi
 506. item.swordIron.name = Iron Sword = Demir Kılıç
 507. item.swordWood.name = Wooden Sword = Tahta Kılıç
 508. item.shovelWood.name = Wooden Shovel = Tahta Kürek
 509. item.pickaxeWood.name = Wooden Pickaxe = Tahta Kazma
 510. item.hatchetWood.name = Wooden Axe = Tahta Balta
 511. item.swordStone.name = Stone Sword = Taş Kılıç
 512. item.shovelStone.name = Stone Shovel = Taş Kürek
 513. item.pickaxeStone.name = Stone Pickaxe = Taş Kazma
 514. item.hatchetStone.name = Stone Axe = Taş Balta
 515. item.swordDiamond.name = Diamond Sword = Elmas Kılıç
 516. item.shovelDiamond.name = Diamond Shovel = Elmas Kürek
 517. item.pickaxeDiamond.name = Diamond Pickaxe = Elmas Kazma
 518. item.hatchetDiamond.name = Diamond Axe = Elmas Balta
 519. item.stick.name = Stick = Çubuk
 520. item.bowl.name = Bowl = Kase
 521. item.mushroomStew.name = Mushroom Stew = Mantar Güveç
 522. item.swordGold.name = Golden Sword = Altın Kılıç
 523. item.shovelGold.name = Golden Shovel = Altın Kürek
 524. item.pickaxeGold.name = Golden Pickaxe = Altın Kazma
 525. item.hatchetGold.name = Golden Axe = Altın Balta
 526. item.string.name = String = İp
 527. item.feather.name = Feather = Tüy
 528. item.sulphur.name = Gunpowder = Barut
 529. item.hoeWood.name = Wooden Hoe = Tahta Çapa
 530. item.hoeStone.name = Stone Hoe = Taş Çapa
 531. item.hoeIron.name = Iron Hoe = Demir Çapa
 532. item.hoeDiamond.name = Diamond Hoe = Elmas Çapa
 533. item.hoeGold.name = Golden Hoe = Altın Çapa
 534. item.seeds.name = Seeds = Tohum
 535. item.seeds_pumpkin.name = Pumpkin Seeds = Balkabağı Tohumu
 536. item.seeds_melon.name = Melon Seeds = Karpuz Tohumu
 537. item.melon.name = Melon = Karpuz
 538. item.wheat.name = Wheat = Buğday
 539. item.bread.name = Bread = Ekmek
 540. item.helmetCloth.name = Leather Cap = Deri Kask
 541. item.chestplateCloth.name = Leather Tunic = Deri ceket
 542. item.leggingsCloth.name = Leather Pants = Deri Pantolon
 543. item.bootsCloth.name = Leather Boots = Deri Bot
 544. item.helmetChain.name = Chain Helmet = Zincir Kask
 545. item.chestplateChain.name = Chain Chestplate = Zincir Zırh
 546. item.leggingsChain.name = Chain Leggings = Zincir Pantolon
 547. item.bootsChain.name = Chain Boots = Zincir Bot
 548. item.helmetIron.name = Iron Helmet = Demir Kask
 549. item.chestplateIron.name = Iron Chestplate = Demir Zırh
 550. item.leggingsIron.name = Iron Leggings = Demir pantolon
 551. item.bootsIron.name = Iron Boots = Demir Bot
 552. item.helmetDiamond.name = Diamond Helmet = Elmas Kask
 553. item.chestplateDiamond.name = Diamond Chestplate = Elmas Zırh
 554. item.leggingsDiamond.name = Diamond Leggings = Elmas Pantolon
 555. item.bootsDiamond.name = Diamond Boots = Elmas Bot
 556. item.helmetGold.name = Golden Helmet = Altın kask
 557. item.chestplateGold.name = Golden Chestplate = Altın Zırh
 558. item.leggingsGold.name = Golden Leggings = Altın Pantolon
 559. item.bootsGold.name = Golden Boots = Altın Çizmeler
 560. item.flint.name = Flint = Çakmaktaşı
 561. item.porkchopRaw.name = Raw Porkchop = Çiğ Domuz Pirzolası
 562. item.porkchopCooked.name = Cooked Porkchop = Pişmiş Domuz Pirzolası
 563. item.chickenRaw.name = Raw Chicken = Çiğ tavuk
 564. item.chickenCooked.name = Cooked Chicken = Pişmiş Tavuk
 565. item.beefRaw.name = Raw Beef = Çiğ İnek Eti
 566. item.beefCooked.name = Steak = Biftek
 567. item.painting.name = Painting = Tablo
 568. item.frame.name = Item Frame = Eşya Çerçevesi
 569. item.appleGold.name = Golden Apple = Altın Elma
 570. item.sign.name = Sign = Tabela
 571. item.doorWood.name = Wooden Door = Ahşap Kapı
 572. item.bucket.name = Bucket = Kova
 573. item.bucketWater.name = Water Bucket = Su Kovası
 574. item.bucketLava.name = Lava Bucket = Lav kovası
 575. item.minecart.name = Minecart = Vagon
 576. item.saddle.name = Saddle = Eyer
 577. item.doorIron.name = Iron Door = Demir Kapı
 578. item.redstone.name = Redstone = Kızıltaş
 579. item.snowball.name = Snowball = Kartopu
 580. item.boat.name = Boat = Tekne
 581. item.leather.name = Leather = Deri
 582. item.milk.name = Milk = Süt
 583. item.brick.name = Brick = Tuğla
 584. item.clay.name = Clay = Kil
 585. item.reeds.name = Sugar Canes = Şeker Kamışı
 586. item.paper.name = Paper = Kağıt
 587. item.book.name = Book = Kitap
 588. item.slimeball.name = Slimeball = Balçık Topu
 589. item.minecartChest.name = Minecart with Chest = Sandıklı Vagon
 590. item.minecartFurnace.name = Minecart with Furnace = Fırınlı Vagon
 591. item.minecartTnt.name = Minecart with TNT = TNT'li Vagon
 592. item.minecartHopper.name = Minecart with Hopper = Hopper ile Minecart
 593. item.egg.name = Egg = Yumurta
 594. item.compass.name = Compass = Pusula
 595. item.fishingRod.name = Fishing Rod = Olta
 596. item.clock.name = Clock = Saat
 597. item.yellowDust.name = Glowstone Dust = Işıktaşı tozu
 598. item.fishRaw.name = Raw Fish = Çiğ Balık
 599. item.fishCooked.name = Cooked Fish = Pişmiş Balık
 600. item.record.name = Music Disc = Müzik Diski
 601. item.bone.name = Bone = Kemik
 602. item.dyePowder.black.name = Ink Sac = Mürekkep Kesesi
 603. item.dyePowder.red.name = Rose Red = Gül Kırmızısı
 604. item.dyePowder.green.name = Cactus Green = Kaktüs Yeşili
 605. item.dyePowder.brown.name = Cocoa Beans = Kakao Çekirdekleri
 606. item.dyePowder.blue.name = Lapis Lazuli = Lapis Lazuli
 607. item.dyePowder.purple.name = Purple Dye = Mor Boya
 608. item.dyePowder.cyan.name = Cyan Dye = Camgöbeği Boya
 609. item.dyePowder.silver.name = Light Gray Dye = Açık gri Boya
 610. item.dyePowder.gray.name = Gray Dye = Gri Boya
 611. item.dyePowder.pink.name = Pink Dye = Pembe Boya
 612. item.dyePowder.lime.name = Lime Dye = Kireç Boya
 613. item.dyePowder.yellow.name = Dandelion Yellow = Karahindiba Sarısı
 614. item.dyePowder.lightBlue.name = Light Blue Dye = Açık mavi Boya
 615. item.dyePowder.magenta.name = Magenta Dye = Eflatun Boya
 616. item.dyePowder.orange.name = Orange Dye = Turuncu Boya
 617. item.dyePowder.white.name = Bone Meal = Kemik Tozu
 618. item.sugar.name = Sugar = Şeker
 619. item.cake.name = Cake = Pasta
 620. item.bed.name = Bed = Yatak
 621. item.diode.name = Redstone Repeater = Kızıltaş Yineleyici
 622. item.comparator.name = Redstone Comparator = Kızıltaş Karşılaştırıcı
 623. item.map.name = Map = Harita
 624. item.leaves.name = Leaves = Yapraklar
 625. item.shears.name = Shears = Makas
 626. item.rottenFlesh.name = Rotten Flesh = Çürük et
 627. item.enderPearl.name = Ender Pearl = Ender İncisi
 628. item.blazeRod.name = Blaze Rod = Blaze Çubuğu
 629. item.ghastTear.name = Ghast Tear = Ghast gözyaşı
 630. item.netherStalkSeeds.name = Nether Wart = Nether Wart
 631. item.potion.name = Potion = İksir
 632. item.emptyPotion.name = Water Bottle = Su şişesi
 633. item.goldNugget.name = Gold Nugget = Altın Parçası
 634. item.glassBottle.name = Glass Bottle = Cam şişe
 635. item.spiderEye.name = Spider Eye = Örümcek gözü
 636. item.fermentedSpiderEye.name = Fermented Spider Eye = Mayalı Örümcek Gözü
 637. item.blazePowder.name = Blaze Powder = Blaze Tozu
 638. item.magmaCream.name = Magma Cream = Magma Kremi
 639. item.cauldron.name = Cauldron = Kazan
 640. item.brewingStand.name = Brewing Stand = Simya Standı
 641. item.eyeOfEnder.name = Eye of Ender = Ender Gözü
 642. item.speckledMelon.name = Glistering Melon = Parlayan Karpuz
 643. item.monsterPlacer.name = Spawn = Çağır:
 644. item.expBottle.name = Bottle o' Enchanting = Tecrübe İksiri
 645. item.fireball.name = Fire Charge = Ateş topu
 646. item.writingBook.name = Book and Quill = Kitap ve Kalem
 647. item.writtenBook.name = Written Book = Yazılı Kitap
 648. item.ruby.name = Ruby = Yakut
 649. item.flowerPot.name = Flower Pot = Saksı
 650. item.emptyMap.name = Empty Map = Boş harita
 651. item.carrots.name = Carrot = Havuçlar
 652. item.carrotGolden.name = Golden Carrot = Altın Havuç
 653. item.potato.name = Potato = Patates
 654. item.potatoBaked.name = Baked Potato = Haşlanmış Patates
 655. item.potatoPoisonous.name = Poisonous Potato = Zehirli Patates
 656. item.skull.skeleton.name = Skeleton Skull = İskelet Kafası
 657. item.skull.wither.name = Wither Skeleton Skull = Kurukafa
 658. item.skull.zombie.name = Zombie Head = Zombi Kafası
 659. item.skull.char.name = Head = Kafa
 660. item.skull.player.name = %s's Head = %s'nın Kafası
 661. item.skull.creeper.name = Creeper Head = Creeper Kafası
 662. item.carrotOnAStick.name = Carrot on a Stick = Havuç Oltası
 663. item.netherStar.name = Nether Star = Nether Yıldızı
 664. item.pumpkinPie.name = Pumpkin Pie = Balkabağı Turtası
 665. item.enchantedBook.name = Enchanted Book = Büyülü kitap
 666. item.fireworks.name = Firework Rocket = Havai Fişek Roketi
 667. item.fireworks.flight = Flight Duration: = Uçuş süresi:
 668. item.fireworksCharge.name = Firework Star = Havai Fişek Yıldızı
 669. item.fireworksCharge.black = Black = Siyah
 670. item.fireworksCharge.red = Red = Kırmızı
 671. item.fireworksCharge.green = Green = Yeşil
 672. item.fireworksCharge.brown = Brown = Kahverengi
 673. item.fireworksCharge.blue = Blue = Mavi
 674. item.fireworksCharge.purple = Purple = Mor
 675. item.fireworksCharge.cyan = Cyan = Camgöbeği
 676. item.fireworksCharge.silver = Light Gray = Açık gri
 677. item.fireworksCharge.gray = Gray = Gri
 678. item.fireworksCharge.pink = Pink = Pembe
 679. item.fireworksCharge.lime = Lime = Limon
 680. item.fireworksCharge.yellow = Yellow = Sarı
 681. item.fireworksCharge.lightBlue = Light Blue = Açık mavi
 682. item.fireworksCharge.magenta = Magenta = Eflatun
 683. item.fireworksCharge.orange = Orange = Turuncu
 684. item.fireworksCharge.white = White = Beyaz
 685. item.fireworksCharge.customColor = Custom = Özel
 686. item.fireworksCharge.fadeTo = Fade to = Sönecektir
 687. item.fireworksCharge.flicker = Twinkle = Pırıltı
 688. item.fireworksCharge.trail = Trail = İz
 689. item.fireworksCharge.type.0 = Small Ball = Küçük top
 690. item.fireworksCharge.type.1 = Large Ball = Büyük top
 691. item.fireworksCharge.type.2 = Star-shaped = Yıldız şekilli
 692. item.fireworksCharge.type.3 = Creeper-shaped = Creeper şekilli
 693. item.fireworksCharge.type.4 = Burst = Patlama
 694. item.fireworksCharge.type = Unknown Shape = Bilinmeyen şekil
 695. item.netherbrick.name = Nether Brick = Nether Tuğlası
 696. item.netherquartz.name = Nether Quartz = Nether Kuvarsı
 697.  
 698. container.inventory = Inventory = Envanter
 699. container.hopper = Item Hopper = Madde Hunisi
 700. container.crafting = Crafting = Üretim
 701. container.dispenser = Dispenser = Fırlatıcı
 702. container.dropper = Dropper = Damlalık
 703. container.furnace = Furnace = Fırın
 704. container.enchant = Enchant = Büyüleme
 705. container.repair = Repair & Name = Onar & İsimlendir
 706. container.repair.cost = Enchantment Cost: %1$d = Büyü ücreti: %1$d
 707. container.repair.expensive = Too Expensive! = Çok Pahalı!
 708. container.creative = Item Selection = Eşya Seçimi
 709. container.brewing = Brewing Stand = İksir Standı
 710. container.chest = Chest = Sandık
 711. container.chestDouble = Large Chest = Geniş Sandık
 712. container.minecart = Minecart = Vagon
 713. container.enderchest = Ender Chest = Ender Sandığı
 714.  
 715. item.dyed = Dyed = Boyalı
 716.  
 717. entity.Item.name = Item = Eşya
 718. entity.XPOrb.name = Experience Orb = Tecrübe Küresi
 719. entity.SmallFireball.name = Small Fireball = Küçük ateş topu
 720. entity.Fireball.name = Fireball = Ateş topu
 721. entity.Arrow.name = Arrow = Ok
 722. entity.Snowball.name = Snowball = Kartopu
 723. entity.Painting.name = Painting = Resim Tablosu
 724. entity.Mob.name = Mob = Yaratık
 725. entity.Monster.name = Monster = Canavar
 726. entity.Creeper.name = Creeper = Creeper
 727. entity.Skeleton.name = Skeleton = İskelet
 728. entity.Spider.name = Spider = Örümcek
 729. entity.Giant.name = Giant = Dev
 730. entity.Zombie.name = Zombie = Zombi
 731. entity.Slime.name = Slime = Sümük
 732. entity.Ghast.name = Ghast = Ghast
 733. entity.PigZombie.name = Zombie Pigman = Zombi Domuzadam
 734. entity.Enderman.name = Enderman = Enderman
 735. entity.Silverfish.name = Silverfish = Gümüşbalığı
 736. entity.CaveSpider.name = Cave Spider = Mağara örümceği
 737. entity.Blaze.name = Blaze = Blaze
 738. entity.LavaSlime.name = Magma Cube = Magma Küpü
 739. entity.MushroomCow.name = Mooshroom = Mööntar
 740. entity.Villager.name = Villager = Köylü
 741. entity.VillagerGolem.name = Iron Golem = Demir Golem
 742. entity.SnowMan.name = Snow Golem = Kardan Adam
 743. entity.EnderDragon.name = Ender Dragon = Ender Ejderhası
 744. entity.WitherBoss.name = Wither = Wither
 745. entity.Witch.name = Witch = Cadı
 746. entity.Pig.name = Pig = Domuz
 747. entity.Sheep.name = Sheep = Koyun
 748. entity.Cow.name = Cow = İnek
 749. entity.Chicken.name = Chicken = Tavuk
 750. entity.Squid.name = Squid = Ahtapot
 751. entity.Wolf.name = Wolf = Kurt
 752. entity.Ozelot.name = Ocelot = Leopar
 753. entity.Cat.name = Cat = Kedi
 754. entity.Bat.name = Bat = Yarasa
 755. entity.PrimedTnt.name = Block of TNT = TNT Bloğu
 756. entity.FallingSand.name = Falling Block = Düşen Blok
 757. entity.Minecart.name = Minecart = Vagon
 758. entity.Boat.name = Boat = Tekne
 759. entity.generic.name = unknown = Bilinmeyen
 760.  
 761. death.fell.accident.ladder = %1$s fell off a ladder = %1$s merdivenden düştü
 762. death.fell.accident.vines = %1$s fell off some vines = %1$s sarmaşıktan düştü
 763. death.fell.accident.water = %1$s fell out of the water = %1$s suyun dışına düştü
 764. death.fell.accident.generic = %1$s fell from a high place = %1$s yüksek yerden düştü
 765. death.fell.killer = %1$s was doomed to fall = %1$s düşerek öldü
 766. death.fell.assist = %1$s was doomed to fall by %2$s = %1$s %2$s tarafından düşürülerek öldü
 767. death.fell.assist.item = %1$s was doomed to fall by %2$s using %3$s = %1$s %3$s kullanarak %2$s tarafınan düşürüldü
 768. death.fell.finish = %1$s was fell too far and was finished by %2$s = %1$s yüksekten düştü ve %2$ tarafından öldürüldü
 769. death.fell.finish.item = %1$s was fell too far and was finished by %2$s using %3$s = %1$s yüksekten düştü ve %3$s kullanarak %2$s tarafından öldürüldü
 770. death.attack.inFire = %1$s went up in flames = %1$s alev aldı
 771. death.attack.inFire.player = %1$s walked into fire whilst fighting %2$s = %1$ s %2$ s mücadele ederken ateşe yürüdü
 772. death.attack.onFire = %1$s burned to death = %1$s yanarak öldü
 773. death.attack.onFire.player = %1$s was burnt to a crisp whilst fighting %2$s = %1$s cips için %2$s'ile savaşırken yandı
 774. death.attack.lava = %1$s tried to swim in lava = %1$s lavda yüzmeye çalıştı
 775. death.attack.lava.player = %1$s tried to swim in lava to escape %2$s = %1$s, %2$s'den kaçmak için lavlar içinde yüzmek gibi bir çılgınlık yaptı
 776. death.attack.inWall = %1$s suffocated in a wall = %1$s duvara tosladı
 777. death.attack.drown = %1$s drowned = %1$s boğuldu
 778. death.attack.drown.player = %1$s drowned whilst trying to escape %2$s = %1$s, %2$s den kaçmaya çalışırken boğulup öldü
 779. death.attack.starve = %1$s starved to death = %1$s açlıktan öldü
 780. death.attack.cactus = %1$s was pricked to death = %1$s ölene kadar delindi
 781. death.attack.cactus.player = %1$s walked into a cactus whilst trying to escape %2$s = %1$s %2$s ' dan kaçarken kaktüse çarptı
 782. death.attack.generic = %1$s died = %1$s öldü
 783. death.attack.explosion = %1$s blew up = %1$s havaya uçtu
 784. death.attack.explosion.player = %1$s was blown up by %2$s = %1$s %2$s tarafından patlatıldı
 785. death.attack.magic = %1$s was killed by magic = %1$s sihirle öldü
 786. death.attack.wither = %1$s withered away = %1$s Witherlandı
 787. death.attack.anvil = %1$s was squashed by a falling anvil = %1$s düşen bir örs tarafından ezildi
 788. death.attack.fallingBlock = %1$s was squashed by a falling block = %1$s düşen bir blok tarafından ezildi
 789. death.attack.mob = %1$s was slain by %2$s = %1$s %2$s tarafından öldürüldü
 790. death.attack.player = %1$s was slain by %2$s = %1$s %2$s tarafından öldürüldü
 791. death.attack.player.item = %1$s was slain by %2$s using %3$s = %1$s %3$s kullanarak %2$s tarafından öldürüldü
 792. death.attack.arrow = %1$s was shot by %2$s = %1$s %2$s tarafından vuruldu
 793. death.attack.arrow.item = %1$s was shot by %2$s using %3$s = %1$s %3$s kullanarak %2$s tarafından vuruldu
 794. death.attack.fireball = %1$s was fireballed by %2$s = %2$s %1$s'i kızarttı
 795. death.attack.fireball.item = %1$s was fireballed by %2$s using %3$s = %1$s %3$s kullanarak %2$s kızarttı
 796. death.attack.thrown = %1$s was pummeled by %2$s = %2$s %1$s'i yumrukladı
 797. death.attack.thrown.item = %1$s was pummeled by %2$s using %3$s = %2$s %1$s'i %3$s kullanarak yumrukladı
 798. death.attack.indirectMagic = %1$s was killed by %2$s using magic = %1$s sihir kullanarak %2$s tarafından öldürüldü
 799. death.attack.indirectMagic.item = %1$s was killed by %2$s using %3$s = %1$s %3$s kullanarak %2$s tarafından öldürüldü
 800. death.attack.thorns = %1$s was killed trying to hurt %2$s = %1$s %2$s 'a zarar vermeye çalışırken öldürüldü
 801. death.attack.fall = %1$s hit the ground too hard = %1$s yere çok sert düştü
 802. death.attack.outOfWorld = %1$s fell out of the world = %1$s dünyadan aşağı düştü
 803. deathScreen.respawn = Respawn = Yeniden doğ
 804. deathScreen.deleteWorld = Delete world = Dünyayı sil
 805. deathScreen.titleScreen = Title screen = Ana menü
 806. deathScreen.score = Score = Skor
 807. deathScreen.title.hardcore = Game over! = Oyun Bitti!
 808. deathScreen.hardcoreInfo = You cannot respawn in hardcore mode! = Hardcore modunda yeniden doğamazsınız!
 809. deathScreen.title = You died! = Öldün!
 810. deathScreen.leaveServer = Leave server = Sunucudan Ayrıl
 811.  
 812. potion.empty = No Effects = Etkisiz
 813. potion.moveSpeed = Speed = Hız
 814. potion.moveSlowdown = Slowness = Yavaşlık
 815. potion.digSpeed = Haste = Acele
 816. potion.digSlowDown = Mining Fatigue = Madenci yorgunluğu
 817. potion.damageBoost = Strength = Kuvvet
 818. potion.weakness = Weakness = Zayıflık
 819. potion.heal = Instant Health = Anında sağlık
 820. potion.harm = Instant Damage = Anında hasar
 821. potion.jump = Jump Boost = Zıplama desteği
 822. potion.confusion = Nausea = Bulantı
 823. potion.regeneration = Regeneration = Yenilenme
 824. potion.resistance = Resistance = Direnç
 825. potion.fireResistance = Fire Resistance = Ateş Direnci
 826. potion.waterBreathing = Water Breathing = Su Altında Nefes Alma
 827. potion.invisibility = Invisibility = Görünmezlik
 828. potion.blindness = Blindness = Körlük
 829. potion.nightVision = Night Vision = Gece görüşü
 830. potion.hunger = Hunger = Açlık
 831. potion.poison = Poison = Zehir
 832. potion.wither = Wither = Wither
 833. potion.moveSpeed.postfix = Potion of Swiftness = Çeviklik iksiri
 834. potion.moveSlowdown.postfix = Potion of Slowness = Yavaşlatma İksiri
 835. potion.digSpeed.postfix = Potion of Haste = Sürat İksiri
 836. potion.digSlowDown.postfix = Potion of Dullness = Yorgunluk İksiri
 837. potion.damageBoost.postfix = Potion of Strength = Güç iksiri
 838. potion.weakness.postfix = Potion of Weakness = Zayıflık iksiri
 839. potion.heal.postfix = Potion of Healing = İyileştirme iksiri
 840. potion.harm.postfix = Potion of Harming = Zarar iksiri
 841. potion.jump.postfix = Potion of Leaping = Sıçrama iksiri
 842. potion.confusion.postfix = Potion of Nausea = Bulantı iksirin
 843. potion.regeneration.postfix = Potion of Regeneration = Rejenerasyon iksirin
 844. potion.resistance.postfix = Potion of Resistance = Direnç iksiri
 845. potion.fireResistance.postfix = Potion of Fire Resistance = Ateş Direnci iksiri
 846. potion.waterBreathing.postfix = Potion of Water Breathing = Su altında nefes alma iksiri
 847. potion.invisibility.postfix = Potion of Invisibility = Görünmezlik İksiri
 848. potion.blindness.postfix = Potion of Blindness = Körlük İksiri
 849. potion.nightVision.postfix = Potion of Night Vision = Gece Görüş iksiri
 850. potion.hunger.postfix = Potion of Hunger = Açlık İksirin
 851. potion.poison.postfix = Potion of Poison = Zehir İksiri
 852. potion.wither.postfix = Potion of Decay = Panzehir İksiri
 853. potion.potency.0 = I = I
 854. potion.potency.1 = II = II
 855. potion.potency.2 = III = III
 856. potion.potency.3 = IV = IV
 857. potion.prefix.grenade = Splash = Patlayıcı
 858. potion.prefix.mundane = Mundane = Sıradan
 859. potion.prefix.uninteresting = Uninteresting = Sıkıcı
 860. potion.prefix.bland = Bland = Terbiyeli
 861. potion.prefix.clear = Clear = Temizle
 862. potion.prefix.milky = Milky = Sütlü
 863. potion.prefix.diffuse = Diffuse = Yayık
 864. potion.prefix.artless = Artless = Sanatsız
 865. potion.prefix.thin = Thin = Seyrek
 866. potion.prefix.awkward = Awkward = Garip
 867. potion.prefix.flat = Flat = Düz
 868. potion.prefix.bulky = Bulky = Hantal
 869. potion.prefix.bungling = Bungling = Beceriksiz
 870. potion.prefix.buttered = Buttered = Kaymaklı
 871. potion.prefix.smooth = Smooth = Pürüzsüz
 872. potion.prefix.suave = Suave = Kibar
 873. potion.prefix.debonair = Debonair = Nazik
 874. potion.prefix.thick = Thick = Kalın
 875. potion.prefix.elegant = Elegant = Zarif
 876. potion.prefix.fancy = Fancy = Gerçekçi
 877. potion.prefix.charming = Charming = Etkileyici
 878. potion.prefix.dashing = Dashing = Şık
 879. potion.prefix.refined = Refined = Rafine edilmiş
 880. potion.prefix.cordial = Cordial = Candan
 881. potion.prefix.sparkling = Sparkling = Parıltılı
 882. potion.prefix.potent = Potent = Kuvvetli
 883. potion.prefix.foul = Foul = Bozuk
 884. potion.prefix.odorless = Odorless = Kokusuz
 885. potion.prefix.rank = Rank = Derece
 886. potion.prefix.harsh = Harsh = Fevri
 887. potion.prefix.acrid = Acrid = Buruk
 888. potion.prefix.gross = Gross = İğrenç
 889. potion.prefix.stinky = Stinky = Kokuşmuş
 890.  
 891. enchantment.damage.all = Sharpness = Keskinlik
 892. enchantment.damage.undead = Smite = Darbe
 893. enchantment.damage.arthropods = Bane of Arthropods = Eklembacaklıların Kıyameti
 894. enchantment.knockback = Knockback = Savurma
 895. enchantment.fire = Fire Aspect = Alevden Çehre
 896. enchantment.protect.all = Protection = Koruma
 897. enchantment.protect.fire = Fire Protection = Ateş Koruması
 898. enchantment.protect.fall = Feather Falling = Tüy Düşüşü
 899. enchantment.protect.explosion = Blast Protection = Patlama Koruması
 900. enchantment.protect.projectile = Projectile Protection = Hasar Koruması
 901. enchantment.oxygen = Respiration = Solungaç
 902. enchantment.waterWorker = Aqua Affinity = Su Adaptasyonu
 903. enchantment.digging = Efficiency = Verimlilik
 904. enchantment.untouching = Silk Touch = İpeksi Dokunuş
 905. enchantment.durability = Unbreaking = Kırılmazlık
 906. enchantment.lootBonus = Looting = Ganimet
 907. enchantment.lootBonusDigger = Fortune = Servet
 908. enchantment.arrowDamage = Power = Güç
 909. enchantment.arrowFire = Flame = Alev
 910. enchantment.arrowKnockback = Punch = Yumruk
 911. enchantment.arrowInfinite = Infinity = Sonsuzluk
 912. enchantment.thorns = Thorns = Dikenler
 913. enchantment.level.1 = I = I
 914. enchantment.level.2 = II = II
 915. enchantment.level.3 = III = III
 916. enchantment.level.4 = IV = IV
 917. enchantment.level.5 = V = V
 918. enchantment.level.6 = VI = VI
 919. enchantment.level.7 = VII = VII
 920. enchantment.level.8 = VIII = VIII
 921. enchantment.level.9 = IX = IX
 922. enchantment.level.10 = X = X
 923.  
 924. gui.achievements = Achievements = Başarılar
 925. gui.stats = Statistics = İstatistikler
 926.  
 927. stat.generalButton = General = Genel
 928. stat.blocksButton = Blocks = Bloklar
 929. stat.itemsButton = Items = Eşyalar
 930. stat.used = Times Used = Kullanım Miktarı
 931. stat.mined = Times Mined = Kaç kez kazdın
 932. stat.depleted = Times Depleted = Kere tüketildi
 933. stat.crafted = Times Crafted = Kere ürettin
 934. stat.startGame = Times played = Kere oynandı
 935. stat.createWorld = Worlds played = Oynanan Dünyalar
 936. stat.loadWorld = Saves loaded = Yüklenen kayıtlar
 937. stat.joinMultiplayer = Multiplayer joins = Çoklu Oyuncu Katılımları
 938. stat.leaveGame = Games quit = Kaç kez çıktın
 939. stat.playOneMinute = Minutes Played = Oynanan Dakika
 940. stat.walkOneCm = Distance Walked = Yürünen Mesafe
 941. stat.fallOneCm = Distance Fallen = Düşülen Mesafe
 942. stat.swimOneCm = Distance Swum = Yüzülen Mesafe
 943. stat.flyOneCm = Distance Flown = Uçulan Mesafe
 944. stat.climbOneCm = Distance Climbed = Tırmanılan Mesafe
 945. stat.diveOneCm = Distance Dove = Dalınan Mesafe
 946. stat.minecartOneCm = Distance by Minecart = Vagon ile alınan yol
 947. stat.boatOneCm = Distance by Boat = Tekneyle Alınan yol
 948. stat.pigOneCm = Distance by Pig = Domuzla Katedilen Mesafe
 949. stat.jump = Jumps = Zıplamalar
 950. stat.drop = Items Dropped = Bırakılan Eşyalar
 951. stat.damageDealt = Damage Dealt = Verilen Hasar
 952. stat.damageTaken = Damage Taken = Alınan Hasar
 953. stat.deaths = Number of Deaths = Ölüm sayısı
 954. stat.mobKills = Mob Kills = Öldürdüğün Canavarlar
 955. stat.playerKills = Player Kills = Oyuncu Ölümleri
 956. stat.fishCaught = Fish Caught = Yakalanan Balık
 957. stat.mineBlock = %1$s Mined = %1$s Kazdı
 958. stat.craftItem = %1$s Crafted = %1$s Üretti
 959. stat.useItem = %1$s Used = %1$s Kullandı
 960. stat.breakItem = %1$s Depleted = %1$s Tüketti
 961.  
 962. achievement.get = Achievement get! = Başarım Kazanıldı!
 963. achievement.taken = Taken! = Alındı!
 964. achievement.requires = Requires '%1$s' = %1$s Gerektirir
 965. achievement.openInventory = Taking Inventory = Envanter Alma
 966. achievement.openInventory.desc = Press '%1$s' to open your inventory. = Envanterinizi açmak için '%1$s' tuşuna basın.
 967. achievement.mineWood = Getting Wood = Odun Bulmak
 968. achievement.mineWood.desc = Attack a tree until a block of wood pops out = Bir odun bloğu çıkana kadar bir ağaca vur
 969. achievement.buildWorkBench = Benchmarking = Kıyaslama
 970. achievement.buildWorkBench.desc = Craft a workbench with four blocks of planks = Dört kereste bloğu ile bir çalışma masası yap
 971. achievement.buildPickaxe = Time to Mine! = Madencilik Zamanı!
 972. achievement.buildPickaxe.desc = Use planks and sticks to make a pickaxe = Bir kazma yapmak için keresteleri ve çubukları kullan
 973. achievement.buildFurnace = Hot Topic = Sıcak Mesele
 974. achievement.buildFurnace.desc = Construct a furnace out of eight stone blocks = Sekiz taş bloktan bir fırın yap
 975. achievement.acquireIron = Acquire Hardware = Donanım Edin
 976. achievement.acquireIron.desc = Smelt an iron ingot = Bir demir külçesi yap
 977. achievement.buildHoe = Time to Farm! = Tarım Zamanı!
 978. achievement.buildHoe.desc = Use planks and sticks to make a hoe = Kereste ve çubukları kullanarak bir çapa yap
 979. achievement.makeBread = Bake Bread = Ekmek pişir
 980. achievement.makeBread.desc = Turn wheat into bread = Buğdaydan ekmek yap
 981. achievement.bakeCake = The Lie = Yalan
 982. achievement.bakeCake.desc = Wheat, sugar, milk and eggs! = Buğday, şeker, süt ve yumurta!
 983. achievement.buildBetterPickaxe = Getting an Upgrade = Geliştirme
 984. achievement.buildBetterPickaxe.desc = Construct a better pickaxe = Daha iyi bir kazma yap
 985. achievement.cookFish = Delicious Fish = Lezzetli balık
 986. achievement.cookFish.desc = Catch and cook fish! = Balık yakala ve pişir!
 987. achievement.onARail = On A Rail = Ray Üstünde
 988. achievement.onARail.desc = Travel by minecart at least 1 km from where you started = Başladığın yerden Vagon'la en az 1 km seyahat et
 989. achievement.buildSword = Time to Strike! = Saldırı Zamanı!
 990. achievement.buildSword.desc = Use planks and sticks to make a sword = Kılıç yapmak için kereste ve çubukları kullan
 991. achievement.killEnemy = Monster Hunter = Canavar Avcısı
 992. achievement.killEnemy.desc = Attack and destroy a monster = Bir canavara saldır ve yok et
 993. achievement.killCow = Cow Tipper = Avcı
 994. achievement.killCow.desc = Harvest some leather = Deri topla
 995. achievement.flyPig = When Pigs Fly = Domuzlar Uçtuğunda
 996. achievement.flyPig.desc = Fly a pig off a cliff = Bir yamaçtan aşağı domuz sür
 997. achievement.snipeSkeleton = Sniper Duel = Keskin Nişancı Düellosu
 998. achievement.snipeSkeleton.desc = Kill a skeleton with an arrow from more than 50 meters = En az 50 metre mesafeden bir iskeleti okla öldür
 999. achievement.diamonds = DIAMONDS! = ELMASLAR!
 1000. achievement.diamonds.desc = Acquire diamonds with your iron tools = Demir aletlerinle elmas elde et
 1001. achievement.portal = We Need to Go Deeper = Daha Derine İnmemiz Gerek!
 1002. achievement.portal.desc = Build a portal to the Nether = Nether'e giden bir geçit inşaa et
 1003. achievement.ghast = Return to Sender = Gönderene İade
 1004. achievement.ghast.desc = Destroy a Ghast with a fireball = Bir Hortlak'ı alev topuyla öldür
 1005. achievement.blazeRod = Into Fire = Alevlerin içine
 1006. achievement.blazeRod.desc = Relieve a Blaze of its rod = Bir Blaze'in çubuğunu al
 1007. achievement.potion = Local Brewery = Yerel iksirci
 1008. achievement.potion.desc = Brew a potion = Bir iksir yap
 1009. achievement.theEnd = The End? = Son?
 1010. achievement.theEnd.desc = Locate the End = Son'u Bul
 1011. achievement.theEnd2 = The End. = Son.
 1012. achievement.theEnd2.desc = Defeat the Ender Dragon = Ender Dragon'u Mağlup Et
 1013. achievement.enchantments = Enchanter = Büyücü
 1014. achievement.enchantments.desc = Use a book, obsidian and diamonds to construct an enchantment table = Bir kitap, obsidyen ve elması bir büyüleme masası oluşturmak için kullan
 1015. achievement.overkill = Overkill = Vur dedik öldürdün
 1016. achievement.overkill.desc = Deal eight hearts of damage in a single hit = Tek bir vuruşla sekiz kalplik hasar ver
 1017. achievement.bookcase = Librarian = Kütüphaneci
 1018. achievement.bookcase.desc = Build some bookshelves to improve your enchantment table = Büyü masanı geliştirmek için birkaç kitaplık inşa et
 1019.  
 1020. commands.generic.exception = An unknown error occurred while attempting to perform this command = Bu komut gerçekleştirilmeye çalışılırken bilinmeyen bir hata oluştu
 1021. commands.generic.syntax = Invalid command syntax = Geçersiz Komut sözdizimi
 1022. commands.generic.player.notFound = That player cannot be found = Oyuncu bulunamıyor
 1023. commands.generic.notFound = Unknown command. Try /help for a list of commands. = Bilinmeyen komut. Komutların listesi için /help'e bakın.
 1024. commands.generic.num.invalid = '%s' is not a valid number = '%s' geçerli bir sayı değil
 1025. commands.generic.num.tooSmall = The number you have entered (%d) is too small, it must be at least %d = Girdiğiniz numara (%d) çok küçük, en az %d olmalı
 1026. commands.generic.num.tooBig = The number you have entered (%d) is too big, it must be at most %d = Girdiğiniz numara (%d) çok büyük, en çok %d olmalı
 1027. commands.generic.double.tooSmall = The number you have entered (%.2f) is too small, it must be at least %.2f = Girdiğiniz sayı (%.2f) çok küçük, en azından %.2f olmalı
 1028. commands.generic.double.tooBig = The number you have entered (%.2f) is too big, it must be at most %.2f = Girdiğiniz sayı (%.2f) çok büyük, en fazla %.2f olmalı
 1029. commands.generic.usage = Usage: %s = Kullanım: %s
 1030. commands.xp.failure.widthdrawXp = Cannot give player negative experience points = Oyuncuya negatif tecrübe puanı veremezsin
 1031. commands.xp.success = Given %d experience to %s = Oyuncu %s'e &d tecrübe puanı verildi
 1032. commands.xp.success.levels = Given %d levels to %s = %s %d seviye atlatıldı
 1033. commands.xp.success.negative.levels = Taken %d levels from %s = %s %d seviye düşürüldü
 1034. commands.xp.usage = /xp <amount> [player] OR /xp <amount>L [player] = /xp <miktar> [oyuncu] YADA /xp <miktar>L [oyuncu]
 1035. commands.give.usage = /give <player> <item> [amount] [data] = /ver <player> <item> [miktar] [veri]
 1036. commands.give.notFound = There is no such item with ID %d = %d ID ile eşleşen eşya yok.
 1037. commands.give.success = Given %s (ID %d) * %d to %s = Verildi: %s (ID %d) * %d, oyuncu %s'e
 1038. commands.effect.usage = /effect <player> <effect> [seconds] [amplifier] = /effect <player> <effect> [seconds] [amplifier]
 1039. commands.effect.notFound = There is no such mob effect with ID %d = There is no such mob effect with ID %d
 1040. commands.effect.success = Given %1$s (ID %2$d) * %3$d to %4$s for %5$d seconds = Given %1$s (ID %2$d) * %3$d to %4$s for %5$d seconds
 1041. commands.effect.success.removed = Took %1$s from %2$s = Took %1$s from %2$s
 1042. commands.effect.failure.notActive = Couldn't take %1$s from %2$s as they do not have the effect = Couldn't take %1$s from %2$s as they do not have the effect
 1043. commands.enchant.usage = /enchant <player> <enchantment ID> [level] = /büyüle <oyuncu> <büyü IDsi> [seviye]
 1044. commands.enchant.notFound = There is no such enchantment with ID %d = Bu ID ile bir büyü bulunmamaktadır.
 1045. commands.enchant.noItem = The target doesn't hold an item = Hedef bir item tutmuyor
 1046. commands.enchant.cantEnchant = The selected enchantment can't be added to the target item = Seçilen büyü hedef iteme eklenemez
 1047. commands.enchant.cantCombine = %1$s can't be combined with %2$s = %1$s %2$s ile birleştirilemez
 1048. commands.enchant.success = Enchanting succeeded = Büyüleme başarılı
 1049. commands.clear.usage = /clear <player> [item] [data] = /clear <oyuncu> [item] [data]
 1050. commands.clear.success = Cleared the inventory of %s, removing %d items = %s in envanteri bosaltıldı, %d item siliniyor
 1051. commands.clear.failure = Could not clear the inventory of %s, no items to remove = Could not clear the inventory of %s, no items to remove
 1052. commands.downfall.success = Toggled downfall = Yağış ayarlandı
 1053. commands.time.usage = /time <set|add> <value> = /time <set|add> <value>
 1054. commands.time.added = Added %d to the time = Zamana %d eklendi
 1055. commands.time.set = Set the time to %d = Saati %d yap
 1056. commands.players.list = There are %d/%d players online: = Şu anda %d/%d oyuncu bağlı:
 1057. commands.banlist.ips = There are %d total banned IP addresses: = Toplam %d yasaklanmış IP adresi var:
 1058. commands.banlist.players = There are %d total banned players: = Toplam %d yasaklanmış oyuncu var:
 1059. commands.banlist.usage = /banlist [ips|players] = /banlist [IPler|oyuncular]
 1060. commands.kick.success = Kicked %s from the game = %s oyundan atıldı
 1061. commands.kick.success.reason = Kicked %s from the game: '%s' = %s oyundan atıldı: '%s'
 1062. commands.kick.usage = /kick <player> [reason ...] = /kick <player> [sebep ...]
 1063. commands.op.success = Opped %s = %s yönetici yapıldı
 1064. commands.op.usage = /op <player> = /op <player>
 1065. commands.deop.success = De-opped %s = Oyuncu %s yöneticilikten çıkarıldı
 1066. commands.deop.usage = /deop <player> = /deop <player>
 1067. commands.say.usage = /say <message ...> = /say <message ...>
 1068. commands.ban.success = Banned player %s = Oyuncu %s yasaklandı
 1069. commands.ban.usage = /ban <name> [reason ...] = /ban <name> [sebep...]
 1070. commands.unban.success = Unbanned player %s = Oyuncu %s in yasağı kaldırıldı
 1071. commands.unban.usage = /pardon <name> = /pardon <name>
 1072. commands.banip.invalid = You have entered an invalid IP address or a player that is not online = Geçersiz bir IP adresi veya çevrimiçi olmayan bir oyuncu girdiniz
 1073. commands.banip.success = Banned IP address %s = %s IP adresi yasaklandı
 1074. commands.banip.success.players = Banned IP address %s belonging to %s = Yasaklı IP adresi %s, %s oyuncusuna ait
 1075. commands.banip.usage = /ban-ip <address|name> [reason ...] = /ban-ip <address|name> [sebep ...]
 1076. commands.unbanip.invalid = You have entered an invalid IP address = Geçersiz bir IP adresi girdiniz
 1077. commands.unbanip.success = Unbanned IP address %s = IP adresi %s in yasağı kaldırıldı
 1078. commands.unbanip.usage = /pardon-ip <address> = /pardon-ip <address>
 1079. commands.save.enabled = Turned on world auto-saving = Dünyayı otomatik kaydetme açıldı
 1080. commands.save.disabled = Turned off world auto-saving = Dünyayı otomatik kaydetme kapatıldı
 1081. commands.save.start = Saving... = Kaydediliyor...
 1082. commands.save.success = Saved the world = Dünya kaydedildi
 1083. commands.save.failed = Saving failed: %s = Kayıt başarısız oldu: %s
 1084. commands.stop.start = Stopping the server = Sunucu durduruluyor
 1085. commands.tp.success = Teleported %s to %s = %s %s e ışınlandı
 1086. commands.tp.success.coordinates = Teleported %s to %.2f,%.2f,%.2f = %s %.2f,%.2f,%.2f noktasına ışınlandı
 1087. commands.tp.usage = /tp [target player] <destination player> OR /tp [target player] <x> <y> <z> = /tp [hedef oyuncu] <destination player> YADA /tp [hedef oyuncu] <x> <y> <z>
 1088. commands.tp.notSameDimension = Unable to teleport because players are not in the same dimension = Teleport kurulamıyor. Oyuncular farklı boyutlarda.
 1089. commands.whitelist.list = There are %d (out of %d seen) whitelisted players: = Şu anda %d (%d arasından) beyazlistelenmiş oyuncu var:
 1090. commands.whitelist.enabled = Turned on the whitelist = Beyaz liste açıldı
 1091. commands.whitelist.disabled = Turned off the whitelist = Beyaz liste kapandı
 1092. commands.whitelist.reloaded = Reloaded the whitelist = Beyaz liste yeniden yüklendi
 1093. commands.whitelist.add.success = Added %s to the whitelist = %s beyaz listeye eklendi
 1094. commands.whitelist.add.usage = /whitelist add <player> = /whitelist add <player>
 1095. commands.whitelist.remove.success = Removed %s from the whitelist = %s beyaz listeden çıkarıldı
 1096. commands.whitelist.remove.usage = /whitelist remove <player> = /whitelist remove <player>
 1097. commands.whitelist.usage = /whitelist <on|off|list|add|remove|reload> = /whitelist <on|off|list|add|remove|reload>
 1098. commands.scoreboard.usage = /scoreboard <objectives|players|teams> = /scoreboard <objectives|players|teams>
 1099. commands.scoreboard.teamNotFound = No team was found by the name '%s' = '%s' Adında takım bulunamadı
 1100. commands.scoreboard.objectiveNotFound = No objective was found by the name '%s' = '%s' bulunamadı
 1101. commands.scoreboard.objectiveReadOnly = The objective '%s' is read-only and cannot be set = %s Objektif sadece görünebilir, ayarlanamaz
 1102. commands.scoreboard.objectives.usage = /scoreboard objectives <list|add|remove|setdisplay> = /scoreboard objectives <list|add|remove|setdisplay>
 1103. commands.scoreboard.objectives.setdisplay.usage = /scoreboard objectives setdisplay <slot> [objective] = /scoreboard hedef göster <yuva> [hedef]
 1104. commands.scoreboard.objectives.setdisplay.invalidSlot = No such display slot '%s' = '%s' şeklinde bir görüntü yuvası yok
 1105. commands.scoreboard.objectives.setdisplay.successCleared = Cleared objective display slot '%s' = '%s' Görüntü yuvasındaki hedef kaldırıldı
 1106. commands.scoreboard.objectives.setdisplay.successSet = Set the display objective in slot '%s' to '%s' = '%s' Görüntü yuvası için '%s' hedefi ayarlandı
 1107. commands.scoreboard.objectives.add.usage = /scoreboard objectives add <name> <criteriaType> [display name ...] = /scoreboard hedef ekle <isim><kriter> {görünen isim...]
 1108. commands.scoreboard.objectives.add.wrongType = Invalid objective criteria type. Valid types are: %s = Geçersiz tür yazdın. Geçerli türler şunlardır: %s
 1109. commands.scoreboard.objectives.add.alreadyExists = An objective with the name '%s' already exists = '%s' zaten var.
 1110. commands.scoreboard.objectives.add.tooLong = The name '%s' is too long for an objective, it can be at most %d characters long = '%s' çok uzun, en fazla %d karakter olabilir
 1111. commands.scoreboard.objectives.add.displayTooLong = The display name '%s' is too long for an objective, it can be at most %d characters long = '%s' çok uzun, en fazla %d karakter olabilir
 1112. commands.scoreboard.objectives.add.success = Added new objective '%s' successfully = '%s' başarıyla eklendi
 1113. commands.scoreboard.objectives.remove.usage = /scoreboard objectives remove <name> = /scoreboard amac kaldır <adı>
 1114. commands.scoreboard.objectives.remove.success = Removed objective '%s' successfully = '%s' amacı kaldırıldı
 1115. commands.scoreboard.objectives.list.count = Showing %d objective(s) on scoreboard = %d hedef(ler) puan tablosunda gösteriliyor
 1116. commands.scoreboard.objectives.list.entry = - %s: displays as '%s' and is type '%s' = -%s: '%s' görünüyor ve türü '%s'
 1117. commands.scoreboard.objectives.list.empty = There are no objectives on the scoreboard = Scoreboard'da hedef yok
 1118. commands.scoreboard.players.usage = /scoreboard players <set|add|remove|reset|list> = /scoreboard players <set|add|remove|reset|list>
 1119. commands.scoreboard.players.set.success = Set score of %s for player %s to %d = %s için %s oyuncusuna %d puan ver
 1120. commands.scoreboard.players.set.usage = /scoreboard players set <player> <objective> <score> = /Çetele oyuncular set <player><objective><score>
 1121. commands.scoreboard.players.add.usage = /scoreboard players add <player> <objective> <count> = /sayi tahtatsi oyuncu <player><objective><count>
 1122. commands.scoreboard.players.remove.usage = /scoreboard players remove <player> <objective> <count> = /sayi tahtasi oyuncu kaldir <player><objective><count>
 1123. commands.scoreboard.players.reset.usage = /scoreboard players reset <player> = /sayi tahtasi oyuncu sifirla <player>
 1124. commands.scoreboard.players.reset.success = Reset all scores of player %s = %s Oyuncusunun bütün puanlarını sıfırla
 1125. commands.scoreboard.players.list.count = Showing %d tracked players on the scoreboard = Puan tablosunda takip edilen %d oyuncular gösteriliyor
 1126. commands.scoreboard.players.list.empty = There are no tracked players on the scoreboard = Puan Tablosu'nda takipedilen oyuncu yok
 1127. commands.scoreboard.players.list.player.count = Showing %d tracked objective(s) for %s = %s için takip edilen %d hedef(ler) gösteriliyor
 1128. commands.scoreboard.players.list.player.entry = - %2$s: %1$d (%3$s) = -%2$s: %1$d (%3$s)
 1129. commands.scoreboard.players.list.player.empty = Player %s has no scores recorded = Oyuncu %s kaydedilmiş puanı yok
 1130. commands.scoreboard.teams.usage = /scoreboard teams <list|add|remove|empty|join|leave|option> = /scoreboard teams <list|add|remove|empty|join|leave|option>
 1131. commands.scoreboard.teams.add.usage = /scoreboard teams add <name> [display name ...] = /scoreboard takım ekle <isim> [görünecek isim...]
 1132. commands.scoreboard.teams.add.alreadyExists = A team with the name '%s' already exists = '%s' isimli takım zaten var
 1133. commands.scoreboard.teams.add.tooLong = The name '%s' is too long for a team, it can be at most %d characters long = '%s' ismi takım için çok uzun.En fazla %d karakter uzunluğunda olmalı
 1134. commands.scoreboard.teams.add.displayTooLong = The display name '%s' is too long for a team, it can be at most %d characters long = '%s' Görünen ismi takım için çok uzun.En fazla %d karakter uzunluğunda olmalı
 1135. commands.scoreboard.teams.add.success = Added new team '%s' successfully = Yeni Takım '% s' başarıyla eklendi
 1136. commands.scoreboard.teams.list.usage = /scoreboard teams list [name] = /scoreboard takım listesi [isim]
 1137. commands.scoreboard.teams.list.count = Showing %d teams on the scoreboard = %d Takımı puan tablosunda gösteriliyor
 1138. commands.scoreboard.teams.list.entry = - %1$s: '%2$s' has %3$d players = -%1$s: '%2$s' olan %3$d oyuncular
 1139. commands.scoreboard.teams.list.empty = There are no teams registered on the scoreboard = Puan tablosunda kayıtlı tak yok
 1140. commands.scoreboard.teams.list.player.count = Showing %d player(s) in team %s = %s Takımındaki %d oyuncu(lar) gösteriliyor
 1141. commands.scoreboard.teams.list.player.entry = - %2$s: %1$d (%3$s) = -%2$s: %1$d (%3$s)
 1142. commands.scoreboard.teams.list.player.empty = Team %s has no players = %s Takımında oyuncu yok
 1143. commands.scoreboard.teams.empty.usage = /scoreboard teams clear <name> = /sayi tahtasi takim temizleyin <name>
 1144. commands.scoreboard.teams.empty.alreadyEmpty = Team %s is already empty, cannot remove nonexistant players = %s Takımında zaten kimse yok, var olmayan oyuncular kaldırılamaz
 1145. commands.scoreboard.teams.empty.success = Removed all %d player(s) from team %s = %d oyuncu(lar) %s takımdan kaldırıldı
 1146. commands.scoreboard.teams.remove.usage = /scoreboard teams remove <name> = /sayi tahtasi takim kaldir <name>
 1147. commands.scoreboard.teams.remove.success = Removed team %s = %s takımı kaldırıldı
 1148. commands.scoreboard.teams.join.usage = /scoreboard teams join <team> [player] = /scoreboard takım katıl <takım> [oyuncu]
 1149. commands.scoreboard.teams.join.success = Added %d player(s) to team %s: %s = %d oyuncu(lar) %s: %s takımına eklendi
 1150. commands.scoreboard.teams.join.failure = Could not add %d player(s) to team %s: %s = %d oyuncu(lar) %s: %s takımına eklenemedi
 1151. commands.scoreboard.teams.leave.usage = /scoreboard teams leave [player] = /scoreboard takım [player] bırak
 1152. commands.scoreboard.teams.leave.success = Removed %d player(s) from their teams: %s = %d oyuncu(lar) %s takımından kaldırıldılar
 1153. commands.scoreboard.teams.leave.failure = Could not remove %d player(s) from their teams: %s = %d oyuncu(lar) %s takımından kaldırılamadılar
 1154. commands.scoreboard.teams.leave.noTeam = You are not in a team = Bir takımda değilsin
 1155. commands.scoreboard.teams.option.usage = /scoreboard teams option <team> <friendlyfire|color> <value> = /scoreboard takım seçenek <takım> <dostatesi|renk> <deger>
 1156. commands.scoreboard.teams.option.noValue = Valid values for option %s are: %s = %S için geçerli değerler: %s
 1157. commands.scoreboard.teams.option.success = Set option %s for team %s to %s = Set option %s for team %s to %s
 1158. commands.gamemode.success.self = Set own game mode to %s = Oyun modun %s e ayarlandı
 1159. commands.gamemode.success.other = Set %s's game mode to %s = %s'in oyun modu %s'e ayarlandı
 1160. commands.gamemode.usage = /gamemode <mode> [player] = /gamemode <mode> [oyuncu]
 1161. commands.defaultgamemode.usage = /defaultgamemode <mode> = /defaultgamemode <mode>
 1162. commands.defaultgamemode.success = The world's default game mode is now %s = Bu dünyanın varsayılan oyun modu artık %s
 1163. commands.me.usage = /me <action ...> = /me <action ...>
 1164. commands.help.header = --- Showing help page %d of %d (/help <page>) --- = --- Yardım sayfası %d/%d gösteriliyor (/help <page>) ---
 1165. commands.help.footer = Tip: Use the <tab> key while typing a command to auto-complete the command or its arguments = İpucu: Bir komut yazarken komutu otomatik olarak tamamlamak için <tab> tuşuna bas
 1166. commands.help.usage = /help [page|command name] = /help [sayfa|komut adı]
 1167. commands.publish.started = Local game hosted on %s = %s adresinde yerel ağ oyunu başlatıldı
 1168. commands.publish.failed = Unable to host local game = Yerel oyun başlatılamıyor
 1169. commands.debug.start = Started debug profiling = Hata ayıklama profili başlatıldı
 1170. commands.debug.stop = Stopped debug profiling after %.2f seconds (%d ticks) = Hata ayıklama profili %.2f (%d tik) saniye sonra durduruldu
 1171. commands.debug.notStarted = Can't stop profiling when we haven't started yet! = Profili durduramazsın, daha başlatmadın ki!
 1172. commands.debug.usage = /debug <start|stop> = /debug <start|stop>
 1173. commands.message.usage = /tell <player> <private message ...> = /tell <player> <private message ...>
 1174. commands.message.sameTarget = You can't send a private message to yourself! = Kendi kendine mesaj yollayamazsın!
 1175. commands.message.display.outgoing = You whisper to %s: %s = %s'a fısıldadın: %s
 1176. commands.message.display.incoming = %s whispers to you: %s = %s sana fısıldıyor: %s
 1177. commands.difficulty.usage = /difficulty <new difficulty> = /difficulty <new difficulty>
 1178. commands.difficulty.success = Set game difficulty to %s = Zorluk seviyesi %s'e ayarlandı
 1179. commands.spawnpoint.usage = /spawnpoint OR /spawnpoint <player> OR /spawnpoint <player> <x> <y> <z> = /spawnpoint YADA /spawnpoint <player> YADA /spawnpoint <player> <x> <y> <z>
 1180. commands.spawnpoint.success = Set %s's spawn point to (%d, %d, %d) = %s adlı oyuncunun başlangıç noktası (%d, %d, %d)'e ayarlandı
 1181. commands.gamerule.usage = /gamerule <rule name> <value> OR /gamerule <rule name> = /gamerule <rule name> <value> YADA /gamerule <rule name>
 1182. commands.gamerule.success = Game rule has been updated = Oyun kuralları güncellendi
 1183. commands.gamerule.norule = No game rule called '%s' is available = '%s' adlı oyun kuralı mevcut değil
 1184. commands.weather.usage = /weather <clear/rain/thunder> [duration in seconds] = /weather <clear/rain/thunder> [saniye olarak süresi]
 1185. commands.weather.clear = Changing to clear weather = Hava durumu açık havaya değiştirildi
 1186. commands.weather.rain = Changing to rainy weather = Hava durumu yağmurlu havaya değiştirildi
 1187. commands.weather.thunder = Changing to rain and thunder = Hava durumu yağmur ve yıldırımlı havaya değiştirildi
 1188. commands.testfor.usage = /testfor <player> = /testfor <oyuncu>
 1189. commands.testfor.failed = /testfor is only usable by commandblocks with analog output = /testfor sadece analog çıkışlı komut bloğu için
 1190.  
 1191. itemGroup.buildingBlocks = Building Blocks = İnşa Blokları
 1192. itemGroup.decorations = Decoration Blocks = Dekorasyon Blokları
 1193. itemGroup.redstone = Redstone = Kızıltaş
 1194. itemGroup.transportation = Transportation = Ulaşım
 1195. itemGroup.misc = Miscellaneous = Diğer
 1196. itemGroup.search = Search Items = Ara
 1197. itemGroup.food = Foodstuffs = Besin ürünleri
 1198. itemGroup.tools = Tools = Aletler
 1199. itemGroup.combat = Combat = Saldırı
 1200. itemGroup.brewing = Brewing = İksir Yapımı
 1201. itemGroup.materials = Materials = Malzemeler
 1202. itemGroup.inventory = Survival Inventory = Hayatta Kalma
 1203.  
 1204. inventory.binSlot = Destroy Item = Eşyayı Sil
 1205.  
 1206. advMode.setCommand = Set Console Command for Block = Komut Bloğunu Ayarla
 1207. advMode.command = Console Command = Konsol Komutu
 1208. advMode.nearestPlayer = Use "@p" to target nearest player = En yakın oyuncu için @p kullanın
 1209. advMode.randomPlayer = Use "@r" to target random player = Rastgele oyuncu için @r kullanın
 1210. advMode.allPlayers = Use "@a" to target all players = Tüm oyuncular için @a kullan
 1211. advMode.notEnabled = Command blocks are not enabled on this server = Komut Bloğu bu serverde kullanılamaz
 1212. advMode.notAllowed = Must be an opped player in creative mode = Yaratıcılık moduna geçmek için yönetici olmalısın
 1213.  
 1214. mco.title = Minecraft Realms = Minecraft Realms
 1215. mco.selectServer.select = Join World = Sunucuya Katıl
 1216. mco.selectServer.configure = Configure = Yapılandırma
 1217. mco.selectServer.create = Create World = Dünya Oluştur
 1218. mco.selectServer.moreinfo = More Info = Daha fazla bilgi
 1219. mco.configure.world.edit.title = Edit World = Dünyayı Düzenle
 1220. mco.configure.world.title = Configure World = Dünyayı yapılandır
 1221. mco.configure.world.name = Name = Adı
 1222. mco.configure.world.description = Description = Açıklama
 1223. mco.configure.world.location = Location = Konum
 1224. mco.configure.world.invited = Invited = Davet
 1225. mco.configure.world.buttons.edit = Edit = Düzenle
 1226. mco.configure.world.buttons.reset = Reset World = Dünyayı Sıfırla
 1227. mco.configure.world.buttons.done = Done = Tamam
 1228. mco.configure.world.buttons.delete = Delete = Sil
 1229. mco.configure.world.buttons.open = Open World = Açık Dünya
 1230. mco.configure.world.buttons.close = Close World = Kapalı Dünya
 1231. mco.configure.world.buttons.invite = Invite = Davet et
 1232. mco.configure.world.buttons.uninvite = Uninvite = Daveti iptal et
 1233. mco.configure.world.buttons.subscription = Subscription = Subscription
 1234. mco.configure.world.invite.profile.name = Name = Adı
 1235. mco.configure.world.uninvite.question = Are you sure that you want to uninvite = Davetiyeyi kaldırmak istediğinize eminmisiniz
 1236. mco.configure.world.subscription.title = Subscription Info = Subscription Info
 1237. mco.configure.world.subscription.daysleft = Days Left = Days Left
 1238. mco.configure.world.subscription.start = Start Date = Start Date
 1239. mco.configure.world.subscription.extend = Extend = Extend
 1240. mco.create.world.location.title = Locations = Mekanlar
 1241. mco.create.world.location.warning = You may not get the exact location you select = Seçtiğiniz yeri alamayabilirsiniz
 1242. mco.create.world.wait = Creating the world... = Dünya oluşturuluyor ...
 1243. mco.reset.world.title = Reset World = Dünyayı Sıfırla
 1244. mco.reset.world.warning = This will permanently delete your world! = Kalıcı olarak dünyayı siler!
 1245. mco.reset.world.seed = World Seed (Optional) = Dünya oluşturucu için kod (isteğe bağlı)
 1246. mco.reset.world.resetting.screen.title = Resetting World... = Dünya sıfırlanıyor...
 1247. mco.configure.world.close.question.line1 = Your world will become unavailable. = Dünyanız kullanılamaz olacak.
 1248. mco.configure.world.close.question.line2 = Are you sure you want to do that? = Bunu yapmak istiyor musunuz?
 1249. mco.connect.connecting = Connecting to the online server... = Online sunucuya bağlanıyor...
 1250. mco.connect.authorizing = Logging in... = Giriş yapılıyor...
 1251. mco.connect.failed = Failed to connect to the online server = Online sunucuya bağlanılamadı
 1252. mco.create.world = Create = Oluştur
RAW Paste Data