SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 25th, 2013 956 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Slovenská obchodná inšpekcia
 2. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
 3.  
 4.  
 5. Naše číslo   Vybavuje/č. sl. pr.    Bratislava
 6. 3257/2/2013      Právny odbor  25.06.2013
 7.        
 8. Vec
 9. Odpoveď
 10.  
 11. Vážený pán ,
 12.  
 13.         Slovenskej obchodnej inšpekcii bol doručený Váš podnet, týkajúci sa klamania spotrebiteľa slovenskou internetovou platformou Piano Media, a.s. v spolupráci s elektronickým vydaním denníka SME.
 14.  
 15.         Obsahom Vášho podnetu je skutočnosť, že denník SME v mnohých prípadoch neumožňuje platiacim zákazníkom poskytovateľa predplatenej služby PIANO (napriek tomu, že neporušili Kódex diskutujúceho) diskutovať k niektorým článkom, hoci medzi služby, ku ktorým máte mať ako platiaci zákazník prístup, patrí aj „plný prístup bez obmedzení do diskusie.sme.sk“.
 16.  
 17. Ako vyplýva zo Všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa - spoločnosti Piano Media, a.s., Štefánikova 14, 811 05 Bratislava, IČO: 46 103 406, predplatenou službou sa na účely týchto VOP rozumie prístup do spoplatnených sekcií jednotlivých web stránok podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa zverejnenej na stránke www.pianomedia.sk prostredníctvom Systému Poskytovateľa po zaplatení Poplatku, a to počas predplateného obdobia v časovo neobmedzenom rozsahu. Jednou z uvedených sekcií je aj plný prístup bez obmedzení do diskusie.sme.sk.
 18.  
 19.         Podľa Čl. III citovaných Všeobecných obchodných podmienok, Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a rozsah spoplatnených sekcií jednotlivých web stránok a negarantuje Zákazníkovi, že počas užívania Predplatenej služby bude rozsah a obsah spoplatnených sekcií jednotlivých web stránok identický s rozsahom a obsahom, aký bol ku dňu registrácie Zákazníka alebo ku dňu uhradenia ďalšieho Poplatku.
 20.  
 21.         Z Vášho podania je zrejmé, že internetová verzia denníka SME má obmedzovať Váš neobmedzený prístup do sekcie diskusie.sme.sk tým, že neotvára diskusie k niektorým zverejneným článkom a teda Vám neumožňuje diskutovať.
 22.  
 23. V tejto súvislosti by sme radi poukázali na vyššieuvedený Čl. III a vymedzenie rozsahu zodpovednosti poskytovateľa za obsah a rozsah spoplatnených sekcií. Neotvorenie diskusie k článku, uverejneného na internetovej stránke denníka SME nemôže byť považované za obmedzenie deklarovaného prístupu do spoplatnenej sekcie diskusie.sme.sk zo strany poskytovateľa.
 24.  
 25. Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že žiadne ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok ani akýkoľvek iný dokument či právny predpis nestanovuje denníku SME povinnosť otvárať diskusiu ku každému článku.
 26.  
 27.         Pokiaľ ide o Vami namietané klamanie spotrebiteľa, uvádzame, že v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov výrobca, predávajúci, dovozca alebo dodávateľ nesmú klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku alebo služby alebo o nákupných podmienkach.
 28.  
 29.         Pokiaľ je zákazníkovi umožnený neobmedzený prístup do každej otvorenej diskusie v sekcii diskusie.sme.sk (okrem prípadov, keď zo strany diskutujúceho došlo k  porušeniu záväzného Kódexu diskutujúceho), máme za to, že nedošlo k porušeniu ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top